สื่อ online สร้างเครือข่ายไร้พรมแดน เว็บข่าว Online 24 ชั่วโมง      
สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานีอาร์ทีวีวัน สื่อออนไลน์ สร้างเครือข่าย ไร้พรมแดน วิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อการศึกษา ผลิตโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อเยาวชน คลิกที่นี่

อ่านบทความสกู๊ปพิเศษ

“ครองใจคน” หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกู๊ปพิเศษ

“นโยบายศาสนา: ของมีค่าที่ถูกลืม”
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

โดยทีมข่าวเยาวชน
พิราบขาว 05 รายงาน

 
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนา เรื่อง “นโยบายศาสนา: ของมีค่าที่ถูกลืม” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถานำเรื่อง “นโยบายศาสนาเรื่องควรค่าคู่ชาติ”คลิกอ่านที่นี่


สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน ร่วมแสดงความจงรักภักดี์ โครงการถวาย ๘๔ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ป ระชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 ความว่า "ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุคร บ 7 รอบให้อย่างเหมาะสมงดงาม ระหว่างปีที่แล้วเหตุการณ์ต ่าง ๆ ในบ้านเมืองนับว่าเป็นปรกติ ดี แต่พอเข้าปลายปี ก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังห วัดต้องประสบอันตรายและความ เดือดร้อน ลำบาก ความเสียหายครั้งนี้ดูจะร้า ยแรงกว่าครั้งไหน ๆ ที่ผ่านมา ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือ นใจอย่างสำคัญดังที่ข้าพเจ้ าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว ่า วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติส ุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสม อ เพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขค วามไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม ในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชน ชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ด้วยควา มไม่ประมาท โดยมีสติ รู้ตัว และปัญญา รู้ผิด กำกับอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดที่มีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วง กันไป ให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานทั้งนั้นจะได้ส่งเสริม ให้แต่ละคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงม ั่นคงและก้าวหน้าต่อไป ด้วยความผาสุกสวัสดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน ตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให ้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"
 
 
 

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพุทธเจ้า ทีมข่าวเยาวชน สำนักข่าว อาร์ ทีวี วัน

ถวายพระพรออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราช ทาน ส.ค.ส. ปี 2555 แก่ประชาชนชาวไทย ทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลา ยมีความเพียรเช่นเดียวกับพร ะมหาชนก ที่ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุท รด้วยความเพียรจนรอดชีวิต ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวในปีพุทธศักราช 2555 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีเทา ลายริ้วสีอ่อน อกด้านซ้ายทรงประดับเข็มเคร ื่องหมายมูลนิธิราชประนุเคร าะห์ มูลนิธิที่พระราชทานกำเนิด และทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราช ูปถัมภก ทรงผูกเทคไนสีแดง มีลวดลายสีทอง เข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า  ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ต ขาว ประทับบนพระเก้าอี้ ด้านข้างพระเก้าอี้ที่ประทั บทั้งสองข้าง มีโต๊ะกลม โต๊ะด้านขวาวางแจกันแก้วขนา ดเล็ก ปักดอกไม้หลากสี ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้ งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีทองหมอบอยู่แทบพร ะบาทหน้าพระเก้าอี้ด้านซ้าย  ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทั บตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประ ดับ ด้านซ้ายมีระแนงไม้สีขาวประ ดับอักษรสีชมพู ข้อความภาษาไทยว่า "สวัสดีปีใหม่" และข้อความภาษาอังกฤษว่า "Happy New Year" ด้านขวามีต้นสนประดับเครื่อ งตกแต่ง ฉากหลังเป็นผ้าม่านสีเทาอ่อ น ด้านซ้ายบนมีตราพระมหาพิชัย มงกุฎประดับ ส่วนด้านขวามีผอบทองประดับ ตรงกลาง ส.ค.ส.ด้านขวามีข้อความจากบ ทพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" ซึ่งเป็นคำตอบที่พระมหาชนกท รงตอบนางมณีเมขลาว่า "ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่า มกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่ านั้น" ทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลา ยมีความเพียรเช่นเดียวกับพร ะมหาชนก ที่ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุท รด้วยความเพียรจนรอดชีวิต ประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้ น ล้วนเกิดจากการกระทำ ไม่ได้เกิดจากแค่เพียงคิด ตรงกลาง ส.ค.ส.ด้านซ้าย มีข้อความภาษาไทย เขียนด้วยสีชมพูขอบสีเหลือง ว่า "ขอจงมีความสุข ความเจริญ ๒๕๕๕" และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด ้วยสีแดงขอบเหลืองว่า "Happy New Year 2012" ด้านล่างของ ส.ค.ส. มุมด้านขวามีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 185029 ธ.ค.54 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad , D Bramaputra , Publisher กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวา เรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่าง เรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2555 “ของูใหญ่ให้ลาภเราทุกวัน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่โดยพระราชนิพนธ์เป็นบทกวีความว่า

“กระต่ายน้อยลอยคอตามน้ำไหล
ไดอารี่ไม่มีให้ดังแต่ก่อน
ยามยากมีแต่สมุดคำอวยพร
แสดงความอาทรเอื้ออนันต์
ปีมะโรงผ่านพ้นอุปสรรค
จงประสบสิ่งดีนักสุขครบสรรพ์
ของูใหญ่ให้ลาภเราทุกวัน
รื่นเริงกันเริ่มศกใหม่พร้อมชัยเอย”

 

สมเด็จพระญาณสังวรฯ ถวายพระพรในหลวง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ความว่า 

 

"พระพุทธสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นพระพุทธพรสำคัญ พึงอัญเชิญไว้เหนือเศียรเกล ้า เพื่อปกปักรักษาชีวิตให้สวั สดี มีความร่มเย็นเป็นสุข แม้กำลังอยู่ท่ามกลางโลกที่ กำลังร้อนแรง เช่นเกิดอุทกภัยขึ้นที่บ้าง เราในปัจจุบัน

พระพุทธสุภาษิตและพระพุทธพร  บทนั้นมีความว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ และใจของเรามีค่าสูงสุด ไม่พึงนำไปแลกกับสิ่งใดทั้ง สิ้น พระพุทธสุภาษิตบทนี้ เป็นพระพุทธพรที่สำคัญที่สุ ดประการหนึ่ง นั่นก็คือ ผู้ใดปฏิบัติตามที่ทรงมีพุท ธเมตตาภาษิตสอน ผู้นั้นย่อมได้รับพุทธพรจาก สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพ ุทธเจ้า อันเป็นพุทธพรที่มีผลประเสร ิฐที่สุด หาที่เปรียบมิได้ จะเกิดผลล้ำเลิศที่สุดแก่ผู ้เข้าใจ และมุ่งปฏิบัติรักษาใจของตน ให้ดีที่สุด ให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งปวง

เพื่อผลดีจะเกิดขึ้นแก่ตน เพื่อผลไม่ดีจะได้ไม่เกิดขึ ้นแก่ตน ความคิดที่ไม่ดีทั้งหลาย เช่นคิดร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใ ด ผลไม่ดีอาจไม่เกิดแก่ผู้มุ่ งร้ายได้ แต่ผลไม่ดีย่อมเกิดขึ้นแน่น อนแก่ผู้มีใจคิดมุ่งร้ายเป็ นไปตามพุทธสุภาษิตที่ว่า ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ ความนึกคิดใดเกิดขึ้นในใจขอ งผู้ใด ผลสำเร็จย่อมเกิดแก่ใจผู้นั ้น เป็นความสุขความทุกข์ตามควา มคิดในใจผู้นั้น

พระสังฆราช...ประทานโอวาทปีใหม่

 

พระพุทธพรบทนี้สำคัญที่สุด จะเกิดผลล้ำเลิศที่สุด แก่ผู้มุ่งมั่นปฏิบัติรักษา ใจของตนเองให้ดีที่สุด ให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งป วง เพราะความคิดไม่ดีของตนเองจ ะเกิดผลต่อตนเองแน่นอนเสมอไ ป นอบน้อมอัญเชิญพระพรนี้มาใน มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษ าด้วยความมุ่งมั่นขอรับพระร าชทาน เป็นพระพรชัยมงคลจากสมเด็จพ ระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า แก่พสกนิกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิ นทั่วหน้า เพื่อให้ความดีใจจิตใจมากหล าย อันเกิดจากการได้รับพระราชท านพระพุทธพรนี้ มีพลังพิชิตความร้อนแรงแห่ง กิเลส ที่รุนแรงหนักหนาขึ้นทุกที ย่อมจะยังพระราชหฤทัยให้ไกล ความเศร้าหมองน้อยใหญ่ได้ ตามพระพุทธพรสมเด็จพระบรมศา สดา พระผู้ทรงเหนือพรหมเทพมนุษย ์สัตว์ ขอพระราชทานถวายพระพุทธพร"

 · แชร์

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพรวันเด็กแห่งชาติ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่เด็ก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชา ติ พุทธศักราช 2555 ความว่า วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ  คือวันเด็กแห่งชาติ ที่ผู้ใหญ่คือคณะรัฐมนตรีปร ะกาศยอมรับความสำคัญของวันเ ด็ก ด้วยการให้จัดเฉลิมฉลองเป็น ประจำทุกปีในวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคมเด็กเป็นอนาคตของชาติ จริงดังที่รู้กันและกล่าวถึ งกันอยู่ตลอดมา นับเป็นความสำคัญอย่างยิ่งข องเด็ก แต่ผู้ใหญ่เป็นอนาคตของเด็ก  ผู้ใหญ่จึงเป็นความสำคัญที่ สุดของชาติ เห็นได้ชัดเจนเป็นลำดับดังน ี้ อนาคตของชาติอยู่ในมือของเด ็กและอนาคตของเด็กอยู่ในมือ ของผู้ใหญ่ นั่นก็เท่ากับชาติอยู่ในมือ ของผู้ใหญ่ในชาตินั่นเอง ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างอย่างไร ให้เด็กดูให้เด็กรู้ให้เด็ก เห็น จนฝังจิตฝังใจ จนรับไว้เป็นนิสัยใจคอการปฏ ิบัติของเด็กไปโดยไม่รู้ตัว เป็นอนาคตของเด็ก นั่นก็คือเป็นอนาคตของชาติด ้วย

ผู้ใหญ่ในปัจจุบันเป็นอย่าง ไร อนาคตของชาติจะเป็นเช่นนั้น  โดยมีเด็กในปัจจุบันนั่นเอง เป็นผู้สืบสานเด็กในปัจจุบั นที่จะเป็นอนาคตของชาติหรือ เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็คือเป็ นผู้ที่รับสิ่งที่พบเห็นเป็ นการพูดการทำของผู้ใหญ่ไว้เ ป็นแบบอย่าง คิดตามพูดตามทำตามตั้งแต่ยั งเป็นเด็ก จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ คือเป็นอนาคตของชาตินั่นเอง

กล่าวโดยสรุปว่า ยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่เ รามองโลกทั้งใบ เด็ก ๆ ทุกคนถือว่าเป็นสมบัติของมน ุษยชาติ เด็กยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผุด ผ่อง เปรียบเหมือนผ้าขาว เอาสีอะไรไปใส่ย่อมเป็นสีนั ้น จึงขอฝากเด็ก ๆ ไว้กับผู้ใหญ่ ฝากอนาคตของชาติไว้กับเด็ก ๆ เพราะเขาเป็นความหวังของประ ชาชน การศึกษาถึงโลกในใจของเด็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดขอ งพวกเขา เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่สำค ัญที่สุดของผู้ใหญ่ ขออำนวยพร.

ร่วม ถวาย อาลัย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

ขอน้อมส่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สู่สวรรค์คาลัย

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพุทธเจ้า

ทีมงานสถาน ี อาร์ ที วี วัน

 

   

              
ดาว์โหลด เว็บบราวเซอร์ ที่ใช้ท่องความเร็วในการเล่นอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของทางสถานี อาร์ ทีวี วัน

เพื่อความสมบูรณ์ในการนำเสนอของ www.rtv1.net 
กรุณาติดตั้งโปรแกรมเสริม Adobe Flash สำหรับแสดงผลข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย และ Apple Quictime สำหรับแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Quicktime VR

Get Adobe Reader
สำหรับอ่านเอกสาร
Get Adobe Flash Player
สำหรับชมภาพ / เสียง

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe ขนาด 48.1 M
 
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

การแสดงหน้าเว็ปที่เหมาะสมควรใช้Google Chrome
RTV1   STATION   THAILAND
 
สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วีน สื่อ Online สร้างเครือข่ายไร้พรมแดน เว็บข่าว 24 ชั่วโมง
 
.
 
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
 
ข่าวสั้นทันทุกวินาที   
.
 
 
 
สถานี อาร์ ทีวี วัน วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อข่าวสาร สาระบันเทิง และเพื่อการศึกษา ผลิตโดย กลุ่มเยาวชนเพื่อเยาวชน +
 
โลโก้ ช่อง 3 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โลโก้  ช่อง 5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โลโก้ ช่อง 7 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่


ข่าวการเมืองไทยติด 10 อันดับ
ติดกระแส อัพเดดตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสั้นทันทุกวินาที   
 
 

ประมวลภาพการปฏิบัติหน้าที่ของนายกที่ผ่านมา คลิกที่นี่

 

ข่าวด่วน สถานการณ์ร้อนๆ
ที่เกิดขึ้นทั่วไทย ทั่วโลก อัปเดตทุก24 ชม.ให้คุณทันเหตุการณ์โลกทุกๆวัน.

