Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
สื่อ online สร้างเครือข่ายไร้พรมแดน เว็บข่าว Online 24 ชั่วโมง       
สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานีอาร์ทีวีวัน สื่อออนไลน์ สร้างเครือข่าย ไร้พรมแดน วิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อการศึกษา ผลิตโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อเยาวชน คลิกที่นี่

อ่านบทความสกู๊ปพิเศษ

“ครองใจคน” หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง”

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน ร่วมแสดงความจงรักภักดี์ โครงการถวาย ๘๔ พรรษา

 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ป ระชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 ความว่า "ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุคร บ 7 รอบให้อย่างเหมาะสมงดงาม ระหว่างปีที่แล้วเหตุการณ์ต ่าง ๆ ในบ้านเมืองนับว่าเป็นปรกติ ดี แต่พอเข้าปลายปี ก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังห วัดต้องประสบอันตรายและความ เดือดร้อน ลำบาก ความเสียหายครั้งนี้ดูจะร้า ยแรงกว่าครั้งไหน ๆ ที่ผ่านมา ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือ นใจอย่างสำคัญดังที่ข้าพเจ้ าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว ่า วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติส ุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสม อ เพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขค วามไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม ในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชน ชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ด้วยควา มไม่ประมาท โดยมีสติ รู้ตัว และปัญญา รู้ผิด กำกับอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดที่มีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วง กันไป ให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานทั้งนั้นจะได้ส่งเสริม ให้แต่ละคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงม ั่นคงและก้าวหน้าต่อไป ด้วยความผาสุกสวัสดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน ตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให ้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"
 
 
 

 

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพุทธเจ้า ทีมข่าวเยาวชน สำนักข่าว อาร์ ทีวี วัน

ถวายพระพรออนไลน์

สมเด็จพระญาณสังวรฯ ถวายพระพรในหลวง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ความว่า 

"พระพุทธสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นพระพุทธพรสำคัญ พึงอัญเชิญไว้เหนือเศียรเกล ้า เพื่อปกปักรักษาชีวิตให้สวั สดี มีความร่มเย็นเป็นสุข แม้กำลังอยู่ท่ามกลางโลกที่ กำลังร้อนแรง เช่นเกิดอุทกภัยขึ้นที่บ้าง เราในปัจจุบัน

พระพุทธสุภาษิตและพระพุทธพร  บทนั้นมีความว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ และใจของเรามีค่าสูงสุด ไม่พึงนำไปแลกกับสิ่งใดทั้ง สิ้น พระพุทธสุภาษิตบทนี้ เป็นพระพุทธพรที่สำคัญที่สุ ดประการหนึ่ง นั่นก็คือ ผู้ใดปฏิบัติตามที่ทรงมีพุท ธเมตตาภาษิตสอน ผู้นั้นย่อมได้รับพุทธพรจาก สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพ ุทธเจ้า อันเป็นพุทธพรที่มีผลประเสร ิฐที่สุด หาที่เปรียบมิได้ จะเกิดผลล้ำเลิศที่สุดแก่ผู ้เข้าใจ และมุ่งปฏิบัติรักษาใจของตน ให้ดีที่สุด ให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งป วง เพื่อผลดีจะเกิดขึ้นแก่ตน เพื่อผลไม่ดีจะได้ไม่เกิดขึ ้นแก่ตน ความคิดที่ไม่ดีทั้งหลาย เช่นคิดร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใ ด ผลไม่ดีอาจไม่เกิดแก่ผู้มุ่ งร้ายได้ แต่ผลไม่ดีย่อมเกิดขึ้นแน่น อนแก่ผู้มีใจคิดมุ่งร้ายเป็ นไปตามพุทธสุภาษิตที่ว่า ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ ความนึกคิดใดเกิดขึ้นในใจขอ งผู้ใด ผลสำเร็จย่อมเกิดแก่ใจผู้นั ้น เป็นความสุขความทุกข์ตามควา มคิดในใจผู้นั้น

พระสังฆราช...ประทานโอวาทปีใหม่

 

พระพุทธพรบทนี้สำคัญที่สุด จะเกิดผลล้ำเลิศที่สุด แก่ผู้มุ่งมั่นปฏิบัติรักษา ใจของตนเองให้ดีที่สุด ให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งป วง เพราะความคิดไม่ดีของตนเองจ ะเกิดผลต่อตนเองแน่นอนเสมอไ ป นอบน้อมอัญเชิญพระพรนี้มาใน มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษ าด้วยความมุ่งมั่นขอรับพระร าชทาน เป็นพระพรชัยมงคลจากสมเด็จพ ระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า แก่พสกนิกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิ นทั่วหน้า เพื่อให้ความดีใจจิตใจมากหล าย อันเกิดจากการได้รับพระราชท านพระพุทธพรนี้ มีพลังพิชิตความร้อนแรงแห่ง กิเลส ที่รุนแรงหนักหนาขึ้นทุกที ย่อมจะยังพระราชหฤทัยให้ไกล ความเศร้าหมองน้อยใหญ่ได้ ตามพระพุทธพรสมเด็จพระบรมศา สดา พระผู้ทรงเหนือพรหมเทพมนุษย ์สัตว์ ขอพระราชทานถวายพระพุทธพร"

 · แชร์
   
รูปภาพ : สมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ รร.จปร.         วันนี้(6 มิ.ย.55) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ ล้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก เมื่อเวลา 08.30 น. พร้อมกันนี้ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย และทรงฉายพระรูป ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ และเสด็จพระราชดำเนินกลับ    สำหรับปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ (Transit of Venus) นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ โดยจะเกิดขึ้นเพียง 4 ครั้งในรอบ 243 ปี โดยมีรอบการเกิดปรากฏการณ์เป็นคู่ แต่ละคู่จะห่างกัน 121.5 (+/-  ปี (และแต่ละครั้งใน 1 คู่นั้นจะเกิดห่างกัน 8 ปี) หากครั้งแรกของคู่แรกเกิดห่างจากครั้งแรกของคู่หลัง 129.5 ปี ครั้งแรกของคู่หลังจากห่างจากครั้งแรกของรอบถัดไป 113.5 ปี    ตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ครั้งแรกของคู่วันที่ 6 มิ.ย.55 นี้ คือ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.47 ซึ่งเกิดห่างจากครั้งแรกของคู่ก่อนหน้าในปี 9 ธ.ค.2417 เป็นเวลา 129.5 ปี และห่างจากครั้งแรกของคู่ถัดไปซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 ธ.ค.2660 เป็นเวลา 113.5 ปี ส่วนอีกครั้งถัดไปหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ธ.ค.2668 ส่วนปรากฏการณ์ในวันที่ 6 มิ.ย.55 คนไทยสามารถรับชมปรากฏการณ์ได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์พ้นขอบฟ้าจนถึงเวลา 11.49 น.
สมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ รร.จปร.


วันนี้(6 มิ.ย.55) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ ล้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก เมื่อเวลา 08.30 น. พร้อมกันนี้ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย และทรงฉายพระรูป ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ (Transit of Venus) นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ โดยจะเกิดขึ้นเพียง 4 ครั้งในรอบ 243 ปี โดยมีรอบการเกิดปรากฏการณ์เป็นคู่ แต่ละคู่จะห่างกัน 121.5 (+/- ปี (และแต่ละครั้งใน 1 คู่นั้นจะเกิดห่างกัน 8 ปี) หากครั้งแรกของคู่แรกเกิดห่างจากครั้งแรกของคู่หลัง 129.5 ปี ครั้งแรกของคู่หลังจากห่างจากครั้งแรกของรอบถัดไป 113.5 ปี

ตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ครั้งแรกของคู่วันที่ 6 มิ.ย.55 นี้ คือ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.47 ซึ่งเกิดห่างจากครั้งแรกของคู่ก่อนหน้าในปี 9 ธ.ค.2417 เป็นเวลา 129.5 ปี และห่างจากครั้งแรกของคู่ถัดไปซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 ธ.ค.2660 เป็นเวลา 113.5 ปี ส่วนอีกครั้งถัดไปหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ธ.ค.2668 ส่วนปรากฏการณ์ในวันที่ 6 มิ.ย.55 คนไทยสามารถรับชมปรากฏการณ์ได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์พ้นขอบฟ้าจนถึงเวลา 11.49 น.
 
“ในหลวง” รับสั่งจัดขบวนเสด็จใหม่ ให้ปชช.เดือดร้อนน้อยที่สุด

ในหลวง ทรงห่วงใยประชาชน มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัด ขบวนเสด็จใหม่ เน้นปิดถนนให้น้อยที่สุด เปิดถนนอีกเลนวิ่งสวนได้ ส่วนเสด็จบันไดเลื่อนในห้าง ก็ให้สวนได้ รถเข็นไม่ต้องเข็นไปหลบในซอ ย และให้เฝ้ารับเสด็จข้างทางไ ด้

วานนี้ (1 กรกฎาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งให้กองสารนิเทศต ำร...ดูเพิ่มเติม

พระราชินีเสด็จฯท้องสนามหลว ง ทรงประกอบพิธีวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี สมเด็จพระเทพฯทรงนำประชาชนเ วียนเทียนพุทธมณฑล
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพ ยาบาลศิริราช มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงร่วมพิธีเนื่องในเทศกาลว ิสาขบูชา

วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ ้า โดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะเฝ้าฯรับเสด็จ
เวลา 17.35 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปยังมณฑปประดิษฐานพระ บรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ แล้วเสด็จยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก ารบูชาพระรัตนตรัย ทรงกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมา มกะ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ต่อมาทรงจุ ดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงาน เชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธร รม พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ถวา ยศีล และถวายพระธรรมเทศนา เสร็จแล้ว เสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัย ไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ พระสงฆ์ 10 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
จากนั้นทรงประกอบพิธีวิสาขบ ูชา ฉลองพุทธชยันตี เจ้าพนักงาน ทูลเกล้าฯถวายเทียนชนวน ทรงจุดโคมไฟแล้วทรงถือเทียน  เจ้าพนักงานศุภรัต นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุด ไฟแล้วพระราชทานโคมเทียนให้ เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญไปตั้งประดิษฐานพร ะบรมสารีริกธาตุ เสด็จฯกราบที่หน้าเครื่องนม ัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระพรหมวิชรญาณ ถวายของที่ระลึก เสด็จฯประทับรถไฟฟ้าไปยังหอ นิทรรศการพระไตรปิฎก ทอดพระเนตรนิทรรศการพระไตรป ิฎกปาฬิ ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมห าราช ร.ศ.112 อักษรสยาม
จากนั้นเสด็จฯประทับรถยนต์พ ระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน กลับ
วันเดียวกันเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใ นวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ ้า ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงประกอบพิธีเวียนเทียนประ ทักษิณรอบองค์พระประธาน
“ในหลวง” ตรัสให้ตุลาการปฏิบัติหน้าที่สุจริตเพื่อประเทศชาติ-ประชาชน

ในหลวงตรัสให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ-ประชาชน
เมื่อเวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดความว่า
ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาศาลปกครองได้ปฏิญาณตน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งถ้าท่านทำทุกอย่างตามที่ได้ปฏิญาณตนไว้ ก็เป็นการดี เพราะว่าจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ามีคนดูแลในเรื่องของความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานสูงสุดของผู้พิพากษา ก็ขอให้ท่านไม่ลืมในส่วนใดก็ตามของการปฏิบัติ ของการปฏิญาณ ที่จะให้งานการลุล่วงไปด้วยดี
ขอบใจที่ท่านตั้งใจอย่างแน่วแน่ และขอให้ท่านสามารถปฏิบัติตลอดทั้งฝั่ง ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งที่อาศัย และแน่ใจว่ามีผู้ใหญ่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน ก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำปฏิญาณโดยเคร่งครัด ตลอดเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ และตลอดชีวิตของท่าน ก็ขอให้ท่านสำเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการทำให้ท่านมีเกียรติ ท่านมีความพอใจในตัวเองได้ตลอดชีวิต ก็ขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดไป

วานนี้(28 พ.ค) เวลา 14.23 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศาลาอเนกประสงค์ส มเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน ทรงเป็นประธานทอดผ้าป่ามหาก ุศล ซึ่งคณะผู้ตามเสด็จสมเด็จพร ะเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ร่วมกับมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ จัดขึ้น เพื่อถวายสมเด็จพระพุทธชินว งศ์ ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุท ธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าอาวาสวัดพิ...ดูเพิ่มเติม

