Free Web Hosting
สื่อออนไลน์ ไร้พรมแดน เยาวชน คนข่าว
สื่อ online สร้างเครือข่ายไร้พรมแดน เว็บข่าว  Online 24 ชั่วโมง
IT NEWS CYBERWORLD

Home RTV1  Rtv1news  Borsae News   ติดต่อนักข่าว พิราบขาว และเบาะแส   แนะนำองค์กร กลุ่มฯ เบาะแส 

อ่านบทความสกู๊ปพิเศษ

“ครองใจคน” หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว โดยพิราบขาว 26 ทีมข่าวสถานี RTV1

ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข

ตลอดปี 2554

จากทีมข่าวเยาวชน

แชร์ไปที่ Facebook

พื้นที่นี้…ดีจัง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

   

              
   
ดาว์โหลด เว็บบราวเซอร์ ที่ใช้ท่องความเร็วในการเล่นอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของทางสถานี อาร์ ทีวี วัน

RTV1   STATION   THAILAND
 
สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วีน สื่อ Online สร้างเครือข่ายไร้พรมแดน เว็บข่าว 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
สถานี อาร์ ทีวี วัน วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อข่าวสาร สาระบันเทิง และเพื่อการศึกษา ผลิตโดย กลุ่มเยาวชนเพื่อเยาวชน +
 

 

คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

เข้าเยี่ยมชมรายการ เพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน ที่คลื่นเอฟเอ็ม 95.25 เมกกะเฮริท์

โดยมีอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร ผู้อำนวยการสถานี RTV1

ต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน โดยมีดีเจไบรโอนี่ และดีเจตาหวาน ร่วมต้อนรับ

คลิกชมภาพนิ่งที่นี่

 

โครงการทำดีเพื่อแผ่นดินถวา ยพ่อหลวง มุ่งเยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำในระบบ

นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้จัดงานโครงการทำดีเพื่อแ ผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน “ภูมิรักษ์ พิทักษ์สายน้ำ” มีวัตถุประสงค์ ต้องการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกัน ตระหนักและเห็นความสำคัญทาง ด้านทรัพยากรน้ำ โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้มีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยาก รน้ำและระบบนิเวศของแหล่งน้ ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนกระทั้งปลายน้ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการใช ้ประโยชน์ ดูแลรักษาสภาพของแหล่งน้ำให ้มีความสมดุลในระบบนิเวศทาง ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นการสนองพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการอ ันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของทร ัพยากรน้ำ โดยได้สานต่อพระปณิธานในการ ฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำ ตลอดจนการพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพ ื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำ ที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโ ภค

ทั้งนี้ ภายในงานโครงการทำดีเพื่อแผ ่นดินฯ ได้จัดให้มีนิทรรศการและกิจ กรรมพื้นฐานในการเรียนรู้เพ ื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำน ึกให้กับเยาวชน ประชาชน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องไ ด้ร่วมกันรณรงค์ และสร้างกระแสอนุรักษ์ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนหัน มาเอาใจใส่ช่วยกันบำรุงรักษ าแม่น้ำ คู คลอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่า งๆอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำล ังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยา กรน้ำในชุมชนต่อไป
 · แชร์
 
 
 ผ่านไปแล้วกับเวิร์คช็อพครั้งแรกของเกี่ยวก้อย (มีสองครั้ง) เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและภาพยนตร์กันท่ามกลาง
บรรยากาศป่าเขา และเสียงน้ำไหล และอาหารแสนอร่อย

เราเดินทางไปถึงธารทองลอดจ์เมื่อสายๆ ของวันที่ ๒๗ (บางคนมารอตั้งแต่คืนวันที่ ๒๖) แยกย้ายเก็บข้าวของ พักผ่อนอิริยาบทกันสักครู่ เราก็เริ่มเข้าสู่บทเรียนแรกทันที
ผู้เข้าร่วมหลากหลายช่วงวัย (17-37 ปี) มีทั้งหมด 34 คนด้วยกัน (รวมผู้สังเกตุการณ์ที่ไปๆ มาๆ 6 คน) หลากหลายกลุ่ม เช่น
นักเรียน กลุ่มเยาวชนที่ทำงานในชุมชน กลุ่มนักศึกษาจากชมรมหนังสั้น องค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไป เดินทางมาจาก 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
เริ่มบทเรียนช่วงวันแรกจะเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานความรู้ที่จะได้นำไปปรับใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เปิดมุมมองใหม่ๆ นอกจากสิ่งที่ตัวเองรู้ ทำให้ผู้เข้าร่วมได้มุมมอง ได้ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ไม่มองแต่ประเด็นที่ตัวเองสนใจ ซึ่งนอกจากจะนำไปใช้ในการทำภาพยนตร์แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
หลังจากเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไปเต็มสองวันแรก (สลับดูหนังและล้อมวงคุยท่ามกลางแสงเทียนตอนกลางคืน) ก็ต่อกันด้วยเรื่องภาพยนตร์ ไล่มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาพยนตร์ ประเภทของภาพยนตร์ ขั้นตอนในการทำภาพยนตร์ อุปกรณ์ เทคนิคต่างๆ ภาพ เสียง และทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงชมหนังตัวอย่างหลากหลายประเภทเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อเป็นไอเดีย
กระบวนการอบรมที่หลากหลายจะเน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ซักถามทั้งในและนอกช่วงเวลาอบรม เห็นได้ว่าหลังจากการทำกิจกรรมแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมจะเข้าไปพูดคุยซักถามกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมที่มาจากหลากหลายกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ผู้เข้าร่วมได้ลงพื้นที่จริงที่บ้านปางแดงซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปกาเกอญอ เพื่อฝึกการเก็บข้อมูล การสังเกตุ การหาแรงบันดาลใจ หลายคนได้พูดคุยกับแกนนำชุมชนที่มีการต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน สิทธิในการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้ หรือบางคนก็เข้าไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน เมื่อกลับมาผู้เข้าร่วมก็ประมลผลการเรียนรู้นั้นถ่ายทอดสร้างเป็นพล็อตหรือเรื่องย่อ และนำเสนอต่อวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหนัง นำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อยอด ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยว่ากิจกรรมการลงพื้นที่ทำให้ได้เรียนรู้ได้ดี

 
นักศึกษา มช.ยืนยันทดลองงาน "ลองดี" พร้อมโซ่ในชุดครุยต่อ

รายงานโดย พิราบขาว 07

จากกรณีที่นายกีรติ กุสาวดี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกห้ามเข้าไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากการแต่งชุดครุยพร้อมลามโซ่ทั้งบริเวณที่คอ ข้อมือ และข้อเท้า และเข็นแท่งปูนแสดงผลงานศิลปะ ในชื่อผลงาน "ลองดี" (Be Good) นั้น (ดูรายงานข่าวในประชาไทออนไลน์ "ห้ามนักศึกษาแสดงงานศิลปะ-อ้างแต่งครุยทำให้สถาบันเสียชื่อ")

นายกีรติ เล่าว่า โครงการนี้ของตนเริ่มมาจากวิชา "ออกแบบสองมิติ" ซึ่งอาจารย์ในวิชาให้ลองคิดหัวข้อหรือแนวคิด (Concept) ที่จะนำมาออกแบบเป็นงานศิลปะ ตนจึงคิดถึงเรื่องความดีขึ้นมา เพราะสงสัยว่าคนเราจะเอาอะไรมาตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดีกันแน่ จึงคิดถึงการสร้างแบบจำลองของความดีขึ้นมา ในตอนแรกนั้นจะใช้โฟมเบาๆ ไม่มีน้ำหนักมาแกะเป็นตัวอักษร "ดี" เพื่อสะท้อนถึงความดีกลวงๆ ในสังคม แต่ต่อมาจึงได้คิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบงาน โดยใช้แท่งปูนสี่เหลี่ยมจริงๆ ซึ่งมีน้ำหนักมากและล่ามโซ่ต่อเข้ากับร่างกายของตน เพื่อสะท้อนถึงการยึดติดในความดีของคนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นความดีแบบไหนก็ตาม หรือบางทีคนที่เราบอกว่าไม่ใช่คนดี ตนก็เชื่อว่ามันยังมีบางอย่างลึกๆ ที่อาจจะดี เพียงแต่เรามักยึดติดกับความดีในแบบของเราไว้

ส่วนการใส่ชุดครุยนั้น นายกีรติกล่าวว่าตนต้องการเชื่อมโยงปัญหาเรื่องความดีดังกล่าว เข้ากับระบบการศึกษา ว่ามันสอนให้คนเราเป็นคนดีจริงหรือเปล่า แล้วความดีที่ว่ามันเป็นแบบไหน คนที่จบมหาวิทยาลัยเท่ากับคนดีหรือเปล่า นายกีรติเล่าต่อถึงรูปแบบงานศิลปะว่า ตนนิยามงานของตนเองเป็นการทดลองใช้ชีวิต โดยในช่วงเวลา 5 วันของการแสดงงานศิลปะในงาน mediFESTO 2011 (26-30 ก.ย.) จะหลับนอน เคลื่อนที่ ไปไหนมาไหน โดยชุดนี้และรถเข็นพร้อมแท่งปูน "ดี" นอกจากนั้นยังทดลองถามคำถามว่า "ความดีคืออะไร" จากผู้คนที่ได้พบเจอหรือสนใจเข้ามาพูดคุยด้วย แต่เมื่อทดลองทำไป พบว่าคนจำนวนมากก็ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าความดีคืออะไร อีกทั้งนายกีรติยังถูกบางคนที่เข้าไปถาม หาว่าเป็นคนบ้าอีกด้วย


ในช่วงที่ผ่านมา 4 วันนายกีรติได้กินนอนอยู่ในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตลอด โดยในตอนแรกเขาวางแผนจะเดินทางจากหอศิลปวัฒนธรรมเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในอาหาร อมช. ซึ่งเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีผู้คนพลุ่กพล่าน ตั้งแต่ในวันที่ 27 ก.ย. เป็นต้นไป แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้ เพราะถูกยามรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยห้ามไว้ และยืนยันว่าต้องมีหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะเข้าไปได้ ทั้งที่นายกีรติได้แสดงหลักฐานยืนยันความเป็นนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วด้วย

นายกีรติ เล่าว่า ตนรู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่สามารถเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้ ยามรักษาความปลอดภัยพูดถึงความไม่เหมาะสม แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่างานของตนไม่เหมาะสมอย่างไร เพราะไม่มีระเบียบข้อไหนที่บอกว่าห้ามล่ามโซ่หรือใส่ชุดครุยเข้าไปในมหาวิทยาลัย อีกทั้งผู้ที่ติดล็อคกุญแจโซ่ที่ล่ามให้ตนในวันเปิดงานก็คือคณบดีของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมาเป็นประธานเปิดงานเองอีกด้วย พร้อมทั้งนายกีรติได้ประกาศให้ทราบว่าจะเข้าไปทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยบริเวณอมช.ตั้งแต่ในพิธีเปิดงานแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายกีรติยืนยันจะทำงานศิลปะและทดลองใช้ชีวิตของตนเองต่อไป เนื่องจากเหลือเวลาตามกำหนดการของโครงการที่ตั้งใจไว้ในวันที่ 30 ก.ย.อีกหนึ่งวัน และอาจจะทดลองขอหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าไปยังจุดจัดแสดงงานที่ตนเองวางเอาไว้ในวันดังกล่าว อีกทั้งตนไม่อยากใช้วิธีหลบเข้าไป หรือขึ้นรถเข้าไปยังอาคาร อมช. ที่จะจัดแสดงงาน เพราะต้องการกระทำงานของตนอย่างเปิดเผย ไม่หลบซ่อน นอกจากนั้นในช่วงพิธีปิดในวันที่ 30 ก.ย.นี้จะมีการเปิดใจและสรุปงานของตัวเขาด้วย.

ระหว่างการทดลองงานศิลปะและการใช้ชีวิตของนายกีรติตามโครงการ BE GOOD

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยล็อคกุญแจล่ามโซ่นายกีรติในวันเปิดงาน
 

“ร่วมแบ่งปันแรงกาย แรงใจ และเวลา มาเป็นอาสาทำสมุดเพื่อน้องๆกัน”ช่วงนี้เด็กๆนักเรียนก็เริ่มทะยอยปิดเทอมไปกันแล้ว
แต่หารู้ไม่ว่าปีการศึกษาใหม่ที่กำลังมาถึงนี้
ยังมีน้องๆหลายๆคนที่ขาดแคลนสมุดเพื่อจะนำไปใช้เรียน
ทางโครงการจึงตั้งใจว่าจะร่วมแรงร่วมใจอาสาสมัคร
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่
หรือใครก็ตามที่อยากจะแบ่งปันโอกาส
มาร่วมกันสร้างสมุดเรียนจากใจไปสู่น้องๆที่ขาดแคลนกัน

หากคุณมีเวลา แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำกิจกรรมอะไรดี
อยากให้คุณมาร่วมเป็นอาสาสมัครเปเปอร์เรนเจอร์ไปกับเรา
จะชวนเพื่อนที่มหาวิทยาลัย หรือที่ทำงาน
จะชวนพี่ๆ น้องๆ คุณพ่อ คุณแม่ หรือมากันทั้งครอบครัวก็ได้

"มาร่วมช่วยกันเปลี่ยนกระดาษเอ 4 ใช้แล้วให้เป็นสมุดน่ารักๆให้น้องๆที่ขาดแคลนกันเถอะ"

ค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท (เพื่อเป็นค่าสนับสนุนโครงการและวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม)

เริ่มกิจกรรมทุกๆวันเสาร์ตลอดทุกเดือน
เวลาแบ่งปันความสุข 13.00 ถึง 16.00 น.
(หรือจนกว่าทุกท่านจะพอใจ)
รับจำนวนจำกัดเพียงวันละไม่เกิน 20 ท่าน

ปล. หากมากันเป็นหมู่คณะ (5 ท่านขึ้นไป) สามารถนัดวันและเวลาในการทำกิจกรรมกันได้เอง

สนใจส่งรายละเอียด
แจ้ง ชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ และวันเวลาที่สะดวก
มาได้ที่อีเมล์ paperranger@live.com
หรือโทร. 089 670 4600 (พี)

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ โอนเข้าบัญชีเลขที่ 043-268014-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯเพื่อโครงการเปเปอร์เรนเจอร์
สถานที่จัดกิจกรรม
บ้านจิตอาสา
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

 
น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในโอกาสฉลองวันครูโลก (Thailand Teacher Congregate) ซึ่งเป็นมติขององค์การยูเนสโก กับไอแอลโอ ที่ประกาศให้วันที่ 5 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันครูโลก โดยการประชุมจะจัดระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี โดยทีหัวข้อสำคัญในการประชุมว่า "บทบาทครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" นอกจากนี้ ยังมีการหารือหัวข้อย่อย 12 หัวข้อ อาทิ โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มด้อยโอกาสกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นต้น ตลอดจนหัวข้อ โอกาส คุณภาพ การมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นข้อย่อยอีก 3 หัวข้อ ที่เป็นเรื่องใหญ่ของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ ในเรื่องคุณภาพจะมีการหารือถึงครูกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพครู การประเมินวิทยฐานะ ขณะที่การมีส่วนร่วมจะเน้นไปที่การสนับสนุนภาคเอกชนกับสังคมผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเรื่องการเสนอแนวทางพัฒนาครูกับรัฐบาลชุดใหม่ โดยเน้นที่วิชาชีพครูในอนาคต จะได้รับการส่งเสริมอย่างไรบ้าง ซึ่งครูอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน จะต้องมีศักยภาพมากขึ้น หรืออาจมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น กล่าวคือครูต้องให้ความรู้กับเด็กควบคู่กับชุมชน หรือให้ความรู้กับเด็กและกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสด้วย ฉะนั้น ครูจะต้องมีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานจะมีนิทรรศการที่ให้การศึกษากับเด็ก และจะมีแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นครูแห่งแผ่น

รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนเด็กออทิสติก

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิศติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษานี้ จำนวน 10,724 ทุน โดยเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนฯ

สำหรับ จังหวัดสุรินทร์ มีเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ได้รับทุนการศึกษา 206 คน เข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงฯ
 
 

กงศุล 4 ชาติ ติงเด็กไทย แต่ง "ฮิตเลอร์-กองกำลังนาซี" วันกีฬาสี

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 27 กันยายน 2011 เวลา 7:23 น.


ตัวแทนจากกงศุลสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และเยอรมนี แสดงความไม่พอใจ หลังนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ แต่งกายเลียนแบบ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์" และกองกำลังนาซี ในงานกีฬาสี โดยเรียกร้องให้ผลักดันนำประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เข้าสู่บทเรียนด้วย...

สื่ออังกฤษ รายงานเมื่อ 27 ก.ย. ถึงการแต่งกายในงานกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสวมชุดเลียนแบบ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์" ผู้นำพรรคนาซีเยอรมนี โดยมีกองกำลังทหาร SS พร้อมโบกธงสัญลักษณ์ "สวัสดิกะ" และแบกปืนพลาสติก ระหว่างเดินขบวนพาเรด โดยระบุว่า สร้างความสะเทือนใจต่อชาวตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง และประหลาดใจที่นักเรียนกับครูไทยจำนวนหนึ่ง ไม่เข้าใจถึงความหมายของสัญลักษณ์ดังล่าว

ข่าวแจ้งว่า ผู้ปกครองและครูบางส่วนที่เป็นชาวต่างชาติต่างพากันตกตะลึง เมื่อบรรดาลูกหลานและลูกศิษย์ เลือกแต่งกายเลียนแบบกองกำลังนาซีในงานกีฬาสี ด้านครูท่านหนึ่งเผยว่า "เป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่ง ประเพณีกีฬาสีของโรงเรียน นักเรียนจะแต่งกายแฟนซีในทุกๆ ปี และพวกเขาจะเก็บเป็นความลับกระทั่งถึงวันงาน ไม่มีใครเคยพบเห็นธงสวัสดิกะในโรงเรียนมาก่อน"

ในวันเดียวกัน ตัวแทนจากกงศุลสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เดินทางมายังโรงเรียนดังกล่าวเพื่อแสดงความไม่พอใจ และเรียกร้องให้มีการนำประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เข้าสู่บทเรียนด้วย หลังจากที่โรงเรียนแจ้งว่าการแต่งกายของกลุ่มนักเรียนไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆ ทั้งนี้ การแต่งกายเลียนแบบกองกำลังนาซีในไทยไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนดังกล่าวเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2007 นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯราว 200 คน ก็แต่งกายเลียนแบบด้วยเช่นกัน กระทั่งผู้อำนวยการต้องออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อศูนย์ไซมอน วีเซนฮาล พิพิธภันณ์รำลึกเหตุการณ์สังหารหมู่ ซึ่งตั้งอยู่ในมหานครลอส แองเจลิส.

 
 

เยาวชนลำทับร่วมต้านยาเสพติด

 
อ.ลำทับ จ.กระบี่ - โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนลำทับ ได้ขานรับต่อนโยบายปัญหายาเสพติดที่วิกฤตอย่างรุนแรงจนรัฐบาลต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการร่วมกับเครือข่ายในอำเภอลำทับจัดค่าย 'โครงการเยาวชนต้านยาเสพติดพิชิตเอดส์' ให้นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวนกว่า 200 คนจาก 11 โรงเรียน ในอำเภอลำทับ
"ปีนี้เราจัดใหญ่ จัดรวมกันหลายโรงเรียน มีตำรวจตชด. จากสงขลามาเป็นวิทยากร ปีก่อนๆ แต่ละโรงเรียนจะจัดกันเอง" นางสาวกนกวรรณ เพชรเครือ เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาสังคม โครงการฯ ลำทับ ให้รายละเอียด
เด็กๆ ใช้เวลา 2 วัน 1 คืนกินนอนที่โรงเรียนบ้านนาพรุเพื่อเรียนรู้มหันตภัยของยาเสพติด รวมถึงการป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

"ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาถึงเด็กชั้น ป.3 ป.4 แล้ว..."

วิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของคณะกองกำกับตำรวจตระเวณชายแดนชุดที่ 43 จังหวัดสงขลาให้ข้อมูลที่น่าตกใจ เพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวเลย
ดังนั้นข้อมูลชนิดของยาเสพติดและโทษที่มีต่อผู้เสพจึงถูกถ่ายทอดให้เด็กๆ ควบคู่ไปกับการฉายวีดิทัศน์

"ยาเสพติดมีทั้งชนิดสูบ ดื่ม ฉีด ผมได้รู้ว่ามันมีโทษอย่างไรจากการมาเข้าค่าย รู้สึกกลัวครับ" เด็กชายณัฐดนัย รักษาชาติ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านสะพานพน และเด็กในความอุปการะของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนลำทับ บอก

และเพื่อให้การต่อต้านยาเสพติดฝังลึกลงไปในความรู้สึกของเด็กๆ วิทยากรจึงมีคำถามยอดฮิตตบท้ายทุกกิจกรรมในค่ายว่า 'ยาเสพติดเป็นสิ่งดีไหม'

"ไม่ดี" เป็นเสียงที่เด็กๆ ช่วยกันตอบอย่างดังสนั่น


ทีมข่าวเยาวชน
 
 

ทุ่ม 438 ล้านปรับโฉมหอสมุดชาติหวังดึงนักอ่าน
วันที่ 01/10/2554 11:00

ทุ่ม 438 ล้านปรับโฉมหอสมุดชาติดึงนักอ่าน โชว์หนังสือไกลบ้านฉบับตีพิมพ์ครั้งแรก ผุดไอเดียบรรณารักษ์ยุคใหม่ยิ้มให้บริการ


... นางวิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า อาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหม่ โดยทุบตึกเก่าบางหลังออกและก่อสร้างเป็นอาคารใหม่ เชื่อมต่อกับอาคารหลังเก่า ตั้งแต่ปี 2552 ใช้งบประมาณ 438 ล้านบาททำให้มีพื้นที่ใช้สอยและให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพิ่มขึ้นถึง 11,795 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ชั้น 1 คือ ห้องพระสมุดวชิรญาณและลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 เป็นห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย โดยให้บริการวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ส่วนวิทยานิพนธ์หลังปี 2546 จะให้บริการที่หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ แต่หากต้องการใช้บริการที่หอสมุดฯท่าวาสุกรี ก็สามารถแสดงความประสงค์ขอใช้ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งมาให้บริการแต่ต้องรอ

ผอ.สำนักหอสมุดฯกล่าวต่อว่า ส่วนชั้น 3 ให้บริการหนังสือหายาก ซึ่งหอสมุดแห่งชาติฯ เป็นสถานที่ที่เก็บรักษาหนังสือหายากมากที่สุดในประเทศ ขณะนี้มีจำนวนกว่า 100,000 เล่ม เล่มที่น่าสนใจ อาทิ หนังสือบางกอกรีคอร์ทเดอร์ ซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกพิมพ์ปี พ.ศ. 2483 หรือหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ปี รศ.93 หรือปี พ.ศ. 2417 ซึ่งหนังสือเล่มนี้สถานทูตนอร์เวย์ ได้ติดต่อขอเข้ามาถ่ายปกหนังสือเล่มนี้ไว้ ในสัปดาห์หน้า หรือหนังสือชื่อสยาม แต่เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งตีพิมพ์ในสมัย ร.5 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตู้เก็บหนังสือเก่าที่เป็นหนังสือของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยการให้บริการหนังสือเก่านั้น เราจะถ่ายเป็นไมโครฟิล์ม หรือสแกนหนังสือและให้บริการด้วยระบบดิจิตอล ส่วนชั้น 4 เป็นที่เก็บเอกสารโบราณ จารึก ตู้พระธรรม เป็นต้น สำหรับตึกใหม่นี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นที่จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับตึกเก่านั้น ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้ทันสมัยและให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญบรรณารักษ์ทุกคน ได้ปรับโฉมใหม่เป็นผู้มีจิตใจรักการบริการ พร้อมให้บริการทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

ต่อข้อถามถึงเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเข้าถึงสื่อออนไลน์อาจมาใช้บริการที่หอสมุดแห่งชาติน้อยลงนั้น ผอ.หอสมุดแห่ง ชาติกล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวล เพราะเราจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดทั้งปีและผู้ใช้บริการยังมีความต้องการอ่านโดยสัมผัสหนังสือโดยตรงอยู่.