โดยทีม ข่าวพิราบขาว


 
ขอขอบคุณสำนักข่าวทุกสำนัก และ ช่างภาพทุกท่าน ทีมข่าว อาร์ ทีวี วัน
  อ่านข่าวเด่นประเด็นร้อน ข่าวด่วน สถานการณ์ร้อนๆ ที่เกิดขึ้นทั่วไทย ทั่วโลก อัปเดตทุก24 ชม.ให้คุณทันเหตุการณ์โลกทุกๆวัน
 
โดยทีมข่าว อาร์ ทีวี วัน

คลิกอ่านข่าวทั้งหมดที่นี่

 
โดยทีมข่าว อาร์ ทีวี วัน

คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมดที่นี่

 

สกู๊ปพิเศษ บทความ ข้อคิด แง่คิด ดีดี มีสาระ เกร็ดความรู้ต่างๆ

อ่านบทความย้อนหลังได้ที่นี่

“ครองใจคน” หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง” คลิกอ่านที่นี่

 

อ่านบทความย้อนหลังได้ที่นี่

 


ข่าวเด็กและเยาวชน โดยพิราบขาวสื่อออนไลน์ ไร้พรมแดน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖     ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550


ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 
ข่าวเยาวชนนำเสนอโดยเด็กและเยาวชน อายุ 10-18 ปี เพื่อนำเผยแพรู่่สูู่่สาธารณะ ให้กับเพื่อนๆเยาวชนรับข่าวสาร กิจกรรมต่าง และเป็นสื่อกลางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นเวทีกิจกรรมการเรียนรู้การทำหน้าที่สื่อมวลชน การนำเสนอข่าว ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เด็กและ้เยาวชน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ดี ไม่เป็นภาระให้กับผู้็ปกครองและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดกับตนเอง และสังคมรอบตัว
 
 
 
ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ในการเล่นอินเตอร์เน็ต การโพสข้อความ และรูปภาพในไฮไฟว์ เฟตบุ๊ค และ sms ในทางไม่เหมาะสม
หรือ พบเด็กและเยาวชนถูกกระทำทารุน ใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ
โปรดแจ้ง สำนักข่าวเด็กและเยาวชน โทร.สายด่วน 085-834-8932 หรือส่งอีเมล์ rtv1_mobilestation@hotmail.com
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารประสารงานต่างๆ โทร. 084-111-6149 บุญยานุช รอดปัญญา
 

คำขวัญวันเด็ก'สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี'

ทีมข่าวเยาวชน
"เป็นสิ่งปรกติธรรมดาที่วัย รุ่นจะเห็นว่าเพื่อนสำคัญที ่สุด หรือเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแ ม่ ซึ่งบางครั้งก็จะทำให้เกิดปัญหา เพราะถ้าเรามีเพื่อนที่ดีก็จะดีไป แต่ถ้าเพื่อนไม่ดีชักชวนกัน ไปในทางที่ผิดก็จะก่อเกิดปั ญหาสังคมอย่างที่เห็นๆ".... ....
ใจความสำคัญตอนหนึ่งของ พระโอวาทพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

   
ด้วยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดทำแผนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ของประชาชน ในช่วง 20 ปีข้างหน้า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “มองกรุงเทพฯ 2575” เพื่อส่งมอบให้กรุงเทพมหานครได้ใช้ในจัดทำแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อไป ซึ่งกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ของประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นการจัดเวทีประชาเสวนาขึ้นในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 6 ครั้ง โดยมีทีมนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนประชาชนชาวกรุงเทพฯ จากชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันกำหนด และร่วมเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์ เมืองกรุงเทพฯ ในช่วง 20 ปีข้างหน้า
   


โรงเรียนสตรีวิทยา รำลึกสมเด็จย่า สวรรคต   วันที่ 18 กรกฎาคม โดยทีมข่าวเยาวชน สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน

รำลึกสมเด็จย่าครบรอบวันสวรรคต17ปี


ร่วมรำลึก 17 ปี สมเด็จย่า ความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระองค์ท่านไม่เคยเสื่อมคลาย 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เป็นวันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนม์มายุ 95 พรรษา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเดินทางไปรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงตั้งมูลนิธิขาเทียมออกจัดทำขาเทียมให้ผู้พิการ นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนา
ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมากมายอาทิโคงการเกษตรหลวงดอยตุง เป็นต้น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.เกษม สดงาม ผู้อำนวยการร.ร.สตรีวิทยา ๒ ได้ร่วม
รำลึกถึงสมเด็จย่าครบรอบวันสวรรคต 17 ปี โดยได้มีพิธีวางพวงมาลาที่อนุเสาวรีย์
สมเด็จย่า ณ. โรงเรียนสตรีวิทยา ในช่วงเช้า มีคณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมพิธีลำลึก
ครบรอบสวรรคตของสมเด็จย่าครั้งนี้จำนวนมากมาย ในวันเดียวกันได้มีพีธิทางสงฆ์ที่
อาคารกาญจนาฯ โดยมี่ ดร.เกษม สดงาม ผู้อำนวยการร.ร.สตรีวิทยา ๒ เป็นประธาน
พร้อมกับคณะครู นักเรียนสตรีวิทยา 2 ร่วมพิธีทางศาสนา เป้นประจำทุกปี

ประมวลภาพโรงเรียนสตรีวิทยา รำลึกสมเด็จย่า สวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม

 

ครูอยากให้สังคมตระหนักมากขึ้นว่าเด็กเร่ร่อนไม่ใช่แค่เป็นเด็กที่ก่อปัญหา ไม่ใช่เป็นปัญหาของสังคมแต่อยากให้ทุกคนมองว่าเด็กเร่ร่อนก็คือ เด็กคนหนึ่ง เป็นประชากรของประเทศไทย มาร่วมกันคิด มาร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ อย่ามองว่าเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กเหลือขอ หรือเป็นเด็กที่ก่อปัญหาทางสังคม เขาก็คือเด็กและเป็นคนๆ หนึ่ง ถ้าได้สัมผัสกับเด็กกลุ่มนี้จริงๆ เขาก็เหมือนลูกหลานเราคนหนึ่ง เด็กบางคนนะเห็นว่าเขาแต่งตัวมอมแมม หรือบางคนเห็นว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าว แต่ขณะเดียวกันครูลงพื้นที่และได้คลุกคลีกับเด็ก มีความจริงใจให้กับเด็ก ครูสัมผัสได้เลยว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ก้าวร้าวอย่างที่คิด

นี่คือคำกล่าวของ

ครูนาง-นริศราภรณ์ อสิพงษ์

ครูข้างถนนดีเด่นประจำปี 2554 ครูข้างถนนผู้ลงพื้นที่ทำงานกับเด็กเร่ร่อนมากว่า 9 ปี คุ้นชินกับพฤติกรรมของเด็กเร่ร่อน และคอยคิดค้นหาหนทางที่จะทำให้เด็กเร่ร่อนได้หลุดพ้นจากคำว่า ‘เด็กเร่ร่อน’ หรือช่วยเหลือให้เด็กเร่ร่อนสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขต่อไปได้

 

 
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จัดขึ้นประจำปี 2555
วัดไตรรัตนาราม ่  เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 84 พรรษา และ เพื่อส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดจนขนบธรรมเนียมประ
เพณีของไทย  โดยเปิดโอกาสให้พสกนิกรเพศชาย  อายุ 20-50 ปี   ซึ่งมีคุณสมบัติตามกำหนดเข้าร่วมการอุปสมบทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ ทีมข่าวเยาวชนเห็นว่าการทำกิจ
กรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม จึงขอสนับสนุนโครงการดีๆของทางวัด เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นับว่าชาวชุมชนวัดไตร เป็นชุมชนตัวอย่างที่จะพัฒนาในด้านสังคมของชุมชนให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน และความสามัคคีของชุมชนที่ช่วยกันทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้หลาย
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนนี้ มีความเข็มแข็งในการที่จะสืบทอด
ดำรงค์พระพุทธศาสนาต่อไป
ตั้งอยู่วัดไตรรัตนาราม เลขที่ 3 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ...
 
 

อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 ณ วัดไตรรัตนาราม 


ทีมข่าวเยาวชนจึงได้มีโอกาสร่วมบุญครั้งนี้ไปกับน้องๆเยาวชนโรงเรียนไตรรัตนาราม ไปกับเขาในครั้งนี้ด้วย และเห็น
จะต้องขอชมเด็กไทยในยุคนี้ที่กล้าจะทำสิ่งที่ดีๆในครั้งนี้ เพื่อสืบทอดเจตนาในพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศชาติ
ไปตลอด โดยมีทีมข่าวจิตอาสาคนเก่งของเราเป็นผู้สัมภาษณ์เยาวชนในวัยเดียวกันถึงความรู้สึกกับการร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ ทางทีมข่าวเยาวชนขอสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนทั้งหลายเป็นเด็กที่ฉลาดเก่งน่ะค่ะ 

ทีมข่าวจิตอาสา โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

 
 
คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ

ท่านรัฐมนตรี เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

พิราบขาวศูนย์ห้า ทีมข่าวเยาวชน
ท่านรัฐมนตรี เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
? ท่านมีนโยบายหรือแนวทางการพัฒนา ชีวิตของผู้ที่ประกอบแรงงานนอกร ะบบอย่างไร
แรงงานในประเทศไทยมีทั้งหมด 38 ล้านคน ซึ่งก็แบ่งออกไปอีก 2 ประเภท คือประเภทที่ประกอบแรงงานและมีป ระกันสังคมในชีวิต ประมาณ 14 ล้านคน ที่เวลาเจ็บป่วยแล้วประกันตรงนี ้สามารถช่วยได้ ซึ่งอีกประเภทคืออีก 24 ล้านคน เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ตามกฎหมายแล้วผู้ที่อยู่ในมาตราที่ 33 คือผู้ที่ประแรงงานและมีประกันส ังคม แต่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสร ะ จะมีกฎหมายอยู่นมาตรา 40 ซึ่งผู้ประกอบอาชีพอิสระก็มีมาก  รวมไปถึงอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งในวันนี้เราอยากให้ผู้ที่ปร ะกอบอาชีพอิสระ ในมาตรา 40 มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง ก็คือการอยากให้ทำประกันสังคม ซึ่งทางหน่วยงานรัฐบาลก็มีพยายา มจูงใจให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสร ะอยากให้
 
แรงงานนอกระบบ เป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเท ศ โดยมีจำนวนประมาณ 23 ล้านคน หรือร้อยละ 72 ของผู้มีงานทำทั้งหมด งานนอกระบบมีส่วนสร้างรายได ้ปีละไม่ต่ำกว่า 2,000,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเท ศ ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งห ลายซึ่งรวมถึงประเทศไทย แรงงานส่วนใหญ่ยังทำงานในสา ขาการผลิตที่ไม่เป็นทางการ และกำลังแรงงานกว่าครึ่งหนึ ่งของประเทศยังอยู่ในภาคเกษ ตรกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงง านนอกระบบเป็นการศึกษาเปรีย บเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานข องแรงงานสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ร ับจ้างซึ่งจัดอยู่ในประเภทแ รงงานนอกระบบภาคบริการขนส่ง ในเขต และกลุ่มผู้ประกอบการค้าขาย ตลาดนัดในเขต กทม. ซึ่งจัดอยู่ในประเภทแรงงานน อกระบบภาคการค้าขายรายย่อย คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ข ับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

แรงงานนอกระบบคือใคร

แรงงานนอกระบบ( Informal Workers) คือ ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานโดยไม่ มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นทา งการ หรือไม่มีนายจ้างตามความหมา ยของกฎหมายแรงงาน ไม่ได้ทำงานอยู่ในสถานประกอ บการของนายจ้าง ไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนท ี่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสร ะ หรือเป็นผู้ที่ทำงานชั่วครา ว แรงงานอกระบบจึงเป็นแรงงานท ี่ไม่ได้อยู่ในกรอบความคุ้ม ครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงา น กฎหมายประกันสังคม ทำให้ไม่มีหลักประกันความมั ่นคงใดๆ ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มั ่นคง ค่าตอบแทนแรงงานที่เป็นธรรม สุขภาพความปลอดภัยในการทำงา น และความมั่นคงในการดำรงชีวิ ตเมื่อเข้าสู่วัยชรา อ่าน

สกู๊ปพิเศษ สื่อออนไลน์ไร้พรมแดน
คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบคือใคร ?
  คลิกอ่านข่าวที่นี่ 
ทีมข่าวเยาวชนได้มีโอกาสไปร่วมงาน สมาคมวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่ ลานสนามแดนเนรมิตเก่า และมีโอกาสพบกับบุคคลสำคัญในงานหลายท่านใน
งาน ทีมข่าวเยาวชนจึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรี เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ท่านนฤมล ธารดำรง ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และ ท่านดร.อำมร เชาวลิต ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักง านประกันสังคม ในโอกาสนี้ทีมข่วเยาวชนจึงขอนำมุมมองของแต่ละท่านมานำเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์ ของทางสถานีเพื่อผู้อ่านจะได้รับข่าวสาร
อีกมุมมองของข่าวในด้านสังคมความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานนอกระบบ
 
 
พิราบขาว 05/ข่าว และ พิราบขาว 06/ ภาพ ทีมข่าวเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน รายงาน
 


 