 


“ราชินี” ทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมา บำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพุทธชยันตี 2,600 ปี

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมา จำนวน 3 องค์ สมโภชพุทธชยันตี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดนวมินทราราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 ณ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

วันนี้ (22 พ.ค.55) เวลา 18.10 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมา จำนวน 3 องค์ สมโภชพุทธชยันตี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดนวมินทราราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนาย 2549 ณ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

พร้อมทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สมโภชพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 รวมทั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 20 กรกฎาคม 2555

อันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดขึ้นในงานฉลองพุทธชยันตี ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในชัยชนะของพระพุทธเจ้า ที่มีเหนือกิเลสและมารทั้งปวง ด้วยพระองค์เอง จนบรรลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานด้วยธรรม ทำให้พุทธศาสนิกชนมีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต
(21 พ.ค.2555) เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังบริเวณลานสระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทรงฉลองพระองค์ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนสลับขาว พระสนับเพลาสีดำ พร้อมทั้งทรงจูงคุณทองแดง ประทับรถเข็นพระที่นั่งไปตามทางเชื่อมอาคาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณด้านหน้าศาลาศิริราชร้อยปี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จากนั้น ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาศิริราช
ร้อยปี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตึกสยามินทร์ โดยตลอดเส้นทางมีประชาชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติผู้ป่วย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ด้วยความปลื้มปีติที่ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

จากนั้น พระราชดำเนินไปยังบริเวณลานสระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการส่วน
พระองค์ เมื่อสมควรแก่เสด็จพระราชดำเนินกลับ
พระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่นและ กีฬาแบดมินตัน ใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารี รัตน์ ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนมาแ ล้ว ในวันนี้ความมุ่งมั่นตั้งพร ะทัยด้านกีฬาขี่ม้าเป็นที่ป ระจักษ์อีกครั้ง เมื่อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารี รัตน์ เสด็จไปทรงเข้าร่วมการแข่งข ันขี่ม้า “ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ คิงส์คัพ 2012” โดย มร.ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไ ทย และประธาน กลุ่มบริษัท บี.กริม จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียนคลับ ชลบุรี พร้อมคว้าแชมป์ขี่ม้าจูเนีย ร์ฟรีสไตล์โอเพ่น ประเภทศิลปะการบังคับม้า ด้วยลีลาและท่วงท่าสง่างาม ประจักษ์แก่สายตาผู้ชมการแข ่งขัน ความสำเร็จด้วยลีลาอันสวยงา มครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารี รัตน์ ทรงม้าชื่อ “คาร์นีโอล” สังกัดสโมสรทหารม้ารักษาพระ องค์ ทรงเลือกความไพเราะเพลงโปรด  Vogue ของราชินีแห่งเพลงป๊อป มาดอนน่า หลุยส์ เวอโรนิก้า ซิกโคน ซูเปอร์สตาร์อันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ยุคเอจตี้ส์ มาประกอบจังหวะในการแข่งขัน ทรงทำคะแนนรวมได้ถึง 489 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.13 ถือเป็นคะแนนสูงสุดในรุ่นเด รสซาจ จูเนียร์ ฟรีสไตล์ โอเพ่น ระดับโนวิซ ซึ่งนับว่าไม่ธรรมดาเลย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ทร งกลับมาฝึกซ้อมทรงม้าได้เพี ยง 3 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังทรงเข้าร่วมการ แข่งขันประเภททีมกระโดดข้าม เครื่องกีดขวาง ทรงม้าชื่อ “ทันย่า” ร่วมกับทีมของชมรมขี่ม้าทหา รม้ารักษาพระองค์ ทรงบังคับม้าตามเส้นทางกำหน ดจำนวน 10 เครื่อง 11 จั๊มพ์ ใช้เวลาไป 66.55 วินาที นับคะแนนรวมของทีม ทำเวลารวม 166.78 วินาที และทรงได้รับรางวัลชนะเลิศอ ันดับที่ 2 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารี รัตน์ ประทานสัมภาษณ์ว่า “ดีใจมากที่ได้ตำแหน่งชนะเล ิศ ซึ่งกีฬาขี่ม้านั้นแตกต่างจ ากแบดมินตันมาก โดยแบดมินตันต้องใช้ทักษะแล ะร่างกายทุกส่วน เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม แต่ขี่ม้านั้นมีคนเดียวที่ต ้องต่อสู้คือ ตัวเอง ต้องควบคุมอารมณ์และบังคับม ้าให้ดีที่สุด ซึ่งได้เตรียมความพร้อมมาโด ยตลอดทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬ าและด้านร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องการเสริมสร้า งร่างกาย คิดอยู่เสมอว่า ต้องทำให้ดีที่สุด ถึงตอนนี้ถึงเวลาล่าแชมป์แล ้ว หลังจากคว้าเหรียญทองแบดมิน ตันประเภททีมหญิงในซีเกมส์ค รั้งที่ 23 ที่ฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2548” มร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า ด้วยพระประสงค์ที่จะเข้าร่ว มแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีม ชาติในการแข่งขันซีเกมส์ จึงได้ทรงทุ่มเทเวลาไม่น้อย กับกีฬาขี่ม้าเป็นหลัก ขณะนี้ สมาคมขี่ม้าฯ ได้ถวายงานอย่างใกล้ชิด เชื่อได้เลยว่า อีกไม่นานนับจากนี้ เราคงจะได้เห็นพระปรีชาสามา รถทางด้านนักกีฬาขี่ม้าทีมช าติของประเทศไทยอย่างแน่นอน .

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เสด็จพระราชพิธีพืชมงคล ณ ท้องสนามหลวง


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบ
พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประชาชนและข้าราชการเข้าร่วมพระรา..
.ดูเพิ่มเติม

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีเสด็จฯแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่นักเรียนเตรียมทหาร
ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

"ในหลวง" เสด็จฯทอดพระเนตรดนตรีดุริย างค์ทหารเรือ ด้วยพระพักตร์แจ่มใส วันนี้ (7 พ.ค.55) เวลา 20.25 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินลงจากที่ป ระทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยรถเข็นพระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังหอประชุมราชแพทยาลัย เพื่อทอดพระเนตรการแสดงดนตร ีของวงดุริยางค์ทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงฉลองพระองค์สูทสีน้ำเงิน ทับเชิ้ตสีขาว เนกไทสีเหลือง สนับเพลาสีน้ำตาล ทรงจูงคุณทองแดงสุนัขทรงเลี ้ยงซึ่งอยู่ในชุดผ้าไหมสีเห ลืองทองมีจีบระบายโดยรอบ ด้วยพระพักตร์สดใส และทรงแย้มพระสรวลตลอด ท่ามกลางความปลื้มปีติของเห ล่าพสกนิกรที่มาเฝ้ารอรับเส ด็จ ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเนื่อ งในโอกาสวันฉัตรมงคล และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ปี ที่คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตั ดใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง จากช่องพระสันหลัง เข้าสู่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระอาการดีขึ้นเป็ นลำดับ เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ที่ถ วายการรักษา และที่สำคัญคือการที่เสด็จฯ  ลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถึง 3 วันติดต่อกัน ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองครั้ง ยิ่งใหญ่นี้ขึ้น ภายในงานเลี้ยงฉลอง ประกอบด้วย คณะแพทย์พยาบาล ที่ถวายงานคณะข้าราชบริพาร ราชองครักษ์ ร่วม 100 คน และยังมีวงดนตรีแชมเบอร์มิว สิค ซึ่งเป็นวงดุริยางค์ทหารเรื อ มีนักดนตรี 7 คน นักร้อง ซึ่งเป็นอาจารย์หมอ จำนวน 6 คน เครื่องดนตรี ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 ตัว วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส เปียโน แซกโซโฟน และคารีเนต โดยจะมีการอัญเชิญเพลงพระรา ชนิพนธ์มาขับร้อง จำนวน 16 เพลง สลับกับเพลงบรรเลง อาทิ เพลงฝัน เพลงใกล้รุ่ง เพลงแสงเทียน เพลงรัก เพลงแสงเดือน เพลงยามเย็น เพลงแผ่นดินของเรา เพลงชะตาชีวิต

"ในหลวง" เสด็จทอดพระเนตรร้านโกลเด้น เพลส สาขาศิริราช 2

พร้อมทรงจูงคุณทองแดง จากนั้นทรงทอดพระเนตรทัศนีย ภาพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระย า ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกร ที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพร ะบาทรับเสด็จ และเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ฉัตรชาติ ฉัตรไทย ฉัตรชัย “ฉัตรมงคล”

ฉัตรมงคลยศยิ่งฟ้า………จักรี วงศ์เฮย

ทรงเปล่งธรรมวจี………….เลิศล้ำ

เทพไท้สดุดี………………..ภูมิ-พลเทอญ

ยศยิ่งพระเกียรติย้ำ………ทั่วหล้าภักดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า “ทีมข่าวเยาวชน”


วันฉัตรมงคล แปลตามตัวคือวันเฉลิมฉลองเศวตฉัตร เป็นสัญลักษณ์ของสิริราชสมบัติหรือความเป็นพระมหากษัตริย์ สมัยก่อนเวลาแย่งชิงราชสมบัติกัน กวีจะใช้คำว่า “ชิงฉัตร” วันฉัตรมงคลจึงเป็นวันสมโภชสิริราชสมบัติ พูดตาม...ดูเพิ่มเติม

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จทอดพระเนตร ร่วมแสดงคอนเสิร์ตและพระราชทานรางวัลแก่ผู้
ชนะเลิศ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
TO BE NUMBER ONE IDOLS ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา
ณ ศูนย์การค้า JJ MALL

 
“ในหลวง-พระราชินีฯ”ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้าย
“วันราชาภิเษกสมรส”

วานนี้(28 เม.ย.) เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส
วันที่ 28 เม.ย. 2555 เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเครื่องนมัสการเข้าถวาย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เมื่อถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง แล้วพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ วัดปากน้ำ ผู้เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงคมไปยังหน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จขึ้นชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วานนี้(25เม.ย.) เวลา 13.52 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ออกหน่วยให้บริการดูแลสุ ขอนามัยแก่ผู้ยากไร้ ที่โรงเรียนบ้านสายควน ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยพระราชทานเข็มเครื่องหมา ยกรรมการ อนุกรรมการ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว.แก่อาสาสมัคร รวมทั้งเครื่องแบบแก่นักเรี ยน ตลอดจนเครื่องนุ่งห่มและยาต ำราหลวงแก่ คนชรา จากนั้นทรงเยี่ยมราษฏรที่ไป เฝ้ารับเสด็จ หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากร 541 คน ประกอบอาชีพทำสวน มีสถานที่บริการสาธารณสุขแล ะการแพทย์คือ สถานีอนามัยประจำตำบลเขาไม้ แก้ว และโรงพยาบาลสิเกา ไว้บริการราษฎรที่เจ็บป่วย สำหรับวันนี้มีผู้ป่วยไปใช้ บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานจากส ถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 128 ราย มีคนไข้ที่ทรงรับไว้ในพระอน ุเคราะห์ 12 ราย ซึ่งเป็นโรคตับแข็งจากท่อน้ ำดีตัน, ผนังหัวใจรั่ว, พัฒนาการช้า, เนื้องอกเซลประสาท, ลิ้นหัวใจรั่ว และมะเร็งทอมซิล ซึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการ รักษาต่อเนื่อง โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่ วยพร้อมพระราชทานคำแนะนำทำใ ห้มีขวัญกำลังใจที่ดี และมีความหวังในการต่อสู้ชี วิตมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดตรังเฝ้า และมีพระดำรัส เพื่อเป็นกำลังใจต่อการปฏิบ ัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อ ส่วนรวม โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคีแ ละความกตัญญูต่อพ่อแม่และแผ ่นดินเกิด.
 
วานนี้(25เม.ย.) เวลา 08.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร ะหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ์ ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเท คโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก ่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2553 เป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระรา ชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติ มศักดิ์ 23 คน และผู้สำเร็จการศึกษาในระดั บปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ รับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งภาคเช้า, ภาคบ่าย รวม 8,892 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ลล้านนา เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลาง การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี “ดีนำเก่ง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาว ิชาชีพ และเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงคลรัตนโกสินทร์ มุงเน้นการสร้างความเป็นผู้ นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพส ู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลั ยชั้นนำระดับประเทศ.
 