ทีมข่าวเยาวชน
 
 

ทุนม.ปลาย พสวท. 100 คน


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2554
2.มีผลการเรียนดังนี้
2.1ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.2ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2ไม่ต่ำ3.00
2.3ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
3.1การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
3.2การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
3.3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.4 เป็นนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
4.มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
5.ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
7.มีความตั้งใจเข้ารับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

หลักฐานการสมัคร
1.ไฟล์รูปถ่ายชุดนักเรียนครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300dpi
2.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
3.ใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.1 และ ม.2 เอกสาร ปพ.1 ตัวจริง หรือสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาเรียบร้อย
4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นประกาศเกียรติบัตรรางวัลตามคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 3

ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่
- โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 เขตพื้นที่
- โรงเรียนศูนย์รับสมัครและดำเนินการสอบทุน พสวท. ของแต่ละจังหวัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท์ 0-2392- 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316
 

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน
โครงการเยาวชนนั้นไซร้ คือ พลังแห่งแผ่นดิน ของเด็กนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย

โครงการเยาวชนนั้นไซร้ คือ พลังแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนโรงเรียนศรียาภัยไปวัดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์

วันนี้ ด.ช.ณัฐพงศ์ เทียมสุวรรณ นักเรียน ร.ร.ศรียาภัย ชั้น ม.๑/๗ ได้มาบำเพ็ญประโยชน์ โดยได้ถูพื้นศาลาพระแก้วมรกต

เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ทำได้สะอาดดี จึงเจริญพร อาจารย์เจริญตา สุวรรณสว่าง อาจารย์ประจำชั้นได้ทราบ ขอเจริญพรหยาดกวี

(พระครูเกษมทัศนคุณ)วัดโพธิเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร

ทีมข่าวพิราบขาว26

 

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน
โครงการลานบุญ ลานปัญญา วัดโพธิเกษตรจัดอบรมพิธีกรน้อย

ทีมข่าวเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการลานบุญ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างมาก
และอยากให้เยาวชนในเมืองได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อสร้างกำแพงป้องกันให้เป็นเกาะกำบังกับเยาวชน เพื่อสังคมที่ดีต่อไป
โครงการลานบุญ ลานปัญญา วัดโพธิเกษตร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน

เขตอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งมี ๕ โรงเรียนด้วยกัน คือ

๑. โรงเรียนอนุบาลสวี

๒. โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์

๓. โรงเรียนบ้านเล็กกระรอก

๔. โรงเรียนบ้านหนองปลา

๕. โรงเรียนวัดแหลมปอ

รวมนักเรียนได้ทั้งหมด ๖๐ คน

การอบรมใช้เวลา ๒ วันกับ ๑ คืน โดยพักแรมที่วัดโพธิเกษตร อ.สวี

จ.ชุมพร

ทีมข่าวพิราบขาว 26

 

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน
สัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ “พันธ์ดา โชติวนิช” .

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 8 กันยายน 2011 เวลา 11:30 น.

พันธ์ดา โชติวนิช อักษรศาสตร์บัณฑิต ผู้หญิงยุคใหม่ที่ได้เดินทางในหลากหลายประเทศ ทำให้เข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละชนชาติ ในที่สุดจึงค้นพบว่า เมืองไทยเป็นดินแดนที่อุดมด้วยความสุขแห่งหนึ่งในโลก โดยเฉพาะความสะดวกสบายของอาหารการกิน การคมนาคมที่มีทางเลือกมากมาย ไปจนกระทั่งถึงน้ำใจและความสะดวกปลอดภัย ซึ่งเมื่อชั่งน้ำหนักกับข้อเสียในเรื่องความไร้ระเบียบและวุ่นวายแล้ว ย่อมทำให้ตัดสินใจเลือกที่จะรักแผ่นดินเกิดได้อย่างแท้จริง

ความไร้ระเบียบของคนไทย ได้รับการโจมตีมาอย่างยาวนานว่าทำให้ประเทศด้อยพัฒนา หากทว่าก็ทำให้คนไทยใช้ชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งการเดินทางที่มีให้เลือกหลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องคอยชะเง้อดูนาฬิกาว่าจะทันรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายหรือไม่ อาหารการกินและสินค้าเครื่องประดับก็มีให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับสิบไปจนกระทั่งระดับหมื่น ซึ่งเหลือที่ว่างให้คนยากไร้มีโอกาสเสพรับความสุขแห่งรสนิยมได้

การรักษาบริบทแวดล้อมแห่งความสุขของประเทศไทยให้อยู่กับคนไทยไปชั่วลูกชั่วหลาน บางทีอาจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการปฏิวัติสังคมขนานใหญ่ หากทว่า คนไทยทุกคนสามารถทำได้ทันที ทำในส่วนที่ตนเองปรารถนาและคิดว่าสำคัญ ไม่ต้องรอเพื่อน ไม่ต้องคิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมจะทำตามเราหรือไม่ เราต้องมีความมั่นใจในตนเอง (Self Esteem) และเชื่อว่าสิ่งที่เรากระทำสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกได้

บทถอดเทป

พันธ์ดา โชติวนิช

ชีวิตที่ดีเกิดจากการวางแผนที่ดี

ชีวิตของ “เอย” พันธ์ดา โชติวนิช ดูเหมือนจะเติบโตในกรอบของสูตรที่สำเร็จ สาวอักษรศาสตร์ที่ปัจจุบันเป็นแอร์โฮสเตส แต่เธอสะท้อนมุมมองที่ลึกซึ้งและแสดงถึงความคิดที่อยู่ภายใต้ใบหน้างามๆ เธอเริ่มพูดถึงงานของเธอว่า “หลายๆคนพอคิดถึงสินค้าของสายการบินว่าคืออะไร มักจะไปมองที่การบริการ หรือความปลอดภัย แต่จริงแล้วเราลืมกันไปหรือเปล่าว่าสินค้าของเราคือการเดินทาง ส่วนอื่นๆคือองค์ประกอบ” พอจบคำตอบนี้เธอดูสวยขึ้นอีกมาก

เอย พูดถึงหน้าที่และงานที่ทำในแต่ละวัน “ทุกคนโหยหาความปลอดภัย หน้าที่ของแอร์ฯก็คือต้องรับรองความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกท่านให้เขารู้สึกอบอุ่น จริงๆเรามองว่าธุรกิจที่เน้นการบริการเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยว และเรามีศักยภาพในด้านภาษา”

เรื่องภาษาที่สามนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยให้ความสำคัญก็คือ “ภาษจีน”และ “ภาษาญี่ปุ่น” เอยแนะนำว่า “จากประสบการณ์ที่ทำงานในสายการบินของญี่ปุ่นมาก่อนเราจะเห็นการทำงานแบบชาตินิยม ซึ่งเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งเหมือนกัน เอยอยากจะแนะนำว่าให้เรียนภาษาจีนดีกว่า เพราะมีโอกาสเติบโตและสร้างความได้เปรียบให้คุณได้มากกว่า สิ่งที่สำคัญคือเราต้องหาข้อมูลและสำรวจสถานการณ์โลกอยู่เสมอ”

จากประสบการณ์ที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เธอมองอนาคตประเทศไทยกับโอกาสในการแข่งขันว่าสิ่งที่สำคัญคือการแก้จากตัวของคนแต่ละคนและต้องแก้ตั้งแต่ปัจจุบัน “ตอนนี้ความเจริญทางวัตถุของเราเกินความเจริญทางด้านจิตใจ เราเห็นตัวเห็นของประเทศต่างๆที่มีความเสื่อมโทรมทางสังคมเติบโตตามไปด้วย แต่เอยว่ายังคงพอมีคามหวังนะคะ เห็นช่วงหลังๆเราจะเห็นงานในรูปแบบของจิตอาสาซึ่งน่าจะช่วยยกระดับจิตใจของคนในสังคมได้ สิ่งที่สำคัญก็คือเริ่มแก้ไขปัญหาจากจุดที่เราอยู่ อย่าไปคาดหวังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คนรุ่นต่อไปจะเป็นคนแก้ไข”

“เอย อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไทยจากที่ได้แลกเปลี่ยนกับผู้รู้ เรามองว่าเพราะคุณภาพของครูมันจะกระทบถึงคุณภาพของเด็ก เด็กส่วนใหญ่เอนท์ติดเพราะเรียนพิเศษ แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานของเรากับล้มเหลว งบการศึกษาบ้านเรามันไปลงที่การจัดซื้อครุภัณฑ์มากกว่าลงไปที่ศักยภาพของบุคลากร ค่าตอบแทนที่ดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้าไปสู่ภาคการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะไม่ต้องมีลูกบาสยี่ห้อที่ดีที่สุดแต่เราต้องการครูพละที่มีความสามารถที่สุด” ปัญหาของการศึกษาไทยถูกตีแผ่และเสนอมุมมองในการแก้ไขจากแอร์โฮสเตสสาวนักวางแผนชีวิตได้อย่างแหลมคม

“ถึงเราจะเห็นเด็กที่ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการจำนวนหนึ่ง แต่ต้องถามว่าคนส่วนใหญ่เขาเป็นแบบไหน เหมือนกับหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยเราเปิดสอนกันมากมายแต่ถามว่ามีกี่ที่ กี่สาขาที่มันมีคุณภาพจริงๆ การศึกษาขั้นพื้นฐานเรามีปัญหามันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯแต่ถามว่าเด็กในโรงเรียนตีนดอยจะมีกี่คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้” แนวคิดนี้ดูจะไปสอดคล้องกับคำเสียดสีที่คนชอบพูดว่า คนในเมืองนั้นอยู่ใน “ประเทศกรุงเทพฯ”ที่ๆถูกพัฒนาแบบกระจุกตัวจนเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำมากมาย

ความคิดแบบที่ว่าจะมี “อัศวินขี่ม้าขาว” มาช่วยเรานั้น เอยสะท้อนว่าเป็นความคิดที่เป็นไปไม่ได้ “เอยไม่เชื่อในเรื่องที่ว่าคนเก่งส่วนเดียวจะนำพาคนทั้งประเทศรอด ถ้าเรามีคนเก่งระดับประเทศ50คน แต่มีคนที่พึ่งพาตนเองไม่ได้หลักสิบล้านคน เอยคิดว่าไม่มีทางนำพาประเทศนี้ไปได้รอดแน่ๆ เราต้องเฉลี่ยความสามารถให้ทุกๆคน เพื่อให้คนส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้และไม่ต้องมีใครแบกรับภาระมากเกินไป”

“พอคนมีการศึกษาที่ดี ก็มีโอกาสในการทำงานที่ได้ดี เมื่อมีหน้าที่การงานที่ดีเวลามีครอบครัวเขาก็จะสามารถวางแผนครอบครัวได้ดีมีสามารถส่งลูกมีการศึกษาในระดับที่สูงได้” เอยให้คำตอบว่าการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการสร้างคน

ภาพของผู้หญิงสมัยใหม่ เอย อยากให้คนมองว่า “การศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่พาเอยมาถึง ณ จุดนี้ ปัจจุบันเราจะเห็นผู้หญิงที่ก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆได้ มันอยู่ที่การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เอยโชคดีที่สามารถเข้าถึงได้ เรามองว่าเรามีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับสังคมได้ก็อยากจะทำต่อไปเมื่อเรามีโอกาสเราก็ควรที่จะคืนกำไรสู่สังคม ซึ่งเอยกำลังรอโอกาสที่ตอบแทนให้กับสังคมบ้าง อาจจะไปเป็นครูในต่างจังหวัด”

หลังจากจบบทสัมภาษณ์นี้ สิ่งหนึ่งที่ได้ค้นพบว่า เสน่ห์ของผู้หญิงแท้จริงอยู่ที่ “ความรู้และทัศนคติ”มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก และทุกๆอย่างนั้นเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ดี คุณก็ทำได้!!เริ่มตั้งแต่วันนี้


จัดหนักอีกแล้ว!!ไปรษณีย์ไทยให้เด็กได้เปิดโลกกว้าง..
เรียนรู้นอกตำราตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 28 สิงหาคม 2011 เวลา 20:31 น.นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ตะลุยโลกแสตมป์”
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ในด้าน “สร้างความรอบรู้ผ่านแสตมป์” เพื่อกระตุ้นเด็กไทยให้รู้จักค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาโดยใช้แสตมป์เป็นสื่อกลางซึ่งเปรียบเสมือนคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่เก็บบันทึกเรื่อง
ราวมากมายสุดคณานับ
สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชาติไทย “ไปรษณีย์ไทยได้จัดกิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวม 7 ครั้งแล้วโดยที่ผ่าน
มามีจำนวนเด็กเข้าร่วมทั้งหมดกว่าพันคน ซึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมายจากดวงแสตมป์ตอกย้ำให้เห็นถึงคุณค่าของกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่ไม่เป็นเพียงสิ่งสะสมทรงคุณค่าเท่านั้น หากยังเป็นสื่อความรู้ที่ทรงพลังท้าทายต่อความอยากรู้อยากเห็นของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป”

เด็กอนุบาลไล่ผอ.รร.ยะลา

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 19:50 น.

คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียน และ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา กว่า 1,000 คน รวมตัวกันแต่งกายด้วยชุดดำ หยุดการเรียนการสอน เพื่อชุมนุมประท้วงขับไล่ ไม่พอใจการทำงานของ นางสมบูรณ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา โดยอ้างว่า บริหารงานไม่ดี ทำให้โรงเรียนไม่มีความก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาตกต่ำ
นางนิศาชล วันชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา กล่าวว่า "เราได้รับความเดือดร้อนนักเรียนไม่ได้รับความเอาใจใส่จากผู้บริหารคนนี้เลย เราต้องเรียกร้องความยุติธรรม และความถูกต้องและโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาระดับประเทศ มาล่มสลาย ระบบบริหารก็ไม่เป็น เราไม่อยากได้คนนี้แล้ว มีผู้ปกครองร้องเรียนมาเยอะนะคะ แต่ว่าไม่ได้รับการดูแล"
จากนั้นตัวแทน ชมรมผู้ปกครองผู้รักลูกรักโรงเรียน ได้ยื่นหนังสือแฉพฤติกรรมผู้บริหาร 20ข้อ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมทั้งยืนยันจะเดินหน้าชุมนุมประท้วงขับไล่ผู้บริหารต่อไป จนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะคลี่คลาย และถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการในที่สุด เบื้องต้นผลการประชุมยังไม่เป็นผล ต้องรอการตรวจสอบอย่างรอบคอบตามกระบวนการอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการสั่งย้าย

นักเรียนเมินนโยบาย"วรวัจน์"เน้นให้เรียนสายวิชาชีพ

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 21 สิงหาคม 2011 เวลา 8:14 น.
นักเรียน ไม่สนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการเรียนในสายอาชีพ ชี้ไม่เปลี่ยนใจ เพราะการเรียนสายสามัญมีโอกาสเรียนสูงกว่า และมีโอกาสเลือกงานได้มากกว่าสายอาชีพ (20 ส.ค.) แนวนโยบายของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนตามศักยภาพ และจะทำให้มีนักเรียนหันไปเรียนใน
สายอาชีพเพิ่มขึ้น มีนักเรียนในสายสามัญลดลง นั้น จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เห็นว่านโยบายดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนใจให้นักเรียนหันไปเรียนสายอาชีพมากขึ้น "การเรียนสายสามัญ สามารถเรียนได้สูงกว่าและสามารถมาโอกาสเลือกงานที่จะทำได้มากกว่า
"นักเรียนคนหนึ่งกล่าว ด้านนายอนุสรณ์ ศิวะกุล
นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา กล่าวว่า จากนโยบายการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนตามศักยภาพ
จะทำให้มีนักเรียนหันไปเรียนในสายอาชีพเพิ่มขึ้น มีนักเรียนในสายสามัญลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาอย่างแน่นอน เพราะปริมาณนักเรียนในสายสามัญที่จะมากวดวิชาลดลง โรงเรียนกวดวิชาจึงต้องมีการปรับตัวให้มีคุณภาพ มีการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนให้มีจุดเด่น เรียนเข้าใจง่าย ทันสมัย ทั้งนี้ อาจมีการนำเนื้อหาในระดับชั้นสูงขึ้นมาสอนเพื่อสร้างความเข้าใจ ครูผู้สอนต้องค้นคว้ามากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบที่ต้องยอมรับ
และปรับตัว จากที่ในปีที่ผ่านมามีสถิติว่าโรงเรียนกวดวิชาโตถึง 200%  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเปิดโรงเรียนไม่ยากเท่ากับการบริหารจัดการให้มี คุณภาพนายอนุสรณ์ กล่าวว่า นโยบายด้านการศึกษาของนายวรวัจน์ ถือว่ามีวิสัยทัศน์และเอื้อกับการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งที่ระบุว่าจะพยายามจัดการกับอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน เช่น กฎระเบียบที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

4 นักเขียนรางวัลชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปี54

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 10:56 น.

ข้อคิดดี ๆ จากปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การอ่านกับชีวิต” จากรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ในงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ณ โรงแรมตวันนา เมื่อเร็ว ๆ นี้
“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เวทีประกวดหนังสือระดับชาติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฟ้นหานักเขียนไทยฝีมือดีได้แสดงผลงานเขียนคุณภาพสู่เส้นทางสายหนังสือ ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 8 โดยมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2547 จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้กับสังคมไทย เป็นการส่งเสริมการอ่านและเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน โดยแบ่งการประกวดเป็น 7 ประเภท คือ กวีนิพนธ์ นวนิยาย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน รวมเรื่องสั้น สารคดี (สารคดีชาติพันธุ์วิทยา) นิยายภาพ (การ์ตูน) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า เป็นกระบวนการของการสร้างชีวิตให้มีค่า เพราะทำให้เกิดทักษะสำคัญ 4 ประการคือ 1.อ่านออกเขียนได้ 2.อ่านได้ใจความ 3.อ่านแล้ววิเคราะห์และสรุปได้ และ 4.อ่านระหว่างบรรทัดได้ หมายถึง สามารถเข้าใจความหมายที่แอบแฝงมา
“ประโยชน์ของการอ่านคือสามารถสร้างความเป็นคน เป็นหน้าต่างที่ให้ความรู้และสร้างทักษะทำให้เป็นคนที่มีคุณค่าในตนเองมากขึ้น สร้างจินตนาการซึ่งเป็นบ่อเกิดของความคิดริเริ่ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานต่าง ๆ แม้ปัจจุบันรูปแบบของการอ่านจะเกิดรูปแบบแปลกใหม่มากขึ้น เช่น การ์ตูนนิยายภาพ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่มีเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันก็ตาม แต่นั่นก็คือการอ่านทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะใครที่ไม่อ่านหนังสือย่อมไม่แตกต่างจากคนอ่านหนังสือไม่ออก การอ่านจึงสร้างให้คนมีคุณภาพตลอดชีวิตได้ ขอชื่นชมวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารบริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) องค์กรเอกชนที่ดำเนินการเรื่องการอ่านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในอันส่งเสริมนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและคัดเลือกหนังสือดีมีประโยชน์ออกสู่สังคมมาโดยตลอด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในคนไทยต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าว

ไทย ประกาศความพร้อม
เป็นเจ้าภาพจัดงาน
"เทศกาลวิทยาศาสตร
์เยาวชนเอเปค ครั้งที่ 4" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 19:45 น.

ไทย ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค ครั้งที่

4" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ คาดมีเยาวชนและครูเข้าร่วม 666 คน

จาก 16 เขตเศรษฐกิจ

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า 3 กระทรวง ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัด "เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค ครั้งที่ 4"
ภายใต้หัวข้อ "จากธรรมชาติสู่เทคโนโลยี – From Nature To Technology" ระหว่างวันที่
20 – 26 สิงหาคมนี้ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกและมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ การจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปคครั้งนี้
ยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมในคณะกรรม
การอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ อีกด้วย
นายสมชาย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีความพร้อมในทุกๆ ด้านแล้ว
สำหรับการต้อนรับเยาวชน ครู นักวิจัย
นักค้นคว้าจากกลุ่มสมาชิกเอเปคที่คาดว่าจะเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 666 คน จาก16
เขตเศรษฐกิจ ซึ่งมากที่สุดกว่าทุกปีที่เคยจัดมา โดยกิจกรรมพิเศษสุดของงาน คือ
การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
ศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์จากประเทศเนเธอแลนด์ นักบินอวกาศชาวญี่ปุ่น
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ของไทย นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกัน
เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย

ประกาศผลแล้ว Academy Fantasia Season8

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 18 กันยายน 2011 เวลา 14:46 น.