พิราบขาวศูนย์ห้า ทีมข่าวเยาวชน 
วันที่ 19/02/55
ทีมข่าวเยาวชนได้ลงพื้นที่บ ริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดา อีกครั้ง โดยครั้งแรกที่ทางบุตรชายขอ งนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข หรือนายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (ไท) ได้ออกมากเรียกร้องด้วยการอ ดอาหาร เพื่อให้ศาลอนุญาติในการประ กันตัวบิดา ซึ่งต้องโทษในคดีอาญา มาตรา 112 ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นเวลาสิบเดือน โดยมีกลุ่มเสื้อแดงมาให้กำล ังใจ ซึ่งครั้งที่สองที่ทางทีมข่ าวเยาวชนได้ลงพื้นที่ในครั้ งนี้ เนื่องจากได้มีประชาชน และนักข่าวเป็นชาวเยอรมันได ้ออกมาเรียกร้องในการประกัน ตัวให้กับผู้ต้องโทษ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐา นที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ค วรจะได้รับความถูกต้องและยุ ติธรรม จึงร่วมกันอดอาหารให้ได้เป็ นเวลาทั้งหมด 112 ชั่วโมง
นายฤทธิพงษ์ มหาเพชร (เอ็ม)
ผู้ที่เรียกร้องความเป็นมนุ ษยธรรมให้กับผู้ต้องโทษ
สัมภาษณ์
? การที่ออกมาเรียกร้องอีกครั ้งหลังจากนายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (ไท) ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิในกา รประกันตัวให้กับคุณพ่อแล้ว  การออกมาเรียกร้องตรงนี้เพร าะอะไร
ตอนแรกเห็นข่าวน้องไทในวันว าเลนไทน์ ซึ่งออกมาเรียกร้องให้กับคุ ณพ่อในการประกันตัวแล้ว ซึ่งเราเห็นว่าเป็นความรักท ี่ยิ่งใหญ่ และได้เข้ามาดูทำให้เห็นว่า มีคนรู้จักที่ถูกขังเยอะ เพราะเคยทำงานร่วมกับคุณนกแ ดง ซึ่งเราก็รู้จักคนในนั้นเยอ ะ จึงคิดว่าเราน่าจะสู้ด้วยเร ียกร้องสิทธิการประกันตัว
? รู้สึกอย่างไรกับมาตรา 112 และเพราะอะไรอยากให้แก้ไขมา ตรานี้
จริงๆมาตั้งแต่วันแรกไม่ได้ พูดตรงนี้เลย แต่อยากให้ดูถึงสิทธิและควา มเป็นมนุษย์ของแต่ละคน ซึ่งที่ดูคือบุคคลเหล่านั้น ไม่ได้เป็นฆาตกรเลย เพียงแต่ว่าเขาเพียงแค่แสดง ความคิดเห็นออกมา ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจหรือถูกใจ สำหรับใครในบางกลุ่ม แต่เขาไม่ได้เป็นอาชญากรเลย  อยากให้มองความเป็นคนของเขา ตรงนี้ก่อน ให้ดูว่าเหมาะสมหรือไม่ หรืออาจจะไม่ถูก แต่มันถูกแล้วหรือไม่ที่คนแ ค่เพียงแสดงความคิดเห็นจะต้ องติดคุกสิบถึงยี่สิบปี อยากให้สังคมพิจารณาตรงนี้ม ากกว่า ก่อนที่จะไปมองแก้ไขหรือไม่ แก้ไขของมาตรานี้
? อยากจะฝากอะไรถึงบุคคลอื่นๆ หรือสังคมที่จะมาเรียกร้องส ิทธิในกันประกันตัว หรือสิทธิขั้นพื้นฐานมนุษยธ รรม
ในวันนี้เองซึ่งเราก็ได้รับ เกียรติจากชาวเยอรมันออกมาเ รียกร้อง ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยุ่ งเกี่ยวกับกฏหมายของเมืองไท ยเด็ดขาด แต่เขามาเพื่อสิทธิมนุษยชน ในการเรียกร้องสิทธิให้แก่บ ุคคลเหล่านั้น ซึ่งก็ได้ออกมาอดอาหารเป็นเ พื่อนด้วยหนึ่งวัน และก็มีอดีตนักโทษการเมืองท ี่ถูกจับออกมาร่วมโกนหัวด้ว ย และก็รวมไปถึงคุณแม่และภรรย าของอากงที่เรารู้จักกันก็ม าร่วมประท้วงอดอาหารด้วย ซึ่งถ้าเกิดเราอาจจะไม่ได้ส ิ่งที่หวังเร็วๆนี้ แต่อย่างน้อยเราก็ได้บอกให้ สังคมได้รู้ว่ามันมีปัญหาใน จุดนี้ ซึ่งก็ควรที่จะให้ความสำคัญ และแก้ไข
 

พฤกษาเกษมสุข หรือนายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (ไท) ได้ออกมากเรียกร้องด้วยการอ ดอาหาร เพื่อให้ศาลอนุญาติในการประ กันตัวบิดา ซึ่งต้องโทษในคดีอาญา มาตรา 112 ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นเวลาสิบเดือน โดยมีกลุ่มเสื้อแดงมาให้กำล ังใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน มาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยด ้วย

พิราบขาวศูนย์ห้า ทีมข่าวเยาวชน 
ทีมข่าวเยาวชนได้ลงพื้นที่บ ริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดา ที่ทางบุตรชายของนายสมยศ

นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (ไท)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2 บุตรชายของนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข

สัมภาษณ์
? มีความคิดเห็นและรู้สึกอย่า งไรกับกฏหมายมาตรา 112
ส่วนแรกเราต้องแยกออกจากกัน ก่อนว่าสิ่งที่เราทำและความ รู้สึกเป็นอย่างไร ในความรู้สึกเป็นแบบไหน โกรธ เกลียดหรืออะไรก็ตาม นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องแยกอ อกมาก่อน ในการเรียกร้องหรือต่อสู้เร าก็จะต้องมีเหตุผลในการเคลื ่อนไหว ในการมอง มองว่ากฏหมายมาตราการนั้นเป ็นอย่างไร สำหรับตัวเองไม่ได้คิดอะไร แต่ถ้าจะใช้ความรู้สึก โดยเหตุผลแล้วรู้สึกว่ากฏหม ายมาตรา 112 ยังมีความไม่เป็นธรรมอยู่ จากทั้งผู้ใช้บังคับกฏหมายเ อง และการตีความกฏหมายเอง ซึ่งถ้ามองแล้วในการแก้ไขปั ญหากฏหมายมาตรา 112 เป็นมาตราหลัก สามารถทำได้ทันที และนำความยุติธรรมมาให้กับผ ู้ได้รับผลกระทบจากกฏหมายมา ตรา 112 นี้

? สำหรับในการที่ออกมาเรียกร้ องสิทธิความยุติธรรมตรงนี้ เพราะอะไร แล้วมีความรู้สึกอย่างไร
ออกมาเรียกร้องสิทธิทีจะขอป ระกันตัวพ่อ (นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข) ซึ่งต้องโทษมาตั้งแต่ปลายเด ือนเมษายน ปีที่แล้ว (พ.ศ.2554) ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวล าสิบเดือน ซึ่งยาวนาน และนอกจากนี้ก็ยังมีนักโทษค นอื่นอีกมากที่ยังถูกคุมขัง  และได้รับความไม่เป็นธรรม เช่น กรณีของคุณดา ตอร์ปิโด ซึ่งโดนโทษทั้งหมดสี่ปี ซึ่งกรณีแบบนี้เราอย่าพึ่งไ ปคิดว่าเขาทำผิด เพราะในหลักนิติศาสตร์ที่สอ นไว้คือ ปล่อยผู้กระทำผิด 100 คนดีกว่าจับคนบริสุทธิ์เพีย งแค่คนเดียว เพราะฉะนั้นในทางกฏหมายกระบ วนการยุติธรรม เราต้องถือว่าผู้ที่ต้องหาค ดี หรือรอระหว่างการพิสูจน์คดี  ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จึงยังไม่ควรได้รับการลงโทษ  เพราะฉะนั้นนักโทษแบบนี้ควร จะมีสิทธิในการประกันตัว ถ้าไม่ให้สิทธิในการประกันต ัว ก็จะต้องมีเหตุผลที่จะไม่ให ้ประกันตัว จึงตัดสินใจที่จะอดอาหารประ ท้วง สิ่งแรกคือให้ผู้ที่มีส่วนเ กี่ยวข้องที่ไม่ให้สิทธิในก ารประกันตัวให้ตระหนักว่า สิ่งที่ตัวเองกระทำไปแล้วนั ้นไม่มีความเป็นธรรมกับคนอื ่นอย่างไร
 

เยาวชนรุ่นใหม่รักไอทีเพื่อสังค ม

ค่าย TOT YOUNG CLUB > TYC Cyber Camp World Care 2 ค่ายรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ใช้อิเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง เพื่อ แบ่งปันความรู้ ห่วงใยกันและกัน รวมตัวทำกิจกรรมที่เป็นประโ ยชน์ ทั้งหมดนี้เพื่อฝึกตนเองให้ เป็นคนดีของสังคมคะ ในนามของ TOT CSR ขอกราบขอบพระคุณโรงเรียน ครูอาจารย์ และน้องๆที่สนใจเข้าร่วมโคร งการและได้ร่วมกันทำภารกิจอ ันสำคัญนี้ ทั่วประเทศ และเราจะร่วมใจกันทำต่อๆไป โดยขยายความดีนี้ให้กับเพื่ อน ครอบครัว และสังคม ให้ตระหนักในการนำอินเทอร์เ น็ตมาใช้อย่างเป็นประโยชน์ ด้วยจิตสำนึกที่ดีและช่วยเห ลือสังคมกันนะคะ

พฤกษาเกษมสุข หรือนายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (ไท) ได้ออกมากเรียกร้องด้วยการอ ดอาหาร เพื่อให้ศาลอนุญาติในการประ กันตัวบิดา ซึ่งต้องโทษในคดีอาญา มาตรา 112 ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นเวลาสิบเดือน โดยมีกลุ่มเสื้อแดงมาให้กำล ังใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน มาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยด ้วย

พิราบขาวศูนย์ห้า ทีมข่าวเยาวชน 
ทีมข่าวเยาวชนได้ลงพื้นที่บ ริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดา ที่ทางบุตรชายของนายสมยศ

นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (ไท)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2 บุตรชายของนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข

สัมภาษณ์
? มีความคิดเห็นและรู้สึกอย่า งไรกับกฏหมายมาตรา 112
ส่วนแรกเราต้องแยกออกจากกัน ก่อนว่าสิ่งที่เราทำและความ รู้สึกเป็นอย่างไร ในความรู้สึกเป็นแบบไหน โกรธ เกลียดหรืออะไรก็ตาม นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องแยกอ อกมาก่อน ในการเรียกร้องหรือต่อสู้เร าก็จะต้องมีเหตุผลในการเคลื ่อนไหว ในการมอง มองว่ากฏหมายมาตราการนั้นเป ็นอย่างไร สำหรับตัวเองไม่ได้คิดอะไร แต่ถ้าจะใช้ความรู้สึก โดยเหตุผลแล้วรู้สึกว่ากฏหม ายมาตรา 112 ยังมีความไม่เป็นธรรมอยู่ จากทั้งผู้ใช้บังคับกฏหมายเ อง และการตีความกฏหมายเอง ซึ่งถ้ามองแล้วในการแก้ไขปั ญหากฏหมายมาตรา 112 เป็นมาตราหลัก สามารถทำได้ทันที และนำความยุติธรรมมาให้กับผ ู้ได้รับผลกระทบจากกฏหมายมา ตรา 112 นี้

? สำหรับในการที่ออกมาเรียกร้ องสิทธิความยุติธรรมตรงนี้ เพราะอะไร แล้วมีความรู้สึกอย่างไร
ออกมาเรียกร้องสิทธิทีจะขอป ระกันตัวพ่อ (นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข) ซึ่งต้องโทษมาตั้งแต่ปลายเด ือนเมษายน ปีที่แล้ว (พ.ศ.2554) ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวล าสิบเดือน ซึ่งยาวนาน และนอกจากนี้ก็ยังมีนักโทษค นอื่นอีกมากที่ยังถูกคุมขัง  และได้รับความไม่เป็นธรรม เช่น กรณีของคุณดา ตอร์ปิโด ซึ่งโดนโทษทั้งหมดสี่ปี ซึ่งกรณีแบบนี้เราอย่าพึ่งไ ปคิดว่าเขาทำผิด เพราะในหลักนิติศาสตร์ที่สอ นไว้คือ ปล่อยผู้กระทำผิด 100 คนดีกว่าจับคนบริสุทธิ์เพีย งแค่คนเดียว เพราะฉะนั้นในทางกฏหมายกระบ วนการยุติธรรม เราต้องถือว่าผู้ที่ต้องหาค ดี หรือรอระหว่างการพิสูจน์คดี  ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จึงยังไม่ควรได้รับการลงโทษ  เพราะฉะนั้นนักโทษแบบนี้ควร จะมีสิทธิในการประกันตัว ถ้าไม่ให้สิทธิในการประกันต ัว ก็จะต้องมีเหตุผลที่จะไม่ให ้ประกันตัว จึงตัดสินใจที่จะอดอาหารประ ท้วง สิ่งแรกคือให้ผู้ที่มีส่วนเ กี่ยวข้องที่ไม่ให้สิทธิในก ารประกันตัวให้ตระหนักว่า สิ่งที่ตัวเองกระทำไปแล้วนั ้นไม่มีความเป็นธรรมกับคนอื ่นอย่างไร
 
จากการสำรวจพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ยังขาดการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม จึงกลายเป็นช่องทางให้เยาวชนได้รับทราบข่าวสารและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพลามกอนาจาร พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การชักชวนให้เล่นการพนัน ยาเสพติด การส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง อันเป็นที่มาของข่าวคราวความรุนแรงซึ่งเป็นภัยต่อสังคมอย่างมาก เช่น การล่วงละเมิดทางเพศของผู้กระทำความผิดที่เป็นนักเรียน เยาวชน หรือผู้ใหญ่ การกระทำรุนแรงหรือการทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธที่ร้ายแรง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเกมออนไลน์ที่ขาดการควบคุมอย่างเหมาะสมและเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดปัญหาความรุนแรงกับเยาวชนและสังคม 

" การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ... เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง ... ซึ่งเป็นการนำเอาสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย ... ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ... "

ดังนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมการจัดการดำเนินงานโครงการไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ 2011 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันภัยแฝงจากอินเทอร์เน็ต และงานสัมมนาภาคประชาชนเพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับเยาวชน
สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยในปี 2008 และ 2012 ที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจทั้ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ผู้ปกครอง
และประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมงานสัมมนาป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม และการบรรยายการใช้งานโปรแกรมป้องกันภัยแฝง โปรแกรมไอซีทีเฮ้าส์คีปเปอร์เป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดโครงการในปีนี้ก็จะมีการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้โปรแกรมป้องกันภัยแฝงจากอินเทอร์เน็ต
อีกเช่นกัน โดยจะมีการจัดงานทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และตามภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อการร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสของเยาวชนไทย ทีมข่าวเยาวชนจึงเห็นความสำคัญของโครงการนี้ ที่จะทำให้เยาวชนของชาติปราศจากการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม การจัดโครงการนี้ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เห็นความสำคัญของภัยอินเตอร์เน็ตนั้น นับว่าเป็นการมองถึงปัญหาของเยาวชน ที่จะช่วยกันหาทางป้องกัน และให้ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง ดังนั้น กระทรวง ไอทีซี จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดการสัมมนา “การป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไชต์ และเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน” ครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ถึงภัยจากเว็บไซต์และเกมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมประชาชนสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยท่านประธานจากหน่วยงานกระทร วงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ท่านผู้อำนวยการมานะชัย บุญเอก