สมเด็จพระบรมฯพระราชทานปริญญา“
ม.ราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”วานนี้(18เม.ย.) เวลา 12.09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ...ดูเพิ่มเติม

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ
แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๐ น.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทน
พระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ไปยังพระมหามณเฑียรและพระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
ต่อจากเวลา ๑๕.๑๔ น. เสด็จฯทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปสำคัญภาย
ในพระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดารามและสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดีย์สถานของ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

 
พระเทพฯ เสด็จงานสงกรานต์สถานทูตลาว

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 13 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายศรีและงานราตรี 'สบายดีปีใหม่ พ.ศ.2555' เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 โดยมีนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เฝ้ารับเสด็จ ที่สถานเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสถานทูตฯ ก่อนเสด็จเข้าภายในพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ โดยมีนายบุญเติม สีบุญเรือง เป็นผู้ประกอบพิธี รวมเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นเสด็จประทับยังห้องเสวยพระกระยาหารค่ำ ทอดพระเนตรการแสดง ก่อนพระราชทานกระเช้าดอกไม้แก่ผู้แทนศิลปินนักแสดง หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 

ประมวลภาพ พระราชพิธีพระราชเก็บอัฐ ิ
สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ

สมเด็จพระบรมฯ และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชพิธีเก็บพระอัฐิเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯเชิญลงในพระโกศทองคำ ด้าน นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี


เมื่อเวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ร่วมพิธี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มายังพระที่นั่งทรงธรรม ในการเชิญพระโกศพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน และพระสรีรางคาร โดยพระวอสีวิกากาญจน์ จากพระเมรุท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมหาราชวัง 

โดยใช้เส้นทางจากถนนสายกลางสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง เมื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้ว เชิญพระโกศ พระอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระสรีรางคาร ไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำหรับ ภารกิจของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันนี้เวลา 08.00 น. ร่วมงานพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระเมรุท้องสนามหลวง
 
   
  ประมวลภาพ    พระราชพิธีพระราชเก็บอัฐิ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ  
 

สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระศพเจ้าฟ้ าเพชรฯวันนี้ 9 เม.ย.2555 เมื่อเวลา 07.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ ในการพระราชพิธีอัญเชิญพระโ กศพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเ ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สู่พระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอ รสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนารี รัตน์ เสด็จพร้อมด้วย

เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา ชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมห าปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสั กการะและเครื่องทองน้อยถวาย ราชสักการะที่หน้าแท่นสุวรร ณเบญจดลประดิษฐานพระโกศทองใ หญ่พระศพ แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพ ุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเ ด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่หน้าพระแท่นราชบัลลังก์น พปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง........ดูเพิ่มเติม

 
 

ประมวลภาพ    อาลัย’ พิธีอัญเชิญพระโกศพระศพเจ้าฟ้ าเพชรฯ ’

 

“สมเด็จพระเทพฯ”เสด็จฯพระราชพิธี
บำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วานนี้ (8 เม.ย.) เมื่อเวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระ...ดูเพิ่มเติม

   
  ประมวลภาพ   พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุื สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ   
 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ราชบัลลังค์ ภักดีจักรีภูมินทร์ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในมหามงคลวโรกาส วันจักรี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมราชวงศ์จักรี และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมสำนึกในพระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยทั้งมวล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานีอาร์ ทีวี วัน

 

 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพของสม เด็จพระเทพฯ 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๑--พระเทพฯ ของชาวไทย--๑

เป็นบุญแผ่นดินไทยนี้ 
มีกุลสตรีเป็นศรีแผ่นดิน 
สมเด็จพระเทพฯ ของไทยทั่วถิ่น 
เทวาฟ้าดินรู้สิ้นถึงน้ำพระ ทัย

ความดี พระองค์เลอล้ำ
เกินถ้อยคำเรียงร้อยจากใจ
หนาวบ้าง ร้อนบ้าง หนทางไกลใกล้
เยี่ยมเยือนผองไทย ห่วงใยไปทั่วแผ่นดิน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ทรงเป็นธงชัยผงาดประกาศ ให้โลกรู้สิ้น 
อัจฉริยะทั้งคีตะและวรรณศิล ป์ 
เป็นร่มโพธิ์ ศิลปินทั่วแผ่นดิน ของพระองค์

ทรงเป็นแก้วใจ ไพร่ฟ้า 
เป็นแก้วตา ข้าน้อยมั่นคง
พสกทั่วหน้า ศรัทธาสูงส่ง

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน

ในหลวงมีพระบรมราโชวาทเนื่อ งในวันข้าราชการพลเรือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือ น 1 เมษายน พุทธศักราช 2555

"งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานขอ งแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่ อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริม กันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน  หากต้องพิจารณาให้เห็นความส ำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์ก ัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน  งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อ มเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค ์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง"
 
รับเสด็จ ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
ทรงเสด็จ ฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
พระภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน”และโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม”
ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ 
นาวาอากาศเอก อร่าม สกุลแก้ว ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ พร้อมข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศ กองบิน ๒๑ เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ ฯ ณ ลานจอดเครื่องบิน หน้าอาคารทรงงานกองบิน ๒๑ ...ดูเพิ่มเติม
 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรในโอกาสวันครบรอบ 95 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 95 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตเก่า ณ บริเวณหน้าหอประชุมจุฬาฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม

 

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ ณ “เมรุหลวงวัดเทพศิรินทร์ฯ”


วานนี้(25มี.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราช ทานเพลิงศพ นายประเทศสูตะบุตร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  วัดเทพศิรินทราวาส

...ดูเพิ่มเติม

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

วานนี้(15มี.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ บริเวณหน้าพระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานในการปล่อย “คาราวานเพื่อนพึ่ง ภาฯ ฟื้นฟู รวมพลังปัจจัย4″ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความช่วยเหลื อและเป็นกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต่อเนื่องจากครั้งแรก ที่ใช้การสุ่มจากข้อมูลผู้ประสบ ภัย ในพื้นที่ 23 จังหวัด เพื่อมอบบัตรเงินสดแก่ผู้ประสบอ ุทกภัย 50,000 ครอบครัว

โดยครั้งนี้จัดทำในรูปแบบคูปองข องขวัญ ที่ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทลอรีอัล และห้างเทสโก้โลตัส จัดมอบของขวัญแก่ผู้ประสบอุทกภั ย กว่า 5 หมื่นชุด โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะจัดส่งคูปองของขวัญไปสู่ผู้ปร ะสบอุทกภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โอกาสนี้ ทรงหย่อนคูปองผลิตภัณฑ์ลงในตู้ไ ปรษณีย์ แล้วทรงโบกธงสัญญาณปล่อยคาราวาน รถไปรษณียบัตร นำส่งคูปองชุดผลิตภัณฑ์โครงการเ พื่อนพึ่ง ภาฯ ฟื้นฟู รวมพลังปัจจัย 4 ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตามที่ได้สุ่มหาจากข้อมูลของกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับคูปองฯ สามารถนำไปรับถุงของขวัญ ได้ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส

.ดูเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชก รณียกิจ

วานนี้(15มี.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจาง  อี้ หมิง อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ ประเทศไทย นำนายสูว ควางตี๋ นายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมมิตรภา พวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาทางกา รเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยภริยาและ นางสาวเติ้ง หรง บุตรีของ นายเติ้ง เสี่ยวผิง พร้อมคณะ ...อ่านต่อ

พระราชกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา ชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๘ มีนาคม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง ฤดูหนาวพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรเป็นทรงเครื่องฤดูร้ อน

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๑๒ น.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระ พุทธมหามณี รัตนปฏิมากรเป็นทรงเครื่องฤดูร้ อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ในวันมาฆบูชา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวง ศ์เธอ

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงสดัปพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง

วานนี้(7มี.ค.) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบส ถ วัดพิชยญาติการาม ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่อง ในวัดมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2555

ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชา สมเด็จพระสิทธารถพุทธเจ้า พระประธานพระอุโบสถ ทรงศีล เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ แล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ ทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วทรงสดับพระธรรมเทศนา ซึ่งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดฯและเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ถวายพระธรรมเทศนาในสัมมาสติกถา คือการมีสติชอบในการทำสิ่งต่างๆ  มีสติในการดำเนินชีวิต ไม่เกิดความประมาท โดยมีแนวปฏิบัติ 3 ระดับคือ ระดับแรก สติของคนธรรมดาทั่วไปที่มีอยู่ใ นทุกคน เช่นเวลาขับรถต้องมีสติ เมื่อใครขาดสติอาจเป็นอันตรายแก ่ชีวิต ระดับที่ 2 ได้แก่สติของผู้บำเพ็ญมหากุศล เช่นการให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และระดับที่ 3 หมายถึงสติระดับสูง ได้แก่สัมมาสติ สติเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวส ติปัฎฐาน 4 สัมมาสติ นับเป็นจุดสูงสุดของหลักธรรมเกี ่ยวกับจิต เป็นกุญแจสำคัญสำหรับฝึกฝนอบรมข ัดเกลาจิตใจ ผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์เป็น อย่างมาก

 

“พระองค์ภาฯ”ทรงเน้นย้ำ“ให้เกีย รติ-เคารพในสิทธิสตรี”

เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูป ถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถ าบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายองค์กรสมาชิกแล ะองค์กรสตรีนานาชาติในประเทศไทย

จัดงานเสวนา หัวข้อ “เยาวสตรีสร้างอนาคต” (Connecting Girls, Inspiring Future) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยา วชนสตรีได้รับรู้ และเข้าถึง รวมทั้งได้รับการศึกษา ฝึกอบรม เพื่อให้บรรลุถึงศักยภาพ อันจะนำไปสู่อนาคตที่เสมอภาคและ เท่าเทียม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัสกล่าวถึงอนาคตของ เยาวสตรีและสตรีไทย ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานว ันสตรีสากลผ่านวิดีโอ


ซึ่งมีใจความว่า “การเชื่อมโยงระหว่างเยาวสตรีเป ็นการสร้างสรรค์อนาคต ความเท่าเทียมของหญิงชายเป็นปัจ จัยสู่ความสำเร็จ ความเท่าเทียมกันในการศึกษา การให้โอกาสทั้งเยาวสตรีและสตรี ได้รับการศึกษาฝึกอบรมเท่าเทียม กับชายจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ คนรุ่นหลัง เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการสานส ัมพันธ์ของเยาวสตรีกับโลกภายนอก  เปิดโลกทัศน์ด้วยโอกาสที่ได้เรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตกับ เยาวสตรีต่างเชื้อชาติและต่างวั ฒนธรรมทั่วโลก เครือข่ายของเยาวสตรีจะช่วยสร้า งวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า วันพรุ่งนี้ที่หญิงและชายจะมีบท บาทที่สมดุลย์กันในการนำประเทศช าติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความเป็นผู้นำ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยความยุติธรรมและด้วยการพัฒน าที่มีรากฐานจากการเรียนรู้จากก ันและกัน อย่างเสมอภาคและมีโอกาสที่เท่าเ ทียมในการร่วมสร้างชุมชนที่รุ่ง เรืองในภายภาคหน้า” 

“นอกจากนี้ การเสริมพลังให้สตรีและเยาวสตรี ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงของปั ญหาความรุนแรงต่อสตรี เมื่อสตรีมีพลังและมีโอกาส สตรีจะเข้มแข็งพอที่จะต่อกรกับค วามเหลื่อมล้ำได้ การอบรมผู้ชายและเด็กชายโดยสอนใ ห้เขาให้เกียรติและเคารพในสิทธิ ของสตรีและเด็กผู้หญิงก็เป็นสิ่ งสำคัญ”

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมร าชินูปถัมภ์ เผยถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวช นว่า การพัฒนาเยาวชนคือการพัฒนาชาติ การสร้างเยาวชนคือ การสร้างชาติ” จึงมีนโยบายการทำงาน ที่มุ่งสนับสนุนเด็กและเยาวชนเป ็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เพราะเชื่อว่าอนาคตของประเทศจะเ จริญก้าวหน้าได้นั้น ขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนเป็นสำ คัญ