สิ้นสุดลงแล้วกับการแข่งขันสุดยอดนักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 8 ที่สมัครเข้ามาค้นหาความฝันจากทั่วประเทศเหลือ 12 คนสุดท้าย และ ในคืนนี้ (17 กันยายน) เป็นรอบสุดท้ายในการประกวด ผลการตัดสินเป็นดังนี้

The Winner ได้แก่ V9 ต้น ธนษิต จตุรภุช

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ V15 แพรว จิรวรรณ สอนสะอาด

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ V3 คชา นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ V21 เฟรม วัชรกาญจน์ บัวบาน

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ V23 เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ

รองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ V10 เจมส์ ศุภวิชญ์ บุญเกษม

 

เนื้อหาในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา เด็กป.๑ อาจจะแสลงใจ ทั่น รมว.ศึกษาธิการได้

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:41 น.
หนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมปีที่ ๑ มีเนื้อความตอนหนึ่งเรื่อง "สามเณรบัณฑิต" ใจความว่าในสมัยพุทธกาล มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อ “บัณฑิต” เมื่ออายุ ๗ ขวบ ได้ขออนุญาตบิดามารดาออกบวชเป็นสามเณรในสำนักของพระสารีบุตรหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมปีที่ ๑ มีเนื้อความตอนหนึ่งเรื่อง "สามเณรบัณฑิต" ใจความว่าในสมัยพุทธกาล มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อ “บัณฑิต” เมื่ออายุ ๗ ขวบได้ขออนุญาตบิดามารดาออกบวชเป็นสามเณรในสำนักของพระสารีบุตรและในวันที่ ๘ ของการบวชนั่นเอง ขณะที่สามเณรบัณฑิตกำลังเดินบิณฑบาตตามหลังพระเถระสามเณรเห็นเหมืองน้ำแห่งหนึ่ง จึงได้เรียนถามพระสารีบุตรว่า“สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไร มีไว้ทำอะไร ขอรับ”พระสารีบุตรตอบว่า “เขาเรียกว่าเหมือง มีไว้สำหรับไขน้ำเข้าไปในนาข้าว”สามเณรถามต่อว่า “น้ำมีจิตไหม ขอรับ” พระเถระตอบว่า “ไม่มีจิต”สามเณรเกิดความคิดว่า
“ถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิต เข้าไปสู่ที่ที่ตนปรารถนา แล้วทำการงานได้เหตุไฉนคนซึ่งมีจิตแท้ๆ จะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรม”สามเณรเดินต่อไป เห็นช่างศรกำลังเอาลูกศรลนไฟ เล็งด้วยหางตา แล้วดัดให้ตรง จึงเรียนถามพระเถระว่า“พวกเขาทำอะไรกันขอรับ” พระเถระตอบว่า “เขาเอาลูกศรลนไฟแล้วดัดให้ตรง”“แล้วลูกศรมีจิตไหม ขอรับ”
พระเถระตอบว่า“ไม่มีจิต”สามเณรคิดว่า “ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้ เพราะเหตุไรคนซึ่งมีจิต จะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า”ครั้นสามเณรเดินต่อไป เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ เพื่อทำกงดุมและล้อเกวียนจึงเรียนถามพระเถระว่า“เขาถากไม้เพื่อทำอะไรกันขอรับ”พระเถระตอบว่า “เขาถากไม้เพื่อทำล้อของเกวียน”
สามเณรถามต่อ “แล้วไม้เหล่านั้นมีจิตไหม ขอรับ”พระเถระตอบว่า “ไม่มีจิต”สามเณรได้มีความคิดขึ้นมาว่า “ถ้าคนทั้งหลาย ถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิต ทำเป็นล้อได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า”
เมื่อสามเณรบัณฑิตได้ เห็นสิ่งต่าง ๆ แล้วพิจารณาอย่างแยบคาย(โยนิโสมนสิการ) จึงได้กราบเรียนพระเถระว่า
“กระผมจะขอกลับวัดก่อน ขอให้พระอาจารย์กรุณานำอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้กระผมด้วยขอรับ”พระเถระถามว่า “เราจะหาได้จากที่ไหนล่ะสามเณร”สามเณรตอบว่า “หากไม่ได้ด้วยบุญของท่านอาจารย์คงจะได้ด้วยบุญของกระผม ขอรับ”
พระสารีบุตรทราบจุดมุ่งหมายของสามเณร จึงอนุญาตให้กลับเมื่อสามเณรกลับมาถึงที่พักแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเจริญสมาธิภาวนา ส่วนพระสารีบุตรได้บิณฑบาตไปถึงเรือนของอุปัฏฐากท่านหนึ่งวันนั้นอุปัฏฐากได้ปลาตะเพียนมาหลายตัว จึงนำมาปรุงเป็นอาหาร เมื่อเห็นพระเถระมาก็ดีใจนิมนต์ให้ท่านรับบิณฑบาต ได้ถวายข้าวยาคูและปลาตะเพียน หลังจากที่พระเถระได้ฉันภัตตาหารแล้วท่านได้นำอาหารส่วนที่เป็นของสามเณรกลับมายังที่พักด้วยขณะนั้นสามเณรกำลัง เจริญภาวนา เป็นผู้มีความเพียร มีจิตตั้งมั่นหยั่งลงสู่สมาธิได้บรรลุผล ๓ คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล และอนาคามิผล
พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องราวของสามเณรโดยตลอด ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ ทรงดำริว่า บัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว"และ อุปนิสัยแห่งอรหัตตผลของสามเณรนั้นมีอยู่ สารีบุตรซึ่งยังไม่ทราบถึงการบรรลุธรรมของเธอ จะนำอาหารมาให้ ซึ่งจะทำให้การบำเพ็ญสมณธรรมของเธอเสียไป”พระพุทธองค์จึงเสด็จไปดักรอพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตู เมื่อพระสารีบุตรมาถึง
พระพุทธองค์ได้ตรัสถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร เวทนา รูป และผัสสะขณะที่พระสารีบุตรกำลังตอบปัญหาของพระพุทธองค์อยู่นั่นเอง สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณแล้ว จึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำอาหารไปให้สามเณรบ่ายวันนั้นเอง ขณะที่พระภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากัน ด้วยเรื่องการบรรลุอรหัตตผลของสามเณรบัณฑิต เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมา แล้วตรัสว่า"ภิกษุ ทั้งหลาย ในเวลาผู้มีบุญบำเพ็ญสมณธรรม จันทเทพบุตรฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้สุริยเทพบุตรฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ได้ยืนอารักขาทั้ง ๔ ทิศท้าวสักกเทวราชยืนอารักขาที่ประตูห้องพัก แม้เราตถาคตก็มิอาจนิ่งอยู่ได้ ยังต้องไปยืนอารักขาบุตรของเราที่ซุ้มประตู""ธรรมดาบัณฑิต เห็นคนไขน้ำเข้านา เห็นช่างศรดัดลูกศรให้ตรง เห็นช่างถากไม้แล้วย่อมถือเอาเหตุนั้นเป็นอารมณ์มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอรหัตตผลได้”เรื่องราวในตำราเรียนของนักเรียนชั้นประถม ๑ จบเพียงเท่านั้น ค่ะหากทั่นรมว.ศึกษาธิการป้ายแดง ท่านได้อ่านแล้ว อาจเกิดอาการแสลงใจ เพราะเหตุอันใดก็สุดแล้วแต่ทั่นแต่ขอความกรุณา ท่านอย่าตัดเนื้อหาเรื่องนี้ออกนะคะเพราะดิฉันว่าเนื้อหานี้สามารถสอนใจคนได้ สอนให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ไม่คดโกง โกหกพกลม กระแนะกระแหน ใส่ร้ายป้ายสี สร้างหลักฐานเท็จ โดยเฉพาะการโกหกกลางสภา
และหวังว่าเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นไปเป็นผู้แทน สภาผู้แทนของเราจะไม่เป็นสภาโจ๊ก ให้ขายขี้หน้านานาประเทศอีกต่อไป
และในวันที่ ๘ ของการบวชนั่นเอง ขณะที่สามเณรบัณฑิตกำลังเดินบิณฑบาตตามหลังพระเถระสามเณรเห็นเหมืองน้ำแห่งหนึ่ง จึงได้เรียนถามพระสารีบุตรว่า“สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไร มีไว้ทำอะไร ขอรับ”พระสารีบุตรตอบว่า “เขาเรียกว่าเหมือง มีไว้สำหรับไขน้ำเข้าไปในนาข้าว”สามเณรถามต่อว่า “น้ำมีจิตไหม ขอรับ” พระเถระตอบว่า “ไม่มีจิต”สามเณรเกิดความคิดว่า
“ถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิต เข้าไปสู่ที่ที่ตนปรารถนา แล้วทำการงานได้เหตุไฉนคนซึ่งมีจิตแท้ๆ จะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรม”สามเณรเดินต่อไป เห็นช่างศรกำลังเอาลูกศรลนไฟ เล็งด้วยหางตา แล้วดัดให้ตรง จึงเรียนถามพระเถระว่า“พวกเขาทำอะไรกันขอรับ” พระเถระตอบว่า “เขาเอาลูกศรลนไฟแล้วดัดให้ตรง”“แล้วลูกศรมีจิตไหม ขอรับ”พระเถระตอบว่า“ไม่มีจิต”สามเณรคิดว่า “ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้ เพราะเหตุไรคนซึ่งมีจิต จะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า”ครั้นสามเณรเดินต่อไป เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ เพื่อทำกงดุมและล้อเกวียนจึงเรียนถามพระเถระว่า“เขาถากไม้เพื่อทำอะไรกันขอรับ”พระเถระตอบว่า “เขาถากไม้เพื่อทำล้อของเกวียน”
สามเณรถามต่อ “แล้วไม้เหล่านั้นมีจิตไหม ขอรับ”พระเถระตอบว่า “ไม่มีจิต”สามเณรได้มีความคิดขึ้นมาว่า “ถ้าคนทั้งหลาย ถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิต ทำเป็นล้อได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า”เมื่อสามเณรบัณฑิตได้ เห็นสิ่งต่าง ๆ แล้วพิจารณาอย่างแยบคาย(โยนิโสมนสิการ) จึงได้กราบเรียนพระเถระว่า“กระผมจะขอกลับวัดก่อน ขอให้พระอาจารย์กรุณานำอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้กระผมด้วยขอรับ”
พระเถระถามว่า “เราจะหาได้จากที่ไหนล่ะสามเณร”สามเณรตอบว่า “หากไม่ได้ด้วยบุญของท่านอาจารย์คงจะได้ด้วยบุญของกระผม ขอรับ”พระสารีบุตรทราบจุดมุ่งหมายของสามเณร จึงอนุญาตให้กลับเมื่อสามเณรกลับมาถึงที่พักแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเจริญสมาธิภาวนา ส่วนพระสารีบุตรได้บิณฑบาตไปถึงเรือนของอุปัฏฐากท่านหนึ่งวันนั้นอุปัฏฐากได้ปลาตะเพียนมาหลายตัว จึงนำมาปรุงเป็นอาหาร เมื่อเห็นพระเถระมาก็ดีใจนิมนต์ให้ท่านรับบิณฑบาต ได้ถวายข้าวยาคูและปลาตะเพียน หลังจากที่พระเถระได้ฉันภัตตาหารแล้วท่านได้นำอาหารส่วนที่เป็นของสามเณรกลับมายังที่พักด้วยขณะนั้นสามเณรกำลัง เจริญภาวนา เป็นผู้มีความเพียร มีจิตตั้งมั่นหยั่งลงสู่สมาธิได้บรรลุผล ๓ คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล และอนาคามิผลพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องราวของสามเณรโดยตลอด ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ ทรงดำริว่า บัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว"และ อุปนิสัยแห่งอรหัตตผลของสามเณรนั้นมีอยู่ สารีบุตรซึ่งยังไม่ทราบถึงการบรรลุธรรมของเธอ จะนำอาหารมาให้ ซึ่งจะทำให้การบำเพ็ญสมณธรรมของเธอเสียไป”
พระพุทธองค์จึงเสด็จไปดักรอพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตู เมื่อพระสารีบุตรมาถึงพระพุทธองค์ได้ตรัสถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร เวทนา รูป และผัสสะขณะที่พระสารีบุตรกำลังตอบปัญหาของพระพุทธองค์อยู่นั่นเอง สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณแล้ว จึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำอาหารไปให้สามเณร
บ่ายวันนั้นเอง ขณะที่พระภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากัน ด้วยเรื่องการบรรลุอรหัตตผลของสามเณรบัณฑิต เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมา แล้วตรัสว่า"ภิกษุ ทั้งหลาย ในเวลาผู้มีบุญบำเพ็ญสมณธรรม จันทเทพบุตรฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้สุริยเทพบุตรฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ได้ยืนอารักขาทั้ง ๔ ทิศท้าวสักกเทวราชยืนอารักขาที่ประตูห้องพัก แม้เราตถาคตก็มิอาจนิ่งอยู่ได้ ยังต้องไปยืนอารักขาบุตรของเราที่ซุ้มประตู""ธรรมดาบัณฑิต เห็นคนไขน้ำเข้านา เห็นช่างศรดัดลูกศรให้ตรง เห็นช่างถากไม้แล้วย่อมถือเอาเหตุนั้นเป็นอารมณ์มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอรหัตตผลได้”เรื่องราวในตำราเรียนของนักเรียนชั้นประถม ๑ จบเพียงเท่านั้น ค่ะหากทั่นรมว.ศึกษาธิการป้ายแดง ท่านได้อ่านแล้ว อาจเกิดอาการแสลงใจ เพราะเหตุอันใดก็สุดแล้วแต่ทั่นแต่ขอความกรุณา ท่านอย่าตัดเนื้อหาเรื่องนี้ออกนะคะเพราะดิฉันว่าเนื้อหานี้สามารถสอนใจคนได้ สอนให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ไม่คดโกง โกหกพกลม กระแนะกระแหน ใส่ร้ายป้ายสี สร้างหลักฐานเท็จ โดยเฉพาะการโกหกกลางสภาและหวังว่าเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นไปเป็นผู้แทน สภาผู้แทนของเราจะไม่เป็นสภาโจ๊ก ให้ขายขี้หน้านานาประเทศอีกต่อไป

บทบาทเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

เยาวชนที่มีอายุ 18-25 ปี เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในการกำหนดอนาคตของชาติผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากมีจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน และเกือบล้านคนที่ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก
การที่คนกลุ่มนี้เป็นที่คาดหวังจากสังคมก็เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีความสุจริตใจและยังไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ผูกพันกับพรรคการเมืองใดที่จะต้องปกป้องหรือเพิ่มพูน จึงหวังกันว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ช่วยพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีความสุจริตและยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยส่วนใหญ่ ดังนั้นเยาวชนไทยวัย 18 ปีขึ้นไป จะต้องตระหนักในความคาดหวังของสังคมและควรแสดงบทบาทต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยสยาม มองว่า เยาวชนไทยวัย 18 ปี ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกประเภทควรสนใจติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ ที่รัฐบาลกำลังนำมาใช้ปฏิบัติว่าสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งติดตามข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนและนักวิชาการอิสระ รวมทั้งของนักการเมืองฝ่ายค้านเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้เพื่อจะรู้ว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้านพูดความจริงมากกว่ากัน และเผยแพร่ให้คนวัยเดียวกันหรือสูงกว่าที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาได้ทราบ อันจะทำให้คนทั่วไปสามารถตัดสินให้การสนับสนุนนักการเมืองที่มีคุณธรรม ความสามารถให้เป็นตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศชาติและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมในการเลือกตั้งได้ถูกต้องและที่สำคัญต้องปฏิบัติหน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและไม่รับประโยชน์หรืออามิสใด ๆ จากนักการเมืองหรือหัวคะแนนของนักการเมืองโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้นักการเมืองที่ประพฤติเป็นนักธุรกิจการเมืองเห็นว่าคนไทยวัยหนุ่มสาวพร้อมที่จะเป็นพลังใหม่ที่ต้องการทำให้การเลือกตั้งผู้แทนทุกรดับเป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรมและไม่ต้องการให้นักธุรกิจการเมืองใช้กระบวนการเลือกตั้งเป็นเสมือนการลงทุนทางการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องอีกต่อไป ซึ่งมีส่วนทำให้การปกครองของไทยไม่พัฒนาเป็นการปกครองเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ แต่กลับวนอยู่ในวงจรเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเป็นเวลาหลายปี
ส่วนรศ.ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยว่าคนรุ่นใหม่เป็นดิจิตอลเนทีฟ มีระบบการสื่อสารการพูดคุยที่แตกต่างเป็นช่องทางทำให้เขาสื่อสารได้ดีขึ้น ทำอย่างไรทำให้ทุกคนรู้จักว่าประชาธิปไตยคืออะไรอาจมีความเข้าใจแตกต่างกันพลังนิสิตช่วยกระจายลงไปสู่คนรุ่นน้อง ผู้ใหญ่ ชุมชน หรืออื่น ๆ
ด้าน ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่านักศึกษารุ่นใหม่ตื่นตัวเพราะคนอายุ 18ปีมีสิทธิเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี 38 แต่ที่ผ่านมาคนวัย18-20 ปีออกมาเลือกตั้งน้อยที่สุด เป็นโอกาสดีที่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอยู่ในช่วงการรับน้องทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นเรื่องเฮฮามีแต่สันทนาการ อยากให้ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับบ้านเมืองเรื่องประชาธิปไตยลงไปด้วย รับน้องชวนกันไปเลือกตั้งพี่ชวนน้องชวนพี่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดการตื่นตัว
รศ.ธีรภัทร บุตรดีสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะมหาวิทยาลัยก็เป็นเขตเลือกตั้งหนึ่ง ซึ่งคนจับตามองถึงการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งระยะหลังนักศึกษารุ่นใหม่ให้ความสนใจการเลือกตั้งมากขึ้น มีบริการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่ชุมชน และรณรงค์ให้คนมาเลือกตั้งมาก ๆ
การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่ช้านี้ เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความสำคัญซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการมีส่วนร่วมจากเยาวชนวัย 18 ปีขึ้นไปในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้การการเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์


ทีมข่าวเยาวชน ได้ไปสังเกตุการณ์ลงคะแนนตามหน่วยคูหาเลือกตั้งเขตลาดพร้าว และโรงเรียนกัลยวิทย์ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนจำนวนมาก เข้าแถวรอลงคะแนน 11.30 น.ดาราชื่อดัง โดม ปกรณ์ ลัม ก็อมาใช้สิทธิ์ที่คูหาเลือกตั้งเขตลาดพร้าว และทีมข่าวเยาวชนได้สัมภาษณ์โดมและได้ฝากไปถึงน้องๆเยาวชนว่า การเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ และอยากให้เยาวชนดูตัวอย่างไว้ ถ้ามีโอกาสใช้สิทธิ์ก้ออยากเชิญชวนน้องเยาวชนมาใช้สิทธิ์ให้มาก

แม่วัยใส บทภาพยนตร์ ที่จะสะท้อนปัญหาของวัยรุ่นนำแสดงโดยทีมเยาวชน
อายุ 8-18 ปีทีมเยาวชนเข้ากล้องบันทึกเทปโทรทัศน์ แม่วัยใส รายการกล้าอาสา โดยมีไบรโอนี่และตาหวานเป็นหัวหน้าทีมในการกำกับ
บทโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันอาทิตย์15พฤษภาคมนี้ เป็นการสะท้อนปัญหาของสังคมกับเยาวชนกับแม่วัยใสซึ่งกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ หวังว่าหนังแม่วัยใสเรื่องนี้คงจะให้เยาวชนมีจิตสำนึกในเรื่องการที่จะมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีเย่าวชนเข้าร่วมแสดง ได้รับการสนับสนุนจาก
ทางสถนี RTV1
รายชื่อสมาชิก
 • ด.ญ. ปรพิชญา เทพรักษา อายุ 13 ปี
 • ด.ญ. วิลัยลักษณ์ กลางสันเทียะ อายุ 10 ปี
 • ด.ญ. ปุณยาพร ปาโต อายุ 9 ปี
 • ด.ช. ทัพพ์เทพ กีมาบุตร อายุ 12 ปี
 • ด.ญ. คะนึงนิจ นิราช อายุ 12 ปี
 • ด.ช. ธัญวุฒิ นิราช อายุ 12 ปี
 • ด.ญ. สุทธิดา สีดาธรรม อายุ 13 ปี
 • ด.ญ. บุญยานุช รอดปัญญา อายุ 13 ปี
 • ด.ญ. ดลยา กล้าหาญ อายุ 13 ปี
  วัตถุประสงค์การทำหนังเรื่องนี้
 • ทำกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของคุณแม่วัยใส
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการคุณแม่วัยใส
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคม
 • อาจจะมีการให้โอกาสผู้เข้าชมการเผยแพร่ออกความคิดเห็น

เบื้องหลังเยาวชนถ่ายทำมิวสิกวีดีโอ 4 มีเดีย สตูดิโอ นำแสดงโดย บุญยานุช มุกตาหวาน เซฟ และ ฟลุ๊ค ในวิชาคอมพิวเตอร์   สอนโดนอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร ผู้ควบคุมการผลิต

วันที่ 12 เม.ย. นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.นี้ วธ.จะรณรงค์ให้คนไทยเล่นสงกรานต์อย่างรู้สาระคุณค่า เพราะที่ผ่านมาพบว่า ประเพณีสงกรานต์มีความผิดแปลกไปจากเดิม คือ เล่นสาดน้ำกันรุนแรง มีทั้งปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง ใช้กระป๋องใส่น้ำแข็งสาดเข้าไปด้วย ที่น่าห่วงที่สุดคือ การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเล่นน้ำสงกรานต์ และ ขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ขณะเดียวกัน กลุ่มวัยรุ่นไม่ได้สนใจเคารพผู้อาวุโสตามขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญประเพณีบางอย่างก็ถูกลดความสำคัญลงไป จนแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว โดยเฉพาะการก่อเจดีย์ทราย หรือ ที่โบราณเรียกว่า ขนทรายเข้าวัด

ดังนั้น วธ.จะรณรงค์ ขอความร่วมมือไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ช่วยรณรงค์ ให้แต่ละท้องถิ่นฟื้นประเพณีการขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทรายกลับคืนมา และให้เล่นสงกรานต์อย่างรักษาวัฒนธรรมที่ถูกต้อง

“สิ่งที่กำลังจะสูญหายของสงกรานต์ คือ แก่นของประเพณี ที่จะสอนให้คนรุ่นหลังรู้จักความกตัญญูพอถึงวันปีใหม่ไทยก็ให้ไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แต่วันนี้ภาพเหล่านี้กำลังจะหายไปจากวัยรุ่น ไปยึดติดการเล่นน้ำว่าสำคัญ กิจกรรมที่ทำร่วมกับวัดก็มีน้อยลงทุกที กลายเป็นกิจกรรมรูปแบบอื่น ส่งผลให้การทำบุญ การก่อเจดีย์ทราย จางหายไปจากสงกรานต์ ผมคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะร่วมกันตระหนักถึงแก่นแท้ของวันสงกรานต์ว่า ไม่เพียงแค่ได้เล่นน้ำดับร้อน แต่เป็นเทศกาลที่คนไทยจะได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” ปลัด วธ. กล่าว


ทีมข่าวเยาวชนสัมภาษณ์ครูแคน
งานมหาสงกานต์ ถนนข้าวสาร เริ่มงานตอนเย็นโดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี มาเป็นประธานเปิดงานมหาสงกา
นต์ พร้อมชมการแสดงของนักศึกษานาฏศิลป์อ่างทอง ทีมข่าวเยาวชนออกเก็บภาพก่อนวันสงกานต์จะเริ่ม
ภาพบรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ดร.เกษม สดงาม. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒.
และ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ผอ. สถานีข่าว RTV1 และ ทีมข่าวเยาวชน
ร่วมงานรถน้ำขอพรเนื่องก่อนเทศกาลสงกานต์
ตามประเพณีไทย ณ.ห้องประชุมอุดร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ข่าว/ภาพ ทีมข่าวเยาวชน

หนังสั้นของเด็กมัธยม

หลังจากเข้ารับการอบรมทำหนังสั้นและสารคดีจากพี่ ๆ  ชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  เด็ก ๆ ยังคงมีหัวใจและไฟ ก็ยังคงพกพาความฝันอัดแน่นเต็มหัวใจ  แม้จะต้องปฏิบัติภารกิจหลัก นั่นคือการเรียน ทำการบ้าน อ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบปลายภาคก็ตาม

เมื่อการสอบปลายภาคผ่านไป  พวกเขาก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจล่าฝัน  ด้วยการส่งโครงเรื่องหนังสั้นเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ  โชคดีที่ได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการให้เข้ารอบไปเข้ารับการอบรมและรับทุนมาถ่ายทำหนังสั้นต่อไป

   
ไหว้หลวงปู่เจียม  กลุวะณิชย์  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนในวันเปิดกล้อง
อินตกแต่งบาดแผลให้กับน๊อต

หนังสั้นของเด็ก ๆ ได้รับทุนจากโครงการประกวดหนังสั้น ของปิ้งร่วมกับ สสส. และคณะกรรมการศิลปินปฏิรูปประเทศไทย ในหัวข้อ "คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ของ ดร.ป๋วย  อึ้งภากร 

เด็ก ๆ ตั้งใจทำหนังสั้นครั้งนี้มาก  เมื่อสอบปลายภาควิชาสุดท้ายเสร็จสิ้นลง  เด็ก ๆ รีบมาระดมความคิดเพื่อหาพล็อดเรื่องที่ตอบโจทย์บทความของ ดร. ป๋วย  และหนึ่งในแนวคิดนั้นมาจากสมองของเด็กชายอายุ 14  ที่กำลังจะจบชั้น ม.2 นามว่า "โจ"

หลังจากนั้นพวกเด็ก ๆ  ก็โทรศัพท์มาแจ้งข่าวดีว่า  พล็อตเรื่องของเขาเข้าตากรรมการ  เนื่องจากทีมงานของเรามีหลายคน  เราต้องตกลงกันว่าจะส่งใครไปอบรม  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาขยายผลส่งต่อยังเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้ไปอบรม