พิราบขาวศูนย์ห้า ทีมข่าวเยาวชน 

สัมภาษณ์
? วัตถุในการจัดงานครั้งนี้ ท่านมีจุดประสงค์อย่างไร
ในการจัดงานครั้งนี้ ทางเราเองอยากจะสื่อสารเรื่ องนี้ ไปกับประชาชน ผู้ปกครอง และเยาวชนในทุกภาคหน่วยครัว เรือน อยากให้เยาวชนใช้สื่อ ICT ไปในที่ถูกต้อง และรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายจะ ต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือก ับเยาวชนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ จะต้องให้ความรู้และความสำค ัญในการใช้อินเทอร์เน็ตของเ ยาวชนเป็นสำคัญ ซึ่งทางเราก็ให้ความร่วมมือ เต็มที่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง ก็อยากจะให้เยาวชนทุกคนใช้ส ื่อเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์

? การเผยแพร่กิจกรรมนี้ ในหน่วยงานของกระทรวง ICT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี การเผยแพร่อย่างไร
สำหรับมาตราการแรก เรามีการทำและร่วมมือกับหน่ วยงานอื่น ๆ อยู่แฃ้ง และทาง ICT เอง ก็มีนโยบาย ว่าเราจะผนึกกำลังร่วมกันกั บกระทรวงศึกษาธิการ และรวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรม  ในการป้องกันแล้วปราบปรามปั ญหาและภัยทางอินเทอร์เน็ตกั บเยาวชน และโดยทั้งนี้ก็มีการจัดโคร งการ ในการทำกิจกรรมที่เผยแพร่สิ ่งที่เป็นประโยชน์ในการใช้อ ินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม และการป้องกันเว็บไซต์ที่ไม ่เหมาะสมให้ทั้งกับผู้ปกครอ ง และรวมถึงตัวของเยาวชนเอง โดยเราก็ตั้งจุดในการทำกิจก รรมไปทั่วประเทศ ซึ่งก็เป็นโครงการลูกเสือไซ เบอร์

? ท่านอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชน ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในไม่ว่า จะเป็นในทางที่ผิดหรือถูก อย่างไร
อยากให้เยาวชนใช้สื่อเทคโนโ ลยีให้เป็นประโยชน์ และเป็นความรู้นอกห้องเรียน  และที่สำคัญอยากให้ใช้ไปในท างที่เหมาะสมกับวัย ใช้อย่างถูกต้อง และให้ห่างไกลภัยยาเสพติด
ซึ่งทางกระทรวง ICT ก็ยินดีอย่างยิ่งในการที่จะ ช่วยเหลือ ซึ่งสามารถแจ้งเข้ามาที่กระ ทรวงได้เมื่ออาจจะพบหรือเจอ เว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสม เช่น
- แจ้งทางเครือค่ายผู้ปกครอง
- แจ้งผู้ปกครอง ให้ทราบ แล้วจึงแจ้งมาทางกระทรวง
 
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมสัมนา (ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน บดินเดชา สิงหเสนีย์)
คุณแม่ศลิษา วันลาราษฏ์
สัมภาษณ์
? คุณแม่มีแนวทางการสอนเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้ องกับบุตรหลานอย่างไร
ควรจะแบ่งเวลาให้เขาเล่น เพื่อให้พอประมาณและเหมาะสม  ควรจะประมาณครึ่งชั่วโมง เพราะสายตา และสุขภาพร่างกายของเขาก็จะ ไม่เสียด้วย และสอนให้เล่นเกมส์ที่ถูกต้ อง เหมาะสมกับวัย ไม่เล่นเกมส์ที่เป็นอันตราย ที่มีข่าวตามหนังสือพิมพ์ว่าเด็กเล่นแล้วทำตามเกมส์
? อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเข้ามาช่วยกันดูแลหรือแ ก้ไขปัญหาเว็บไซต์ไม่เหมาะก ับเยาวชน หรือภัยอินเทอร์เน็ต อย่างไร
อยากให้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ท ี่ไม่เหมาะสม ซึ่งถ้าไม่ดูแลในส่วนของตรง นี้ ก็จะเกิดกรณีหลาย ๆ อย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นภัยอินเทอร์ หรืออื่นๆ 
? อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนไทยท ี่ตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตกัน ส่วนใหญ่
อยากให้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เหล่านี้ไปในทางที่ถูกต้อง และใช้เพื่อความรู้มากกว่าเ พื่อความสนุกสนาน แต่ก็ใช้เพื่อความเพลิดเพลิ นได้ แต่อยากให้นำไปใช้ในทางที่เ หมาะสม แล้วด้านความรู้มากกว่า
การสัมมนาครั้งนี้กล่าวได้ว่าี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้วางกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นตัวแทนจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง นิสิตนักศึกษา เยาวชน ตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ การสัมนาครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกิดการเรียนรู้ถึงภัยจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง”
จากปลายปากสีเงิน
โดย ทีมข่าวเยาวชน สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน
 

รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง ในการประกวด /  การเผยแพร่นวัตกรรมพลังงานแสงแดดส ู่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ /  แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาึึึคต โดยเยาวชนระดับมัธยมต้นโรงเรียนสตรีวิทยา 2
 
ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา ร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนิน นโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อ ๑ นักเรียน (One Tablet One per Child) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รมว.ศธ. กล่าวว่า คาดว่าในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ อาจจะยังได้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไม่ครบทั้งหมด เพราะจะต้องใช้เวลาผลิตถึง ๔ เดือน จึงต้องทยอยแจกนักเรียนตามความพ ร้อม ถ้านักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับ ก็ต้องเรียนกับหนังสือไปก่อน สำหรับหลักการในการแจก รมว.ศธ.คาดว่า จะมอบให้กับนักเรียนไปเลย โดยไม่ต้องนำมาคืนเมื่อหมดปีการ ศึกษา เพราะคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่จะซ ื้อมีราคาเพียง ๒,๔๐๐ บาท ใช้เพียง ๓ ปีก็จะกลายเป็นแค่พลาสติกแล้ว และถ้าจะต้องจัดซื้อใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณอีก ๓,๐๐๐ ล้านบาท ก็ถือเป็นงบประมาณเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปซื ้อเรือรบดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.ได้กำหนดเนื้อหา (Content) เพื่อบรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ ตแล้ว
ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมสำห รับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นป ระถมศึกษาปีที่ ๑ (ป.๑) ซึ่งประกอบด้วย 
๑. หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๘ เล่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ๑ เล่ม รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ๑ เล่ม รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์, ภาษาไทย ๒ เล่ม รายวิชาพื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิ ต “วรรณคดีลำนำ” และ “ภาษาพาที”, ภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม PROJECTS : Play and Learn Student’s Book และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ เล่ม รายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสัง คม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ 

๒. Learning Object อีกจำนวน ๓๕๐ หน่วย ซึ่ง ศธ.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตส าหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้ทำการคัดเลือก Learning Object ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้ น ป.๑ และขณะนี้ ศธ.ได้จัดส่งเนื้อหาทั้งหมดไปให ้ SIPA แล้ว ซึ่งจะใช้พื้นที่ทั้งหมด 4GB ฉะนั้นในภาพรวมหน่วยความจำที่จะ ใช้อยู่ที่ 8GB จึงยังมีพื้นที่สำหรับให้นักเรี ยนได้ทำการบ้าน หรือบรรจุหลักสูตรทางจริยธรรม เช่น การทำบัญชีครัวเรือน การสอนให้เด็กรักและหวงแหนของตน เอง 

สำหรับการเตรียมการรองรับของสถา นศึกษา ศธ.โดย สพฐ. และ กศน.กำลังเตรียมการเรื่องสัญญาณ อินเทอร์เน็ตร่วมกับกระทรวงเทคโ นโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะต้องสำรวจเส้นรุ้ง เส้นแวง ของทุกโรงเรียนในประเทศไทย รวมทั้งสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย และศูนย์ กศน.ตำบลด้วย เพื่อสำรวจสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งสถานศึกษาเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่สีเขียว-มีความพร้อ มที่สุด มีห้องเรียน มีไฟฟ้า และมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน อยู่เป็นประจำ กลุ่มนี้จะสามารถติดตั้งกล่องสั ญญาณได้ทันที โรงเรียนในพื้นที่นี้อาจจะได้รั บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในล็อตแรก เนื่องจากมีความพร้อมมากที่สุด กลุ่มพื้นที่สีเหลือง-มีไฟฟ้า มีห้องเรียน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ไม่แรงม าก หรือยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องทำการเพิ่มสัญญาณให้ก่อน กลุ่มพื้นที่สีแดง-อยู่ในพื้นที ่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีสัญญาณอิน เทอร์เน็ตอีกด้วย ซึ่งจะต้องจัดหาและเตรียมความพร ้อมให้ต่อไป 

นวรัตน์ รามสูต 
บัลลังก์ โรหิตเสถียร 
สรุป/รายงาน
 
ทีมข่าวยาวชนสัมภาษณ์ อภิรักษ์ ฯ
- คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา นคร ตอบ
- ในวันเด็กและวันครูที่ผ่านม า ท่านอยากเห็นเยาวชนไทยเป็นอ ย่างไร? 

เด็กๆเป็นอนาคต ของชาติ เยาวชนจะดีได้ขึ้นอยู่กับผู ้ปกครองและคุณครูว่าจะสั่งส อน อบรมเด็กอย่างไรให้เป็นคนดี  ส่วนครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้ าที่ อบรม สั่งสอน กล่อมเกลาให้เด็กเป็นคนดี ครูจึงมีพระคุณเปรียบครูเหม ือนพ่อแม่คนที่สองรองจากพ่อ แม่บังเกิดเกล้าของลูกๆและห ลานๆเยาวชนไทย...


- ในเรื่องของการเล่นอินเทอร์ เน็ตของเยาวชนไทย ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย บางทีอาจมีการเล่นอย่างไม่เ หมาะสม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร? 

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา นคร ตอบ
ในเรื่องนี้ทุกฝ่าย ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคุณครู และปกครอง ควรให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะเด็กอาจจะยังรู้ไม่เท่ าถึงการใช้ที่แท้จริงของอิน เทอร์เน็ต ประเทศไทยของเรามีขนบธรรมเน ียมประเพณี อยากให้เยาวชนได้อนุรักษ์ดู แลและสืบสานเพื่อดำรงไว้ จึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายให้ช่ว ยกันดูแลลูกหลานเด็กและเยาว ชนไทยจะได้เติบโตไปเป็นคนที ่ดีของสังคมต่อไป...


ข่าว/ภาพ โดย พิราบขาว01 และ พิราบขาว06
 · แชร์
 
 
ทีมข่าวเยาวชนสัมภาษณ์ ผอ. รร.อนุบาลวัดไตรฯ
คุณโสภา บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลว ัดไตรรัตนาราม 
พิราบขาว06 - ในการเล่นอินเทอร์เน็ต เช่นการโพสข้อความ โพสรูปภาพในทางที่ไม่เหมาะส ม ท่าน ผอ.อยากฝากอะไรถึงเด็กๆเยาว ชน?

ทางโรงเรียนมีการจัดอบรมเรื ่องการเสพสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อจากโทรทัศน ์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต ทางโรงเรียนจะอบรมให้เด็กใช ้วิจารณญาณในการเสพสื่อ ถ้าเป็นที่โรงเรียนก็จะให้ค รูได้มีการแนะนำ ถ้าเป็นที่บ้านก็จะให้พ่อแม ่ผู้ปกครองได้ให้คำแนะนำเด็ ก เยาวชนของเราจะได้รู้จักการ แยกแยะ และทุกวันศุกร์ ทางโรงเรียนเองได้จัดให้เด็ กได้ปฏิบัติธรรม โดยมีการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เด็กจะได้ใช้ความคิดและสติป ัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางโรงเรียนจะเน้นให้เด็กได ้ปฏิบัติจริง ทำด้วยตนเอง นำเด็กออกไปนอกสถานที่เพื่อ เจอสิ่งแวดล้อม...


ข่าว/ภาพ โดย พิราบขาว01และ พิราบขาว06
 
 
ทีมข่าวเยาวชนสัมภาษณ์เยาวชนคนเ ก่ง
น้องการ์ตูน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดไ ตรรัตนาราม 


พิราบขาว 06 - ในวันเด็กและวันครูที่ผ่านม าในฐานะที่เราเป็นเยาวชนอยา กจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆเยาวชน คนอื่น?

อยากให้เพื่อนๆทุกคนโตไปไม่ โกงเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่แล ะคุณครูได้สอนมาและมีความสา มัคคีกันเหมือนคำขวัญวันเด็ กในปี 2555 ที่ นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้เด็กๆในปีนี้ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”...

พิราบขาว 06 - น้องการ์ตูนซึ่งเป็นเยาวชนค นหนึ่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย ากฝากอะไรถึงเพื่อนๆเยาวชนท ี่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะส ม?

อยากให้เพื่อนๆคิดก่อนทำ เช่นการโพสรูปภาพและการโพสข ้อความ เพราะถ้าเราโพสขึ้นไปสู่สาธ ารณะแบบไม่เหมาะสมแล้วบางที อาจทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเ สียง อยากให้เพื่อนๆใช้อย่างสร้า งสรรค์ แยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิ ด ใช้อินเทอร์เน็ตแบบมีคุณประ โยชน์ จะทำให้เรามีแต่มิตรภาพมากก ว่าสัตรูในโลกไซเบอร์...