ดังนั้น การส่งเสริมเด็กและสตรีจึงเป็นส ิ่งที่ควรกระทำและถือเป็นวิธีกา รอันชาญฉลาด เพราะการลงทุนทางการศึกษาเพื่อป ลูกฝังความรู้และค่านิยมที่ดีงา มให้แก่กลุ่มเด็ก เยาวชนหรือสตรีนั้น เท่ากับเป็นการลงทุนให้กับโลกที ่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเ ศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง ความเจริญรุ่งเรืองทางสังคมและว ัฒนธรรม ตลอดจนความก้าวหน้าของโลก โดยต้องเริ่มต้นจากการสร้างจิตส ำนึก ส่งเสริมศักยภาพ และหล่อหลอมสร้างให้เด็ก เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลังที่เข้ มแข็งของสังคมและเป็นทรัพยากรที ่มีคุณภาพของประเทศ อันจะเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญ หาที่จะนำไปสู่การสูญเสียกำลังค นและกำลังทรัพย์ในการแก้ปัญหาขอ งสังคมในอนาคต

อีกทั้งตามแนวนซึ่งสอดคล้องกับแ นวคิดการจัดงานวันสตรีสากลในปีน ี้คือ “เยาวสตรีสร้างอนาคต”

 

วานนี้(28ก.พ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอ ร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปยังโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุ ขวิทยา อำเภอสันติสุข ทรงเปิดอาคารเรียน 3 ชั้นขนาด 8 ห้องเรียน ที่สร้างขึ้นเนื่องจากทางโรงเรี ยนขาดแคลนอาคารเรียน โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารสิรินธร” โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระรา...อ่านต่อ

วานนี้(28ก.พ.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทา นปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษ าจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับป ริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุข ภาพ, คณะศิลปศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, และ...ดูเพิ่มเติม

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมทอดพระเนตรการแสดง ณ โรงละครกลางแจ้ง ประกอบด้วยการแสดง 
รำอาศิรวาท โดยนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ละครนอกเรื่อง
ไกรทอง ตอน พ้อบน โดย ยุวศิลปินของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สร้างกรุงลงกา -
พระรามตั้งทัณฑ์บน โดยนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม เช่น โครงการปลูกมะพร้าว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๘๕ สายพันธุ์ นิทรรศการเรื่องของมะพร้าว วิจิตรมณเฑียร กิจกรรมวาดภาพ-ระบายสี การสาธิตการทำขนมไทย เช่น มังกรคาบแก้ว ค้าวคาวเผือก เป็นต้น และชมการจัดแสดงบอนสี ชมงานประดับมุก งานทำหัวโขน งานช่างสิบหมู่ งานช่างทองหลวง

..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
☻/ღ˚ •。* ♥♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ 。
/▌*˛˚ ░L░O░N░G░░L░ I░V░E░░T░H░E░░K░I░ N░G░ ˚ ✰*
/ \ ˚. ★ *˛ ˚♥♥* ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ ♥♥ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。✰ •* ˚ ♥♥" ✰

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ขอจงทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและ พระทัย ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวของชา วไทยจากใจพสกนิกรของพระองค์

เมื่อเวลา 17.30 น. วานนี้ (22 ก.พ.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็ จพระราชดำเนินออกจากที่ประทับชั ้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยรถเข็นพระที่นั่ง การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีนิน ผอ.โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชกา รุณย์ เป็นผู้ถวายการเข็นรถพระที่นั่ง  พร้อม ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา ล ม.มหิดล และคณะแพทย์พยาบาล ตามเสด็จฯ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเน ินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเปลี่ยนพระอิริยาบถและทอดพ ระเนตรทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ ้าพระยา ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย มีลมพัดโชยเบาๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจ ูงคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง โดยเสด็จพระราชดำเนินถวายพวงมาล ัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สม เด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ าคารศิริราช 100 ปี ถวายพวงมาลัยสักการะ พระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พร้อมทั้งทรงถ่ายรูป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน มายังอาคารสยามินทร์ ถวายพวงมาลัยสักการะพระรูปหล่อพ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ ยู่หัว เวลา 17.49 น. เสด็จฯ ไปยังท่าน้ำบริเวณลานสระว่ายน้ำ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะเสด็จฯพระราชดำเนินพระบาทส มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพัก ตร์ที่สดใส แย้มพระโอษฐ์ให้แก่พสกนิกร ประชาชนต่างกู่ร้อง ทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วทั้งโ รงพยาบาลศิริราช โดยประชาชนต่างพร้อมใจกันมารอเฝ ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จฯ อยู่สองฟากฝั่งถนนทั้งในและด้าน นอกของโรงพยาบาลศิริราชอย่างเนื องแน่น การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวทรงอยู่ในฉลองพระองค์เชิ้ตแขน สั้นลายตารางโทนเขียว สนับเพลาสีดำ ฉลองพระบาทสีดำ ต่อมาเวลา 19.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเส ด็จฯ กลับยังที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช.

วานนี้(21ก.พ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 970 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรั ฐโปรตุเกส และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายอัยการ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธาร ณรัฐโปรตุเกส และสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้ จะทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไ ทย ณ กรุงลิสบอน ในโอกาสการเฉลิมฉลองความสัมพันธ ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปรตุเก ส ครบ 500 ปี และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กระเบื้ องแห่งชาติ และกิจการของศูนย์ชอมปาลิโมด์ นอกจากนี้จะทรงพบกับประธานาธิบด ีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส และภริยา ซึ่งจะถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ด้วย

วานนี้(21ก.พ.) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ า สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระราชทานรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดมหกรรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนและพ ัฒนารูปแบบการดำเนินงานของชมรม To Be Number One ทั่วประเทศให้ครอบคลุมและมีประส ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานตามแน วทางของโครงการ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ จังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน,ชมรมทูบ ีนัมเบอร์วัน ในชุมชนภูมิภาค, ในสถานประกอบการ, ในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน, ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมีเกณฑ์พิจารณาตามแนวทาง 3 ก. คือ กรรมการ กองทุนและกิจกรรม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิ ตใจ และสร้างพัฒนาเครื่อข่ายเพื่อกา รป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จฯ“วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์”
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จฯ“วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์”
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2555 8:56ข่าวด่วนวันนี้, ข่าวสถาบันฯอ่าน 1 ครั้งยังไม่มีความเห็น
แบ่งปัน 

...ดูเพิ่มเติม

วานนี้(20ก.พ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังธนาคารกส ิกรไทย จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สหกรณ์:พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการดำเนินง านสหกรณ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมสหกรณ์ตามพร ะราชดำริ ที่เริ่มดำเนินการในโรงเรียนที่ อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศม าตั้งแต่ปี 2534 จากนั้น ทรงเปิดการสัมมนาวิชาการ...ดูเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษ ฎรจังหวัด กระบี่

วานนี้เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช ่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโ...ดูเพิ่มเติม

วันนี้( 20 ก.พ.2555 ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรถจักรยาน จำนวน 130 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรว จตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแ ดนภาค 4 จ.สงขลา นายไทยรัฐ พงษ์สนิท ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน โครงการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตร ะเวนชายแดน พลเอกนวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ได้รับมอบหมายจากกองงานในพระองค ์สมเด็จพ...ดูเพิ่มเติม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีสยา ม เขตบางกอกใหญ่ ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเ ร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นที่ 1 เข้ารับประทานปริญญาบัตรรวม 322 คน โอกาสนี้ประทานพระโอวาทเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความ ว่า “วิชาการต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาสำเร็จมานั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยประ...ดูเพิ่มเติม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์เครื่องหนังไทย 2555” ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

และเวลา 17.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตร “การแข่งขันซูโม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 84 พรรษา” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจ ัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร โครงการศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุล ทอง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพร้ อม จินดาบุตร อายุ 77 ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท ซึ่งเคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวก ับปัญหาในพื้นที่ป่าพรุ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปท รงเยี่ย...อ่านต่อ

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555 เพื่อทรงร่วมประชุมหารือกับองค์ การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา ในการเตรียมแผนการดำเนินงานทางด ้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันว ิจัยจุฬาภรณ์ ในด้านการพัฒนาศักยภาพและบุคลาก รของประเทศ และด้านการวิจัย ภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์กา รอนามัยโลก และใน...ดูเพิ่มเติม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงาน โฟโต้แฟร์ 2011 ครั้งที่ 22 และประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับราง วัลศิลปินนักถ่ายภาพไทย และรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อว งการถ่ายภาพไทย ปี 2554 ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค โดยมี นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพและปร ะธานการจัดงาน และ นายสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร พร้อมทั้งคณะผู้จัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับงานนี้ เป็นการรวบรวมสุดยอดงานแสดงสินค ้าด้านการถ่ายภาพระดับนานาชาติท ี่ยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุ ดในโลกของวงการกล้องดิจิตอล

ติดต่อแผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค
พิมพ์พนิต เพียรวณิช Corporate Communications Manager
ดวงพร บุพพัณชาติ Corporate Communications Executive
ภคมน ภาสวัสดิ์ Corporate Communications Executive
88 บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-749-3939 ต่อ 3142, 3146, 2189
แฟกซ์ 02-749-3949 ต่อ 3142, 3146, 2189
อีเมล์ pr@bitec.co.th
เว็บไซด์ www.bitec.co.th
 
วานนี้(14ก.พ.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงเรียนพระปฐมวิทยาล ัย อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ทรงเปิดนิทรรศการชมรมจิตอาสาป้อ งกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งทางชมรมฯ จัดขึ้น เพื่ออบรมหลักสูตรเสริมสร้างทัก ษะชีวิต จิตอาสา เพศศึกษา และบทบาทในการป้องกันเอดส์ในกลุ ่มเยาวชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายแกนนำจิตอ าสาเพื่อการเข้าถึงข้อมูล ลดพฤติกรรมเสี่ยงเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างงานจิตอาสาแก ่เยาวชน และผู้มีจิตอาสาที่สนใจในการปฏิ บัติงานด้านเอดส์ ตลอดจนครูอาจารย์ เกิดกำลังใจในการทำงานแบบจิตอาส า สำหรับปีการศึกษานี้ ชมรมจิตอาสาได้สร้างเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้น โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ครูแกนนำ นักเรียน และผู้ที่สนใจร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์เรื่องเอดส์ในสถานศึกษ าชุมชนใกล้เคียง และงานจิตอาสาอื่น ๆ ปัจจุบัน มีโรงเรียนอยู่ในโครงการ 28 แห่งและมหาวิทยาลัย 4 แห่ง รวมแกนนำ 2,240 คน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียน ต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จัดโครงการตลาดนัดต้านภัยเอดส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีทักษะชีวิตในการป้องกันเอดส์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 5 เป็นแกนนำจัดซุ้มกิจกรรมตลาดวิช าที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ และให้ความรู้และเสริมทักษะชีวิ ตแก่น้อง ๆ ในโรงเรียน
 

วานนี้(14ก.พ.) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ า สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน ทรงเปิด ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เฟรนด์ คอนเนอร์ โดยโรงเรียนจัดตั้งชมรมทูบีนัมเ บอร์วัน เมื่อปี 2550 มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งความสามารถหลายด้าน และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น แกะสลักกระจก, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, ดนตรี และศิลปะป้องกันตัว จากนั้น... ดูเพิ่มเติม

วานนี้(14ก.พ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำร วจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร ์ บ้านบาตูปูเต๊ะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตา มพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2526 ปัจจุบัน นักเรียนชาวไทยมุสลิมทุกคนมีพัฒ นาการสมวัย มีความรู้ความสามารถ และสอบเลื่อนชั้นได้ตามเกณฑ์ทุกคนที่สำคัญคือ...อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2555 เวลา 19.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเน ียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสปร ะจำประเทศไทย ทรงเป็นประธานงานฉลอง 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้ นภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2455 เริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆ รวมตัวกันเป็นคลับ โดยช่วงแรกสมาชิกนัดชุมนุมก ันที่โรงแรมโอเรียนเต็ล ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดแสดงละคร ฉายภาพยนตร์ และสัมมนา ปัจจุบันมีสมาคมฝรั่งเศส