     
ผู้กำกับจุ๋มซักซ้อมบทกับนักแสดง                        มะเฟืองกับใหม่ทำแผลให้น๊อตเพื่อเข้าฉาก

การอบรมจบลง  พวกเขากลับมาร่วมประชุมวางแผน  เขียนบท เขียนสตอรี่บอร์ดต่อให้จบ  จุ๋มกลับไปเขียนบทต่อที่บ้านเพื่อให้ทันเวลา  ส่วนสตอรี่บอร์ดนั้นเรามีทีมงานช่วยกันสองคนคืออินกับโจ  โม วิว และน็อต เตรียมเรื่องกล้องและสถานที่  เฟืองเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากและรับผิดชอบเป็นธุรกิจกองถ่าย

ระหว่างนี้เราก็ต้องเตรียมหานักแสดง  ขั้นแรกประกาศรับนักแสดงหน้าเสาธง(ในวันประกาศผล) แต่ไม่มีนักเรียนคนใดกล้ามาสมัคร  อาจจะอายเพื่อนหรือเพราะกลัวคนรับสมัครไม่แน่ใจ  สุดท้ายคุณครูต้องขอร้องแกมบังคับนักเรียนห้อง 1/1 จำนวนหนึ่งมาเป็นนักแสดงสมทบ  หลังจากนั้นจึงนัดนักแสดงมาแคสติ้งให้ผู้กำกับ(จุ๋ม) ตากล้อง(โม) ช่วยกันคัดเลือก  โดยมีคุณครูอุทัย คุณครูประทุมและคุณครูนิดธิดาคอยให้คำปรึกษาแนะนำ

     
ตากล้องโม(ตรงกลาง)และตากล้องวิว(มุมซ้ายมือ) ถ่ายทำฉากเดินเข้าประตูโรงเรียน
 ทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ภาพออกมาตามต้องการ

พระเอกของเรื่อง(ฟิล์ม) มาอัพเกรดวิชาคอมพิวเตอร์  ก็โดนขอร้องแกมบังคับให้มาแคสติ้ง  และในวันเปิดกล้อง พระเอกที่คัดไว้ไม่ยอมมา  ผู้กำกับจึงตัดสินใจให้ฟิล์มเล่นเป็นพระเอก  ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก  เพราะฟิล์มเป็นนักแสดงที่มีความตั้งใจ อดทน พยายาม และรับผิดชอบในหน้าที่  แม้จะถ่ายซ่อมกี่ครั้ง  รอเข้าฉากนานขนาดไหน  ฟิล์มอดทนไม่บ่นแม้แต่คำเดียว 

ตัวเด่นของเรื่องอีกคน คือ น็อต เล่นเป็นลูกนักการเมือง  คนนี้พอทีมงานเห็นหน้าก็ร้องพร้อมกันว่า "เหมาะมาก" ครูโทรไปตามน็อตมาแคสติ้งเพื่อเล่นเป็นตัวเด่นโดยเฉพาะ แต่สาย ๆ น็อตให้เพื่อนโทรมาบอกว่า "ไม่สบาย"  คุณครูจึงใช้ความพยายามจนหาเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อของน็อตได้สำเร็จและโทรไปรายงานว่าน็อตเบี้ยวไม่ยอมมาคัดเลือกนักแสดง  ถึงวันเปิดกองน็อตมาถึงกองถ่ายแต่เช้าก่อนทีมงานซะอีก 

    
ฉากนอกสถานที่  ไม่มีคัทเพราะนักแสดงแสดงดีมาก(ผู้กำกับจุ๋มบอกมา)              
แถวแรกจากซ้าย อู๋ น๊อต ฟิล์ม แถวหลังจากซ้าย โอ๊ต เท่ห์

เท่ห์ กับบทสมุนของน็อตนั้น  บังเอิญตามเพื่อนมาอัพเกรดวิชาคอมพิวเตอร์  ทีมงานเห็นแววจึงติดต่อมาแคสติ้ง เกือบได้เล่นเป็นลูกนักเมืองอยู่แล้วเชียวหากครูตามน็อตมาไม่ได้ เท่ห์ได้เสียบบทเด่นนี้แน่ ๆ    
โอ๊ต สมุนอีกคนของน็อตได้รับการติดต่อให้มาเป็นนักแสดงแต่แรก แต่โอ๊ตปฏิเสธและไม่ยอมมาแคสติ้ง   บังเอิญว่าคุณครูรู้จักกับแม่ของโอ๊ต ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะตามโอ๊ตมาเข้าฉากโดยไม่ต้องผ่านการแคสติ้ง  (ฮ่า ๆ ๆ  ถ้าไม่มีอิทธิพลแบบนี้จะได้นักแสดงไหมเนี้ย)

เมื่อถึงเวลาที่ถ่ายทำจริง ทั้ง  เท่ห์และโอ๊ต ต่างแสดงกันอย่างเต็มที่ จนทีมงานต่างเอ่ยปากชม  และแอบสงสัยว่าที่พวกเขาแสดงได้ดีขนาดนี้นะเป็นชีวิตจริงของเขาหรือเปล่านะ

 
นักแสดงและทีมงานในวันปิดกล้องแม้จะโดนขอร้องแกมบังคับให้มา แต่มาแล้วทุกคนก็เต็มที่และเต็มใจ
นักแสดงหลัก

เด็ก ๆ ใช้เวลาในการถ่ายทำ 3 วัน  และถ่ายซ่อมอีก  1 วัน ทำให้ทีมงานได้รู้ว่าการถ่ายทำหนังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  แม้เราจะถ่ายทำในโรงเรียนของเรา แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมงาน  การควบคุมนักแสดง  การเซทฉาก  การนัดหมายนักแสดง  เหล่านี้เป็นต้น 

แต่เด็ก ๆ ทีมงานต่างก็ช่วยกันแก้ปัญหาจนลุล่วงไปได้ด้วยดี  เรื่องใดที่พวกเราทำไม่ทัน ก็ได้เพื่อน ๆ มาช่วย  เช่นทีมงานเอฟเฟคนำทีมโดย อิน เนมและกิ๊บ  ทีมอุปกรณ์ประกอบฉากก็ได้ใหม่ น้องสาวอินมาช่วย  และเนื่องจากกองถ่ายของเราเป็นกองใหญ่ใช้นักแสดงมาก  เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจึงค่อนข้างมากโดยเฉพาะค่าอาหาร ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรีบถ่ายทำมิเช่นนั้นทุนจะหมดเสียก่อน

  
ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากกำลังสร้างชามก๊วยเตี๋ยวให้พระเอกล้างอย่างขะมักเขม้น
ฉากนอกสถานที่ ตลาดบูรพา

การถ่ายทำวันสุดท้ายต้องถ่ายนอกสถานที่  เป็นถนนหน้าโรงเรียนและตลาดบูรพา ดังนั้นจึงต้องติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย  โดยเฉพาะฉากถนนที่รถเยอะและเร็วต้องขอความอนุเคราะห์จากตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรตำบลแสนภูดาษมาช่วยดูแลความเรียบร้อยให้ 

การถ่ายทำที่ว่ายากแล้วนั้น เมื่อต้องนำภาพที่ได้มาตัดต่อนับว่าเป็นงานที่ยากกว่าหลายเท่า ที่สำคัญทีมงานไม่สามารถช่วยเหลือได้  เพราะคนที่ทำได้ต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมตัดต่อและต้องมีจินตนาการ  ทีมงานจึงทำได้แต่เพียงส่งข้าวส่งน้ำ  ส่งเสบียงเท่านั้น  ขั้นตอนนี้  โม (ตากล้อง ) วิว โอ๊ต และโจ  ต้องมาเข้าค่ายที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนซึ่งใช้เป็นห้องตัดต่อของทีมงาน 

      
ป้ายแนะนำหนังสั้น 12 เรื่อง หน้าห้องฉายในงานปฏิรูประเทศไทย ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
ระดมสมองเขียนสตอรี่บอร์ด
ทีมงานตัดต่อ โมกับโอ๊ต

เวลาในการตัดต่อนานกว่าเวลาในการถ่ายทำเพราะเมื่อเรานำภาพมาเรียงต่อกันแล้ว  ภาพเหล่านั้นเล่าเรื่องราวได้ไม่ต่อเนื่องนัก  และภาพที่ได้บางภาพก็ยังไม่ได้มุมกล้องที่ต้องการ  เราต้องเชิญคุณครูหลายท่านมาชมการเรียงภาพของเราก่อน เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น  นอกจากเรื่องของภาพแล้ว เรื่องเสียงก็มีปัญหาไม่น้อย  เพราะเรามัวแต่พะวงกับภาพจนลืมเน้นให้นักแสดงออกเสียงให้ชัดเจน  นี่ก็เป็นบทเรียนของเราเช่นกัน

หลังจากนั้นพี่บอล พี่เลี้ยงของพวกเราก็แวะมาช่วยแนะนำทีมงานตัดต่อจนงานเสร็จเรียบร้อยและนำไปแสดงในงานปฏิรูปประเทศไทยที่เมืองทองธานีได้ทันเวลา

การทำหนังสั้นครั้งนี้ทำให้เหล่าเด็ก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการทำหนังทั้งหมดและได้พิสูจน์ตนเองว่าถึงแม้จะเป็นแค่เด็กมัธยมธรรมดาแต่ก็มีความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จได้  แม้จะต้องทุ่มเททั้งหมดลงไปก็ตาม และสิ่งที่ได้รับมาก็นับว่าคุ้มค่า  ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่ต้องจดจำทีเดียว และไม่แน่ว่าหนังสั้นเรื่องนี้อาจเป็นแรงบรรดาลใจให้พวกเขาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับสังคมได้


 จุ๋ม โมและมะเฟือง พรีเซ็นต์หนังสั้นต่อหน้าคณะกรรมการ

แม้หนังสั้นของเราจะไม่ได้รางวัลใด ๆ ติดมือกลับมา  แต่การที่เราได้เข้ารับการอบรมและได้ทุนมาทำหนังก็ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับพวกเราแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือ เด็ก ๆ ได้ประสบการณ์ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียนนับว่าเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาไม่น้อยเลย

เชิญชมหนังสั้น Why ของพวกเขาได้ที่นี่ค่ะ http://www.youtube.com/watch?v=hPiVUHeXshc

ร่วมสนับสนุนทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆกับศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มบูหงารายา

จุดประสงค์หลักของศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบของกลุ่มบูหงารายา เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นเครือข่ายระหว่างเด็กและสตรีในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทำให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม สร้างความเข้าใจอันดี เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

=========ข้อมูลองค์กร===============

กลุ่มบูหงารายา (Bunga Raya Group) เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่ดำเนินโครงการเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบในชายแดนใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ และส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข มีความเคารพ และเชื่อมั่นในวิถีของชุมชน นอกจากนี้ทางกลุ่มฯมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ตนเองพึ่งได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี (Convention on the Rights of the Child – CRC)

Bunga Raya อ่านว่าบูหงา-รายอ เป็นภาษามลายู หมายถึง ดอกชบา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี และดอกชบา สื่อถึงความเป็นมิตรภาพ

=====================================

พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ย่อมส่งผลกระทบให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ไม่มากก็น้อย แต่หลายท่านคงอยากจะตัดคำว่า ก็น้อยอออก เพราะผลกระทบที่เด็กในพื้นที่ได้รับนั้น มันมากมาย และส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาในภายภาคหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย หากองค์กรต่างๆ ไม่มาช่วยเหลือกันอย่างจริงจังแล้ว อนาคตของน้องๆ และอนาคตของจังหวัดทั้งสามนั้นคงจะก้าวไปอย่างลำบาก

ไม่บ่อยครับที่จะได้เจอโครงการดีๆ ที่ช่วยเหลือน้องๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผมคิดว่าหลายท่านคงอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยทางไหนดี ลองศึกษาและพิจารณาโครงการนี้ดูครับ หากว่าท่านเห็นควรก็บริจาคได้ดังนี้ครับ

บริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ เลขที่บัญชี 763-0-11265-3ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี

บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม/อาหาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและการจัดค่ายของน้องๆ

สามารถเลือกส่งสิ่งของได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกช่องทางที่ท่านสะดวก ดังต่อไปนี้
1) ไปรษณีย์ไทย เลือกส่งด้วยบริการดังนี้
- บริการพัสดุไปรษณีย์
บริการจัดส่งพัสดุในราคาประหยัด สำหรับส่งของน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- บริการโลจิสโพสต์
บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่างพิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมาก
หรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thailandpost.com/service.php?cid=2 หรือโทร 02-831-3131

2) ขนส่งสายใต้ ฝากส่งพัสดุภัณฑ์ไปกับรถโดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.transport.co.th/ หรือโทร 02-422-4413

ที่อยู่ผู้รับ : สำนักงาน/ศูนย์ประสานงาน กลุ่มบูหงารายา 76/7 ถนนหนองจิก ซอย 8 ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

หากอยากสอบข้อมูลเพิ่มเติม ก็ติดต่อได้ดังนี้ครับ
โทร. 073-337-348 หรือ
คุณอดัม 084-445-6174 และ
คุณต่วนซอบารียะห์ 084-861-3432

หากท่านพิจารณาเห็นควรแล้ว และได้ช่วยเหลือ ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขจากการให้นี้ครับ

ผอ.สถานี RTV1 นำทีมข่าวเยาวชน สมาชิกชมรมคนรักดีเจและชมรมคนเรียนเก่งช่วยเหลือสภากาชาดไทยส่งใจไปใต้ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

เมื่อเร็วๆนี้หลายพิราบขาว 40 ได้ไปทำกิจกรรมช่วงปิดเทอมหาเงินทุนเพื่อไปบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ตำบลอุโลกสี่หมี่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดแสดงละครเวที “ซินเดอเรลลา”ภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.54 เวลา 19.00 น.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้จัดแสดงละครเวที “ซินเดอเรลล่า”ภาคภาษาอังกฤษ ประกอบดนตรี แสง สี เสียง ตระการตา ในความสามารถด้านภาษาและการแสดง ในรอบสื่อมวลชน นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเกิดจากคณะครูภาษาอังกฤษ และมีครูชาวอังกฤษที่ทางโรงเรียนจ้างสอน ถนัดและเคยกำกับละครเวทีมาโรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 132,000 บาท ใช้งบทั้งหมด สามแสนเศษ ค่าใช้จ่ายระหว่างซ้อม ฉาก ชุด เพื่อให้คณะผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนคนสุรินทร์ที่สนใจได้ชมความสามารถของนักเรียน การแสดงละครเวที"ซินเดอเรลลา"ภาคภาษาอังกฤษ มี 6 รอบ รอบละ 1 วัน เวลา 19.00-21.00 น.โดยเริ่มการแสดงตั้งแต่วันที่ 1-6 ก.พ.54 ตอนนี้จำหน่ายบัตรหมดแล้ว หากสนใจชมก็สามารถเพิ่มที่นั่งหรือเพิ่มรอบได้ ติดต่อที่หมายเลยโทรศัพท์โรงเรียน 044-511193 หรือที่เบอร์โทร.ผอ.081-7255693

เมื่อวันเด็กพิราบขาว40ได้ไปจัดงานที่ชุมนุมชนวัดหูช้างพิราบขาวก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมาณ.ที่นี้คับคุณรุ่งโรจน์ – พี่ผ่อง-คุณภัณฑิรา เพชรประดับ เจ้าของรึสอร์ตภูไม้หนาว และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามขอขอบคุณคับภาพข่าวโดย พิราบขาว 40

วันเด็กแห่งชาติ รอยยิ้มเด็กๆสุรินทร์เปี่ยมสุข

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 54 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ถือว่าเป็นวันที่เด็กๆมีความสุข มีรอยยิ้ม ได้ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เช่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ที่ตชด.21 , จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จัดที่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน,เทศบาลเมืองสุรินทร์ , ที่ โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม,วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์, อบจ.สุรินทร์ จัดที่สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์,ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง , ธนาคารออมสิน และ หน่วยวีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ร่วมกับวีอาร์เรดิโอ 104 เอฟเอ็ม รวมถึงตามอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ต่างๆ กิจกรรมวันเด็กเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้และแสดงออกในด้านต่างๆ ได้มีความสนุกสนาน จากการชมเล่นเกมส์ รับแจกของขวัญ ของรางวัลและสิ่งของต่างๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ขอให้เด็กๆได้ปฏิบัติตามคำขวัญที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบให้ คือ"รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" ซึ่ง คำว่า "รอบคอบ"เนื่องมาจากปัจจุบันนี้ มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่างๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เห็นว่า เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต "รู้คิด"เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยและคำว่า "จิตสาธารณะ" คือ สังคมต้องพึ่งพิงกันเห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆเยาวชนไทย ทั้งนี้ เมื่อนำมาปฏิบัติแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

รายงานโดย ธนินท์ทัศน์ภูแก้ว

 

กรุงเทพฯ 5 ม.ค. - ศธ.เปิดประชุมสภานักเรียนทั่วประเทศ ระดมความคิดเห็นปัญหาเยาวชนเตรียมเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติ 2554 รมว.ศธ.ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ขอรวมพลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและการประกาศคุณภาพทางการศึกษา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสภานักเรียน ประจำปี 2554 ระดับประเทศ ที่โรงแรมบางกอก พาเลส กทม. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนักเรียนตัวแทนสภานักเรียนจากทั่วประเทศ ตัวแทนนักเรียนพิการ 12 คน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 10 คน และครูที่ปรึกษา 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2554 ประกอบด้วยการสัมมนาบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สภานักเรียนกับการเมืองไทย การเสวนาปัญหาชุมชนในแต่ละภูมิภาค และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2554 ในวันที่ 7 มกราคม และจะมีการนำเสนอมติสำคัญของที่ประชุมสภานักเรียนในครั้งนี้ ต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 8 มกราคมนี้

นายชินวรณ์ กล่าวว่า ได้นำข้อเสนอทั้ง 6 ประเด็นของสภานักเรียนในปีที่ผ่านมาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา และบรรจุเข้าสู่แนวนโยบายของ ศธ.แล้ว อาทิ ประเด็นการขาดโอกาสในการทำงานในสังคมของนักเรียนพิเศษของเด็กพิการที่เรียนจบปริญญาตรี รวมทั้งโครงการเรียนฟรี 15 ปีเปิดโอกาสให้เด็กพิการได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น 845 คน ปัญหานักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือปัญหาการเปิดสถานเริงรมย์ สถานจำหน่ายบุหรี่สุราใกล้กับสถานศึกษา ได้แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนขึ้นมาติดตามดูแลปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งในสิบปีที่ผ่านมา สังคมถูกละเลยปัญหาคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด "ถ้าไม่เป็นหนี้แล้วจะรวยได้อย่างไร" จนทำให้สังคมเกิดปัญหาเช่นในปัจจุบัน

นายชินวรณ์ กล่าวยืนยันกับเยาวชนตัวแทนสภานักเรียน ว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับคนและการศึกษา โดยในปี 2554 ขอให้ร่วมใจกันเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และการประกาศจุดเน้นคุณภาพทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้ จะนำประเด็นจากการประชุมสภานักเรียนครั้งนี้ นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนต่อไป

ขณะที่แนวคิดที่ตัวแทนสภานักเรียน เตรียมจะนำเสนอขอให้รัฐบาลจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนในชนบท เพิ่มความทั่วถึงในการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม และดูแลขวัญกำลังใจคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบุความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ส่งผลต่อนโยบายการศึกษา

ในโอกาสนี้ น.ส.ลดาพร สันติชัยกมลกุล นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นนักเรียนพิการทางการได้ยิน เป็นตัวแทนพูดด้วยภาษามือ ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ที่เห็นคุณค่าเด็กและเยาวชนในการเปิดรับฟังความคิดเห็นรวมถึงนำไปเป็นนโยบายของรัฐบาล

กลุ่ม"ซาคิทส์เทอร์ริ่งค์"เมล็ดพันธุ์ใหม่เติมเต็มสิ่งท
ี่ขาดหายไปจากสังคม

 

ใกล้ๆวันเด็ก เลยนำเรื่องราวของกลุ่มคนที่มั่นสร้างรอยยิ้ม ปันน้ำใจ มาฝาก
จากกลุ่มเด็กแนวคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สดใสสร้างรอยยิ้ม
ทีแรกเดิมทีนั้นก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพียงยึดเหนี่ยวกลุ่มเพื่อนๆ เป็นที่พูดคุย พบปะ สังสรรค์กันในกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากในระยะเวลาแรกเริ่มสมาชิกมีเพียง 3 คนเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนน้อยเกินไปที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ จึงพยายามที่จะชักชวนเพื่อนๆเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยกันและบอกจุดประสงค์ที่ต้องการท
ี่จะร่วมกันทำ จนตอนนี้เรามีสมาชิกแล้วประมาณ12 คน ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไป จึงทำให้พวกเขาสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ตามที่ต้องการ กิจกรรมของกลุ่มฯ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างผ่อนคลาย เหมาะที่จะใช้สำหรับสร้างรอยยิ้ม
สร้างความสามัคคี เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า โลกของเราในปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการ
มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่กำลังลดน้อยถอยลง กลับเป็นเรื่องทางด้านจิตใจ
ความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่กัน เหมือนสังคมในอดีตนั้นลดน้อยลงไปอย่างมาก ถึงพวกเราจะเป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอาจจะทำอะไรได้ไม่มากมายแต่อย่างน้อยก็ได้
ทำเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของสังคมได้บ้าง
ความหมายพวกเขาได้บัญญัติศัพท์และความหมายเฉพาะของแต่ละคำไว้ดังนี้
ซา คือ ความร่าเริง สดใส มองโลกในแง่ดีของกลุ่มเรา และพร้อมที่จะเป็นมิตรกับคนทุกคน
คิทส์ คือ พวกเราเป็นกลุ่มที่มีวิวัฒนาการทางความคิดอยู่ตลอดเวลา เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอเทอร์ คือ “เธอ”เป็นเหมือนสรรพนามแทนตัวสมาชิกในกลุ่ม และทุกๆคนบนโลกใบนี้
ริ่งค์ คือ” Ring”เปรียบสมาชิกแต่ละคนอยู่ในองศาที่แตกต่างกันของวงแหวน มีความคิดที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายอันเดียวกัน
กิจกรรมที่กลุ่ม"ซาคิทส์เทอร์ริ่งค์"ทำส่วนใหญ่จะแวะเวียนเยี่ยมเยือนจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพราะอยากช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะช่วยเหลือสังคมในจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากเป็นโรงเรียนโสตศึกษา เป็นโรงเรียนสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่ต้องการกำลังใจในการ
ดำเนินชีวิตและการปรับตัวเข้ากับสังคมปกติ หากเราอยู่ในโลกของเสียงเพลง อยู่ในโลกของ
การสื่อสารทางเสียง ช่างเป็นสิ่งที่วิเศษ
จนบางทีเรากลับลืมกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนหูหนวก เนื่องจากสิ่งต่างๆรอบตัวเรา
ภาระหน้าที่ของแต่ละคน จนวันนี้กลุ่มคนเล็กๆเมล็ดสายพันธุ์ใหม่ได้ก่อตั้งกลุ่มในนาม
"ซาคิทส์เทอร์ริ่งค์"ขึ้นมา นับว่ากิจกรรมตลอดปี53ของพวกเขาแม้ไม่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยจิตอาสาและเนื่องจากทาง
กลุ่มยังก่อตั้งมาได้ไม่นานนัก แต่ในตอนนี้คนกลุ่มมีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพพอที่จะทำอะไรได้ในจุดจุดหนึ่ง
มีเป้าหมายแนวทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งพวกเขาทุกคนทุ่มเทให้กับกิจกรรมทุกๆ
ครั้งอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างรอยยิ้ม ปันน้ำใจ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆมีเพื่อนดีๆเพิ่มขึ้น
สร้างสังคมที่ดีด้วยกัน ถามไถ่เรื่องกับ พีท 085-9293676