ข่าว/ภาพ โดย พิราบขาว 06 และ พิราบขาว 01
 · แชร์
 

ฟังเด็กๆ พูดถึงชายแดนใต้ เหตุการณ์ร้าย และสันติสุข

ฝนที่ตกหนักตั้งแต่ค่ำคืนวั นศุกร์ที่ 13 ม.ค.ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันเ สาร์ที่ 14 ม.ค.ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาต ิ ทำเอาเด็กๆ ที่ปลายด้ามขวานต้องฉลองวัน ของพวกเขาท่ามกลางสายฝน แม้จะมีแดดทอแสงสลับบ้าง แต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆ คงมีน้อยพื้นที่นักในประเทศ ไทยที่ต้องเจอสภาพอากาศเช่น นี้
เช่นเดียวกับสถานการณ์ความไ ม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รุนแรงยาวนานมากว่า 8 ปีแล้ว ทำให้เด็กๆ ที่นี่ต้องมีวิถีชีวิตผิดแผ กแตกต่างจากเด็กๆ ในพื้นที่อื่นของประเทศ พวกเขาคิดอย่างไร และตั้งความหวังกับสถานการณ ์ที่ต้องเผชิญเช่นไร...น่าต ิดตามไปฟังกัน
อับดุลซูโกร ยูโซะ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อ.เมืองปัตตานี ซึ่งตั้งใจจะเป็นครูเมื่อโต ขึ้น เพื่ออบรมสั่งสอนสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชน บอกว่า อยากให้ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบช่วยกันทำให้พื้นท ี่ชายแดนใต้มีบรรยากาศที่ดี  ปลอดภัย สบายใจ เวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกสบ ายมากกว่านี้ 
 
อัสมาวี มาหะมะ นักเรียนชั้น ป.5 จากปัตตานีเช่นกัน ตั้งความหวังว่า อยากไปไหนต่อไหนได้ตลอดเวลา  ไม่ใช่พอกลางคืนก็ต้องอยู่แ ต่ในบ้านเพราะกลัวความไม่ปล อดภัย ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเร ื่องนี้ด้วย และอยากให้เรื่องไม่ดีที่เก ิดขึ้นในพื้นที่หมดไปเสียที
อับดุลเลาะ ลาเตะ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านกูวา จ.ยะลา บอกว่า อยากให้เหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติลง เร็วๆ เวลาไปโรงเรียนจะได้ไม่รู้ส ึกกลัว และไม่อยากเห็นเพื่อนๆ ในห้องต้องมากำพร้าพ่อหรือแ ม่
"ผมสงสารคนที่ต้องเสียพ่อหร ือแม่ไป อยากเห็นผู้ใหญ่เลิกทะเลาะก ัน แล้วหันมาร่วมมือกันแก้ปัญห า" เป็นความรู้สึกจากหัวใจดวงน ้อยของอับดุลเลาะ
เช่นเดียวกับ อิบรอเฮม ซุโล นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านกูวา ที่บอกว่า ไม่รู้ว่าทำไมเหตุการณ์ความ ไม่สงบถึงยังมีอยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ทำให้รู้สึ กว่าไม่มีความสุขเวลาออกไปไ หน
"ผมเชื่อว่าสามจังหวัดชายแด นภาคใต้จะสงบลงสักวันถ้าผู้ ใหญ่รักกันเหมือนกับที่ผมเห ็นพ่อกับแม่รักกัน" 
น่าตกใจว่าเด็กๆ หลายคนเคยผ่านประสบการณ์เลว ร้าย ได้เห็นภาพความรุนแรงและควา มตายด้วยสายตาตนเอง อย่าง อับดุลฮากัม สาแม อายุ 12 ปี หรือน้องฮากัม บอกว่า กลัวเวลาเกิดเหตุการณ์ เคยได้ยินเสียงปืนแล้วตามไป ดูมีคนถูกยิง มีเลือดออกมาเยอะมาก คิดว่าคนที่ยิงและถูกยิงน่า จะทะเลาะกัน มีปัญหาไม่พอใจกัน

"ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิด จากยาเสพติด ในพื้นที่มีคนติดยาเสพติดเย อะมาก ต้องแก้ไขด้วยการส่งไปบำบัด  หากไม่ยอมบำบัดก็ให้ตำรวจจั บเลย อยากให้ในพื้นที่ไม่มีการยิ งหรือวางระเบิดกัน เวลาเล่นอะไรจะได้ไม่ตกใจ"
นาวาวี มูหะหมัด อายุ 12 ปี หรือ "น้องวี" บอกว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัตต านีเป็นเรื่องของคนทะเลาะกั น ใช้ปืน ใช้ระเบิด น่ากลัว อยากให้คนเลิกทะเลาะ หากไม่เลิกอยากให้ตำรวจจับพ วกที่ทะเลาะกันให้หมด

"โตขึ้นผมอยากเป็นครู จะได้สอนให้คนไม่ทะเลาะกันเ หมือนทุกวันนี้" น้องวี เผยความตั้งใจ
อิรฟาน อาบู อายุ 9 ปี จากโรงเรียนบ้านพงกูแว ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เล่าว่า ได้ไปเที่ยวงานวันเด็กที่ จ.ยะลา กับน้า รู้สึกดีใจมาก ได้กินของอร่อยๆ และยังได้กระปุกออมสินมาด้ว ย

 
"พี่ๆ ถามว่าโตขึ้นผมอยากเป็นอะไร  ผมตอบว่าอยากเป็นทหาร จะได้ยิงปืน พี่เขาก็ให้กระปุกออมสินมา ดีใจมากครับ" ด.ช.อิรฟาน เผยความรู้สึก
หนูน้อยวัยเพียง 9 ปียังบอกอีกว่า ถ้าสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ ได้ ก็ไม่อยากให้มีคนตาย เพราะเคยนั่งรถกับพ่อจะไปตล าดที่ยะลาแล้วเห็นมีคนยิงกั น มีตำรวจนอนอยู่ข้างทาง รู้สึกกลัวมาก
"ผมกลัวว่าจะมีคนมายิงผมกับ พ่อเหมือนที่ยิงตำรวจคนนั้น " ด.ช.อิรฟาน กล่าว
ขณะที่ ด.ญ.อามานี วาเด็ง อายุ 15 ปี นักเรียนปอเนาะใน จ.ปัตตานี บอกว่า วันเด็กมีพี่ๆ ทหารมาเล่นกิจกรรมกับพวกน้อ งๆ เป็นภาพที่ต่างจากทุกวันที่ จะเห็นทหารเดินถือปืนตามถนน  ดูแล้วน่ากลัว
ความรู้สึกของเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ผู้ใหญ่มักมองข้าม โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ชายแดนใต้ที่ต้องดำเนินช ีวิตประจำวันอยู่กับเรื่องร ้ายๆ และเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่บ้านเ กิดเมืองนอนของพวกเขาจะสุขส งบ กินอิ่ม นอนอุ่นเสียที...

บรรยายภาพ :
1 อับดุลเลาะ ลาเตะ (เสื้อเหลือง) กับ อิบรอเฮม ซุโล

2 อับดุลฮากัม สาแม (เสื้อสีชมพูเข้ม)

3 นาวาวี มูหะมัด (เสื้อลาย)

 · แชร์
ข่าวเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มเยาวชน
 
Download   เอกสารประชาสัมพันธ์ GCC1111    
 
 
 

สัมภาษณ์เลขาสมาคมผู้ประกอบ การจักรยานยนต์ไทย

สมาคมผู้ประกอบการจักรยานยน ต์ไทย ร่วมกับ ชมรมคนห่วงหัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สสส. และปภ.
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ใส่หมว กกันน็อคภายใต้หัวข้อ รักวัวให้ผูก รักลูกให้สวมหมวกกันน็อค
โดยกิจกรรมนี้เป็นการแจกถุง ผ้าสำหรับใส่คลุมหัวก่อนที่ จะใส่หมวกกันน็อค ซึ่งรักษาความสะอาดศรีษะสำห รับหมวกกันน็อคที่ต้องใช้ร่ วมกันหลาย ๆ ครั้ง ให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 
ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นที่กรมปร ะชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป ระเทศไทย
? การที่โครงการตรงนี้รณรงค์เ รื่องของการสวมหมวกกันน็อค 
อยากจะฝากถึงเยาวชนที่ใช้จั กรยานยนต์ในทางที่ผิดอย่างไ รบ้าง
การที่เด็กและเยาวชนหลายคนไ ม่สวมหมวกกันน็อคและขับขี่จ ักรยานยนต์กันส่วนใหญ่ อยากจะให้คำนึงถึงว่า ศรีษะของเราก็เปรียบเหมือนก ับลูกมะพร้าว ซึ่งถ้าแตกหรือได้รับการกระ เทือนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลย สมองไม่เหมือนขาที่จะมี ขาเทียม แต่สมองนั้นไม่มี อยากจะให้คำนึงถึงตรงนี้
? สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อรณร งค์และเผยแพร่ มีการทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง และผลตอบรับเป็นอย่างไร
ส่วนใหญ่ทางสมาคมจะเข้าไปร่ วมทำกิจกรรมตามโรงเรียนเพื่ อเผยแพร่ และรณรงค์ ซึ่งผลตอบรับถือว่าดี เพราะการรณรงค์นั้นขึ้นอยู่ กับตัวบุคคลด้วยว่าจะนำไปใช ้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ ซึ่งตรงนี้เราก็ควรจะปลูกฝั งแนวคิดนี้ให้แก่เด็ก ๆ 

 
 

สัมภาษณ์ผู้ปกครองงานวันเด็ก

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่ วมทำกิจกรรมวันเด็ก
(คุณแม่ชุติมา นกสง่า คุณแม่น้องแอร์ – อาย)
? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาบุตรห ลานออกมาร่วมทำกิจกรรมในวัน เด็กที่กรมประชาสัมพันธ์
งานในปีนี้ก็เป็นงานที่ดีอี กงานนึง ซึ่งในรอบ 1 ปี ก็จะมี 1 ครั้ง ซึ่งทำให้เรานึกถึงตอนที่เร ายังเป็นเด็กด้วย จึงทำให้อยากจะพาลูกมาร่วมก ิจกรรม เพราะส่วนนึงก็เป็นการปลูกฝ ังให้เขารู้จักเข้าสังคม และก็ทำให้มีความหมาย
? อยากจะฝากอะไรกับผู้ปกครองห รือเยาวชน ที่ยังไม่มีโอกาสมาร่วมทำกิ จกรรมครั้งนี้
ก็ถึงแม้อาจจะไม่ได้มีโอกาส มาร่วมทำกิจกรรม แต่เราสามารถทำกิจกรรมร่วมก ับเขาได้ทุก ๆ ที่ และก็ปลูกฝังสอนให้เขาเป็นค นดีของสังคม รู้จักรับผิดชอบ ซึ่งประเด็นตรงนี้สำคัญ
? รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานข องรัฐบาลในปีนี้
รู้สึกดีใจ และชอบการจัดงาน เพราะเป็นการจัดงานให้เด็กแ ละผู้ปกครองได้มีเวลาว่าง ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน และปีนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่า รัฐบาลเน้นสื่อเทคโนโลยีเป็ นหลัก จากคำขวัญวันเด็ก ทำให้เหมือนเป็นการปลูกฝังใ ห้กับเด็กไปด้วย
ว่าจะต้องก้าวทันโลก และข่าวสาร สนใจเทคโนโลยี
 
 

รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน สัมภาษณ์เยาวชนงานวันเด็ก

สัมภาษณ์เยาวชน
นักเรียนและเยาวชนโรงเรียนส ามเสนนอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(น้องปืน น้องบอย และน้องนิว)
? การที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที ่กรมประชาสัมพันธ์วันเด็กใน ปีนี้ มีความรู้สึกอย่างไร
สนุก และก็ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมท ำกิจกรรมที่นี่ ทำให้ผ่อนคลาย และได้ความรู้ทางด้านการศึก ษาด้วย และการเล่นเกมส์กิจกรรมต่าง  ๆ ก็ทำให้ได้เรียนรู้ความสามั คคีไปด้วย
? อยากจะฝากอะไรกับเยาวชนหลาย  ๆ คน ที่ยังไม่มีโอกาสมาร่วมทำกิ จกรรมตรงนี้
การที่ได้มาทำกิจกรรมนอกบ้า นในวันพิเศษแบบนี้ ก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมทำก ิจกรรมกันทุกคน

 
 

ทีมข่าวเยาวชน พิราบขาว05 และ พิราบขาว06 เปิดตัวบนเวทีที่โรงเรียนสต รีนทบุรี ในนามนักจัดรายการวิทยุเอฟเ อม 102.75 พบกับไบรโอนี่ และบุกตาหวาน ได้ที่คลื่นเอฟเอ็ม 102.75 และ 91.75 ติดตามฟังรายการหยิกแกมหยอก ยังเลดี้ไลทสไตล์ (การเมืองมุมมองเยาวชน) และรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อ เยาวชน ทุกวันอาทิตย์ 16.00-18.00 น.
 
 

่ในหัวใจที่ยังคงมีความเป็นผู้ให้ของ คุณหมอ และ เจ้าหน้าที่   กรมปศุสัตว์

จิตอาสาอยู่เต็มเปี่ยม. ...อาสา ทำดีถวายในหลวง ครบ 84 พรรษา กับการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่

ทีมข่าวเยาวชน และช่อง 3 ร่วมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือผู ้ประสบภัยและอพยพสัตว์เลี้ย ง
สุนัข 7 ตัวและแมว 20 ตัวของ คุณยายสุนัน เพ็ญสิบ ออกจากบ้านพักในหมู่บ้านอนั นต์ 12 ถนนพหลโยธิน 48 แยก 21 ย่านสะพานใหม่ หลังคุณยายได้อาศัยอยู่บนหล ังคาบ้านกับสัตว์เลี้ยง มาเป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากระดับน้ำสูงได้เข้ าท่วมบ้านชั้นเดียว คุณยายจึงต้องย้ายข้าวของแล ะสัตว์เลี้ยง นำมาไว้บนหลังคาบ้าน

ขอเรียกรอยยิ้มผู้ประสบภัย. ... เป็นอีกครั้งที่ทีมข่าวเยาวชนร่วมกับคุณหมอและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้มีโอกาสลงพื้นที่ช่วยเหลือในการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายๆพื้นที่ ... รวมทั้งได้มีโอกาสช่วยเหลือน้องหมาและแมว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ด้วย ทำให้ผมนึกถึงคำที่พี่หมอเคยบอกผม เราแค่เสียงเล็กๆเสียงหนึ่ง ทำได้ดีที่สุดแค่นี้ ที่เหลือแล้วแต่บุญกรรมของประเทศ
แต่ยังงัยผมยังเชื่อมั่นในเรื่องความดีครับ ... คุณหมอ นสพ. บุญรอด พัฒนไพศาล (สัตวแพทย์จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์) อีกคนหนึ่งที่ยอมเสียสละทำหน้าที่เพื่อชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆ ที่เขามีชีวิตหนึ่งชีวิตเท่ากับชีวิตมีค่าเท่ากับเรา ตรงนี้แหละครับที่ทีมข่าวประทับใจมากการการทำหน้าที่ของคุณหมอและเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  ทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้ ถึงแม้ทางทีมงานกับคุณหมอเองไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ความประทับใจของทีมงานข่าวเยาวชนจะไม่มีวันลืมภาพความดีของคุณหมอและ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  รางวัลคนดี "นสพ. บุญรอด พัฒนไพศาล (สัตวแพทย์จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์)"