ในป ระเทศไทย 4 แห่ง ได้แก่ ที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งจะสอนภาษาและเผยแพร่วัฒ นธรรมฝรั่งเศส, เปิดชั้นเรียนภาษาไทย ภาษาสเปน รวมทั้งเปิดศูนย์ศิลปะนานาช าติขึ้นเพื่อสอนด้านศิลปะปร ะยุกต์ แฟชั่น เต้นรำ และดนตรี ตามความต้องการของผู้สนใจ ในการจัดงานครั้งนี้มีการแส ดงแฟชั่นโชว์ การวาดภาพเหมือนโดยจิตรกร การแสดงกายกรรม และมายากล ตลอดจนการเต้นรำ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจั ดงานจะนำไปมอบให้แก่สมาคมฝร ั่งเศส กรุงเทพฯ

และวานนี้(12ก.พ.) เวลา 17.08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเ นตรการแข่งขันเรือยาวมังกรช ิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณธนาคา รกสิกรไทย จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ ซึ่งสมาคมเรือพายแห่งประเทศ ไทย ร่วมกับกองทัพเรือ และธนาคาร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และส่งเสริมพัฒนากีฬาประเภท เรือพายให้ก้าวหน้าสู่ระดับ สากล และให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาเ รือพายที่มีความโดดเด่นเรื่ องความสามัคคี สนองพระราชดำรัสที่ว่า “รู้รักษ์สามัคคี” โดยจัดการแข่งขันในรายการต่ างๆ เพื่อคัดเลือกทีมระดับภาคเข ้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานในประเภทเร ือยาวมังกร 22 ฝีพายชาย และเรือยาว-มังกร 22 ฝีพายหญิง อายุไม่เกิน 23 ปี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยา วมังกร 22 ฝีพายนานาชาติ และเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแ ห่งประเทศไทย ทั้งประเภทชาย และหญิง แล้วพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ ทีมชนะเลิศ ประเภทชาย ได้แก่ ชมรมเรือพายกองเรือยุทธการ “ยุทธการนาวา” และประเภทหญิง ได้แก่ ชมรมเรือพาย จังหวัดสมุทรปราการ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯเสด็จฯ“พอ. สว.นครนายก”
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯเสด็จฯ“พอ. สว.นครนายก”
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2555 9:30

วานนี้(12ก.พ.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านโคกส ว่าง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเ ด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีที่โปรดให้ออกบริการตรวจรั กษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยบ้านโคกสว่าง มีราษฎร 186 หลังคาเรือน 641 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รม และเพาะชำกล้าไม้

สำหรับจังหวัดนครนายกเป็นจั งหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 40 ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานข องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร าชชนนี ในด้านการสร้างเสริมสุขอนาม ัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นห ่างไกลมาตั้งแต่ปี 2517 และการออกหน่วยครั้งนี้ โปรดให้คณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วย แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี, หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพ ยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในพื้นที่ ตรวจรักษาราษฎร โดยมีผู้เข้ารับบริการ 155 คน โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วย และพระราชทานความช่วยเหลือ ในการนำส่งต่อไปรักษายังโรง พยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

พร้อมกันนี้ มีพระดำรัสเรื่องคุณธรรมควา มเมตตากรุณา และความกตัญญู
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานปริญญาบัตร “ม.ธนบุรี”
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2555 

วานนี้(12ก.พ.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตว ิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ถึง 2554 ระดับปริญญาตรี และโท จำนวน 1,010 คน

โอกาสนี้ มีพระโอวาทใจความตอนหนึ่งว่ า “แต่ละคนจะต้องประพฤติตน ปฏิบัติงานให้สมกับวิทยฐานะ  จะทำ จะพูด จะคิดสิ่งใด ขอให้ทำ ให้พูด ให้คิดแต่ทางที่ดีงาม ประกอบด้วยเหตุด้วยผล และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ข้อสำคัญจะต้องหมั่นสร้างภู มิคุ้มกันให้มีขึ้นในตน เพื่อรักษาความเป็นบัณฑิตไว ้ให้มั่นคง ด้วยความเพียรพยายาม ใฝ่ศึกษาค้นคว้า ฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามาร ถให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแ ปลงทางวิทยาการที่ก้าวหน้าอ ยู่โดยตลอด แล้วนำไปปรับใช้สนับสนุนหลั กวิชาความรู้เดิมที่ได้ศึกษ าอบรมมาให้บังเกิดผลสัมฤทธิ ์สูงสุดในทางปฏิบัติ”
 

12กุมพา เวียน มาบรรจบ
น้อมเคารพราชธิดาแห่งฟ้าหญิ ง
สมดั่งนัดดาแห่งพระเจ้าแผ่น ดิน
คือยอดหทัยมิ่งแห่งพระมารดาเนื่องในโอกาสแห่งเดือนคล้า ยวันเกิดของคุณพลอยไพลิน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ขอกราบอวยพรวันเกิดให้คุณพล อยู่ไพลิน

กราบอวยพรด้วยความเคารพ อย่างสูงสุดแก่พระธิดาผู้เป็นราชนิกูลที่สูงส่งท่านได้ ประกอบกรณียกิจน้อบใหญ่สนอง

พระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพร ะเจ้าอยู่หัว และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ์ราชกัญญาฯ อยู่เสมอ

 

ทีมข่าวเยาวชน สำนักข่าวเด็กและเยาวชน

“พระองค์ภาฯ” เสด็จฯประชุม“VIC”
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2555 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.43 น. ตามเวลาท้องถิ่น กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด ็จไปศูนย์ระหว่างประเทศเวีย นนา หรือ VIC ทรงฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับก ารประชุมCCPCJ สมัยที่ 21 และเสวยพระกระยาหารกลางวันร ่วมกับฝ่ายเลขานุการของสำนั กงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญ ากรรมแห่งสหประชาติ หรือ UNODC โดยมีนายจอห์ แซนเดจ ผู้อำนวยการกองกิจการสนธิสั ญญา, นางโจ เดอเดย์ อามาน หัวหน้าฝ่ายเลขาธิการขององค ์กรบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเล ขานุการฯ เฝ้ารับเสด็จ ก่อนจะทรงฟังบรรยายจากฝ่ายเ ลขานุการฯ,

ฝ่ายเลขาธิการขององค์กรบริห าร รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงก องปฏิบัติการและกองบริหาร โดยเป็นการรายงานความก้าวหน ้าในการเตรียมการประชุมCCPC J ในปีนี้ ซึ่งมีประเด็นสำคัญสำหรับอภ ิปรายในหัวข้อหลักว่าด้วยเร ื่องความรุนแรงต่อผู้ย้ายถิ ่นฐาน แรงงานต่างด้าวและครอบครัว ซึ่งจะทรงทำหน้าที่ประธานใน การหารือดังกล่าว รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะมีการ เสนอร่างข้อมติในหัวข้อดังก ล่าวด้วย นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ยังได้กราบทูลถึงการเตรียมก ารสำหรับการประชุมสหประชาชา ติว่าด้วยการป้องกันอาชญากร รมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ United Nations Congresson Crime Prevention and Criminal Justice สมัยที่ 13 ซึ่งประเทศการ์ตา จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี 2558 ซึ่งการกำหนดหัวข้อหลัก ระเบียบวาระและหัวข้อของการ ประชุมปฏิบัติการต่าง ๆ จะต้องมีการเสนอร่างข้อมติต ่อที่ประชุม CCPCJ สมัยที่ 21 ก่อนจะส่งต่อไปยังสมัชชาใหญ ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่ 67 เพื่อให้ความเห็นชอบในช่วงป ลายปีนี้

นอกจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ยังได้รายงานความคืบหน้าของ การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเฉ พาะ ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหม ายในกระบวนการยุติธรรม, การให้บริการรักษาความปลอดภ ัยพลเรือน, และการทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำข องสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิ บัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยจะมีการเสนอรายงานการประ ชุมทั้ง 3 หัวข้อ เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรม าธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยการป้องกันอาชญากรรมและคว ามยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  23 ถึง 27 เมษายนนี้
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.นี้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแล ะความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยัง ชีพพระราชทาน และผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน, สำนักงานเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยราษฎรทั้ง 3 พื้นที่กำลังประสบกับสภาพอา กาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจังหวัดน่านมีพื้นที่ปร ะสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัย หนาวแล้ว 15 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 85,000 คน ทุกอำเภอเร่งสำรวจผู้ประสบภ ัยหนาว เพื่อเตรียมแจกจ่ายเครื่องน ุ่งห่มกันหนาว ส่วนที่ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีชาวบ้านกว่า 2 พันคนขาดแคลนเครื่องกันหนาว  และที่เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทางจังหวัด และภาคเอกชนกำลังดำเนินการใ ห้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะราษฎรชาวไทยภูเขา
 

ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ไ ด้ฝ่าละอองพระบาท ฝ่าพระบาททั้ง 2 พระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพุทธเจ้า ทีมข่าวสถานีอาร์ ทีวี วัน และสำนักข่าวเด็กและเยาวชน

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระราชวโรกาสให้พระมหาชินวั ฒน์ อธิเมโธ เลขาธิการวัดพุทธจักรมงคลวร าราม เมืองเพิร์ลซิตี้ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เงินรายได้จากการจัดงานการก ุศลเพื่อรับบริจาคทรัพย์ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยน้ำท่วม
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล ็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริม สหกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรที ่ประสบอุทกภัย

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร ะหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นา ยแพทย์สมชาย กุลวัฒนาพร ประธานโครงการอาสาสมัครแพทย ์พยาบาลไทย – นานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา นำคณะแพทย์ พยาบาลฝ่ายไทย และฝ่ายสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรักษา พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลผลการรักษาพยาบ าลตามโครงการอาสาสมัคร ฯ

อู อ่อง เต็ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
 

"สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานเพลิงศพ "จุรี โอศิริ" ศิลปินแห่งชาติ

เมื่อเวลา 18.15 น. วันที่ 2 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดม กุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจุรี โอศิริ นักแสดงอาวุโสชื่อดัง วัย 83 ปี โดยมี ตู่-นพพพล โกมารชุน บุตรชาย พร้อมบุคคลในวงการ รวมถึงประชาชนเฝ้ารับเสด็จเ ป็นจำนวนมาก


ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนรา ชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ญาติสนิทและเพื่อนศิลปิน ร่วมเข้าเฝ้าฯ พร้อมกับมีพระราชดำรัสกับเห ล่าศิลปิน หลังจากพระราชทานเพลิงศพจึง ได้เสด็จกลับ

สำหรับบรรยากาศในพิธีพระราช ทานเพลิงศพ มีบุคคลในวงการบันเทิงเดินท างมาร่วมงานจำนวนมาก อาทิ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, ไพรัช สังวริบุตร, สุรชัย จันธิมาธร, วินัย พันธุรักษ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ชาลี อินทรวิจิตร, รอง เค้ามูลคดี, ดวงดาว จารุนจินดา, ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์, แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นิติพงษ์ ห่อนาค, ธงไชย แมคอินไตย์, แอนดริว เกรกสัน, กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ, ชาม-ไอยวริญทร์ โอสถานนท์, โน้ส-อุดม แต้พานิช, เจมส์ เรืองศักดิ์ เป็นต้น โดยก่อนหน้าที่จะมีพิธีพระร าชทานเพลิงศพ ได้มีการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดนางลอย จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง นางจุรี โอศิริ เนื่องจากนางจุรีเป็นศิษย์เ ก่าของวิทยาลัยแห่งนี้

สำหรับของที่ระลึกในงานพระร าชทานเพลิงศพในครั้งนี้ได้แ ก่ หนังสือเรื่อง “ตั้งแต่รู้จักกันทุกความทร งจำของจุรี โอศิริ” ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้าย ที่นางจุรีได้เขียนไว้ อีกทั้งยังมีต้นไม้ขนาดเล็ก มอบให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมพ ิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้ง นี้ด้วย และในวันที่ 3 ก.พ. ทางครอบครับจะนำอัฐิไปทำพิธ ีลอยอังคาร ที่ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
 
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นปร ะธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณ ตนของยุวกาชาด

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ าปนายุวกาชาดไทยครบรอบ 90 ปี ประจำปี 2555 โดยมีนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศ ึกษาธิการ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุว กาชาดและคณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่ง ชาติ กรุงเทพมาหานคร