เรื่องราวเล็กๆจากเมล็ดพันธุ์ที่กำลังแบ่งบานเป็นเสาหลักให้กับประเทศชาติ เด็กคือผ้าขาว ที่เราผู้ใหญ่จะระบายสี สื่อมวลชนคือพลังที่สานต่อเรื่องราวหลากหลายให้ผู้รับสารต่อจากเราได้รู้ข้อมูลข่าวสาร

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 และ การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง ...โรงเรียนสตรีวิทยา2

เมื่อวันเสาร์  ที่  20  พฤศจิกายน   2553   สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 แล การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีบริหาร 2553   โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู ร่วมยกมือออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งผลการเลือกตั้ง นาง อรุณ บ่างตระกูลนนท์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนใหม่ แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ใน ปีบริหาร 2552  ที่หมดวาระลง    โอกาสนี้ ดร.เกษม  สดงาม ผู้อำนวยการร.ร.สตรีวิทยา ๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2  แสดงความขอบคุณแก่ นาง อรุณ บ่างตระกูลนนท์ และคณะอาจารย์ผู้ปกครองได้แสดงความยินดีแก่ นาง อรุณ บ่างตระกูลนนท์ พร้อมกันนี้ ผอ.อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร ได้แสดงความยินดีแก่ นาง อรุณ บ่างตระกูลนนท์    นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2คนใหม่ ปีบริหาร 2553   ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและวินัยให้แก่นักเรียน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษ ที่ส่งผลกระทบทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนรอบข้างโรงเรียนจึงนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001มาใช้ในโรงเรียน ผลจากการร่วมมือกันทุกฝ่ายทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงามน่าอยู่และปลอดภัยตามหลีกมาตรฐานสากล โรงเรียนสตรีวิทยาในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกด้าน ในปี พ.ศ. 2498ได้ จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครู ตลอดจนเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของเยาวชนร่วมกัน

สกู๊ปพิเศษ

ประวัติและผลงานนายกสมาคมฯ

ชื่อ/นามสกุล นาง อรุณ บ่างตระกูลนนท์ ( Mrs. Aroon Bangtrakulnonth)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เอ.พี แล็บบอราตอรี่ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ หจก. เอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ

ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกด้านเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ

ประธานมูลนิธิ รร . วัดลาดบัวขาว

คณะกรรมการศิษย์เก่ารร . สตรีศรีสุริโยทัย

ตำแหน่งสุดท้าย

ผอ . ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น

สถานที่ติดต่อ 17/27 หมู่ 10 ซอยลาดพร้าว – วังหิน28 ถนน ซอยลาดพร้าว – วังหิน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 02-5388622, 081-3193220 , 089 -1555355

โทรสาร 02-9316098

e-mail aroon.b@live.com , saplab1990@gmail.com

เจ้าของกิจการ

 • บริษัท เอส.เอ.พี แล็บบอราตอรี่ จำกัด

17/83 ม.10 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 • หจก. เอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ

17/83 ม.10 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ผลงานทางวิชาการในขณะรับราชการ

- เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 50 โครงการ

- เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการระดับประเทศและต่างประเทศ 5 โครงการ

- มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 110 เรื่อง

- เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

- เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัย บูรพา , มหาวิทยาลัยศิลปกร, มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต , มหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทรเกษม มหาวิทยาลัย หัวเฉียว , มหาวิทยาลัย หอการค้า)

ผลงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้ เป็น Trainer on The WHO Global Salm- Surv Workshop

On Foodborne Disease Surveillance ให้แก่แพทย์ สัตวแพทย์ นักระบาดวิทยา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปี 2001 ถึง ปัจจุบัน

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ปี 2537 ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่าจาก Rectal swab ด้วยวิธี MSRV กับวิธีการแยกเชื้อที่มีอยู่เป็นประจำ

ปี 2540ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปรียบเทียบการใช้ Pre-Enrichement ในการหาเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อวัวสดและผลิตภัณฑ์

ปี 2542ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ความสำคัญของการสุ่มตัวอย่างภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อในอุจจาระร่วง

ปี 2542 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติเรื่อง การใช้นิวเคลียร์เทคนิคพัฒนากากตะกอนไปเป็นทรัพยากรใหม่

ปี 2547 ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น เมตตาและเอื้ออาทร ประจำภาควิชา วิทยาศาตร์การแพทย์การแพทย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ปี 2548ได้รับรางวัลเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ร่วมวิจัย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ปี 2549 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 14 การสำรวจหาเชื้อ Salmonella จากตัวอย่างอาหาร swab อุปกรณ์สัมผัสอาหารและ Rectal swab ด้วย DMSC Salmonella Media-1 และ วิธี ISO6579

ประวัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อักษรย่อ: ส.ว.๒) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2516 โดยการริเริ่มของคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยในขณะนั้น บนที่ดิน 3 ส่วน คือ 1.ที่ดินจำนวน 24 ไร่ 77 ตารางวา ซึ่งนางหลง ไว้สาลี น้อมเกล้าฯ บริจาคแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 2.ที่ดินจำนวน 19 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ซึ่งนางสาวสุ่น พานิชเฮง โอนให้แก่กรมสามัญศึกษา และ 3.ที่ดินจำนวน 36 ไร่ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งท่านผู้หญิงบุญเจือขอเช่า

สภาพของโรงเรียนเมื่อแรกก่อตั้ง เป็นทุ่งนา ไม่มีถนนหรือทางเข้า ทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนประสบความลำบาก แต่ก็สำเร็จลงในเวลา 1 ปีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลหลายฝ่ายทั้งคณะผู้บุกเบิก คณาจารย์ของโรงเรียนเอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง โดยนางสมหมาย เอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกเป็นผู้ติดต่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนนี้

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เปิดสอนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์เป็นที่เรียนชั่วคราว มีครู 13 คน และนักเรียน 277 คน เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน และปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เมื่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มแรกเสร็จในปีถัดมา จึงรับนักเรียนเพิ่มเป็น 27 ห้องเรียน และได้เจริญเติบโตเรื่อยมาจนขยายการเรียนเต็มรูปแบบ เป็น 72 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาเห็นว่าโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองมากขึ้น เห็นได้จากการที่ผู้ปกครองพากันส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น จนเกินกว่าที่โรงเรียนจะรับไว้ได้หมดทุกปี ประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางถึง 80 ไร่ 45 ตารางวา สมควรใช้ที่ดินของโรงเรียนให้คุ้มค่าที่สุด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจัดตั้งเป็น "โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้น" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2537 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมทางทิศเหนือของโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โดยให้รับเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ นั้นจะรับเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่งได้กลับมารวมกันอีกครั้งใน พ.ศ. 2544

ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ จัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเปิดทำการและมีพัฒนาการเรื่อยมา

 • ตราสัญลักษณ์ : เป็นรูปดอกพิกุลมีรัศมี 21 แฉก ประดิษฐานอยู่เหนืออักษรย่อ "ส.ว.๒" โดยรัศมี 21 แฉกนั้นหมายถึงวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • อนุสาวรีย์ : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระมหากรุณาธิคุณ และพระพุทธชินศรีรัตนะมุนี
 • ปรัชญา : "พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี" (ความพร้อมเพรียงเป็นกำลังของหมู่คณะ)
 • คำขวัญ : เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล
 • สีประจำโรงเรียน : สีขาวและสีแดง
 • คณะสี : ในอดีตมี 6 คณะสี ต่อมาได้ยุบเหลือเพียง 5 คณะสี โดยสีที่หายไปคือ คณะสีอินทนิล สีม่วง
  • คณะนนทรี สีเหลือง
  • คณะจามจุรี สีชมพู
  • คณะราชาวดี สีเขียว
  • คณะยูงทอง สีแสด
  • คณะนิโลบล สีฟ้า

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

 • กีรติ เทพธัญญ์ (เอ๊าะ)  : บุคคลในวงการบันเทิง
 • ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ (ฟรอยด์) รุ่น 29 : บุคคลในวงการบันเทิง, นักแสดงละครซิทคอม เรื่อง บ้านนี้มีรัก
 • ดาวิเด โดริโก้ (เด)  : บุคคลในวงการบันเทิง, ดีเจ "เด" คลื่นวิทยุ Seed 97.5 Mhz.
 • นราวัลย์ นิรัติศัย (หญิง)  : บุคคลในวงการบันเทิง, ภรรยาของ สุพจน์ จันทร์เจริญ (ลิฟท์) นักร้องดูโอ ลิฟท์-ออย
 • นรีทิพย์ ศรีสัตนาควงศ์ (ตอย) รุ่น 31 : บุคคลในวงการบันเทิง, นักร้องวง zigzag (ซิกแซ็ก)
 • บุญศักดิ์ พลสนะ (แมน)  : นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
 • เปรมินท์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ (มิ้นท์ B-MIX) รุ่น 26 : บุคคลในวงการบันเทิง, นักร้องวง B-MIX (บีมิกซ์)
 • ผุสชา โทณะวณิก (ตุ้ม)  : บุคคลในวงการบันเทิง
 • พิมพ์ชนก พลบูรณ์ (เฟิร์น) รุ่น 32 : บุคคลในวงการบันเทิง, นักแสดง, ลูกสาวนักแสดงตลก คุณจาตุรงค์ มกจ๊ก
 • พูนศักดิ์ จตุระบุล (อ๊อฟ)  : บุคคลในวงการบันเทิง, สมาชิกวงดนตรี บิ๊กแอส
 • ภัทรภณ โตอุ่น (รอน AF5) รุ่น 32 : บุคคลในวงการบันเทิง, ผู้เข้าแข่งขันรายการ ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชีย ปี 5 (พ.ศ. 2551) หรือ AF5
 • ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ (พีค) รุ่น 30 : บุคคลในวงการบันเทิง
 • ภาคย์ รัตนฐิตินันต์ (happy)  : บุคคลในวงการบันเทิง, นักร้องวงจี.เจอาร์
 • โมนิก้า เมอลเลอร์ (โม) รุ่น 30 : บุคคลในวงการบันเทิง, รองอันดับ 2 Miss Teen Thailand 2005
 • ยศสินี ณ นคร (จ๋า) รุ่น 21 : บุคคลในวงการบันเทิง, ผู้จัดละครช่อง 3, พิธีกร, ลูกสาว คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
 • รดมยศ มาตรเจือ รุ่น 30 : นักกีฬาว่ายนำทีมชาติไทย
 • วราลักษณ์ วาณิชย์กุล (จอย วราลักษณ์)  : นางแบบ
 • วรวีร์ วูวนิช รุ่น 16 : บุคคลในวงการบันเทิง, นักข่าว, ประธานนักเรียนสตรีวิทยา 2 รุ่น 16
 • ศิกานต์ เจริญพาณิชย์ (เมย์ เฟื่องอารมย์)  : บุคคลในวงการบันเทิง
 • ศุภกร ภัทรธนกุล (เอก) รุ่น 27 : อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คอลัมนิสต์, นักจัดรายการวิทยุ, ประธานนักเรียนสตรีวิทยา 2 (ม.ต้น) รุ่น 3, ประธานนักเรียน รุ่น 27
 • สลักจิต พลสนะ (มิ้ง) รุ่น 27 : นักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทย
 • อานนท์ สายแสงจันทร์ (ปู แบล็คเฮด)  : บุคคลในวงการบันเทิง, นักร้องวงดนตรี แบล็คเฮด
 • อภิชาติ พรมรักษา (หมู)  : บุคคลในวงการบันเทิง, สมาชิกวงดนตรี บิ๊กแอส

ทีมข่าวและสถานี RTV1ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี

ทีมข่าวสถานี RTV1.NET

บทความหน้าอ่าน

เคล็ดลับของนักเรียนยอดเยี่ยม อ่านต่อคลิกที่นี่

ขอทานต่างด้าว อ่านต่อคลิกที่นี่

สถานี RTV1 อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร ผู้อำนวยกาสถานี
มอบเน็ตบุ๊ค รุ่น HP2133 มูลค่าสองหมื่นกว่าบาท
พร้อมกับเงินเดือนสามพันบาท และค่าโทรศัพท์ทรูมูฟ ทุกเดือน
ให้กับ เด็กหญิงบุญญานุช รอดปัญยา (ดีเจไบรโอนี่ชมรมคนรักดีเจ)
ที่เป็นเยาวชนตัวอย่างที่ดี ที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อต่นเองและสังคม
โดยจัดรายการทุกวันอาทิตย์ ที่คลื่น FM.95.25 Mzh. และ FM.105.75 Mzh.
รายการเพื่อเยาวชนเพื่อเยาวชน เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป
ข่าวทีมงาน RTV1

 

 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2553

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คลิกชมที่นี

งานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องโอกาสวันพ่อ 5 ธันวาคม 2553

โรงเรียนอัจฉรา ภาพโดยทีมข่าว RTV1

ภาพบรรยากาศ งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ปี53. ... งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจำปี จ.ฉะเชิงเทรา จัดขึ้นทุกปี
ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาสี รร.ขอนแก่นวิทยายน 2553! โดยตากล้องหลังชัตเตอร์

สกู๊ปพิเศษ เน้นพัฒนาทักษะชีวิต-เรียนรู้โลกกว้าง 

ไปกับ อาจารย์เดือน เจริญยศ กับกีฬาว่ายน้ำ ส.ว.2

เปิดตัวนักจัดรายการเยาวชนอายุ 13 ปี ผู้มีความใฝ่ฝันการเป็นดีเจ รุ่นเยาว์ สร้างปรากฏการณ์ในวงการดีเจคนรุ่นใหม่

บนหน้าปัดวิทยุ คลื่น FM. 95.25 Mhz.

เด็กหญิงบุญยานุช รอดปัญญา อายุ 12 ปี ปัจจุปันเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว ระดับชั้นมัธยม 1 ห้อง 9 ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาจัดรายการวิทยุ แต่ก็อเป็นความจริงไปแล้วที่ได้มาเป็นดีเจวัยรุ่นที่อายุน้อย ได้มีโอกาสทำรายการเองและเป็นเจ้าของรายการ เพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน ทุกวันอาทิตย์ ประสพการณ์ไบรโอนี่ ผ่านการอบรมการจัดรายการ และสื่อมวลชน ถือว่าเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จในด้านนักจัดรายการ เยาวชนคนรุ่นใหม่

ส่วนเด็กหญิงสุธิดา สีดาธรรมนะ อายุ 12 ปี ปัจจุบันเรียนที่ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว ระดับชั้นมัธยม 1 ไม่ได้คิดเช่นเดียวกันที่จะมาเป็นดีเจ และโอกาสก้อมาถึงจึงทำให้เขารักงานดีเจมาก จนเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเขา และดีเจตาหวานก็กำลังก้าวไปสู่ความเป็นนักจัดรายการแบบมืออาชีพ

ทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันคร ผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริงและไปสู่จุดหมาย

รายการเพื่อนเยาวชน

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้สาระความรู้กับเยาวชนในทุก ๆ ด้าน และปัญหายาเสพติด
๑.๒ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ดีให้เยาวชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
๑.๓ เพื่อให้เยาวชนมีค่านิยมที่ดี มีความรักชาติ มีระเบียบวินัย รักและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของไทย และภาษาไทย

๒. แนวความคิดในการจัดทำรายการ
ปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเยาวชนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านปัญหายาเสพติด อบายมุข และการล่วงและเมิดทางเพศ ฯลฯ
รายการวิทยุจึงเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่เข้าถึงจิตใจของเยาวชนได้ดี ทางรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน
จึงได้ผลิตรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน

ในลักษณ์การเป็นเพื่อนในการรับฟังปัญหา
และร่วมหาทางแก้ปัญหาให้กับเยาวชน ในขณะเดียวกัน ได้นำเยาวชนหรือผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน มาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนอื่น ๆ อีกด้วย

๓. กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

๔. วัน-เวลา ในการออกอากาศ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ระบบ FM.ความถี่ ๙๕.๒๕ MHz วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

๕. รูปแบบของรายการ
๕.๑ การให้สาระความรู้ มีเพลงเป็นสื่อ
๕.๒ การสนทนา/สัมภาษณ์ ผู้รับเชิญและผู้เกี่ยวข้อง

๖. ผู้ดำเนินรายการ
- ดีเจไบรโอนี่234 และ ดีเจตาหวาน ควบคุมรายการ อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร
- ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับเชิญ

ได้เวลาเปิดตัวเสียทีกับดีเจไบรโอนี่234และดีเจตาหวาน หลังจากได้ทำการซุ้มทำรายการ เพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชนมาเกือบสามเดือนแล้ว หวังว่ารายการนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และสังคม

ไม่มากก็น้อย การทำหน้าที่ของเยาวชนใวันหยุดถือว่าเป็นการที่

ใช้เวลาว่างมาสร้างสรรค์ผลงาน

บนหน้าปัดวิทยุ คลื่น FM.95.25Mhz.

ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น. เป็นประจำ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานี RTV1อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร

และ อาจารย์บรรจบ กับ อาสนองการะเกด ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของวิทยุคลื่นนี้

ขอสนับสนุนให้นักจัดรายการ ดีเจไบรโอนี และ ดีเจตาหวาน ทำหน้าที่ตัวแทนเยาวชนให้ประสพความสำเร็จที่มุ่งมั่นไว้

ก้าวไปสู่อนาคตที่ดี

จากทีมงานสถานี RTV1 และ คลื่น Fm. 95.25 Mhz

ประมาลภาพการออกอากาศของสถานี RTV1 โดยกลุ่มเยาวชน

ประมวลถาพการถ่ายทอดสัญยานสด ของสถานี RTV1 ในเรดิโอ 3 จากสมาชิกชมรมคนรักดีเจ โดยมีดีเจตาหวาน และ ดีเจลูกหยีกำมะหยี่สีดำ และ สมาชิกชมรมคนรักดีเจ แหนม ร่วมกับ นักจัดรายการธเนตยิบซี 2010 ควบคุมโดยอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร เมื่อวันพฤหัสขศุกร์ ที่ 12-13 พย. 53 งานกีฬาสี โรงเรียนลาดปลาเค้่าพิทยาคม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะอาจารย์ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทีมงาน คลิกชมงานกีฬาสี 53
น้ำเมาดีจริงหรือ ทำไมคนจึงชอบดื่มกิน
 
Posted by นายแฮกเกอร์ 53
 
 
 

น้ำเมาทำร้ายชีวิตเยาวชนของชาติปีละเท่าไร ใครช่วยตอบและอธิบายได้ไหม

นายกอภิสิทธิ์ ติดตามนโยบายเรียนฟรี ณ โรงเรียนแคทรายวิทยาประถมศึกษา อ.เมือง จังหวัดราชบุรี
เยาวชนมอบเงินช่วยเหลือญี่ปุ่นที่ประสพภัยสึนามิ

ก.พัฒนาสังคมฯ นำเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ มาติดเข็มกลัด ดอกลำดวน ให้นายกฯและครม. ที่ทำเนียบ ภาพ : จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

ผอ.อัศวิน ตราบนิรันดร นำทีมข่าวเยาว์ชนเยี่ยม
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย


 

กิจกรรมมหาเงินทุนและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ คลิกดูภาพข่าวเยาวชน

ก่อนหน้านี้มีเพื่อนครูหลายคนมาปรึกษากับผมถึงแนวทางการเปิดวิชา
โลกศึกษา  ผมได้แต่ตอบไปว่าให้เลือกแนวทางตามความพร้อมของตน สามารถ
จัดทำได้สองลักษณะ คือ เปิดเป็นรายวิชาเลือกเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เรียนกันใน
ทุกชั้นปี ทุกระดับชั้น หรือจะจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานก็ได้
ใครพร้อมแบบไหนก็เลือกกันได้ตามถนัด..แต่พึงระวังไว้ว่า..ปรับเนื้อหา
ให้ดีอย่าสอนซ้ำซาก..จะลำบากกันทั้งคนเรียนและคนสอน
ขึ้นต้นกันอย่างนี้ครูไทยอย่าน้อยใจ  หยิบประเด็นมาพูดคุยกันเบาๆ เพื่อให้ไข
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาไทยบ้านเราในวันนี้
            เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุใด  ในเมื่อครูไทยต่างผ่านการ
เรียนและอบรมในเรื่องการวางแผน และการวิจัยมากันอย่างมากมาย 

            เป็นที่ทราบกันดีว่าแผนและการวิจัยต่างเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใด 
            ทั้งนี้เพราะว่า แผนคือผลผลิตจากการวางแผน เป็นผลผลิตวางไว้ของการทำงาน
ในอนาคตบนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เหมาะสม ครูไทยจึงต้องเรียนรู้แผนอย่างมากมาย
ตั้งแต่แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ สำคัญที่สุดก็คือแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนการวิจัยนั้น
คือการแสวงหาคำตอบในเรื่องที่เราสนใจอย่างเป็นระบบ 
            ดังนั้นเมื่อครูมีความรอบรู้อย่างเจนจบครบถ้วนกระบวนการวางแผนและการวิจัย
แล้ว ย่อมนำไปสู่นวัตกรรมและสามารถนำผลไปสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพได้เป็นอย่างดี
             แล้วทำไม..การศึกษาไทยจึงไปไม่ถึงฝั่ง..
             อาจเป็นเพราะครู..ไม่อยากเรียนรู้และไม่สนใจ
             อาจเป็นเพราะครู..มีภาระงานต่างๆ มากเกินไป
             อาจเป็นเพราะว่า..เราอบรมและพัฒนากันไปตามนโยบาย
             อาจเป็นเพราะว่า..มีแผนหรือมีวิจัยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ผ่านกติกา ผ่านการตรวจ
การประเมินแล้วก็เลิกกันไป
            ใครมีทางออกเรื่องนี้ช่วยแนะนำบอกมา..
            ขออย่างเดียวอย่าบอกว่าใครๆ หรือหน่วยงานไหนเขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้น
            ถ้าเป็นเช่นนั้น เซ็งจับจิต จับใจ..อย่าบอกใครเลยล่ะคุณ

โดย พิราบขาว 01

สกู๊ปพิเศษ บทความ ข้อคิด แง่คิด ดีดี มีสาระ เกร็ดความรู้ต่างๆ

อ่านบทความย้อนหลังได้ที่นี่ แชร์ไปที่ Facebook

“ครองใจคน” หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง” คลิกอ่านที่นี่

 

บทความ
         มันคุ้มแล้วหรอกับสิ่งที่เด็กๆเขาได้รับจากการกระทำของพวกคุณ ?

แต่น้ำตาที่รินหลั่งที่ ค่อยๆออกมาจากดวงตาเด็กๆ มันขัดแย้งกับคำปฏิเสธของพวกคุณ ที่อ้างหลักการ !!!

" ปลายกากาสีดำ "

ความคิดเจ้ายังด้อยไร้เดียงสา
พวกผู้ใหญ่จึงลากเจ้าเข้ามา
ใช้กายาตัวนิดมาผลิตงาน
พวกผู้ใหญ่ใจทรามทำเด็กเสีย
ราชการหน่วยงานก็ละเว้น
ทำไม่เห็นปัญหาน่าอายเอย.