... ขออภัยนะผมของพูดตรง ๆ รางวัลไม่ใช่สิ่งที่มีค่า แต่การที่ทำความดีโดยอยู่เหนือรางวัลต่างหาก ...ที่คุณหมอและเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  ควรได้รับการยกย่องถึงรางวัลความดี ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คุณหมอ คนดีของสังคม. ... ช่วยเหลือสุนัขและแมว ตลอดมา

นสพ. บุญรอด พัฒนไพศาล (สัตวแพทย์จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์) หมอคนดีของสังคม

สัมภาษณ์
นสพ. บุญรอด พัฒนไพศาล (สัตวแพทย์จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์)
? อะไรที่ทำให้ทางหน่วยงานและเจ้าหน้าได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสัตว์เลี้ยงตรงนี้
ก็เนื่องจากในตอนนี้ซึ่งเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ทางกรมปศุสัตว์เลยได้มีสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าจะมีการตั้งเป็นจุด ในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัย และมีสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเจ็บป่วย
? ในจุดที่เราให้บริการแก่ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วประสบภัย เราจะช่วยเหลือในด้านในบ้าง
ก็ส่วนหนึ่ง เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปแจกอาหารสัตว์เลี้ยงตามบ้าน หรือว่าต้องการมากก็มารับที่จัดบริการได้ อีกส่วนเราก็จะมีสัตวแพทย์คอยให้บริการอยู่ที่จุดบริการ เพื่อที่จะได้นำสัต ว์เลี้ยงมารักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
? สำหรับระยะเวลาที่ตั้งจุดบริการจะมีไปถึงเมื่อไหร่
ทางเราและเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆ อาจจะรอให้สถานการณ์เป็นปกติ หรือภาวการณ์เดือดร้อนจากอุทกภัยน้อยลง ซึ่งก็จะมีหลายๆจุดที่ให้บริการอยู่
? อุปสรรคในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้าง
สำหรับอุปสรรคก็คือ เมื่อเราลงไปพื้นที่แล้ว เราก็อาจจะพบทั้งสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ซึ่งการที่จะนำมารักษาก็จะต้องมีเจ้าของยืนยันและอาจจะต้องคอยดูแล เพราะฉะนั้นอุปสรรคก็คือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้ง ไม่มีเจ้าของ
? อยากจะฝากอะไรไปถึงผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงและประสบอุทกภัย
ถ้าสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยง แต่ประสบอุทกภัยมากไม่สามารถจะเลี้ยงได้ต่อ ทางกรมปศุสัตว์พร้อมที่จะดูแล รักษาให้
หรืออาจจะฝากไว้ชั่วคราวได้ เมื่อน้ำลดแล้ว หรือกลับสู่ภาวะปกติก็ไปนำรับคืนได้ แต่ถ้าสำหรับใครที่ยังเลี้ยงได้ ก็อยากจะให้เลี้ยงไปก่อน ไม่อยากจะให้นำมาทิ้ง เพราะเขาก็เดือดร้อนเหมือนเรา
? ประชาชนที่ต้องการจะนำสัตว์เลี้ยงไปรักษา หรือติดต่อทางกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อได้ที่ใด
Call Center : 026534936 (กรมปศุสัตว์)

ธารน้ำใจยิ่งใหญ่ หลั่งไหลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ...
ประสบ
กับอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่หลังจากมหาอุทกภัยเข้ามาเยือนประเทศไทยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี เป็นเหตุให้ประชาชนนับล้านต้องกลายเป็น ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมีไม่น้อยที่ต้องอพยพไปอยู่ศูนย์ พักพิง ... ทันทีที่เห็นพี่น้องคนไทยค่อนประเทศต้องประสบชะตากรรม..ตลอดจนสภาพความ เป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้. ทีมข่าวเกับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ ี่ กรมปศุสัตว์  ทุกท่าน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญในครั้งนี้แม้ว่าทุกท่านต่างคนต่างมาจากหลายที่ แต่สิ่งเดียวที่ทุกท่านทำคือ การความดี
ีเพื่อสังคม พลังความดี ความจริง ความงาม ที่. หมอมีอยู่ให้เกิดคุณค่า เปรียบกับเป็นรากฐาน ... ของสังคม การทำดีที่น่ายกย่องที่สุดนั้น คือ การทำดีที่ไม่หวังผลตอบแทน ... ตลอดช่วงปีที่ผ่านมานี้ ทีมข่าวเยาวชน ได้นำเสนอเรื่องราวของคนทำดี คิดดี ... และนี่คือตัวอย่างของ
หมอคนดีของสังคมอีกคนหนึ่ง

ปลายปากกาสีน้ำเงิน

คลื่นข่าวเอฟเอ็ม 100.5 จิตอาสาช่วยน้ำท่วม

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 29 ตุลาคม 2011 เวลา 09:00 น
วันที่ 28 ตุลาคคม 2554 สถานีอสมมท (ช่อง9) ได้เปิดรับจิตอาสาทำกิจกรรมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการเปิดบริการให้ประชาชนที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม ได้โทรเข้ามาร้องเรียนทุกข์กับประชาชนที่เป็นจิตอาสา 20 คู่สาย ที่คลื่น FM 100.5 อสมท ซึ่งทางทีมข่าวเยาวชน และบุคคลอื่นก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้
ทางคลื่นข่าวเอฟเอ็ม100.5 ยังเปิดรับอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 08.00-20.00 น.ทุุกวันที่ อสมท. ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาได้ทุกวัน

 

งานแถลงข่าว “ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร”

ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้แถลงข่าว เรื่องของน้ำท่วมแก่สื่อมวลชน และรวมถึงทีมข่าวเยาวชน โดยท่านผู้ว่าได้กล่าวว่า
ประตูน้ำที่คลอง 2 ได้เปิดประตูน้ำ ซึ่งระดับน้ำสองเมตร และในตอนนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูง ขึ้นอีก สามสิบเซนติเมตร
น้ำเหนือเริ่มไหลเข้ามาที่คลอง 2 นอกเขตกรุงเทพมหานคร พหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทำให้คันกั้นน้ำกรุงเทพมหาน ครไม่สามารถรับปริมาณน้ำได้ ทำให้มีน้ำไหลเอ่อออกมาบนท้องถน น ซึ่งทางเราได้ประสานศูนย์ปฏิบัต ิการป้องกันภัยน้ำท่วม (ศปภ.) ซึ่งก็ไม่ได้ผลตอบรับมาก จึงจะเร่งขนกระสอบทรายไปยังคันก ั้นน้ำ ซึ่งน้ำได้ไหลเข้าคลองประปา และไม่ได้มีปริมาณน้ำลดลง จึงทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นท ี่ดอนเมืองได้รับความเดือดร้อน และได้ย้ายไปอยู่ตามศูนย์พักพิง ชั่วคราว และตามโรงเรียนต่าง ๆ มีผู้คนมากถึง 1260 คน ซึ่งตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อ ย ๆ ซึ่งทางหน่วยงานของกรุงเทพมหานค รได้เร่งกันช่วยป้องกันในพื้นที ่ในเขตดอนเมืองกันอย่างเต็มที่ จึงอยากจะขอให้ทุกคนร่วมช่วยกัน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ทีมข่าวเยาวชน

 

ลงพื้นที่ “สกู๊ปข่าว ทำกระสอบทรายช่วยภัยน้ำท่วม”

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 22 ตุลาคม 2011 เวลา 09:00 น

ลงพื้นที่ “สกู๊ปข่าว ทำกระสอบทรายช่วยภัยน้ำท่วม”
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
- ทีมข่าวเยาวชนได้มาทำสกู๊ปข่าว การทำกระสอบทรายที่โรงเรียนฤทธิ ยะวรรณาลัย 2 ซึ่งได้มีหลาย ๆ หน่วยงาน และรวมถึงศิลปิน มาร่วมทำกระสอบทรายและบริจาคสิ่ งของ และเงินสมทบทุน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่ว ยเหลือ
ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

สัมภาษณ์
พี่โย่ง เชิญยิ้ม (ศิลปินที่มาร่วมบริจาคสิ่งของ)
? การทำกิจกรรมครั้งนี้ตัวพี่โย่ง เองได้มาร่วมกิจกรรมอย่างไร และจะฝากไปถึงคนอื่นอย่างไร
ก็ถ้าเรามีกำลังบริจาคอย่างไร ก็อยากให้นำมาช่วยเหลือกัน ซึ่งทางผู้ที่ประสบภัยเขาเดือดร ้อนมาก และซึ่งในวันนี้ที่ได้มาร่วมบริ จาคสิ่งของ ก็ได้นำข้าวกล่อง 500 กล่อง มาร่วมบริจาคแก่ผู้ที่มาช่วยทำก ระสอบทราย เพื่อที่ผู้ที่ทำและผู้รับจะได้ มีกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งที่ ได้ทำ และสิ่งที่ทำให้ได้รับความเดือด ร้อน
? รู้สึกอย่างไรกับอุทกภัยที่เกิด ขึ้นครั้งนี้
เห็นใจและสงสารกับผู้ที่ได้รับค วามเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ ต่อไปมีกิจกรรมอะไร ก็ตัวเราเองและบุคคลอื่นก็อยากใ ห้ตั้งใจทำ และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล ะความทุกข์ไปทุก ๆ ที่
? อยากจะฝากถึงบุคคลที่ยังไม่ได้ม าร่วมทำกิจกรรมหรือช่วยเหลือผู้ ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไร
ก็เขาอาจจะยังไม่ออกมาก หรือร่วมบริจาคแต่ไม่ได้มาทำกิจ กรรม ซึ่งแต่ในใจของทุกคนจริง ๆ คงอยากที่จะออกมาช่วยเหลือ เพราะยังไงคนไทยก็ไม่ทิ่งกัน
? รู้สึกอย่างไรที่ได้เห็นหลาย ๆ คน หรือหลาย ๆ หน่วยงานได้มาทำกิจกรรมแบบนี้
ชื่นใจ และดีใจที่ได้มาเห็นรอยยิ้มปนกั บเหงื่อ ซึ่งเป็นแรงกายแรงใจ และได้เห็นความสนใจ สามัคคี ของคนไทย
ที่อยากจะช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ในสังคมเดียวกัน
? อยากจะให้เยาวชน ที่กำลังใช้เวลาว่างในการเล่นอิ นเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม ให้นำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
อยากจะให้เขียนข้อความให้กำลังใ จกับผู้ประสบภัย หรือเขียนข่าวให้มาร่วมบริจาค ทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือสั งคม แชร์ช่องทางในการช่วยเหลือ บนอินเทอร์เน็ต ดีกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตในทางที่ ไม่เหมาะสม

สัมภาษณ์ พี่โย่ง เชิญยิ้ม ร่วมกับนักข่าว
? ตั้งแต่เริ่มมีอุทกภัยน้ำท่วม พี่โย่งได้ไปลงพื้นที่ที่ใดบ้าง
ก็ได้ไปบริจาค เพราะไปไม่ได้ เพราะระดับน้ำสูง ทำให้การเดินทางลำบาก
? หลังจากที่น้ำลดลงหรือเหตุการณ์ กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ทางพี่โย่งจะมีกิจกรรมอย่างไร
ก็อาจจะได้มีกิจกรรมในการไปเล่น ตลก เพื่อเป็นการคลายเครียดและให้กำ ลังใจผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
? อยากจะฝากให้หลาย ๆ คนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมตรงนี้อย่ างไร
อยากให้หลาย ๆ คนเข้ามาทำกิจกรรม ซึ่งก็ได้บุญ และเป็นจิตอาสาด้วย

ข่าว โดยพิราบขาว05
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 

วิสัยทัศน์การทำงานของท่านมีเพียงเท่านั้นหรือ ?

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 22 ตุลาคม 2011 เวลา 09:00 น

สัมภาษณ์
? ทางทีมข่าวเยาวชนได้ติดตามข่าวส ารการทำงานของท่านผู้ว่า และหน่วยงานรัฐบาลอยู่เสมอ
ซึ่งอยากจะทราบว่าการทำงานระหว่ างท่าน และหน่วยงานรัฐบาล เป็นเอกภาพเพียงพอแล้วหรือยัง ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนที่ี่ได้รับผลกระทบในเรื่องของ
ภัยพ ิบัติน้ำท่วม
ผู้ว่าตอบ ก็ไม่มีปัญหา..........

* ซึ่งจากคำตอบที่ทางทีมข่าวเยาวชนได้รับจากผู้ว่าแล้ว ทำให้มองว่าวิสัยทัศน์การทำงานข องท่านมีเพียงเท่านั้นหรือ ?
ซึ่งตัวท่านเองเป็นถึงผู้ว่าราช การกรุงเทพมหานคร ทำไมกับปัญหาเพียงเท่านี้ คำตอบช่างดูคลุมเครือ ???