 
วานนี้(29ม.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นประธานงานคืนสู่เหย้า ชาวเรยีนาฯ ครั้งที่ 2 โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการย้อ นรำลึก 80 ปี เรยีนาฯ ซึ่งจัดแสดงพระกรณียกิจในการเสด ็จเยือนโรงเรียน รวมทั้งพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้ง ที่ทรงศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้เ มื่อปี 2509 ถึง 2511 โดยทรงเป็นนักเรียนรุ่นที่ 15 ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เมื่อครั้งตามพระบิดารับราชการเ ป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงานคืนสู่เหย้าครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “จากฟ้า สู่ปฐพีสดุดีพระภูมินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนฯทั้งย ังเป็นการพบปะสังสรรค์ รวมทั้งหารายได้สมทบทุนสร้างอาค ารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ ตลอดจนฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่ว ม
 
 

วานนี้(29ม.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย ไปยังโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพ ระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราษฎรบ้านบุ่ง มีราษฎรอาศัยอยู่ 140 หลังคาเรือน 460 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน หายใจ, ระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินอาหาร

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพท ย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร าชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิ จัยจุฬาภรณ์ประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, อาสาสมัครพอ.สว. รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบา ลจุฬาภรณ, โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษ าทั่วไป และทันตกรรม รวม 235 คน มีผู้ป่วยถูกส่งต่อไปรักษาในโรง พยาบาลต่างๆ รวม 24 คน นอกจากนี้คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดหน ่วยให้บริการตรวจรักษาโรค และเผยแพร่ความรู้ด้วย โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่เฝ้ า ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ อาทิ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ โรค SLE โดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู ้ทำการตรวจรักษา เพื่อส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลท ี่เหมาะสม

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ พอ.สว.เฝ้า จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแพทย ์อาสาลำดับที่ 23 ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช นนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 พร้อมกันนี้ มีพระดำรัสให้ทุกคนสำนึกในหน้าท ี่ และการเป็นผู้ให้ และผู้รับ

 

พระราชินี-พระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงานตรุษจีนเยาวราช


 
 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช เวลา 16.30 น. ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกีย รติ วงเวียนโอเดียน โดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จฯ โดยรถยนต์พระ ที่นั่งถึงย่านเยาวราช ทรงนมัสการองค์พระประธานในพระอุ โบสถและหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรเ ป็นจุดแรก

จาก นั้นเวลา 17.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ โดยรถกอล์ฟไปยังซุ้มประตูเฉลิมพ ระเกียรติ รมว.วัฒนธรรมจีนกล่าวถวายพระพร ทอดพระเนตรการแสดงคณะนาฏศิลป์ทั ้งจีนและไทย โดยกรมศิลปากร จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกดปุ่มเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเ ยาวราช 2555 “มังกรทองเบิกฟ้า มหาโชค” ไฟบนจอแอลอีดีจะปรากฏขึ้นเป็นคำ อวยพรตรุษจีนพร้อมภาพมังกร สง่างาม พร้อมกันนี้ทั้งสองพระองค์เสด็จ ฯ ไปยังมูลนิธิเทียนฟ้า แล้วเสด็จฯ เยี่ยมชมการออกร้านในโครงการมูล นิธิต่างๆ เช่น ร้านภูฟ้า มูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง และมหาจักรี สิรินธร ตลอดจนการแสดงกิจกรรมต่างๆ ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเยาวร าช เช่น แต่งหน้างิ้วเด็ก จากนั้นเสด็จฯ โดยรถกอล์ฟไปสักการะสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ภายในวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่

กระทั่งเวลา 19.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯ กลับ ส่วนสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานเยาวราช อีกครั้ง ทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ ของถนนเยาวราช อาทิ ตู้เซฟโบราณของธนาคารยูโอบี กิจการยาขมน้ำเต้าทอง ร้านลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งเก่าแก่ อายุ 60 ปี จากนั้นเสด็จฯ โดยรถราง เพื่อเสวยพระกระยาหารค่ำที่โรงแ รมแกรนด์ ไชน่า แล้วจะเสด็จฯ กลับ
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯพระราชทานบัตรอวยพร แก่อธิบดีกรมชลประทาน


ku2098_copyku2099_copy
ku2100_copyku2101
ku2102ku2103
ku2104ku2105

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555  แก่ นายชลิต   ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน  เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2555 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” และทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แก่ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิ ทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพม หานคร โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธ รรม ,นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเ ทพมหานคร, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นายนิติกร กรัยวิเชียร อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประ เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแ ห่งกรุงเทพมหานคร ,นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้ร่วมจัดการเฝ้ารับ เสด็จฯ 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  “อุปบัติ ณ โลกี” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเ ทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพม หานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่ว มสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั ่วไปได้มีโอกาสชื่นชม พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภา พของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั ้งนี้ จำนวน ๑๙๐ ภาพ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี  ๒๕๕๔ ตามแนวคิดหลักในการถ่ายทอดค วามรู้สึกผ่านการถ่ายภาพ 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ ประทับแรมเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง


20111219_120111219_1
20111219_320111219_3
20111219_320111219_3

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง   โครงการชลประทานสุรินทร์   สำนักชลประทานที่ 8  โดยมี นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทานนายชูชาติ  ฉุยกลม  วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการ  นายชัชวาล   ปัญญาวาทีนันท์  รองอธิบดีฝ่ายบริหารม.ล.อนุมาศ  ทองแถม  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่8 นายสุทธิโรจน์   กองแก้ว   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์  
พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

วันเด็กแห่งชาติ.....ทรงพระเกษมสำราญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่ ผ่านมา คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำล องและวิทยุบังคับ และทีมงานสมาคมฯ ได้มีโอกาสถวายงาน พระเจ้าหลานทีปังกรรัศมีโชต ิ ทรงพระเกษมสำราญ กับพระสหาย ที่สนามกีฬาส่วนกลาง พื้นที่ควบคุมในพระองค์พระบ รมโอรสาธิราช 904 วังศุโขทัย

ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญเด ็กและเยาวชนของครอบครัวข้าร าชบริพาร ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงวังศุโ ขทัย ที่เป็นทรัพยากรสำคัญของชาต ิในอนาคต งาน “วันเด็กแห่งชาติ” ภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค ์ 904 จึงถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกป ี ตามพระราโชบายของสมเด็จพระบ รมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยปีนี้จัดกิจกรรมเป็นการผ สมผสานระหว่างการสร้างความส นุกสนาน และการสร้างจิตสำนึกเด็กและ เยาวชนของชาติ ให้ยึดมั่นในพรปีใหม่ของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่จัดขึ้นหวังให้เด ็กมีจิตอาสาเกิดขึ้นในตัวเอ งในการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเพียร มีการเตรียมกายใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสม อ เพื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปกต ิเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผลหลักวิชาการและหล ักสามัคคีธรรมโดยได้รับพระก รุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ เสด็จเปิดงานและทรงร่วมงานพ ร้อมกับพระสหายจากโรงเรียนจ ิตรลดา และในวันเด็กปีนี้ทรงมีความ สุขที่สุดเมื่อ “พระมารดา” เสด็จพร้อมด้วย ภายหลังทรงเปิดงาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงนำพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิประทานทุนการศึกษาพระราชทา นแก่บุตรข้าราชบริพารในพระอ งค์ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เริ่มต้นด้วยทอดพระเนตรเค้ก ก้อนใหญ่รูปเครื่องบินสีฟ้า ในซุ้ม “เติมยิ้ม อิ่มอร่อย” ทรงพระดำเนินยังลานสวนสนุก ทรงเล่นรถไฟรางและประทับขบว นแรกซึ่งเป็นการ์ตูนโดราเอม อนคู่กับพระสหายติดต่อกัน 2 ครั้ง จากนั้นทรงเล่นม้าหมุนโดยปร ะทับม้าหมุนรูปหงส์สีชมพู โดยมีพระมารดาทรงคอยดูแลอยู ่ด้านหลัง แล้วเสด็จไปยังซุ้ม “แจกความสุข ให้รอยยิ้ม” โซนยิ้มแลกยิ้ม ทรงวาดปากเป็นรูปรอยยิ้มบนร ูปภาพลูกบอลลูน เพื่อให้เป็นวันแห่งความสุข ของเด็กอย่างแท้จริง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดโอกาสให้พระเจ้าหลาน เธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ ทรงเลือกสนุกกับกิจกรรมและเ กมต่าง ๆ ในงานด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะเป็นการสวมพระมาลาส ีเขียวลายเครื่องบินทอดพระเ นตรเครื่องบินยูเอวี ออโตเมติก ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องบินลำเดียวกันกับที่ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ทรงเล่นเครื่องบินบังคับลาย ธงชาติไทยจากโครงการหนูน้อย จ้าวเวหา, ทรงร่วมสอยรางวัลจากต้นกัลป พฤกษ์ได้ตุ๊กตาหมีสีขาวตัวใ หญ่, ทรงร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกกำล ังกายของเด็ก ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีปังกรการุณยมิตร บ้านแพ้ว, ทรงร่วมกับพระสหายเล่นเกมตั กปลามหาสนุก, ทรงเต้นกับเด็ก ๆ เพลง “ผัก 5 สี ดี 5 อย่าง” ในซุ้มเด็กสดใสอนามัยดี๊ดี โดยทรงสวมพระมาลาสีเขียวประ ดับตกแต่งด้วยผลไม้ ตลอดระยะเวลาที่ทอดพระเนตรแ ละทรงร่วมกิจกรรมในซุ้มต่าง  ๆ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทอดพระเนตรอยู่ใกล้ ๆ ด้วยความรักและเอ็นดูที่พระ เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ ทรงมีความสุขกับกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ทรงเล่นในวันเด็กปีนี้.

พระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ศรีวัดป่ากุง

 

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพ ระเทพวิสุทธิมงคล หรือหลวงปู่ศรี มหาวีโร ณ วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไท ย เสด็จพระราชดำเนินมายังตึกอานัน ทมหิดลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทยและผู้อำนวย การโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้าฯรับเสด็จ

จากนั้นทรงวางพุ่มดอกไม้ จุดรูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายร าชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปท รงบาตรพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสส ่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2555 และเสด็จพระราชดำเนินปฏิสันถารก ับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอ งสภากาชาดไทย และประชาชน
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไท ยพระราชทานคำอวยพรปีใหม่แก่คณะผ ู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาด ไทย และประชาชนที่ร่วมตักบาตร
ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินมาย ังตึกวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงทอดการแสดงของเด็กในความดูแล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชา ดไทย ซึ่งทรงเห็นว่าเด็กกำพร้าที่สภา กาชาดไทยดูแล ควรได้รับการดูแลให้ดีขึ้น ให้ได้รับความอบอุ่น ปราศจากปมด้อย เพื่อจะได้เป็นกำลังของประเทศชา ติในอนาคต
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ และผู้บริหาร ห้างแว่นท๊อปเจริญ และนายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) และคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถ วายเงินเพื่อใช้ในกิจการมูลนิธิ สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
หลังจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ารอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย พิจารณาเรื่องต่างๆตามวาระ อาทิ โครงการแว่นตาผู้สูงวัย ,การดำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก,โ ครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ เด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากภาคใต้ ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กท ี่ครอบครัวผู้กำเนิดชาวไทยรับไป อุปการะ
 
 

อ่านข่าวพระราชสำนักย้อนหลัง คลิกที่นี่

 
 

การแสดงละครอิงประวัติศาสตร ์เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (21/12/2011)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนต รการแสดงละครอิงประวัติศาสต ร์เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธ รรม นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
 
 


นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำ เนินทรงเปิดการประชุมวิชากา รหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 22 เฉลิมพระเกียรติฯ (16 ธันวาคม 2554) นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำ เนินทรงเปิดการประชุมวิชากา รหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 22 เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 · แชร์
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหั ตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝ ีพระหัตถ์ "อุปบัติ ณ โลกี"และทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระห ัตถ์แก่ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค ร นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อุปบัติ ณ โลกี" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค ร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมั ย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสชื่นชม พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบร มราชกุมารี ซื่งทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระ ราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี ้ จำนวน 190 ภาพ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในช่วง ปี 2554 ตามแนวคิดหลักในการถ่ายทอดความร ู้สึกผ่านการถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

   
 