น้ำตาเด็กสองครั้งคุณรับได้ไหม ?
บ้างติดเกมส์ติดยาพาเสียหาย
บ้างติดไพ่ติดบอลจิตอ่อนไหว
การเรียนแย่หนีเที่ยวห่อเหี่ยวใจ
เยาวชนคนไทยภัยมากมี
 
มันคุ้มค่าแล้วหรอกับคำว่าหลักการ บนความรู้สึกของเด็กที่คุณทำร้ายจิตใจ ทำลายความฝัน ความตั้งใจของเด็กๆ กับสิ่งทีี่คุณบอกว่า ทำเพื่อเด็ก
รายการร่วมด้วยช่วยเด็ก แต่กับเป็นรายการร่วมด้วยช่วยกันทำลายความรู้สึกของเด็ก ผมไม่เห็นด้วยคำว่าหลักการที่ไม่มี
ความเมตตาธรรม ความใจบุญ และความเอื้ออาทรต่อเด็กๆ หากคุณยังยึดถือคำว่าหลักการ เพื่อกลุ่มคนไม่กี่คนในการที่จะวางอำนาจ
เหนือเด็กๆ คุณคงไม่ทราบวาจิตใจของเด็กเขาต้องการอะไร เด็กๆเปรียบเสมืิอนผ้าขาวที่ไม่มีรอยเบื้อน แต่คุณกำลังทำให้เด็กเหล่านั้น
มีรอยเบื้อนบนคราบน้ำตา ที่คุณเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญของคุณ และคุณจะทำงานเพื่อเด็กไปทำไม่ลองกลับมามองหรือหันไปมองความ
จริงบ้างว่าสิ่งที่พวกคุณกระทำนั้นมันถูกเสมอไปหรือครับ เด็กผิดและผิดตามที่คุณกล่าวอ้างนั้นคุ้มค่าแล้วหรอ เด็กเขาผ่านสิ่งเลวร้ายหันมา
หาสิ่งที่ดีคุณไม่เข้าใจหรือต้องการให้เด็กเหล่านั้นไปติดยา ขายบริการ หรือมั่วสิ่งอาบยมุข ไอ้ที่คุณบอกว่าทำเพื่อเด็กๆมันแค่คุณและพวก
เอาเด็กมาเป็นบันไดในการทำงานของคุณ คำพูดของคุณมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเด็กๆ คำว่าหลักการของคุณมันใช้ไม่ได้เพราะว่า
การบริหารจัดการของพวกคุณยังไม่มีมาตรฐาน แล้วคุณจะเอาหลักการมาใช้กับเด็กได้ยังไงครับลองใช้สติปัญญาคิดดู ขนาดทีมงานของ
บางคนยังขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ ทำแค่ขอไปทีน่าอายเด็กๆบางคนด้วยซ้ำ เด็กๆเหล่านั้นเขามีศักย์ภาพในการทำหน้าที่ดีกว่าบางคน
ที่คุณอาสาเขามาทำ ความคิดของเด็กเขามากกว่าและสติปัญญาก็ใสสะอาด ขอถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่า กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี ความสำคัญของเด็กอยู่ที่ไหน ผมไม่เคยเห็นใครทำร้ายความรู้สึกของเด็กติดต่อมาถึงสองสัปดาห์แล้ว น้ำตาของเด็กๆ
มันทำให้ผมรับไม่ได้กับการกระทำของกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าทำเพื่อเด็ก แต่ตรงกันข้ามคุณไม่เข้าใจลึกซึ้งในความรู้สึกของเด็กๆ ความรับผิดชอบที่มันเกิดความเสียหายต่อเด็กกับความรู้สึกที่เด็กได้รับนั้นเพียงพอแล้วหรือครับ การแก้ปัญหามักง่ายเพียงบอกว่า ลงมาข้าง
ล่างแล้วโทรเข้ารายการนั้นฟังดูเข้าท่า แต่แสดงออกถึงปัญญาที่แย่มาก พ่อแม่เด็กเขาอุตสาห์ให้ค่าขนมเด็กๆเดินทางมาทีสถานี แต่พอเจอ
ปัญหา คุณกับแก้ปัญหาด้วยสติที่เบาปัญญามากที่สุด ถามว่าทำไมไม่บอกเด็กตั้งแต่ขบวนการเริ่มต้นตั้งแต่แรก ทั้งๆที่คุณอ้างหลักการและรู้
หลักการ หรือเป็นเพราะว่าเด็กทำดีเกินกว่าคุณจึงมีจิตใจคับแคบกับเด็ก เด็กๆเขาถามว่าคุณมีจิตใจเป็นมนุษย์หรือเปล่า
ท้ายนี้อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ทราบปัญหาเรื่องนี้ว่าจะหาทางแก้ไขให้เด็กๆเขามีรอยยิ้มทีสดใสได้ยังไงกับความรู้สึกและเวลา
ที่เด็กๆต้องเสียไป คุ้มค่าแล้วหรอที่เด็กมารอเพื่อตอบสนองคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่มที่อ้างว่าทำเพื่อเด็ก หากคุณไม่มีประโยชน์แอบแฝง
หรือมีสิ่งซ้อนเร้น การให้คือสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะสั้นๆ แต่ก็จะทำให้เด็กๆเขามีความหมายในโลกใบนี้ หยุดทำร้ายจิตใจเด็กๆได้
ไหม น้ำตาและคราบน้ำตาของเด็กเขาออกมาจากความรู้สึกไม่เสแสร้งแกล้งทำ คุณและพวกไม่มีความรู้สึกเลยหรอครับ น่าอายทีสุด

ขอแต่เพียงผู้ใหญ่รู้ใจเด็ก เขายังเล็กไร้เดียงสาอย่าทำผี อย่าทำร้ายกายใจทุกกรณี หนึ่งชีวีก็มีค่าเมตตาเอย

 


คุณครูผู้ที่ขาดวุฒิภาวะความเป็นคุณครูคำว่า "ครู" ในความคิดของผมคือคนที่ทำให้เด็กๆมีวันนี้มีวันแห่งความสำเร็จ และครูก็เป็น บุคคลหนึ่งที่คอยสั่งสอนให้เด็กๆได้พบเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็กๆที่สามารถทำใหเด็กๆเชื่อฟังได้ ครูคอยให้คำปรึกษา ครูคอยให้กำลังใจและคอยอบรมให้เราเป็นคนดีของสังคม ครูที่ดีไม่ใช่ว่าสอนเก่งแต่อย่างเดียวแต่การเป็นครูที่ดีนั้นต้องเข้าใจนัก เรียนทุกคน เข้าใจถึงความแตกต่าง เข้าใจถึงความต้องการของแต่ละคน และเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้เด็กทุกคนยอมรับว่าเราเป็น "ครู" ครูเป็นคนที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านไปยังประตูแห่งความสำเร็จ การเป็นครูที่เก่งแต่สอนจนไม่มีเวลาผ่อนคลายจะทำให้เด็กๆเกิดอาการเครียดได้ แต่ใช่ว่าการเป็นครูที่เข้ากับนักเรียน เล่นกับนักเรียนจะเป็นครูที่ดีเพราะบางครั้งอาจจะทำให้นักเรียนขาดความรู้ ที่ควรรู้ขาดศักยภาพทางด้านการเรียน ดังนั้นครูที่ดีต้องมีสองสิ่งรวมกันคือต้องสอนเก่งและสนุกกับการสอน ไม่ใช่ว่าครูเท่านั้นที่สนุกแต่ต้องรวมไปถึงนักเรียนทุกคนภายในห้องต้องสนุก ที่จะเรียนด้วย   คนที่เป็นครูจะต้องมี  สุนทรียสนทนา  คือ  พูด  ยกย่อง  และชมเชยเป็นการพูดในสิ่งที่ดีงาม  ต้องสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ  สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูจะต้องเก่ง  ฉลาด  และดีมีเมตตา  แต่ที่สำคัญต้องให้นักเรียนทุกคนเคารพในความเป็นครูของเราเพราะการเป็นครู คือ การที่ศิษย์จะดีได้ขึ้นอยู่กับความเป็นครูที่เราแสดงออกไป
        ในปัจจุบันการศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและการพัฒนาความรู้ ความคิดและความสามารถรวมกระทั่งความประพฤติและคุณธรรม สังคมและบ้านเมืองใด ๆ ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน สังคมและบ้านเมืองก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถที่จะรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ได้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยซึ่งผู้ที่จะทำให้คนเป็นพลเมืองที่ดีได้นั้นจะ ต้องเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอน บุคคลผู้ที่เคยอบรมสั่งสอนให้คนเป็นมีความเป็นคน และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินั้นก็คือบุคคลที่เราเรียกว่า “ครู” นั่นเอง
        สุดท้ายนี้สิ่งที่ครูเป็นมิได้สร้างภาพแต่อย่างใด  คนที่เป็นครูเหมือนมีหัวโขนก็จริง  แต่หัวโขนนี้ไม่มีวันวางลงออกจากตัวได้เพราะครู...มิได้สร้างภาพ  แต่สิ่งนี้แหละตัวตนและจิตวิญญาของความเป็นครูถ้าครูสร้างภาพ  ภาพที่ครูจะสร้างจะต้องเป็นภาพที่สามารถนำเป็นแม่พิมพ์ได้เลยทีเดียวไว้ใช้สำหรับให้ลูกศิษย์ถอดแบบพิมพ์ออกมาเป็นคนดีได้ ครูคนนี้ก็คงสมใจหมายแล้ว
เคยดูหนังญี่ปุ่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งกีฬาวอลเลบอลแล้วครูฝึกของทีมที่แพ้พูดจาซ้ำเติมนักกีฬาในทีมของตนเองทำให้นักกีฬา
โกรธครูฝึกหัดมากแล้วตั้งใจฝึกใหม่จนเอาชนะคู่แข่งได้   เด็กไทยยุคนี้ดูหนังเกาหลีมากไปครูอบรมให้เป็นคนดีกลับไปฟ้องพ่อแม่น้ำตาร่วง  ไร้สาระความจริงมีครูขี้ประจบที่ชอบเลียนักเรียนก็มากผลร้ายตกอยู่กับเด็กเพราะครูที่ชอบสอพลอนักเรียนอยากให้นักเรียนประเมินผลการสอน
ให้ได้คะแนนมากแล้วเจ้าหล่อนกลายเป็นครูดีเด่นหลังจากมอบรางวัลเป็นเงินหลักหมื่นไปแล้วทางโรงเรียนจึงทราบว่าครูคนนั้นชอบกินเด็ก
ถ้านักเรียนทำผิดพลาดแล้ว ครูมาซ้ำเติม เยาะเย้ย หัวเราะ แบบนี้เค้าเรียกตักเตือนหรอครับ ให้กำลังใจนักเรียนแบบนี้หรอครับคุณครู
ถ้าเจอครูที่ไม่มีวุฒิภาวะละ คุณจะทำอย่างไร
ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ใช้ไม่ได้ครับ เด็กก็คือเด็ก เค้าไม่ทราบหรอกครับว่า สิ่งที่เค้าทำอะไร ลงไปที่มันไม่สบอารมณ์ของคนที่เป็นครูนั้น จะถูกหรือจะผิด ...ควรไม่แสดงออกเป็นครูควรมีวุฒิภาวะหากไม่มีอย่าเป็นเลยคุณครูครับ ประเด็น “ด้อยวุฒิภาวะ” ต่อมาคือ ... ไม่มีนักเรียนเลว มีแต่ครูเลว เพราะครูสอนนักเรียน .... ไม่มี ที่พึ่งทางปัญญาในการผลิตวิญญูชน ครูก็ไม่มีความเป็นกัลยาณมิตร ...
การที่นักเรียนจะลงความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งนั้นบางครั้งนักเรียนอาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใครว่าเป็นอย่างไหนบ้าง  และครูก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องเอาอำนาจ หรือ เกรด  อะไรทั้งนั้นมาต่อรองกับนักเรียน  เพราะการทำหน้าที่แต่ละส่วน  ไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเอง  หรือตัวครูเอง  ก็พยายามทำหน้าที่ของตน  ซึ่งบางครั้ง  อาจจะมีก้าวก่ายกันบ้าง  แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะกล่าวคำว่าขอโทษ ขออภัย  ในสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไว้และผ่านการพิจารณาจากผู้มีวุฒิภาวะมากกว่า  ในเมื่อสิ่งที่ทำในวันนั้นมันผ่านไปเป็นอดีตแล้ว  อย่ายึดติดกับสิ่งที่ไม่ดี  ความรู้สึกไม่ดี  ไม่ชอบ  เพราะถ้ายึดติดอะไรซักอย่าง ฝังใจบ้าง  นึกได้บ้าง  จะทำให้ชีวิตของตัวเราเองแย่ลง  ไม่มีใครที่จะห้าม  ส่งเสริม  ยุแหย่  ชักจูง  ตัวเราได้นอกจากจิตของเราเอง
ครูสอนดีต้องมีหลักในการสอน
การสอนที่ดีและมีคุณภาพย่อมต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๆ 20 ประการ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง
2. วางแผนการสอนอย่างดี
3. มีกิจกรรม/ทำอุปกรณ์
4. สอนจากง่ายไปหายาก
5. วิธีสอนหลากหลายชนิด
6. สอนให้คิดมากกว่าจำ
7. สอนให้ทำมากกว่าท่อง
8. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร
9. ต้องชำนาญการจูงใจ
10. อย่าลืมใช้จิตวิทยา
11. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน
12. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์
13. เฝ้าตามติดพฤติกรรม
14. อย่าทำตัวเป็นทรราช
15. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว
16. ประพฤติตัวตามที่สอน
17. อย่าตัดรอนกำลังใจ
18. ให้เทคนิคการประเมิน
19. ผู้เรียนเพลินมีความสุข
20. ครูสนุกกับการเรียน
สรุปตอนท้ายว่า "การสอน" เป็นภารกิจหลักของครู ครูมืออาชีพจึงต้องเน้นการสอนให้มีคุณภาพ เพราะว่าคุณภาพการสอนของครูย่อมส่งผลดีต่อนักเรียน และเยาวชนของชาติ การประเมินคุณภาพของครูจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินจากตัวเด็กและเยาวชนของชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า "คุณภาพของเด็ก" สะท้อน "คุณภาพของครู" ดังนั้นครูมืออาชีพควรมีและควรเป็นก็คือ ต้องเน้นคุณลักษณะพื้นฐานนั่นคือ ฉันทะ เมตตา และ กัลยาณมิตร ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพพื้นฐานที่สำคัญของครู และพัฒนาการสอนของครูซึ่งเป็นภารกิจหลัก โดยเฉพาะการสอนอย่างมีคุณภาพ นั่นคือ ครูมืออาชีพ จึงต้องมีคุณธรรมโน้มนำ ทำการสอนอย่างมีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ของความเป็นครูดี เพื่อพัฒนาศักดิ์ศรีของอาชีพครูสืบไป
จากปลายปากกาสีดำ

คลื่น FM. 95.25 Mzh. รายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน วันอาทิตย์ 30 ตค . 2553

 • ต้อนรับวันเปิดเทอม
 • ข่าวเยาวชนต่างๆ
 • การดูแลสุขภาพ
 • การทำกิจกรรมวันหยุด

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะผู้ปกครองและครูระวังภัยจากอุปกรณ์การเรียน พร้อมเผยหากละเลยเด็กอาจถึงตายได้

นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ช่วงนี้ผู้ปกครองจะวุ่นกับการจัดหาและเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่บุตรหลานซึ่งอุปกรณ์การเรียนบางประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กได้

โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยซุกซนและอยากรู้อยากเห็น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากอุปกรณ์การเรียนได้มากกว่าปกติเพื่อความปลอดภัย จึงแนะนำให้ผู้ปกครองและครูหมั่นดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์การเรียนของบุตรหลานเป็นพิเศษ โดยเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์การเรียนที่ถูกต้องปลอดภัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ควรให้เด็กจัดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนอย่างเหมาะสมเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันเท่านั้นโดยเฉพาะเป้สะพายควรเลือกแบบที่มีคุณภาพ ความกว้างของสายรัศมีขนาดเหมาะสม และใช้สายรัดเอวทุกครั้งขณะสะพาย เพื่อให้แนบลำตัวและกระจายน้ำหนักลงบนร่างกาย ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักส่วนใดส่วนหนึ่งมากไป

น้ำยาลบคำผิด ควรเลือกซื้อที่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม และสอนให้เด็กรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ให้เด็กนำไปสูดดม เพราะไอระเหยของน้ำยาลบคำผิดมีส่วนผสมของสารตะกั่ว
ปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ อย่างกาวตราช้าง เป็นกาวที่มีความแห้งไว ติดทนแน่น เด็กชอบเอามาบีบใส่นิ้วเล่น ซึ่งหากติดที่ส่วนใดของร่างกายไม่ควรจับดึงแยกออกจาก
กันในทันที ให้แก้ไขโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดหรือแช่ลงในน้ำสบู่อ่อนๆ และถูเบาๆ จะช่วยให้กาวลอกออกได้ กรณีติดที่ตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง และรีบไปพบแพทย์ทันที

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันว่า เป็นห่วงเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบแฟชั่นต่างประเทศ การเล่นเกม นิสัยใจคอ หรือแม้แต่อาหารการกิน

ขณะนี้พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่นิยมทำผมเป็นสีทอง ทั้งแบบแฟชั่นเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งเป็นเรื่องไม่ผิดที่เด็กจะทำผมสีทอง แต่มองว่าผู้ใหญ่ต้องเตือนเด็กให้เห็นว่าเอกลักษณ์ของคนไทย คนเอเชีย คือ ผมสีดำ ขณะเดียวกันโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต้องช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วย เพราะเป็นเรื่องสำคัญกับภาพลักษณ์ของความเป็นคนไทย

นายประภาส วีระพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสนิยมของวัยรุ่นในการจัดฟันแฟชั่นมีมากขึ้น การจัดฟันไม่ใช่เป็นไปเพื่อการรักษาแต่เป็นความนิยมเรียกว่าจัดฟันแฟชั่น

ขณะนี้ทันตแพทยสภาทราบปัญหานี้และเป็นห่วงเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยากจะตามแฟชั่น ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดฟัน จัดฟันแฟชั่นโดยบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ไม่มีความรู้เพียงพอในการใส่เครื่องมือจัดฟัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการทำที่สกปรก ไม่มีการฆ่าเชื้อโรค การใส่ลวดอาจดันให้ฟันเคลื่อนที่ไปจากตำ
แหน่งเดิม หรือพลาสติกกดเหงือกทำให้เหงือกอักเสบเป็นแผล รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ ใส่แล้วอาจเป็นสนิมเกิดขึ้นในปากได้

ผู้ที่ทำให้ก็มีความผิดทางกฎหมายในการทำฟัน โดยที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ การจัดฟันแฟชั่นที่ใช้ลวดเส้นเล็ก ร้อยลูกปัดสีต่างๆ บางชนิดเคลือบสีและสารปรอทเพื่อให้มีความสวยงาม กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งตัวอย่างลวดและลูกปัดให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ พบว่าลวดและลูกปัดที่ใช้ในการจัดฟันแฟชั้นมีสารเคมีอันตรายรุนแรง ทั้งสารตะกั่ว สารหนู สารแคดเมียม
ทาง สคบ.ประกาศห้ามผลิตและจำหน่ายลวดจัดฟันแฟชั่นดังกล่าว โดยมีบทลงโทษกับผู้ฝ่าฝืน ทำให้ปัญหาดังกล่าวได้เบาบางลง

นายประภาสกล่าวในตอนท้ายว่า การจัดฟันแฟชั่นไม่ได้ทำให้เด็กวัยรุ่นเท่หรือใส่ใจสุขภาพแม้แต่น้อย แต่กลับเป็นอันตรายต่อฟันและอวัยวะอื่นๆ อย่างคาดไม่ถึงอีกมากมาย ดังนั้น เด็กวัยรุ่นจึงไม่ควรเสียเงินจัดฟันแฟชั่นเพราะคิดพียงแค่ต้องการความทันยุคสมัย หากจะจัดฟันควรปรึกษาทันตแพทย์

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำดื่มโรงเรียนเกินมาตรฐาน 2-5 เท่าเผยเด็กดูดซึมสารพิษเข้าร่างกายได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ส่งผลสติปัญญาด้อยลงชี้ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นต้องทำตามมาตรฐานปลอดภัย ห้ามใช้สารตะกั่วบัดกรี

นพ.มานิต ธีรตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยโครงการน้ำดื่มในโรงเรียนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศพบว่า น้ำดื่มที่ออกจากเครื่องทำน้ำเย็นมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วสูงถึง 2-5 เท่าของเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม(0.05 Ppm)

สาเหตุสำคัญจากเครื่องทำน้ำเย็นที่ผลิตหรือซ่อม โดยใช้สารตะกั่วในการบัดกรีส่วนที่สัมผัสกับน้ำ ซึ่งพิษภัยของสารตะกั่วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นสารพิษที่ร่างกายไม่สามารถย่อมสลายได้ ส่วนใหญ่จะไปสะสมที่กระดูก ตับ ไต กล้ามเนื้อ และระบบประสาทส่วนกลาง โดยตะกั่วจะถูกดูดซึมเข้าสู่รางกายของเด็กได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ประมาณ 10% โดยจะเข้าไปทำลายประสาทส่วนปลาย ทำให้เกิดอาการเหน็บชาที่ปลายมือ ปลายเท้า

นพ.มานิต กล่าวอีกว่า มาตรการเชิงป้องกันและการให้ความคุ้มครองแก่เด็กนักเรียนจากปัญหาดังกล่าว ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยความร่วมมือของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพิเศษด้านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามผลิตซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นโดยสาร
ตะกั่วบัดกรี

สำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมได้รับพิจารณากำหนดให้การผลิตเครื่องทำน้ำเย็นต้องมีมาตรฐานบังคับ เพื่อความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารตะกั่วและโลหะหนัก ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบด้วยสาตาเปล่าได้ว่า มีการใช้สารตะกั่วบัดกรีหรือไม่โดยสังเกตดูขอบด้านในของส่วนที่เก็บกักน้ำ ท่อจ่ายน้ำดื่มที่บริเวณฐานของส่วนเก็บกักน้ำ และลูกลอยที่ปรับระดับน้ำว่ามีรอบบัดกรีหรือไม่ สำหรับผู้ประกอบการผลิตเครื่องทำน้ำเย็นควรหลีกเลี่ยงการบัดกรีด้วยตะกั่ว.