ข่าว โดยพิราบขาว05
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 
 

งานแถลงข่าว“แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ช่วยบรรจุกระสอบทราย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2”

ทางทีมข่าวเยาวชนได้ข่าวร่วมงาน แถลงข่าว ของแม่ทัพภาคที่ 1ซึ่งได้ลงพื้นที่นำทหารมาช่วยก ันบรรจุกระสอบทราย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่ 1 ได้มีภารกิจให้ป้องกันกรุงเทพมห านคร จากอุทกภัยน้ำท่วม โดยการก่อก่อกระสอบทราย ภายใน 1 วัน เพื่อจะนำไปตั้งป้องกันอุทกภัยน ้ำท่วมในพื้นที่เขตสายไหม ซึ่งกระสอบทรายที่ก่อ จะได้กระสอบทรายวันละ 100000 กระสอบ ซึ่งในปัจจุบันเอง ทรายซึ่งก็ขาดแคลนเป็นอย่างมาก จึงได้นำทหารมาปักหลักที่โรงเรี ยนฤทธยะวรรณาลัย 2 เพื่อช่วยกันในการก่อกระสอบทราย ซึ่งทรายบริเวณหน้าโรงเรียน และนอกจากทหารแล้ว ยังมีหน่วยงานจากหน่วยงานกรุงเท พมหานคร 30 เขต และประชาชนที่จะเป็นอาสาสมัครใน การช่วยกันก่อกระสอบทราย
ซึ่งในวันแรกที่เริ่มก่อกระสอบท ราย ทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ได้ร่วมกันก่อกระสอบทรายตลอดทั้ ง 24 ชั่วโมง ซึ่งทางหน่วยงานกองทัพภาคที่ 1 ก็ได้ปรับแผนเพื่อเร่งให้ก่อกระ สอบทรายให้เสร็จก่อนเวลา ที่น้ำจะเข้าท่วม ตลอดแนว 7 กิโลเมตร คลองหกวา ซึ่งแนวคันกั้นน้ำเสร็จไปแล้ว 90% ซึ่งทางหน่วยงานคาดว่าอีก 10% ที่เหลือ น่าจะเสร็จไม่เกินภายใน 2 วัน ซึ่งน้ำที่ท่วมอยู่แล้วก็ยังสาม ารถรับปริมาณน้ำได้อีก และเมื่อกั้นกระสอบทรายเสร็จแล้ ว ก็จะมีการรักษา ปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามา
และตั้งแต่พื้นที่ของนิคมอุตสาห กรรมลงมาเรื่อย ๆ ซึ่งได้มีน้ำท่วมในบริเวณพื้นที ่สูงมาก ซึ่งในเขตพื้นที่ของนวนคร ซึ่งเหลือเพียงบริษัท มินิแบร์ ที่เป็นจุดเดียวที่น้ำยังไม่เข้ าท่วม ซึ่งมองไปถึงปัญหาในการป้องกันน ั้น ทำให้มีหลาย ๆ ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น พื้นฐานจากการสร้างพื้นที่อยู่แ ล้ว ซึ่งขณะนี้เราได้ให้ทหาร 5600 คน เข้าไปตามจังหวัดต่าง ๆ ถ้าเกิดปัญหาแล้ว การช่วยหลือคงบรรเทาทุกข์ได้เพี ยงเบื้องต้นใน ที่อาจจะทำให้สะดวกสะบายขึ้น ดีใจที่ได้มาร่วมทำงานกับหลาย ๆ คนและจะดำเนินงานอย่างเต็มที่
สัมภาษณ์
? จากสิ่งที่ฟังที่ท่านแถลงข่าว การที่ทหารเริ่มแก้ไขปัญหาในตอน ปลาย จึงอยากถามข้อเท็จจริงว่าทำไมทห ารถึงไม่แก้ไขหรือป้องกันปัญหาต ั้งแต่ตอนต้น
คือจริง ๆ บางส่วนซึ่งก็น้ำท่วม แต่หลายคนก็ยังสามารถจะป้องกันโ ดยตนเองได้ แต่ซึ่งทางเราเองก็อยากที่จะป้อ งกันตั้งแต่ต้น แต่ในบางส่วนเราเองก็ไม่สามารถเ ข้าไปป้องกันได้เนื่องจากระดับน ้ำที่สูง และเป็นอุปสรรค แต่ที่เราไปลงพื้นที่ในแต่ละพื้ นที่ ก็ได้ลงไปช่วยเหลือและป้องกันใน ทุก ๆ พื้นที่

ทีมข่าวเยาวชน

 
 

กองทัพทหารอากาศ โยธิน จิตอาสา

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 22 ตุลาคม 2011 เวลา 09:00 น

พี่ ๆ จากหน่วยงานกองทัพทหารอากาศ โยธิน 50 นาย
? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมกันช่ วยกันทำกระสอบทราย เพื่อไปให้ผู้ที่ประสบอุทภัยน้ำ ท่วม
รู้สึกดี ที่พวกเราได้มาช่วยประชาชนที่เด ือดร้อน อยากให้มาช่วยกันทำกระสอบทราย หรืออาจจะบริจาคอะไร เล็กน้อย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่ น และตัวเรา ซึ่งอย่างน้อยก็เหมือนกับการออก กำลังกาย
จ.ท.นเรศ คำฝอย (หัวหน้าดูแลกองทัพทหารอากาศ โยธิน)
? รู้สึกอย่างไรกับอุทกภัยครั้งนี ้ และอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้ที่ประ สบอุทกภัยน้ำท่วม
ก็อุกภัยครั้งนี้ ก็ทำให้คนซึมเศร้า ที่จะต้องเสียทรัพย์สินมีค่า อยากเป็นกำลังใจให้ อย่าท้อถอย เดินทางไปข้างหน้า ถึงแม้ว่าบ้านเราจะวุ่นวาย หรือได้รับความเดือดร้อน แต่เราก็ยังเป็นกำลังใจให้กันได ้
? ในการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ เป็นการทำให้คนไทยหันมาสามัคคีก ันอย่างไร
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้คน ไทยรักกันขึ้น และทำให้ทุกคนได้รู้จักความสามั คคี ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย กัน

ข่าว โดยพิราบขาว05
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 
 

พี่แมน – พี่มิน (เยาวชนที่มาร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยทำกระสอบทราย)

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 22 ตุลาคม 2011 เวลา 09:00 น

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
? รู้สึกอย่างไร ที่พวกเราเป็นเยาวชน แต่มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกระสอ บทรายไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั ย
ดีใจที่ได้มีส่วนร่วม ในการมาทำกระสอบทรายเพื่อนำไปช่ วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่ วม
? รู้สึกอย่างไรที่ในช่วงปิดภาคเร ียน ตัวเองได้มาทำกิจกรรมตรงนี้ และจะฝากถึงคนอื่นอย่างไร
ดีใจที่ได้ทำกิจกรรมดีดี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้สึกสนุก และอยากให้คนอื่น ๆ ได้มาช่วยกันทำกิจกรรมดีดีแบบนี ้ ซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุน และก็ได้ทำเป็นครั้งแรก
? อยากจะฝากถึงผู้ที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมอย่างไร
อยากจะขอบคุณ ที่ทางผู้ประสบภัยมารับภาระ และความเดือดร้อนแทนตัวเราเอง ซึ่งเราเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรก ็อยากจะมาช่วย กับสิ่งที่พอจะสามารถช่วยได้

ข่าว โดยพิราบขาว05
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 

พนักงานจากโรงงานสยามฟายเคมี ร่วมช่วยกันทำกระสอบทราย

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 22 ตุลาคม 2011 เวลา 09:00 น

พี่ ๆ พนักงานจากโรงงานสยามฟายเคมี 17 คน ที่มาร่วมช่วยกันทำกระสอบทราย
? พี่ ๆ ได้มาร่วมทำกิจกรรมตรงนี้กี่ครั้ง และอยากฝากอะไรถึงหลาย ๆ คนที่ยังไม่ได้มาทำกิจกรรมตรงนี ้
ก็ได้มาทำกิจกรรมตรงนี้ 2 วันแล้ว ก็รู้สึกเหนื่อย แต่ถ้าเรามองไปถึงคนที่เดือดร้อ นจากอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งเราก็ยังเหนื่อยน้อยกว่าพวก เขามาก ในการที่จะต้องต่อสู้ อยากให้หลาย ๆ คนมาทำกิจกรรมตรงนี้ให้มาก ๆ
? อยากจะให้กำลังใจถึงผู้ที่ประภั ยน้ำท่วมอย่างไร
ขอให้น้ำลดลงไว ๆ ทางพวกเราซึ่งไม่ได้เดือดร้อน เมื่อมีอะไรที่จะช่วยได้ก็อยากจ ะช่วย

ข่าว โดยพิราบขาว05
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 

สาเหตุจากอุทกภัยน้ำท่วมในจ ังหวัดต่าง ๆ ท่านคิดว่าเกิดจากอะไร ?

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่ว ม (ศปภ.)
สาเหตุจากอุทกภัยน้ำท่วมในจ ังหวัดต่าง ๆ ท่านคิดว่าเกิดจากอะไร ?
ซึ่งน้ำท่วมในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งตอนนี้ก็มีบางพื้นที่ภา ยใน 4-5 วันได้ลดลงบ้างแล้ว แต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำข ึ้นอยู่ เนื่องจากน้ำทะเลหนุนขึ้นซึ ่งดันกับน้ำที่ท่วมอยู่แล้ว ผ่านประตูน้ำ จึงทำให้มีระดับน้ำท่วมขังอ ยู่ในหลาย ๆ พื้นที่

ข่าว โดย พิราบขาว05 และ พิราบขาว 06
ภาพโดย พิราบขาว
ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 
 

ให้เยาวชนคอยติดตามข่าวสาร ที่ทางศูนย์ได้ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ?

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ปรึกษาสัญญาบัตร 10 แถลงข่าว
รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ น้ำท่วม นวนคร เขตนิคมอุตสาหกรรม
ซึ่งในตอนนี้โรงงานอุตสาหกร รมได้มีน้ำท่วมถึงหนึ่งเมตร จำนวน 10 โรงงาน โดยนายกได้เร่งสั่งให้เร่งร ะบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น ้ำไหลท่วมโรงงาน โดยการระบายให้ระดับน้ำลดลง ซึ่งก็ต้องขอบคุนพี่น้องประ ชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาด้วยค วามสามัคคี ซึ่งทางกระทรวงได้มีการจัดก ารหาที่พักสำหรับพี่น้องประ ชาชนในเขตที่ได้รับความเดือ ดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศ ัย และการเดินทาง ให้ได้อย่างรวดเร็วและเพื่อ ให้สะดวกขึ้น ซึ่งโดยให้ประชาชนสามารถโทร ขอความช่วยเหลือได้ที่1165 (กองทัพทหารไทย) ซึ่งไม่ว่าจะชุมชนหรือหมูบ้ านที่ได้รับความเดือดร้อน ทางรัฐบาลได้เร่งแก้ไขให้เร ็วที่สุด ซึ่งน้ำที่ไหลออกจากนวนครจะ ไหลไปสู่จังหวัดปทุมธานี และจะเร่งระบายลงคลอง ซึ่งเราได้สร้างคันกั้นน้ำข ึ้นใหม่สองจุด เพื่อเร่งระบายน้ำออก ซึ่งจะพยายามบังคับให้น้ำเร ่งระบายลงสู่คลอง

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ปรึกษาสัญญาบัตร 10
? ท่านอยากจะฝากถึงเยาวชนที่ตอนนี้กำลังได้รับความเดือดร ้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมอย่างไ ร
อยากให้เยาวชนติดตามข่าวสารที่เราก็ได้รายงานความคืบหน้า ว่าจะต้องเตรียมตัวหรืออพยพ ในการรับมือกับอุทกภัยน้ำท่ วม และอาจจะให้กำลังใจกับผู้ปร ะสบภัยน้ำท่วมที่เดือดร้อนกว่าเรา อยากให้เยาวชนอยู่ใกล้พ่อแม่คอยทำตามที่พ่อแม่บอก เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านเอง

ข่าว โดย พิราบขาว05 และ พิราบขาว 06
ภาพโดย พิราบขาว
ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 
 

ท่านปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ีแห่งประเทศไทยออกอากาศของสถานีเพื่อประชาชน ASIA UPDATE

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์
ท่านปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเท คโนโลยีแห่งประเทศไทย
- ออกอากาศของสถานีเพื่อประชาชน ASIA UPDATE
การเตรียมการให้ประชาชนที่ประสบ ภัยน้ำท่วม ท่านมีแนวทางอย่างไร ?
การเตรียมตัวก็อยากให้เตรียมพร้ อมในเรื่องของการย้านสิ่งของ ซึ่งในเรื่องของรถที่หลาย ๆ คนห่วง เพราะกลัวว่ารถจะต้องเสีย ก็อาจจะนำไปจอดบนที่สูง
ในการช่วยเหลือท่านไปมาแล้วกี่จ ุด ?
ก็ไปหลาย ๆ จุด ซึ่งก็ได้ออกเดินทางทุกวัน และหลายพื้นที่ ซึ่งในตอนนี้น้ำก็เยอะและหลายทา ง ซึ่งก็ยากต่อการลำบากและช่วยเหล ือ ซึ่งเราก็ได้มีโครงการที่จะช่วย เหลือป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้ามา ท่วมมากกว่าเดิม
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน
ท่านมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไ ร ?
ก็ซึ่งเราก็ได้คุยกับหลาย ๆ หน่วยงานในการที่จะหาทางช่วยเหล ือ เช่น ตรงนี้เรามีโครงการในการทำแพ เพื่อช่วยในการเดินทางของประชาช นในพื้นที่ที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วม และได้มีเรือเข้าไปช่วยเหลือในแ ต่ละพื้นที่ 1100 ลำ และลดความเร็วของน้ำลงจะช่วยในก ารเดินทางให้สะดวกขึ้น
ท่านจะฝากความห่วงใยไปถึงเยาวชน อย่างไร เพราะว่าใน 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าเยาวชนก็จะเปิดเ ทอมแล้ว
ก็อยากให้น้องเยาวชนช่วยพ่อแม่ท ำงานบ้าน ในขณะที่กำลังว่าง และให้ดูแลสุขภาพ ไม่อยากที่จะให้ไปเล่นน้ำ เพราะอาจจะทำให้มีโรคตามมา และก็คงยังไม่มีการเปิดเทอมในตอ นนี้
ข่าว โดยพิราบขาว05 และ พิราบขาว06
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร์
 

ศูนย์การเรียนรู้ S&P ได้ร่วมบริจาคเงินแก่ผู้ประ สบภัยน้ำท่วม 60000 บาท

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

ศูนย์การเรียนรู้ S&P
ได้ร่วมบริจาคเงินแก่ผู้ประ สบภัยน้ำท่วม 60000 บาท
(คณะครูผู้สอน และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท ี่ 5-6)
คุณสุภาวดี ผู้ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ S&P
? อาจารย์รู้สึกอย่างไรที่ได้ พานักเรียนมาใช้เวลาว่างในก ารมาทำจิตอาสาในการช่วยภัยน ้ำท่วม
ก็ทางนักเรียนที่ศูนย์การเร ียนรู้ S&P ซึ่งจะมีชั่วโมงที่ต้องทำกิ จกรรม ซึ่งในครั้งก่อน ๆ เราก็จะได้พานักเรียนไปทัศน ศึกษา แต่ซึ่งในครั้งนี้เราก็เห็น ว่ากิจกรรมตรงนี้เป็นประโยช น์และเป็นการที่จะได้ช่วยเห ลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
? จะฝากอย่างไรถึงบุคลคลอื่นห รือเยาวชนที่ยังไม่ได้มาทำก ิจกรรมตรงนี้
ก็อยากจะให้เชิญชวนกันมา อยากจะให้คิดถึงว่า เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโ ลก เรายังมีสังคมรอบข้างที่จะต ้องพึ่งพากัน จึงอยากจะให้ช่วยเหลือคนที่ เดือดร้อนกว่าเรา ซึ่งทางศูนย์เราเองก็อยากที ่จะลงไปช่วย ซึ่งตรงนี้ก็ติดอุปสรรคหลาย ๆ อย่างในเรื่องของการเดินทาง