นายกรัฐมนตรี นำนายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

 

นิทรรศการภาพถ่าย “น้ำ + ใจ ๒๕๕๔”


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด งานนิทรรศการภาพถ่าย “น้ำ + ใจ ๒๕๕๔” โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธ รรม นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรว งวัฒนธรรม และผู้แทนหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร เฝ้าฯรับเสด็จ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานค ร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

 · แชร์

รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์

รับรางวัลจากการประกวดสิ่งป ระดิษฐ์ (8/12/ 2011) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งปร ะดิษฐ์ ภายในงาน Seoul International Invention Fair 2011 (SIIF 2011) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ได้รับรางวัลจากการประกว ดสิ่งประดิษฐ์ ภายในงาน Seoul International Invention Fair 2011 (SIIF 2011) จัดโดยสมาคมส่งเสริมการประด ิษฐ์และการวิจัยแห่งประเทศเ กาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และฉายพระรูปร่วมกับผู้บริห ารและครูอาชีวศึกษา 

 · แชร์
 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด ็จเป็นประธานในพิธีเปิดนิทร รศการจัดแสดงและ จำหน่ายผลงาน “จิตรกรไทยรวมใจสู้ภัยน้ำท่ วม 54”

จัดโดย ชมรมจิตรกรไทยรวมใจสู้ภัยน้ ำท่วม 54 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของศูนย์การค้าสยามดิสค ัฟเวอรี่ บริษัท แพนโฟ จำกัด และบริษัท พันช์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น1 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมี นายยุทธกิจ ประสมผล ประธานกรรมการ โครงการจิตรกรไทยรวมใจสู้ภั ยน้ำท่วม 54 นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พร้อมคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

 · แชร์
 

โปรดเกล้าฯ "พระองค์ภา" เป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ได้มีราชกิจจานุเบกษาให้เผย แพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" รองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภ ู (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ให้ทรงดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่ วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2554 ซึ่งมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโอง การ. 
 

เนื่องในวาระดิถีวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพุทธเจ้าทีมข่าวเยาวชน

 

ร่วม ถวาย อาลัย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

ขอน้อมส่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สู่สวรรค์คาลัย

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพุทธเจ้า

ทีมงานสถาน ี อาร์ ที วี วัน

 

ไว้ทุกข์-อาลัย’เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ’8-10เม.ย.ลดธงครึ่งเสา งดกิจกรรมบันเทิง ขณะที่ปชช.ต่างทยอยเดินทางมาชมความวิจิตรงดงามของพระเมรุ พระราชทาน เพลิงพระศพก่อนพระราชพิธีวันนี้ บก.จร.วอนใช้รถประจำทางมาร่วมพระราชพิธี ขณะที่ขสมก.จัดบริการรถเมล์ฟรี6เส้นทาง ส่วนกทม. เตรียมจัดซุ้มพิธีถวายดอกไม้ จันทน์3จุด และตามวัดต่างๆทั่วกรุง 46วัด
จากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 31ม.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบกำหนดวันหยุด และการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้า ภคินี เธอเจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. เป็นวันหยุดราชการ และในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. เห็น ควรให้ประชาชนไว้ทุกข์เป็นจำนวน3 วัน ในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา รวมทั้งขอความ ร่วมมือสถานบัน เทิงต่างๆ งดกิจกรรมหรือการแสดงความบันเทิง และขอความร่วมมือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ควบคุมการออกอากาศของรายการให้เกิด
ความเหมาะสม

ประมวลภาพ

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุื สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ


 

   

              
   
ดาว์โหลด เว็บบราวเซอร์ ที่ใช้ท่องความเร็วในการเล่นอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของทางสถานี อาร์ ทีวี วัน

เพื่อความสมบูรณ์ในการนำเสนอของ www.rtv1.net 
กรุณาติดตั้งโปรแกรมเสริม Adobe Flash สำหรับแสดงผลข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย และ Apple Quictime สำหรับแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Quicktime VR

        

การแสดงหน้าเว็ปที่เหมาะสมควรใช้Google Chrome
RTV1   STATION   THAILAND
 
สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วีน สื่อ Online สร้างเครือข่ายไร้พรมแดน เว็บข่าว 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
สถานี อาร์ ทีวี วัน วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อข่าวสาร สาระบันเทิง และเพื่อการศึกษา ผลิตโดย กลุ่มเยาวชนเพื่อเยาวชน +
 
โลโก้ ช่อง 3 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โลโก้  ช่อง 5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โลโก้ ช่อง 7 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

PTT

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สาส์นรัก.MP3   ศาสนารัก.MP3  รักเถอะรักกันไว้.MP3  ไร้รักไร้ผล.MP3   
รักหนึ่งในหัวใจ.MP3
   รักชาติยิ่งชีพ.MP3   แดนดินถิ่นรัก.MP3

 

Download   เอกสารประชาสัมพันธ์ GCC1111    
 
 

ข่าวการเมืองไทยติด 10 อันดับ ติดกระแส อัพเดดตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสั้นทันทุกวินาที   
 

ประมวลภาพการปฏิบัติหน้าที่ของนายกที่ผ่านมา คลิกที่นี่

 

ข่าวด่วน สถานการณ์ร้อนๆ
ที่เกิดขึ้นทั่วไทย ทั่วโลก อัปเดตทุก24 ชม.ให้คุณทันเหตุการณ์โลกทุกๆวัน.

โดยทีม ข่าวพิราบขาว


 
ขอขอบคุณสำนักข่าวทุกสำนัก และ ช่างภาพทุกท่าน ทีมข่าว อาร์ ทีวี วัน
  อ่านข่าวเด่นประเด็นร้อน ข่าวด่วน สถานการณ์ร้อนๆ ที่เกิดขึ้นทั่วไทย ทั่วโลก อัปเดตทุก24 ชม.ให้คุณทันเหตุการณ์โลกทุกๆวัน
 
โดยทีมข่าว อาร์ ทีวี วัน

คลิกอ่านข่าวทั้งหมดที่นี่

 

 

 

ทีมข่าว อาร์ ทีวี วัน                                                     เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม   24 ชั่วโมง  

เกาะติดข่าวสถานะการณ์ภัยพิบัติ คลิกที่นี่

 
 
 
 

 

แผนที่วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554

แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
 
 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2637-3000 และ มท.55050 - 58
 

สกู๊ปพิเศษ บทความ ข้อคิด แง่คิด ดีดี มีสาระ เกร็ดความรู้ต่างๆ

อ่านบทความย้อนหลังได้ที่นี่ แชร์ไปที่ Facebook

“ครองใจคน” หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง” คลิกอ่านที่นี่

คนไทยยุคนี่สมัยนี้ดูจะเลี้ยงกันยากปกครองกันยาก ขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งๆที่สาเหตุที่แท้จริงแล้วเราทำผิดกันมาแต่แรก เพราะดันไปสร้างที่อยู่อาศัยหรือสร้างโรงงานต่างๆกันในท้องทุ่งที่เป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นทางน้ำไหลผ่าน

แล้วอนาคตประเทศชาติจะปกครองกันอย่างไร  ปิดถนน  รื้อคันกั้นน้ำ  ทุบรถ  ชกต่อยเจ้าหน้าที่   จนกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยไปเสียแล้ว  ทั้งที่เป็นเรื่องผิดกฏหมาย  และไม่ควรจะมีความรู้สึกเช่นนี้อยู่ในจิตใจ  

ฟังพระราชดำรัสของในหลวงเมื่อปี2538 ที่เกิดวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ ท่านทรงแนะนำไว้หลายเรื่อง โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำทุกหน่วยงานรวมทั้ง กทม. มานั่งประชุมให้รีบแก้ปัญหาในอนาคต ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความหายนะกันทั้งประเทศ

ท่านทรงแนะนำแม้กระทั่งการเวณคืนที่ดินโดยให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มหรือ Green Belt หรือผู้ที่เข้าไปบุกรุกที่ดินของทางการก็ให้รัฐบาลรีบจัดการทางกฏหมาย หากยังดื้ออยู่ท่านยังบอกว่า "ให้กรวดน้ำส่งไปให้ " 

หลังจากการประชุมนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนสนองพระราชดำริหรือรับไปดำเนินการ ส่วนบรรดาข้าราชการระดับหัวกระทิที่ร่วมประชุม ก็กลับเข้ากรมกองกันตามปกติ สรุปว่าสิ่งที่ในหลวงทรงชี้แนะในครั้งนั้นไม่มีผลใดๆ
ในทางปฏิบัติเลยแม้แต่น้อย


ผ่านไป 16 ปี ความหายนะจึงเกิดขึ้นกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลไม่ต่างกับถูกพระเจ้าลงโทษ หรือเป็นไปตามกฏแห่งกรรม

และหากฟังเทปให้ตลอดแล้วจะเห็นว่าท่านตรัสครอบคลุมหมดไว้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งหาทางออกให้กับรัฐบาลที่จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาล นับหมื่นหรือนับแสนล้าน 

ใครฟังเทปนี้แล้วคงต้องอึ้ง เหมือนกับว่าท่านอ่านอนาคตของประเทศในเรื่องน้ำได้อย่างทะลุปรุโปรง แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยเช่นการกระทบกระทั่งของคนในพื้นที่ ท่านทรงกล่าวว่าอาจจะเกิดขึ้น 

สรุปว่าทุกเรื่องทุกปัญหาของวิกฤติน้ำท่วมในครั้งนี้ อยู่ในพระราชดำริที่เคยรับสั่งไว้เมื่อ 16 ปี ที่แล้ว หากรัฐบาลที่ผ่านๆมาได้จัดการปัญหาต่างๆเพียงแค่เศษเสี้ยวในพระราชดำริของพระองค์ ความหายนะ
ก็คงไม่เกิดขึ้นมากมายเท่านี้ 

โดยปลายปากกาสีเงิน


ข่าวเด็กและเยาวชน โดยพิราบขาวสื่อออนไลน์ ไร้พรมแดน 

คลิกอ่านข่าวทีมข่าวเยาวชน


ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 
ข่าวเยาวชนนำเสนอโดยเด็กและเยาวชน อายุ 10-18 ปี เพื่อนำเผยแพรู่่สูู่่สาธารณะ ให้กับเพื่อนๆเยาวชนรับข่าวสาร กิจกรรมต่าง และเป็นสื่อกลางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นเวทีกิจกรรมการเรียนรู้การทำหน้าที่สื่อมวลชน การนำเสนอข่าว ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เด็กและ้เยาวชน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ดี ไม่เป็นภาระให้กับผู้็ปกครองและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดกับตนเอง และสังคมรอบตัว
 
 
 
ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ในการเล่นอินเตอร์เน็ต การโพสข้อความ และรูปภาพในไฮไฟว์ เฟตบุ๊ค และ sms ในทางไม่เหมาะสม
หรือ พบเด็กและเยาวชนถูกกระทำทารุน ใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ
โปรดแจ้ง สำนักข่าวเด็กและเยาวชน โทร.สายด่วน 085-979-8473 หรือส่งอีเมล์ rtv1_mobilestation@hotmail.com
 

คำขวัญวันเด็ก'สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี'

ทีมข่าวเยาวชน
 

ทีมข่าวเยาวชน พิราบขาว05 และ พิราบขาว06 เปิดตัวบนเวทีที่โรงเรียนสต รีนทบุรี ในนามนักจัดรายการวิทยุเอฟเ อม 102.75 พบกับไบรโอนี่ และบุกตาหวาน ได้ที่คลื่นเอฟเอ็ม 102.75 และ 91.75 ติดตามฟังรายการหยิกแกมหยอก ยังเลดี้ไลทสไตล์ (การเมืองมุมมองเยาวชน) และรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อ เยาวชน ทุกวันอาทิตย์ 16.00-18.00 น.
 
 
     

 รายการร่วมด้วยช่วยเด็ก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์สวท.11 AM. 819 KHz.