เขียนโดย ดีเจไบรโอนี234

คลื่น FM. 95.25 Mzh. รายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน วันอาทิตย์ 24 ตุลาคม 2553

 • น้ำท่วมต่างจังหวัด
 • เตรียมตัวสำหรับวันเปิดเทอม
 • ข่าวเยาวชนต่างๆ
 • สัมภาษณ์อาจารย์เดือน เรื่องว่ายน้ำ

ภัยน้ำท่วม(ช่องทางการช่วยเหลือ)

1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   แจ้งบริจาคได้ที่ 086 2512188 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถโอนเงินบริจาคเข้าธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขบัญชี 3013165804 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวทะเล นครราชสีมา เลขบัญชี 7902605487
2. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับ ครอบครัวข่าว 3    ชื่อบัญชี " ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย 53"  ธ.กรุงเทพฯ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 014-3-003-689   หรือ นำสิ่งของมาบริจาคได้ที่อาคารมาลีนนท์ พระราม 4
3. อสมท เปิดบัญชี ธ.กรุงไทย อโศก หมายเลข 015-0-12345-0 หรือ โทร 02-2450700-4 และเชิญร่วมบริจาคสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนน้ำท่วม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 ถ.พระราม9 
4. บัญชี บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อโครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม" เลขที่ 095-2-71929-7 ออมทรัพย์ กสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์

5. ททบ.5   บัญชีบริจาค "ช่วยภัยน้ำท่วม" ธ.ทหารไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ 021-2-69426-9

6. ธนาคารออมสิน ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน บริจาคเงินเข้าบัญชีได้ที่ ธนาคารออมสินสาขาสำนักพหลโยธิน บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “ ออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” บัญชีเลขที่ 028888888881 ทั้งนี้ ธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นกรณีพิเศษไว้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

7. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับริจาคเงิน สามารถบริจาคเงินได้ที่หมายเลขบัญชี สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อการรับบร

\ิจาคเงินต่าง ๆ" เลขที่ 045-2-88000-6 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย จากนั้นแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่มา หมายเลข 0-2252-7795สอบถาม
โทร. 02-256-4047 เพื่อออกใบเสร็จ
8. มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี " มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย"
บัญชีเลขที่บัญชี 111-3-90911-5 บริจาคผ่าน ATM / สาขา SCB ไม่เสียค่าโอน
9.  วัดมเหยงคณ์น้ำท่วม! ต้องการความช่วยเหลือซื้อทรายกั้นน้ำ เรือ เครื่องสูบน้ำ ด่วนโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดเจ้าพรหมบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ วัดมเหยงคณ์
เลขที่บัญชี 4780 616 670

10. กฟภ. รวมใจช่วยผู้ประสบภัย" บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 073-1-09891-9 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัมภาษณ์อาจารย์เดือนเรื่องว่ายน้ำ

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากกีฬาว่ายน้ำ
 • เทคนิคต่างๆในการว่ายน้ำ
 • เทคนิคในการช่วยคนจมน้ำ

ข่าวเยาวชนต่างๆ

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเด็กแนวบวก ตอน “ ประชาธิปไตย...ในโลกจิ๋ว” โดยมี นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนและมหาวิทยาลัยมหิดล จัดมหกรรมเด็กแนวบวก ภายใต้แนวคิด “ ประชาธิปไตย...ในโลกจิ๋ว” เพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างเสริมเพิ่มพูนชีวิตเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการสะท้อนมุมมองในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีทิศทาง รวมถึงเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประเด็นที่น่าห่วงใยสำหรับเด็กและเยาวชนในการใช้บอถือยังต้องศึกษาเรื่องค่าบริการ และระบบเทคโนโลยีของเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ จะบริการโทรคมนาคม และควรระมัดระวังก็คือ การให้ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากขณะนี้ในเว็บไซต์หลายแห่งมีการกระตุ้นให้กรอกเลขหมายโทรศัพท์ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ทดสอบดวงคุณวันนี้ ทดสอบไอคิว ทดสอบว่าคุณฉลาดแค่ไหน เมื่อทดสอบแล้วสุดท้ายหากอยากทราบผลให้กรอกเลขหมายโทรศัพท์ แต่พบว่าเมื่อกรอกกลับเป็นการสมัครใช้บริการสินค้า

"เมื่อเข้าไปใช้บริการในเว็บต่างๆ แล้วมีช่องให้กรอกเลขหมายโทรศัพท์ อย่าคิดว่าเป็นแค่การร่วมเล่นเกม เพราะพวกนี้จะมีผลเนื่องจากเราไม่ทราบที่มาที่ไปและพบว่า ผู้ใช้บริการหลายคนที่กรอกเลขหมายโทรศัพท์ไปแล้วกลายเป็นการสมัครใช้บริการสินค้า หรือมีโทรศัพท์มาขายของ หรือถ้าอย่างแรงก็คือ การนำเลขหมายโทรศัพท์ของเราไปหลอกคนอื่นต่อ เมื่อทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะทำให้เราติดเข้าร่างแหไปด้วย"

นอกจากนี้ การใช้บริการโทรศัพท์มืได้ไม่เกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้บุตรหลานใช้ ควรให้คำแนะนำในเรื่องการใช้บริการด้วย และในกรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานหรือมีการใช้งานลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ควรมีการสอบถามข้อมูลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้ละเอียดและชัดเจน

1669 เบอร์โทรศัพท์การช่วยเหลือเมื่อประสบภัยทางน้ำ

เขียนโดย ดีเจไบรโอนี234

คลื่น FM. 95.25 Mzh. รายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน วันอาทิตย์ 7 ตค . 53

 • การทำกิจกรรมต่างๆ
 • ประเพณีวันลอยกระทง
 • อากาศหนาวในข่วงเปิดเทอม
 • ข่าวเยาวชนต่างๆ

จิตแพทย์เผยสถิติเด็กเครียดในปัจจุบันมีมากถึง 30 % แจง 10% อยู่ในระดับที่รุนแรง ชี้เหตุเด็กเครียดเนื่องจากถูกดุด่า ตำหนิ เห็นพ่อแม่เครียดเลยซึมซับ ระบุด้านครูสั่งการบ้านเยอะและยาก มีส่วนทำให้เด็กเสี่ยงเป็นโรคเครียด แนะ 4 วิธีป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ ไม่กดดัน ดุด่าหรือตำหนิ และควรเข้าใจมีเวลาอยู่กับลูกทุกวัน

น.พ.จอม ชุมช่วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมนารมย์ เผยว่า สถิติความเครียดของเด็กในปัจจุบันนั้นพบว่าเด็กชายจะมีอัตราความเครียดที่เกิดจากความวิตกกังวลมากกว่าหญิง ในกรณีที่เป็นเด็กเล็กๆ ก่อนวัยรุ่น แต่ถ้าหากเป็นเด็กที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะพบว่าเด็กหญิงจะเกิดความเครียดซึ่งมาจากโรคซึมเศร้าได้มากกว่า

เพราะเป็นเรื่องของฮอร์โมนทางเพศ ยิ่งช่วงที่มีประจำเดือน ผู้หญมักจะอารมณ์หงุดหงิด เครียดง่ายกว่าผู้ชาย

หรืออาจจะคิดวิตกเกี่ยวกับเรื่องของสรีระกลัวว่าจะไม่สูง ไม่สวย อ้วน มีสิวเป็นต้น และจากการวิจัยพบว่าร้อยละ 5-10 ของกลุ่มโรควิตกกังวล และซึมเศร้าที่เกิดจากความเครียด ที่พบในเด็ก ส่วนมากจะพบว่าเป็นความเครียดที่เข้าสู่ระดับกลางถึงรุนแรง แต่ถ้าเป็นความเครียดธรรมดาทั่วๆไปนั้นมีมากถึงร้อยละ 20-30 เลยทีเดียว

จิตแพทย์เด็กอึ้ง นร.ป.6 ใช้โทรศัพท์มือถือเดือนละ 3 หมื่นบาท มัธยมเดือนละ 7 , 000 บาท เตือนพ่อแม่อย่าซื้อของฟุ่มเฟือยให้ลูกตั้งแต่อายุน้อย วัยรุ่นไทยคลั่งโหวตเอเอฟให้ผู้ชายจับคู่ผู้ชาย ชี้อิทธิพลการ์ตูนเกย์ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดสัมมนา “ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทอสานสายใยรัก” โดย พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศรีธัญญา บรรยายเรื่อง “ พัฒนาการในเด็กและการสร้างความผูกพัน” ว่าเด็กไทยประสบปัญหาโตไม่ทันกับสภาพสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรทำ เด็กวัยรุ่น 11-12 ปี หรือ

เด็กประถมตอนปลายเริ่มมีปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ล้มเหลวในการเรียน จะหลุดจากระบบการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนคัดเด็กออก เพราะกลัวเสียชื่อเสียง ทั้งที่โรงเรียนควรแก้ปัญหาให้เด็ก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน   เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้อ่านหนังสือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "โครงการรักการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชฉบับเสริมการเรียนรู้"  

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามวันนี้(6 ธ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิด"โครงการรักการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้"ซึ่งมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน หรือบีทีเอส และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จัดสร้างขึ้นตามพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยให้มากขึ้น

          ซึ่งการเปิดร้านหนังสือแห่งนี้ ได้เลือกใช้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม บริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสยามกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงการอ่านหนังสือสารานุกรมที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จึงได้จัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1 ถึง 8 มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดีและมีคุณค่า เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันจะนำมาซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนอีกด้วย.

ศธ.จับมือ สธ.พัฒนาสุขภาพนักเรียน ตั้งเป้าลดจำนวนเด็กสุขภาพแย่ 2 ล้านคน รณรงค์ออกกำลังกายวันละ 10 นาที หลังเคารพธงชาติ ชี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพ-ลดปัญหาติดเกม

นายวิชากล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพและทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-อาชีวศึกษากว่า 10 ล้านคน ในเวลา 3 ปี (2551-2553) หลังจากพบนักเรียนกว่า 2 ล้านคนหรือ 23% มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น สายตาผิดปกติ ได้ยินปิดปกติ เตี้ย อ้วน หรือเป็นเหา และมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเหล้า บุหรี่ สุขภาพจิต มีเพศสัมพันธ์เร็ว

ปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยหันมานิยมการบริโภคอาหารสำเร็จรูป อาหารหวาน มัน และเค็ม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และเครื่องดื่มประเภทชา
กาแฟ และน้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาลเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลในเด็กชั้นประถมปีที่ 5-6 ในปี พ.ศ.2549 พบว่า เด็กบริโภคน้ำตาลเฉลี่ย 20 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องการถึง 3 เท่า

“ โรงเรียนแสงวิทยา” โรงเรียนเอกชน ใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในเครือข่ายของ โครงการณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้การบูรณาการหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการเข้ากับแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเด่นชัด เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้ลดการบริโภคน้ำตาลที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ในวัยเด็ก

เขียนโดย ดีเจไบรโอนี234

 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้ เกิดขึ้นในสังคม จึงเห็นควรให้มีการวางแผนรณรรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักอ่านหนังสือเพิ่มมาก ขึ้น เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีรากฐานมาจากการอ่าน หนังสือ จึงได้กำหนดการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (Book Expo Thailand 2010) ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สถานที่จัดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • แพลนนารีฮอลล์, Main Foyer โซน C ชั้นบน-ล่าง และโซนพลาซ่า 15,850 ตารางเมตร สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา
 • ห้อง Ball room , Hall A และ Main Foyer 2,563 ตารางเมตร สำหรับจัดนิทรรศการและเวทีสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะ
  นำหนังสือ ต่าง ๆ
 • ห้อง Meeting Room 1-4 และห้อง Board Room 2-4 ห้อง Lotus จำนวน 1,826 ตารางเมตร สำหรับจัดอบรมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ
ระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น 11 วัน คือ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553
เวลา 10.00-21.00 น.
พิธีเปิด
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ประธานพิธีเปิด
ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
 1. การแสดงและจำหน่ายหนังสือ
 2. นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
  • นิทรรศการหนังสือใหม่ / กิจกรรมเด็ก
  • นิทรรศการ Creative Book Industry: DIY My Book หนังสือ ใครๆ ก็ทำได้
  • นิทรรศการรัชกาลที่ 5 กับการปฏิรูปการศึกษา
  • นิทรรศการร้านภูฟ้า
  • กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
 3. การอบรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ 51 รายการ
 4. การเสวนาบนเวที 84 รายการ
 5. โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://thailandbookfair.com/bookexpo2010/index.html

มา Cool Idea ในการทำข้อสอบกันเถอะ

เคล็ดลับง่าย ๆ สำหรับการสอบ Entrance มาฝากน้อง ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่น

>> 1. การเตรียมความพร้อมก่อน วันสอบ น้อง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับตารางสอบให้มาก ๆ เพราะตารางสอบจะบ่งบอกถึง วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ ให้กับน้อง ๆ ตลอดจนการสำรวจสถานที่สอบก่อนไปสอบจริงด้วย เพราะหากน้อง ๆ ดูไม่ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั่นหมายถึงว่าน้องได้ตัดโอกาสของตนเองด้วย ส่วนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ เช่น ดินสอ 2B หรือมากกว่านั้น เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าน้องเป็นคนสมัครและเป็นคนมาสอบด้วยตนเองให้ พร้อม (ไม่ควรมาหาเอาตอนจะไปสอบจะไม่ทันกาล)

>> 2. ความพร้อมของน้อง ๆ เอง โดยก่อนออกจากบ้านไปยังสถานที่สอบ น้อง ๆ ให้ความสำคัญกับการแต่งกายหรือยัง การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย (ชุดนักเรียน) ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของนักเรียนระดับ ม. ปลายหรือยัง ถ้ายังสำรวจตัวเองก่อนที่คณะกรรมการผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบนะคะ แล้วอย่าลืมอุปกรณ์และเอกสารที่เตรียมไว้นะ จะได้ไม่เสียเวลาและไม่ทำให้น้องหงุดหงิดได้ค่ะ อย่าลืมว่าต้องไปทักทายเพื่อน ๆ ก่อนเข้าห้องสอบประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยนะ เพื่อลดความวิตกกังวลและรู้สึกผ่อนคลาย จะได้รู้สึกดีและมั่นใจในการสอบ

>> 3. เมื่อเข้าห้องสอบนั่งนิ่ง ๆ ทำใจให้สบาย ฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการคุมสอบให้ละเอียด ไม่เข้าใจให้สอบถามทันที เขียนชื่อ – สกุล รหัส ในกระดาษคำตอบให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะถ้าลืม ต่อให้เก่งสักเท่าไร บวก ไสยศาสตร์ก็ช่วยอะไรน้อง ๆ ไม่ได้นะคะ

>> 4. รวบรวมสติให้มั่น อ่านคำชี้แจงให้ชัดเจน และให้เข้าใจ พร้อมทั้งสำรวจว่าข้อสอบที่ได้มีจำนวนข้อ และจำนวนหน้าตรงตามคำชี้แจงที่ข้อสอบได้ระบุไว้หรือไม่ ถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบแจ้งคณะกรรมการคุมสอบโดยเร็ว

>> 5. น้องต้องวางแผนการใช้เวลาในการสอบทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาในการทำข้อสอบข้อละกี่นาที จึงจะเสร็จ น้อง ๆ ควรควบคุมและใช้เวลาในการทำข้อสอบตามแผนที่วางไว้ เพราะเมื่อพบข้อที่ยาก อาจจะทำให้ทั้งเวลาและความรู้สึกของน้องเสียไปได้

>> 6. ให้น้อง ๆ รีบจดสาระสำคัญ เช่น สูตร หรือข้อความที่ต้องใข้ในวิชานั้น ๆ ลงในกระดาษคำถามก่อนที่ความตื่นเต้นจะทำให้ลืมไปเสียก่อน (แล้วอย่าเผลอไปจดใส่กระดาษอื่น ๆ ล่ะ เดี๋ยวเจอข้อหาทุจริตได้ จะหาว่าไม่เตือน)

>> 7. ให้น้อง ๆ เลือกทำข้อสอบในส่วนของข้อที่ง่ายก่อน แล้วค่อยทำข้อสอบในส่วนที่ยากต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ในสถานการณ์ที่พบข้อที่ยากให้ทำเครื่องหมายและข้ามไปทำข้อถัดไปก่อนแล้วจึง ย้อนกลับมาทำใหม่ ให้น้อง ๆ ระวังข้อคำถามหรือต้องเลือกที่มีคำที่เป็นปฏิเสธ หรือปฏิเสธซ้อนปฏิเสธให้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาความหมายที่ถูก ต้อง เพราะจะทำให้เสียคะแนนได้

>> 8. น้องควรใช้ความรู้ในการทำข้อสอบและไม่ต้องสนใจกับรูปแบบของข้อที่ตอบให้มาก นัก เช่น ตอบข้อ ก แล้ว ข้อถัดไปไม่ควรจะเป็นข้อ ก อีก เป็นต้น ให้น้องคำนึงถึงตัวเนื้อหาที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องดีกว่า เพราะถ้าน้องยึดติดกับตัวรูปแบบของการตอบแล้ว อาจทำให้พลาดจากคะแนนที่ต้องการได้ค่ะ

>> 9. การตอบปกติแล้วคำตอบที่คิดไว้เป็นครั้งแรกมักจะเป็นคำตอบที่ถูก แต่ถ้าหากจะเปลี่ยนคำตอบ ควรเปลี่ยนเมื่อแน่ใจจริง ๆ ว่าที่ตอบมาแล้วตอบผิด แต่หากไม่แน่ใจให้น้องคงคำตอบเดิมไว้นะคะ ความรู้ไม่เข้าใครออกใคร ความคิดของน้องครั้งแรกจะเป็นจะเป็นตัวช่วยเพิ่มคะแนนให้น้อง ๆ ได้คะ ถ้าเวลาในการทำข้อสอบเหลือพอที่จะทบทวนให้น้องย้อนกลับไปทบทวนเฉพาะข้อที่ ยากและไม่เข้าใจ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง และถ้าข้อสอบที่มีตัวเลือกเหลือให้ต้องเดาต้องเดาอย่างมีหลักการของความถูก ต้องนะคะ เพราะไม่งั้นคะแนนอาจติดลบได้ค่ะ แต่บางคนมีเคล็ดลับการเดาที่ดี คือ การมีพื้นฐาน ความรู้และประสบการณ์ ก็อาจทำแต้มขึ้นมาได้ค่ะ

>> 10. แนวโน้มเนื้อหาในการสอบ Entrance และคะแนนของข้อสอบแต่ละวิชา จะมีน้ำหนักที่ต่างกันออกไป ค่าของคะแนนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหาที่ออกเป็นส่วนใหญ่ ข้อสอบที่นิยมนำมาทดสอบน้อง ๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ข้อสอบแบบ ปรนัย และ ข้อสอบแบบอัตนัย ซึ่งน้อง ๆ บางคนอาจจะสับสนกับ คำว่า “ปรนัย” และ “อัตนัย” อยู่บ้าง “ปรนัย” คือ ข้อสอบที่มีคำถาม พร้อมตัวเลือกให้เลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก (ระดับมัธยมศึกษา) และ “อัตนัย” คือ ข้อสอบที่มีคำถาม เพียงอย่างเดียว แล้วให้น้องหาคำตอบจากการแสดงวิธีทำ เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปเนื้อหาของข้อสอบที่ใช้ จะวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนมากกว่า โดยใช้หลักการของนักจิตวิทยาการศึกษา ชื่อว่า Benjamin S. Bloom (น้อง ๆ คงจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มาบ้างแล้ว) ซึ่ง Bloom เองได้กำหนด พฤติกรรมการเรียนรู้ ไว้ดังนี้

…..** 10.1 ความรู้ ความจำ หมายถึง การวัดความสามารถในการระลึกได้ถึงประสบการณ์ที่เคยศึกษา
ความจำอาจเป็นการถามความเกี่ยวกับศัพท์ และนิยามกฎเกณฑ์ วิธีการ เป็นต้นโดยคำถามมักจะใช้
คำว่า อะไร ที่ไหน อย่างไร
…..** 10.2 ความเข้าใจ หมายถึง การวัดความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ
…..** 10.3 การนำไปใช้ หมายถึง การนำหลักวิชาไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
…..** 10.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนต่าง ๆของเหตุการณ์หรือเรื่องราวว่า
เป็นอย่างไร การวิเคราะห์ถึงความสำคัญ ความสัมพันธ์หรือหลักการเป็นต้น
…..** 10.5 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมสิ่งที่ศึกษาเข้าด้วยกันเป็นสิ่งใหม่ หรือรูป
แบบใหม่ อาจเป็นการสังเคราะห์ข้อความ การวางแผนงานล่วงหน้าหรือความสัมพันธ์ เป็นต้น
…..** 10.6 การประเมินค่า หมายถึงความสามารถในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ศึกษามาทั้ง
หมดว่าตัดสินได้ว่าอย่างไร โดยข้อสอบที่ นำมาทดสอบน้องในการสอบ Entrance แต่ละปีนั้น ก็มักจะ
นำพฤติกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาเป็นตัวทดสอบความรู้ของน้อง ๆ เอง โดยที่น้องต้องรู้
ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ทางผู้ออกข้อสอบนำมาใช้นั้น เป็นแนวใด และมีลักษณะเช่นไรแล้ว จะทำให้
น้อง ๆ มีแนวทางใน การเตรียมตัวอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบ Entrance ต่อไป

>> 11. น้องๆ อย่าลืมตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าได้ตอบทุกข้อคำถามและเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้นก่อนส่งให้กรรมการคุมสอบด้วยนะคะ

>> 12. หลังสอบเสร็จแล้วให้น้อง ๆ กลับไปทบทวนในข้อที่ยากหรือข้อที่ไม่แน่ใจทันที เพื่อเป็นการเรียนรู้จากข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง สำหรับในการสอบครั้งต่อไป

น้อง ๆ บางคน อาจจะเห็นความสำคัญของเนื้อหาในเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องธรรมดา แต่อย่าประมาทนะคะ เพราะ
ความประมาททำให้พลาดโอกาสมานักต่อนักแล้ว เตรียมตัวกันไว้แต่เนิ่น ๆ จะทำให้ไปเดินโก้ในมหาวิทยาลัยได้ค่ะ

“ความสำเร็จในทางการศึกษา มิได้มาเพราะโชคช่วย หรือด้วยคำพร่ำภาวนา แต่มาจากการไขว่คว้า พยายาม เอาจริงเอาจังและมีวินัย

เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

แฉ "เด็กลอยล่อง" ตามร้านเกม-ผับอื้อ

          ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าทั้งยาเสพติด-เพศ-เครียด นายกฯย้ำเร่งแก้ปัญหา ครอบครัวควรให้เวลาแก่บุตรหลานอย่างพอเพียง ผู้ใหญ่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก

          เวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Child Watch : กรุงเทพฯและปริมณฑล จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยโครงการ Child Watch รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมเด็กด้อยโอกาส คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้านักวิจัยทีมภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล เปิดเผยว่า เด็กไทยมีประมาณ 12 ล้านคน มี 9-10 ล้านคน อยู่ในระบบการศึกษา ที่เหลืออีก 2-3 ล้านคน ถูกผลักออกจากระบบการศึกษา โดยอยู่สถานพินิจฯประมาณ 5 หมื่นคน งานวิจัยชิ้นหนึ่งเรื่อง "เด็กลอยล่อง" สะท้อนให้เห็นว่าเด็กอายุ 14-21 ปี ลอยล่องอยู่ตามร้านเกม ผับ คอสะพานจำนวนมาก ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสาม ไม่เข้าใจว่าร้านเหล่านั้นเปิด 24 ชั่วโมงได้อย่างไร อีกกลุ่มคือ ลูกแรงงานต่างด้าวที่มีมากขึ้น รวมถึงกลุ่มที่อพยพย้ายถิ่นเป็นลูกกรรมกรที่เข้ามาทำงาน เด็กเหล่านี้จะจัดการอย่างไร เพราะหากเด็กไม่ได้รับการศึกษา เขาจะเป็นอย่างไร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ช่วยกันดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้

          พ.ต.อ.ดร.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล รองหัวหน้านักวิจัยทีมภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล กล่าวว่า จากการวิจัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2551-2552 พบว่า เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลยังมีปัจจัยเสี่ยงสูงในด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านสุขภาพจิต ที่มีอาการเครียดจนนอนไม่หลับหรือปวดท้อง การเห็นผู้ใหญ่ทุจริตคดโกงมากขึ้นพุ่งพรวด พฤติกรรมการเล่นเกม ยอมรับการอยู่ ก่อนแต่ง การเข้าสถานพินิจฯ ดื่มเหล้า ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ที่ล้วนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจนน่าห่วง ทั้งนี้ ครอบครัวควรให้เวลาแก่บุตรหลานอย่างพอเพียง ผู้ใหญ่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองเด็กเป็นรายบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กมากขึ้น

เยาวชนวอนผู้ใหญ่สนใจกิจกรรมเด็ก

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

          นายวิทวัส ตินะลา และนายอเนกชัย ใจเสาร์ดี ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเยาวชน ศูนย์พัฒนาเยาวชนอำเภอเชียงคำ (Youth Development Center Chiang Kham : YDC) อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นประจำปี 2553 กล่าวก่อนที่จะเดินทางเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2553 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่า   อยากจะเรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจและดูแลเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์  เพราะที่ผ่านมานั้น ผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจ โดยมองว่าเป็นเพียงกิจกรรมของเด็ก และเป็นเรื่องไร้สาระเท่านั้น

          นายวิทวัส ตินะลา กล่าวว่า จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน ทำให้รู้จักคิดเป็น เขียนเป็นและกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิต เมื่อเทียบกับเพื่อนในชุมชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ

          ด้านนายเอนกชัย ใจเสาร์ดี กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ ครั้ง ทำให้ได้เรียนรู้โลกภายนอกมากขึ้น  อีกทั้งยังช่วยให้ผลการเรียนในชั้นเรียนดีขึ้นด้วย

          วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ร.8) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ขณะยังทรงพระเยาว์ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

กิจกรรมกลุ่มเยาวชน

 ด้วยทางเยาวชนได้ร่วมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อวัตถุประสุงในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านความคิด

จากแนวคิดดังกล่าวทางกลุ่มจึงได้เสนอกิจกรรมไปทาง สสส.ในการสนับสนุนกิจกรรมสื่อพื้นบ้าน ทาง สสส.ได้ตอบรับและสนับสนุนโดยให้งบประมาณ

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ทางกลุ่มได้มีโอกาศในการส่งเสริม ประเพณี วิถีท้องถิ่น โดยมีเยาวชนเป็นศูนย์ในการการเผยแพร์ในชุมชน

โรงเรียนเลิศหล้า เพชรเกษมจัดแข่งกีฬาสี เด็กอนุบาล น่ารัก สนุกสนาน และ วุ่นวายดี ก้อขอให้เป็นเด็กดี เรียนเก่งๆน่ะ

รายงานโดย Premruedee Dittapunya

 

๒๐ กันยายน..วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day

             "..ร่วมแรงแข็งขัน..ช่วยกันพัฒนา..ใฝ่หาสันติ.."  ยังจำกันได้อยู่หรือเปล่า..มาถึงวันนี้..ครบ ๒๕ ปี วันเยาวชนแห่งชาติ ..". เยาวชนชาติไทย  ต้องหยิ่งในความเป็นไทย ชีวิตจิตใจ อย่าให้ใครดูหมิ่น..."  น้องๆหลายคน ยังคงจำเพลงนี้ได้ วันนี้ ๒๐ กันยายน เป็นวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  ดังนั้นทางราชการจึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ..เป็นเวลา ๒๕ ปี ที่ประเทศไทย ได้หันมาใส่ใจพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง ..

" ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) "  ทุกคนต้องร่วมกัน เอาจริงเอาจัง ต่อการดูแลเอาใจใส่เยาวชนของชาติ ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน สถาบัน
การศึกษา องค์กรพัฒนา ทั้งรัฐและเอกชน ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนร่วมกัน  ถึงวันนี้ ทำหรือยัง..เริ่มต้นที่ต้นเหตุ..ไม่ใช่ปลายเหตุ   ฝากความหวังของสังคม..ไว้กับน้องๆเยาวชนทุกคนครับ..พัฒนาตนเอง..พัฒนาชีวิต..สร้างสรรค์สิ่งดีงาม..ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของสังคม..น้องๆจะเป็น คนดี..มีวินัย..ของสังคมครับ

 

นักเรียนตีกัน...หันมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้

           เริ่มต้นเดือนกันยายน..เดือนที่มีวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ที่จะถึงนี้ มาเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับเยาวชนไทยกันเถิด...ข่าวคราวนักเรียนตีกัน..จนทำให้เด็กนักเรียนโดนลูกหลงจนเสียชีวิต สร้างความหดหู่ใจ และเป็นที่เสียใจอย่างยิ่งสำหรับหัวอกคนเป็นพ่อแม่ เห็นภาพข่าวแล้วรู้สึกสงสารครอบครัวที่ต้องสูญเสีย ในเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น  เพียงเพราะจะทำร้ายคู่อริโดยไม่ดูว่าคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไร  ยากที่ผู้ใหญ่และพ่อแม่ทั้งหลายจะแก้ไขได้โดยง่าย

          ไม่อยากให้ปัญหานี้ เป็นเพียงไฟไหม้ฟาง  พอมีข่าวฮือฮา..ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็กระตือรือล้นจะทำโน่นทำนี่..วัวหายแล้วล้อมคอก..กันไปที  นานไปก็จางหาย

           เอาจริงเสียทีเถอะ...งานพัฒนาเยาวชน เป็นเรื่องใหญ่..เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องทำวันนี้ แผนงานทุกอย่างมีมากมายแล้ว..ไม่ต้องไปคิดใหม่ให้ยาก..มีหมดแล้วล่ะโครงการต่างๆที่ท่านว่ามา..ไม่ใช่ไม่เคยทำ...
เพียงแต่ขอให้ท่านทำต่อเนื่อง..

ทำระยะยาว..อย่าให้แผน..นิ่ง...ทำเถอะครับ..ไม่มีใครทำให้ผมอาสา...บอกมาเลย..ชีวิตนี้ทำให้ได้

ผมเสนอให้..เอาโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน..ที่ทาง กทม.เคยทำอยู่แล้วนั้น..เป็นต้นแบบของกิจกรรม  รูปแบบของการจัดอบรม และ แนวทางของกิจกรรมต่างๆ เคยทำให้แล้ว ทำมาแล้ว ลองเอาโครงการนั้นมาปรับ...และทำให้ต่อเนื่อง ปีหนึ่งทำแค่ รุ่น สองรุ่น ไม่ทันกินครับ  ผมว่าต้องมีกิจกรรมแบบนี้ ทุกเดือน  หรือ เดือนละ สองรุ่น ยังทำได้ ให้เยาวชน ในที่ต่างๆหมุนเวียนมาเข้าโครงการ

โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนพัฒนาชาติ  จะชื่ออะไร ก็แล้วแต่ คิดกันให้สวยหรูได้ทั้งนั้น..แต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่มีปัญหา..เด็กและเยาวชนทั่วไป..ยิ่งต้องทำให้มาก และสำคัญกว่า เยาวชนดีๆทั่วไปก็ควรมีกิจกรรมให้เขา  ไม่ใช่จัดให้เฉพาะเด็กที่มีปัญหา..ไม่อย่างงั้นเด็กดีๆ จะเสียหมด  มาร่วมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่กันเถอะครับ  ใครมีแรง ใครมีทุน ก็ช่วยกันทำเถอะ อย่ารอเลย บ้านเมืองวันนี้ รอไม่ได้แล้วครับ  ผู้ใหญ่อย่ามัวตีกันให้เด็กเห็นเอาอย่างอีกเลย  ผู้ใหญ่ทำได้ เด็กเขาก็บอก เด็กก็เอาบ้าง...แบบนี้บ้านเมืองเราจะอยู่กันได้อย่างไร 

จะขอบ่นต่ออีกวันนะครับ  ...เห็นข่าวแล้วปวดใจ ..มาทำกิจกรรมดีๆกันเถอะ

ค่ายวิทย์สุขภาพ..สำหรับเด็กวิทย์ หัวใจแพทย์....

      แพทย์..ทันตะ .เภสัช  พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ   อาชีพในฝันของเด็กสายวิทย์ แต่อาชีพในฝัน อาจไม่ใช่อาชีพในฝันอีกต่อไป หากไม่รู้จักอาชีพเหล่านี้จริง ร่วมค้นพบตัวเองกับการเรียน การก้าวสู่อาชีพ อย่างมั่นใจก่อนที่จะเลือกเรียนวิทยฯ สุขภาพ  ...กับค่ายค้นหาตัวตนกำหนดถนนสู่อนาคตกับมาม่า (ค่ายวิทย์สุขภาพ)   ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่างๆ ด้วยการทดลองจริง เ....

Permalink : http://www.247friend.net/blog/top-admission/2010/09/09/entry-1

ประกาศน้องๆ ที่ลงทะเบียนติวมาม่าแล้ว..อ่านที่นี่

 สวัสดีค่ะ...ทางมาม่า และเนชั่น ขอขอบคุณที่น้องๆ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-2 ตุลาคม 53  ทั้ง 4 ภาค               ทางพี่ๆ ข้อแจ้งให้น้องๆ ทราบดังต่อไปนี้ค่ะ...การประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะมีในวันที่ 20 กันยายน 2553 การ ยันยันสิทธิสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการและ ทำการ print บัตรลงทะเบียน&nbs....

Permalink : http://www.247friend.net/blog/top-admission/2010/09/08/entry-1

ประกาศ..โครงการทบทวนความรู้ฯครั้งที่ 13

ประกาศสำหรับน้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าครั้งที่ 13  หลากหลายคำถามมากมายๆๆ ที่น้องๆ สอบถามเข้ามา เพื่อไขข้อข้องใจ พี่พร้อมตอบข้อสงสัยน้องๆ  ดังต่อไปนี้ 1.       อยากเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 13 ต้องทำอย่างไร ง่ายนิดเดียว ค่ะ... เพียงน้องๆ ไปสมัครสมาชิก  mama member club ที่ url: http://www.247friend.net/mama_member_club/index.html            ....

Permalink : http://www.247friend.net/blog/top-admission/2010/08/20/entry-1

วชิรวิทย์จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

วชิรวิทย์จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ        1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของเหล่าลูกเสือ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม ได้นำลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 50 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2 นาย ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนวชิรวิทย์

13/7/2553

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ “IDP Education Expo 2010”

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ “IDP Education Expo 2010” “IDP Education Expo 2010” มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อทุกสถาบัน ทุกระดับชั้น ในประเทศออสเตรเลีย พร้อมหลักสูตรที่มีให้เลือกมากมายกว่า 1,000 หลักสูตรในประเทศอเมริกา วันที่ 4 สิงหาคม 2553 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น ชั้น G หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงหม่ แอร์พอร์ต โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเรียนต่อต่างประเทศมีโอกาสพบสถาบันการศึกษาทุกระดับจากออสเตรเลีย และข้อมูลการศึกษามากกว่า 1,000 หลักสูตรในอเมริกา พิเศษ...ผู้ที่ยื่นใบสมัครเรียนในงานจะได้รับการยกเว้นค่าสมัครเรียน AUD50-250* (กรุณานำหลักฐานการศึกษา และผลภาษาอังกฤษตัวจริงมาด้วย) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมร่วมรับฟังสัมมนาหัวข้อสำคัญ อาทิ ทำไมจึงเรียนที่ออสเตรเลีย อเมริกา, แหล่งทุนการศึกษา, กลยุทธ์พิชิตข้อสอบ IELTS, เลือกเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันไหน ฯลฯ ปรึกษา และหาข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลีย และอเมริกา บริการฟรี ครบวงจร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IDP Education โทร: 0-5321-7552, E-Mail: info.bangkok@idp.com, www.thailand.idp.com

8/7/2553

นศ.วิศว มช. คว้าสองรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ตีลูกบอล

นศ.วิศว มช. คว้าสองรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ตีลูกบอล        นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน TPA PLC Robo Girl Dunker 2010 จัดโดย ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ) ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอล์ล เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และยังถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน       การแข่งขันในปี 2553 นี้ โจทย์คือการทำหุ่นยนต์เพื่อการตีลูกบอลให้เข้าเป้าสำหรับการแข่งขันสาวน้อยตกน้ำ ซึ่งหุ่นจะต้องมีกลไกการปล่อยลูกบอล และกลไกการตีลูกบอล รวมถึงกลไกบังคับการเคลื่อนที่เพื่อให้ยิงเข้าเป้าใน 6 ตำแหน่งให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศหนึ่งทีมและรองชนะเลิศอันดับที่สองอีกหนึ่งทีม ประกอบด้วยนักศึกษา ดังนี้ รางวัลชนะเลิศชื่อทีม “ฉลุย” สมาชิกในทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย1. นายนิกร วงศ์ดาว นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล2. นายปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า3. นายหฤษฎ์ ชมพูฟู นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อทีม “ต้นอ้อ” สมาชิกในทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย1. นายสัณห์ คำเต็ม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล2. นายฉัตรชัย รินชุมภู นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล3. นายกิตติพล เดโชสว่าง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

8/7/2553

---------------------------------------------------------------------------------------

หมวดเนื้อหา
Computer & Technology
หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Multimedia e-Book
สื่อมัตติมีเดียในรูปแบบ e-book
Educational Technology
เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
e-Learning
เทคโนโลยีการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
Flash
หลักสูตรการสร้าง Multimedia Movie ด้วย Flash Technology
Graphics & Multimedia
หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และสื่อมัลติมีเดีย
แนะนำหลักสูตร
แนะนำหลักสูตร และโครงการพัฒนา e-Learning โครงการ IT ตามพระราชดำริฯ
OpenOffice.org
แนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุด OpenOffice.org ประกอบด้วย Writer, Calc, Impress
OpenSource Software (OSS) & Freeware
เนื้อหาการใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source & Freeware
ซอฟต์แวร์นำเสนอ
เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอ การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation)
ซอฟต์แวร์คำนวณ
เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์คำนวณ (Spreadsheet) รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ
Technical School
หลักสูตรทางด้านเทคนิค และวิชาการต่างๆ
Variety School
หลักสูตรเนื้อหาหลากหลายเพื่อทุกท่าน
เทคโนโลยีเว็บและภาษา HTML
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ และการสร้างเอกสารเว็บด้วยภาษา HTML
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะต่างๆ
 
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา
ถึงคิวเด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อม.ปลายฟรี
วท.ชวนเด็กเก่งวิทย์ฯ คณิตฯ เข้าศึกษาต่อม.ปลาย ในร.ร.วิทยาศาสตร์ชั้นนำกว่า 7 แห่ง โดยใช้แนวทางการเรียน/สอน ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบ พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รับสมัคร1-31ส.ค.สอบถาม 1313
"ภาษาไทยไม่เคยบริสุทธิ์...?!?" แด่ วันภาษาไทย (วิบัติ) แห่งชาติ
เวียนมาบรรจบอีกครั้ง วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.2542 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุดยอด! โรงเรียนพิสดาร..สร้างเด็กบ้านนอกออกจากกะลา
การเรียนไม่ได้อยู่ในหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะโรงเรียนนอกกรอบแห่งนี้ฉีกกฎของการเรียนการสอนของไทยแบบเดิมๆ ได้อย่างน่าสนใจ จนใครๆก็ต้องอึ้งและอยากพาลูกๆเข้าเรียนที่นี่
ชี้"เทรนด์เกาหลี"ทำเด็กเมินภาษาไทย "ราชบัณฑิต"ห่วงเขียนเรื่องยาวไม่ได้
นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เนื่องในวันภาษาไทย 29 กรกฎาคมที่จะถึงว่า หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยถูกต้องในทุกๆ ปี แต่ก็ยังพบว่าปัญหาการใช้ภาษาไทยยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยปัญหาทุกอย่างยังเหมือนเดิม และยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น ภายหลังจากการเข้ามาของกระแสเพลงและภาพยนตร์เกาหลี และแฟชั่นเกาหลี ทำให้คนไทยหันไปสนใจเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้น
เด็กไทยคว้าเหรียญทองคณิตฯโอลิมปิก
วันนี้ (13ก.ค.) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า คณะนักเรียนไทยที่เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 ประจำปี พ.ศ. 2553
สาธิต จุฬาฯช็อค!! เจอศพ "ครู วิทยาศาสตร์" ตายคาห้องสมุดโรงเรียน คาดสาเหตุจากโรคประจำตัว
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. พ.ต.ท.บุรี ศรีหล้า ตำรวจร้อยเวร สน.ปทุมวัน ได้เดินทางเข้าตรวจสอบภายในห้องสมุด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายใน โดยเมื่อไปถึงได้พบศพ นายชัชวาล เดือนจันทร์ฉาย อายุ 30 ปี อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ นั่งเสียชีวิตอยู่บนโชฟาภายห้องสมุด
ตะลึงเด็กม.5เผารร.มหิดลฯ
ตะลึงน.ร.ชาย ม.5 วางเพลิงเผาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อาคารสูง 7 ชั้นวอดเกือบทั้งหลัง ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นจุณ เสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ถูกจับพร้อมไฟแช็กกับถังเบนซิน สารภาพหมดเปลือกอ้างไม่อยากเรียน ตอนแรกตั้งใจเผาแค่เล็กน้อย ไม่นึกว่าไฟจะลุกลามทั้งอาคาร พ่อเผยปกติลูกชายเรียนเก่ง ได้เกรด 4 ตลอด จนระยะหลังติดเกมจนผลการเรียนต่ำลง ระบุลูกชายอาจป่วยทางจิต เพราะมีญาติเป็นคนไข้ร.พ.ศรีธัญญา ตำรวจส่งตัวให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ช่วยตรวจสอบ แฉก่อนหน้านี้เคยจุดไฟเผาโซฟาโรงเรียนมาแล้วแต่เสียหายไม่มาก เพราะมีคนมาพบเห็นเสียก่อน ผอ.ร.ร.สั่งปิดเรียนถึง 13 มิ.ย.
"มช."เจ๋งสร้างหุ่นอ่านภาษามือ
นศ.วิศวะ มช. เจ๋งสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะอ่านภาษามือภาษาไทยตัวแรกของโลก เป้าหมายช่วย "คนใบ้" ให้สื่อสารกับคนทั่วไป
เด็กไทยโชว์ศักยภาพ คว้า4รางวัล ผงาดเวทีวิทย์ระดับโลก
กระทรวงวิทย์ฯ-เนคเทค-อินเทล จัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ ต้อนรับคณะเด็กเก่งจากเวที Intel ISEF 2010 เฉือนชนะเยาวชนทั่วโลกอีกพันกว่าคน จาก 50 กว่าประเทศ
เผยคะแนนสูง-ตํ่าแอดมิชชั่นปี53
คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 18,769.10-13,539.45 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช วิทยาเขตบางเขน 16,481.30-13,406.60 สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 16,282.75-10,363.75 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 17,050.40-14,363.00 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 18,120.05-15,370.00 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 14,617.75-9,393.55 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 19,971.90-19,086.50 สาขาวิชาการจัดการ 20,177.50-18,374.05 สาขาวิชาการจัดการการผลิต 19,209.05-17,661.50
เผยรายชื่อเด็กเก่งแอดมิชชั่น ปี53
สกอ.เผยรายชื่อเด็กเก่งแอดมิชชั่น ปี53 แนะผู้ปกครองเด็กที่พลาดโอกาส อย่าซ้ำเติม
ศธ.กำหนดวันรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4
ศธ.ประกาศวันเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ 24 - 26 มี.ค. สงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน 1579
ดร.กำมะลอระบาดเผยแหล่งปริญญาไม่ถึงขั้น
ตายล่ะหว่า เมืองไทย ดร.เก๊ -ไร้คุณภาพ ชอนไชทุกวงการ ตั้งแต่ราชการยันธุรกิจเอกชน เจาะค่านิยมมนุษย์เงินเดือน ชอบเรียนเพิ่ม หวังอัปเกรด เพิ่มเงิน เปิด 3 วิธีได้ปริญญาปลอม แฉ 3 ประเทศควรจับตา สกอ.แบะท่า บทบาททำได้แค่ตรวจสอบ แนะหน่วยงานให้ดูแลกันเอง
ค้นพบพันธุ์บุหรงชนิดใหม่ของโลก
"บุหรงช้าง"และ"บุหรงดอกขู่"พืชชนิดใหม่ของโลก นักวิจัยพบครั้งแรกบนผืนแผ่นดินไทย เตรียมต่อยอด ขยายพันธุ์นอกถิ่นกำเนิดเพื่ออนุรักษ์ และศึกษาสรรพคุณด้านสมุนไพร หลังมีสารต้านเชื้อมะเร็งในห้องปฏิบัติการ แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง
คลอดตุ๊กตาตั้งองค์กรรับตรง เลือกได้5มหา"ลัย
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดม ศึกษาด้วยระบบรับตรงว่า ขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบการรับตรง ได้วางกรอบการทำงานและกำหนดตุ๊กตาไว้คร่าว ๆ ว่า การรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจจะมีการตั้งเป็นองค์กรพิเศษขึ้นLog in | วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2554 | 7:06 น.
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
วันนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2554


คลังความรู้
•  รายการวิจัยไทยคิด ตอน ประโยชน์รอบด้านจากบัว
•  รายการวิจัยไทยคิด ตอน เขื่อนสลายกำลังคลื่น
•  การละเล่นของเด็กไทย
ธรรมะใกล้มือ บันทึกความดี | ธรรมะวิดีโอ
ธรรมะใกล้ตัว บทความธรรมะ | วันสำคัญต่าง ๆ | ศาสนพิธี | ปุจฉา-วิสัชนา
ธรรมะใกล้ใจ ฟังเสียงสวดมนต์ | ธรรมเทศนา | เพลงธรรม | นิทานธรรม
ธรรมะใกล้บ้าน สถานที่ปฏิบัติธรรม | ทำเนียบวัด | ข่าวและกิจกรรมธรรมะ

สารพันความรู้
•  อดนอนทำให้อ้วน นอนมากคอยกดไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
•  ไล่ยุงโดยวิธีธรรมชาติ
•  เปลี่ยนตัวหนังสือ (Text) ใน Excel ให้เป็นตัวเลข (Number) ภายใน 2 คลิก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย
 

สนามปัญญา
•  ม.มหิดลอินเตอร์เปิดศูนย์สอบภาษาสเปนแห่งเดียวของไทย
•  มจร.ยันปีนี้เห็นพระไตรปิฎกฉบับสากล
•  มติ13สภาวิชาชีพห้ามจัดสอนนอกที่ตั้ง

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
ทำงานด้วยความสุข 1-2
รายการธรรมะร่วมสมัย ตอน การอยู ...
รายการธรรมะร่วมสมัย ตอน ทุกข์. ...
 


สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586 โทร.02-354-6551 02-354-6668-76 ต่อ 2014 โทรสาร 02-664-5500

ประชาสัมพันธ์
CCTV ฟรี เพียงที่ทำงานมี Internet และเห็นสภาพจราจร

 
 

ข่าวสาร หนังสือพิมพ์(ต่างประเทศ)
ABC News I Asahi Shimbun I AP - Associated Press I BBC I Bangkok Shuho I CBS Sports Line I Chicago Tribune I CNET news I CNN I FOX News | Los Angeles Times I MSNBC I NBC I New York Time I Reuters | The Sun I Time.com I USA Today I Washington Post |

 
 
   ขอบคุณองค์กรที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
 
drupal statistics
ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ในการเล่นอินเตอร์เน็ต การโพสข้อความ และรูปภาพในไฮไฟว์ เฟตบุ๊ค และ sms ในทางไม่เหมาะสม
หรือ พบเด็กและเยาวชนถูกกระทำทารุน ใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ
โปรดแจ้ง สำนักข่าวเด็กและเยาวชน โทร.สายด่วน 085-979-8473 หรือส่งอีเมล์ rtv1_mobilestation@hotmail.com
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ โทร. 082-636-0445 เด็กหญิงสุทธิดา  สีดาธรรม (มุก)
ติดต่อประสารงานต่างๆ โทร. 084-111-6149 เด็กหญิงบุญยานุช รอดปัญญา (แจง)
 
กองบรรณาธิการและสำนักข่าวเด็กเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน ขอแสดงความขอบคุณมายังนักข่าว และช่างภาพ ทุกท่านที่ร่วมกันทำหน้าที่ดี ๆ 
มีประโยชน์ต่อสังคม ในการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง   และเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการนำเสนอข่าวสาร
และมิตรภาพในสื่อออนไลน์แห่งนี้ของเราต่อไป ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ RTV1.NET

Web Counter
ติดต่อ e-mail : rtv1_station_thailand@hotmail.com

@ copy 2007 by rtv1