พบกับรายการร่วมด้วยช่วยเด็ก ข่าวสาร สาระ เด็กและเยาวชน ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-17.00 น.
กับนักจัดรายการเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาในการสร้างสรรค์รายการ เพื่อสังคมเด็กและเยาวชน เป็นการเรารวมตัวกันและดำเนินงาน ในรูปแบบอาสาสมัครเด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์สวท.11 AM. 819 KHz.
อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร ผู้อำนวยการสถานี อาร์ ทีวี วัน สื่อออนไลน์ไร้พรมแดน
คุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการขบวนการตาสับปะรด
นส.สกุณี กีรติวงศ์วานิช (พี่หน่อย) ผู้ประสานงานศูนย์ฯ และสำนักข่าวเด็กฯ
นส.ชุติมา ใจคง (พี่เอ๋) ผู้ประสานงานรายกาวิทยุเด็กและเยาวชน


วิทยุแห่งประเทศไทย AM 819 KHz   
ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์


พื้นที่นี้…ดีจัง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2554 “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธาณะ”

เปิดตัวนักจัดรายการเยาวชนอายุ 13 ปี ผู้มีความใฝ่ฝันการเป็นดีเจ รุ่นเยาว์ สร้างปรากฏการณ์ในวงการดีเจคนรุ่นใหม่

บนหน้าปัดวิทยุ คลื่น FM. 102.75 MHz. และ FM.91.75 MHz.

เด็กหญิงบุญยานุช รอดปัญญา อายุ 12 ปี ปัจจุปันเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว ระดับชั้นมัธยม 1 ห้อง 9 ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาจัดรายการวิทยุ แต่ก็เป็นความจริงไปแล้วที่ได้มาเป็นดีเจวัยรุ่นที่อายุน้อย ได้มีโอกาสทำรายการเองและเป็นเจ้าของรายการ เพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน ทุกวันอาทิตย์ ประสพการณ์ไบรโอนี่ ผ่านการอบรมการจัดรายการ และสื่อมวลชน ถือว่าเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จในด้านสื่อมวลชนและนักจัดรายการ เยาวชนคนรุ่นใหม่
ส่วนเด็กหญิงสุธิดา สีดาธรรมนะ อายุ 12 ปี ปัจจุบันเรียนที่ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว ระดับชั้นมัธยม 1 ไม่ได้คิดเช่นเดียวกันที่จะมาเป็นดีเจ และโอกาสก็มาถึงจึงทำให้เขารักงานดีเจมาก จนเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเขา และดีเจตาหวานก้อกำลังก้าวไปสู่ความเป็นนักจัดรายการแบบมืออาชีพ
ทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันคร ผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริงและไปสู่จุดหมาย

 

รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้สาระความรู้กับเยาวชนในทุก ๆ ด้าน และปัญหายาเสพติด
๑.๒ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ดีให้เยาวชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
๑.๓ เพื่อให้เยาวชนมีค่านิยมที่ดี มีความรักชาติ มีระเบียบวินัย รักและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของไทย และภาษาไทย
๒. แนวความคิดในการจัดทำรายการ
ปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเยาวชนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านปัญหายาเสพติด อบายมุข และการล่วงและเมิดทางเพศ ฯลฯ
รายการวิทยุจึงเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่เข้าถึงจิตใจของเยาวชนได้ดี ทางรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน
จึงได้ผลิตรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน
ในลักษณ์การเป็นเพื่อนในการรับฟังปัญหา
และร่วมหาทางแก้ปัญหาให้กับเยาวชน ในขณะเดียวกัน ได้นำเยาวชนหรือผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน มาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนอื่น ๆ อีกด้วย
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
๔. วัน-เวลา ในการออกอากาศ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ระบบ FM.ความถี่ ๑๐๒.๗๕ MHz วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๕. รูปแบบของรายการ
๕.๑ การให้สาระความรู้ มีเพลงเป็นสื่อ
๕.๒ การสนทนา/สัมภาษณ์ ผู้รับเชิญและผู้เกี่ยวข้อง
๖. ผู้ดำเนินรายการ
- ดีเจไบรโอนี่234 และ ดีเจตาหวาน ควบคุมรายการ อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร
- ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับเชิญ

ได้เวลาเปิดตัวเสียทีกับดีเจไบรโอนี่234และดีเจตาหวาน หลังจากได้ทำการซุ้มทำรายการ เพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชนมาเกือบสามเดือนแล้ว หวังว่ารายการนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และสังคม
ไม่มากก็น้อย การทำหน้าที่ของเยาวชนใวันหยุดถือว่าเป็นการที่
ใช้เวลาว่างมาสร้างสรรค์ผลงาน
บนหน้าปัดวิทยุ คลื่น FM.102.75Mhz.
ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น. เป็นประจำ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานี RTV1อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร
และ อาจารย์บรรจบ กับ อาสนองการะเกด ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของวิทยุคลื่นนี้
ขอสนับสนุนให้นักจัดรายการ ดีเจไบรโอนี และ ดีเจตาหวาน ทำหน้าที่ตัวแทนเยาวชนให้ประสพความสำเร็จที่มุ่งมั่นไว้
ก้าวไปสู่อนาคตที่ดี
จากทีมงานสถานี RTV1
รายการเยาวชนเพื่อนเยาวชนสัญจร เป็นการจัดรายการวิทยุแบบจัดสด ... โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อ โดยดีเจ ไบรโอนี่ และ ดีเจตาหวาน ..ติดตามรับชมและรับฟังได้ที่ เรดิโอเน็ตเวิคร์ทาง TV3 เช้าวันอาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น.ทางสถานี RTV1 ขอสนับสนุนเยาวชนที่รู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคม ที่สำคัญห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ เป็นการฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยาวชนท่านใดสนใจร่วมรายการสามารถติดต่อได้ที่ 084-092-5068 ทางทีมงานขอสนับสนุนเยาวชนที่ทำดีต่อสังคม..............................

เบื้องหลังการจัดรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชนสัญจรครั้งที่สาม โดยดีเจไบรโอนี่ และดีเจตาหวาน ดีเจปีเตอร์

แม่วัยใส ปัญหาของสังคมที่กำลังรอการแก้ไข

เบื้องหลังการถ่ายทำบทโทรทัศน์ เรื่องแม่วัยใส ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กำกับบท ถ่ายทำโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อเยาวชน เป็นบทโทรทัศน์สะท้อนปัญหาสังคมของเด็กวัยรุ่น ที่ท้องในวัยที่ยังไม่พร้อม อันสืบเนื่องมาจากปัญหาทางครอบครัว และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ

บทโทรทัศน์นี้จะสะท้อนปัญหาแม่วัยใส ที่เป็นปัญหาระดับชาติ ที่กำลังรอการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อลดปัญหา แม่วัยใส บทโทรทัศน์ การถ่ายทำนั้นเป็นผลงานเด็กๆอายุตั้งแต่ 8-15 ปี เป็นการทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม

 นักข่าวเยาวชนสัมภาษณ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี

ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย

ผอ.สถานี RTV1 นำทีมข่าวเยาวชน และสมาชิกชมรม ไปช่วยกาชาดทำหน้าที่เยาวชนคนไทยช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติทางใต้ ข่าว/ภาพ ทีมข่าวเยาวชน

ทีมข่าวเยาวชน สัมภาษณ์ ท่านระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นักสังคมสงเคราะห์และอดีตสมาชิก...วุฒิสภา ที่บ้านพักลาดพร้าว 24
เพื่อทำรายการต้นกล้า ในหัวข้อคุณแม่วัยใส โดยจะนำออกอากาศที่สถานีไทยพีบี
เอส ในรายการต้นกล้า วันอาทิตย์เร็วๆนี้

ผู้อำนวยการสถานี อาร์ ที วี วัน พาทีมงานเยาวชนเยี่ยมสื่อมว
ลชน เอเซียอัพเดท
เพื่อดูการทำงานของพี่ๆ ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน เพื่อเป็นแนวทางในการมาพัฒน
าทักษะในการทำสื่อมวลชนของทีมข่าวเยาวชน

โครงการ พี่อุ้มน้องมอบไออุ่นให้น้องๆ กลุ่มเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน ทีมข่าวเยาวชนเชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม
ในวันหยุดไปช่วยกันทำจิตอาสา พี่อุ้มน้อง ที่บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เยาวชนท่านใดสนใจติดต่อกลุ่มเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน โทร. 084-092-5068

ผู้อำนวยการสถานี RTV1นำทีมข่าวเยาวชนเข้าเยี่ยมบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อจะขออนุญาติให้ทีมงานกล้าอาสา มาทำการบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการแม่วัยใส โดยนำแสดงโดยเยาวชนของสถานี RTV1 ซึ่งจะออกอากาศในเดือนพฤษภาคม เร็วๆนี้
ข่าว/ภาพ ทีมข่าวเยาวชน
เวทีของเยาวชน......ที่นี่ตรงนี้...... “เล่น เรียนรู้ แบ่งปัน” แต่งแต้มสีสันให้โลกสวยงาม

 

ข่าวภูมิภาคทั่วไทย อัพเดททุก 24 ชั่วโมง

 โดยทีมข่าวมืออาชีพ มากประสพการณ์

 
นักข่าว/ช่างภาพ ท่านใดต้องการเปิดหน้าข่าวพิเศษสามารถติดต่อกองบรรณาธิการ 029-075425  หรือโทร. 084-0925068

ข่าวเฉียบคม ถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยพิราบขาวทีมข่าวสถานี อาร์ ทีวี วัน     คลิกอ่านข่าวที่นี่

   
อ่านข่าวพิราบขาว 40 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 50 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 60 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 70 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 80 คลิกที่นี่

อ่านข่าวภูธรย้อนหลังคลิกที่นี่         รายงานข่าวโดย พิราบขาว ทีมข่าวอาร์ทีวีวัน


 
 
 


สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586 โทร.02-354-6551 02-354-6668-76 ต่อ 2014 โทรสาร 02-664-5500
 
 

ประชาสัมพันธ์
CCTV ฟรี เพียงที่ทำงานมี Internet และเห็นสภาพจราจร

 
 
 
 

ข่าวสาร หนังสือพิมพ์(ต่างประเทศ)
ABC News I Asahi Shimbun I AP - Associated Press I BBC I Bangkok Shuho I CBS Sports Line I Chicago Tribune I CNET news I CNN I FOX News | Los Angeles Times I MSNBC I NBC I New York Time I Reuters | The Sun I Time.com I USA Today I Washington Post |

 
 
ขอบคุณองค์กรที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
 
สายด่วน กรมชล. 1460 เช็คปริมาณน้ำขึ้น
Web Counter
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคอาหารสุนัข
(ในโครงการช่วยเหลือน้องหมาที่อดอยาก) คลิกชมเว็บที่นี่
หรือติดต่อที่ชมรมรักน้องหมา และสถานี RTV1ศูนย์ข่าวออนไลน์ (www.rtv1.net) เนื่องจากตอนนี้อาหารหมากำลังใกล้จะหมดแล้ว จึงขอวิงวอนผู้ใจบุญทุกท่านช่วยเหลือน้องหมาที่กำลังอดอยาก ท่านสามารถเยี่ยมชมบ้านน้องหมาได้ที่ บ้านรักธรรมชาติ เลขที่ 145 ม.10 บ้านซำโสม ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทร. 081-254-1620
หรือติดต่อสถานี RTV1ศูนย์ข่าวออนไลน์ (www.rtv1.net)

โทร. 02-907-5425 มือถือโทร. 084-092-5068 e-mail : nong_mah@hotmail.co.th
 
ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ในการเล่นอินเตอร์เน็ต การโพสข้อความ และรูปภาพในไฮไฟว์ เฟตบุ๊ค และ sms ในทางไม่เหมาะสม
หรือ พบเด็กและเยาวชนถูกกระทำทารุน ใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ
โปรดแจ้ง สำนักข่าวเด็กและเยาวชน โทร.สายด่วน 085-979-8473 หรือส่งอีเมล์ rtv1_mobilestation@hotmail.com
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารประสารงานต่างๆ โทร. 084-111-6149 บุญยานุช รอดปัญญา
 
กองบรรณาธิการและสำนักข่าวเด็กเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน ขอแสดงความขอบคุณมายังนักข่าว และช่างภาพ ทุกท่านที่ร่วมกันทำหน้าที่ดี ๆ
มีประโยชน์ต่อสังคม ในการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการนำเสนอข่าวสาร
และมิตรภาพในสื่อออนไลน์แห่งนี้ของเราต่อไป ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ RTV1.NET
 
 
Contact us Email : rtv1_station_thailand@hotmail.com 
Copyright 2007 - 2011 Rtv1 Station Thailand All Right Reserved.
The Site viewed best Internet explorer 9+ or Firefox 3.6+ Resolution 1024x768