ข่าว โดยพิราบขาว05 และ พิราบขาว06
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร์

สัมภาษณ์พี่ดา สุริยา ศรีทอง จิตอาสาจาก “มูลนิธิกระจกเงา”

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

สัมภาษณ์จิตอาสาจาก “มูลนิธิกระจกเงา”
พี่ดา สุริยา ศรีทอง
? พี่มีความรู้สึกอย่างไรที่ไ ด้มาทำกิจกรรมตรงนี้
รู้สึกดีใจ เพราะว่าตอนเด็กเคยทำงานจิต อาสามาก่อน ซึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมนี้เ ราก็ได้มาทำงานจิตอาสาร่วมก ับมูลนิธิกระจกเงา และการที่ได้มาช่วยเหลือตรง นี้ก็ได้มีน้องเยาวชนหลายคน ให้ความสนใจเข้ามาทำ
เราก็ยังรู้สึกดีใจ ซึ่งเมื่อเข้ามาทำเราก็อยาก จะให้ตั้งใจทำงาน และพร้อมที่จะทำกับมันจริง ๆ ไม่อยากที่จะให้ทำไม่ได้แล้ วไปฝืนทำ ซึ่งอาจจะกลายเป็นว่าเราจะเ สียเวลาเอง และคนอื่นที่จะต้องมารับผิด ชอบแก้งานของเราต่อมันก็ยิ่ งเสียเวลา และแก้ไขช้าในเรื่องการช่วย เหลือ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้รุ่นแ รงมาก จึงต้องใช้ความช่วยเหลือเร็ ว ก็อยากให้น้องเยาวชนช่วยกัน เมื่อเข้ามาทำงานก็อยากให้ต ั้งใจให้มาก ๆ
? อยากจะฝากถึงเยาวชนที่อยากจ ะมาเป็นจิตอาสาอย่างไร
อยากให้น้องทุกคน เมื่อเข้ามาทำงานแล้วอยากจะ ให้ตั้งใจทำงาน ซึ่งตัวเราเอง เราก็รู้สึกว่า เมื่อได้เข้ามาทำงานตรงนี้เ ราก็อยากตั้งใจ และอยากให้งานออกมาดี จึงอยากให้น้องเยาวชน เมื่อเราอยากเป็นจิตอาสาเรา อยากช่วยเหลือ ก็ขอให้ตั้งใจทำงานกันจริง ๆ ไม่อยากให้งานออกมาในลักษณะ ฉาบฉวย อยากให้ทั้งเยาวชนและประชาช นมีจิตสำนึก มีอะไรที่เราทำได้เราก็ทำใน สิ่งที่เราทำได้ อยากให้คิดดี และอยากให้รับผิดชอบตนเอง เมื่อเรารับผิดชอบตนเองได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดประโยช น์กับเรา เช่น อนาคตเราก็จะได้พื้นฐานในกา รใช้ชีวิต
เมื่อเราโตขึ้นจะต้องเข้ามห าวิทลัย เราก็จะได้มีแนวทางในการเลื อก มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เ ราเลือก
? พี่อยากจะฝากถึงหน่วยงานรัฐ บาลให้แก้ไขปัญหาที่เป็นปัญ หาอยู่ตอนนี้ให้ถาวรอย่างไร
ก็อยากจะฝากให้ทุกหน่วยงานร ัฐบาลทุกชุด ที่ได้มีโอกาสมาทำงานเพื่อป ระโยชน์ เพื่อสังคมตรงนี้ อยากให้คิดถึงประโยชน์ส่วนร วมมากกว่าส่วนตนก่อน อยากให้ตระหนักว่า เรามาทำกิจกรรมตรงนี้เพื่ออ ะไร เรามีหน้าที่จะต้องทำอย่างไ ร ไม่อยากให้นึกถึงประโยชน์ขอ งตนเองก่อน

ข่าว โดยพิราบขาว05 และ พิราบขาว06
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร์
 

เด็กหญิงเจรจิรา จีนสงวน นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนกาญจนามัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

เด็กหญิงเจรจิรา จีนสงวน นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียน กาญจนา มัธยมศึกษาปีที่ 3
? รู้สึกอย่างไรที่ได้มีส่วนร่วมกับการมาทำกิจ กรรมจิตอาสาตรงนี้ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย
รู้สึกดีใจที่ได้มาช่วยเหลื อคนอื่น คนที่ลำบากกว่าเรา ซึ่งเราเองก็ไม่ได้เดือดร้อ นอะไร จึงอยากจะมาช่วยเหลือ
? จะฝากถึงเยาวชนที่ใช้เวลาว่ างในการเล่นอินเทอร์เน็ตในท างที่ไม่เหมาะสมอย่างไร
อยากให้แบ่งเวลา อยากให้เข้ามาช่วยทำงานในกา รช่วยเหลือสังคมที่เดือดร้อ น
พี่เฟิร์น สายอักษร รักคง นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส ินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
? พี่รู้สึกอย่างไรกับอุทกภัย ครั้งนี้ และจะฝากเยาวชนที่ใช้เวลาว่ างในการเล่นอินเทอร์เน็ตในท างที่ไม่เหมาะสมอย่างไร
ก็รู้สึกว่าอุทกภัยครั้งนี้ ร้ายแรงมาก จึงสร้างความเดือดร้อนให้ปร ะชาชนในหลาย ๆ พื้นที่ จึงอยากจะฝากถึงเยาวชนที่ใช ้เวลาว่างการเล่นอินเทอร์เน ็ตแทนที่จะเล่นแชท ควรจะหันไปทำกิจกรรมเพื่อเป ็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า
ข่าว โดยพิราบขาว05 และ พิราบขาว06
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร์
 

(ค่ายนักศึกษา อาสาเพื่อนร่วมทุกข์ผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม)

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอ ลิกแห่งประเทศไทย
นักศึกษาที่มาจากมหาลัยทั่ว ประเทศ
(ค่ายนักศึกษา อาสาเพื่อนร่วมทุกข์ผ็ประสบ ภัยน้ำท่วม)
พี่เสฏฐวุฒิ จันทร์เพ็ญสุข (นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเ ป็นจิตอาสา)
? พี่รู้สึกอย่างไรที่ได้มาเป ็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมครั ้งนี้
ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมช่วยจ ิตอาสา ในช่วงปิดเทอม ซึ่งก็เป็นเวลาว่าง ก็เลยได้มีค่าย
”นักศึกษา อาสาเพื่อนร่วมทุกข์ผ็ประสบ ภัยน้ำท่วม” ที่รวบรวมนักศึกษาจากมหาวิท ยาลัยต่าง ๆ ได้มาร่วมทำกิจกรรม
? พี่อยากจะฝากให้กำลังใจเยาว ชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในตอนน ี้อย่างไร
ฝากให้เยาวชนเข้มแข็ง เพราะพวกเราทุกคนที่อาจจะเป ็นส่วนที่ช่วยเหลือส่วนหนึ่ งที่คอยให้กำลังใจให้กับน้อ ง ๆ เยาวชน หลายคนที่ได้รับความเดือดร้ อนจากอุทกภัยน้ำท่วม

ข่าว โดยพิราบขาว05 และ พิราบขาว06
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร์
 

พี่รู้สึกอย่างไรที่ได้มาเป็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมครั้งนี้

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียน วัดสุธีวราราม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท ี่ 2 จำนวน 6 คน
เด็กชายประชา เส้าแดน และ เด็กชายเอกราช ชาติประทุม
? พี่รู้สึกอย่างไรที่ได้มาเป ็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมครั ้งนี้
รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำกิจ กรรมในการช่วยเหลือผู้ที่ปร ะสบอุทกภัยน้ำท่วม
รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วน หนึ่งในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์กับเพื่อนมนุษย์ ที่เราอยู่ร่วมประเทศเดียวก ัน ก็ได้มาเป็นจิตอาสาร่วมช่วย เหลือกับผู้ประสบอุภัยน้ำท่ วม
เด็กชายธนกร ชาญมโนรมย์
? พี่จะฝากถึงเยาวชนที่ใช้เวล ากับการใช่เวลาว่างไปในกับก ารเล่นอินเทอร์เน็ตที่ไม่เห มาะสม
อยากให้เด็กใช้เวลาว่างให้เ กิดประโยชน์ และอยากให้ใช้ในทางที่ถูกต้ อง ซึ่งเราอาจที่จะนำเวลาว่างใ นการเล่นอินเทอร์เน็ตตรงนี้ อาจจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน ์กับตนเองและผู้อื่น

ข่าว โดยพิราบขาว05 และ พิราบขาว06
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร์
 
 

“รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” คุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียน วัดเวฬุวนาราม สินทรัพย์อนุสรณ์

โดยสถานี RTV1 สำนักข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมงเมื่อ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 21:00 น

“รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”
คุณครูและนักเรียนจากโรงเรี ยน วัดเวฬุวนาราม สินทรัพย์อนุสรณ์ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3 จำนวน 45 คน คณะครู 10 คน และพระอาจารย์นธี คุณครูบุญเรือน เส็งศิริ และ เด็กชายนพดล ศรีสุวงศ์แพร (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
? คุณครูรู้สึกอย่างไรที่ได้พ าเด็ก ๆ เยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมจิตอา สาตรงนี้ (คุณครู)
ตื่นเต้น และรู้สึกดีใจมากที่ได้มาพา นักเรียนของโรงเรียนมาทำกิจ กรรมที่เป็นจิตอาสา และก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ก ับผู้ประสบภัย ไม่ท้อกับอุปสรรคที่เกิดขึ้ น
? พี่รู้สึกอย่างไรที่ได้มาเป ็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมครั ้งนี้ (พี่นพดล)
รู้สึกดีใจที่ได้มาช่วยเหลื อ เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาคว ามเดือดร้อนของผู้ประสบอุทก ภัยน้ำท่วม
? พี่จะฝากถึงเยาวชนที่ใช้เวล ากับการใช่เวลาว่างไปในกับก ารเล่นอินเทอร์เน็ตที่ไม่เห มาะสม (พี่นพดล)
อยากจะฝากเยาวชนหลาย ๆ คนว่า ถ้าเรามีโอกาสในตอนนี้เราก็ ควรจะทำในการช่วยเหลือ อยากให้มาช่วย ๆ กันใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าที่จะต้องเสียเวลาไปก ับการทำสิ่งที่ผิด

ข่าว โดยพิราบขาว05 และ พิราบขาว06
ภาพ โดยพิราบขาว

ทีมข่าวเยาวชน
· แชร
 

สสส.ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง ระดมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ขอบริจาคเงินและสิ่งของจากชาวสยามสแควร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 
 
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ (ผู้จัดการสสส.)
? ท่านรู้สึกอย่างไรที่ได้เปิ ดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ก็สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ เกิดขึ้นรุ่นแรง ทางสสส.จึงเปิดกิตกรรมเพื่อ ให้ทุกๆคน ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประส บอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งใครก็สามารถช่วยได้จากก ิจกรรมต่างๆที่เรามี หรืออาจจะบริจาคเงินเล็กๆน้ อยๆ
? ท่านจะฝากเยาวชนอย่างไรที่ย ังไม่มีโอกาสมาทำกิจกรรมตรง นี้ และใช้เวลาว่างในการเล่นอิน เทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่เหมา ะสม
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีป ระโยชน์ ถ้าทุกรู้จักที่จะเล่นกับมั นและใช้มันในทางที่ถูกต้องแ ละใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่า จะเป็นตัวเรา บุคคลอื่น หรือสังคม ซึ่งจะทำให้เราใช้การสื่อสา รเหล่านี้อย่างมีแนวคิด
 
 
สสส.ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมท อง ระดมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ขอบริจาคเงินและสิ่งของจากช าวสยามสแควร์ พร้อมเชิญวงดนตรีชื่อดังขึ้ นเวทีประชันกับวงเยาวชนฝีมื อดี ในคอนเสริต์หารายได้ช่วยเหล ือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อนวันที่ี้ (8-10 ต.ค 54) ที่ลานหน้าลานเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ได้มีกิจกรรม “เสียงเพลงรวมใจ…คาราวานคนร ุ่นใหม่ช่วยน้ำท่วม” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนก ารสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุ นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่ วม ในงานดังกล่าว ได้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขายเสื้อผ้าและของที่ระลึก บริการวาดภาพเหมือนโดยศิลปิ นฝีมือดี และที่สำคัญมีการแสดงดนตรีข องศิลปินมากมาย เช่น แบล็คเฮด,วายน๊อตเซเว่น และวงดนตรีเยาวชนจากโครงการ ดนตรีเพื่อสุขภาวระทางปัญญา (Tripe H Music) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมรับมอบเงินและสิ่งขอ งบริจาคจากภาคีและองค์กรร่ว มจัด พร้อมกับกล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่ทวีความ รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตแ ละทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้าง เหตุนี้ สสส. จึงขอมีส่วนร่วมในการให้ควา มช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป ระสบภัย และกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็ นการส่งเสริมและปลุกจิตสำนึ กให้กับคนรุ่นใหม่ ให้แสดงออกซึ่งจิตอาสาต่อสั งคมด้วย ด้านอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ใจอาสา จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง นายศิวกร สีตะระโส นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มีความรู้สึกที่ดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการดังกล ่าว
ขณะที่นางสาวกุลรวี มโนมัยลาภ นักศึกษาจากคณะจิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็รู้สึกดีเช่นเดียวกันที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมี ถึงวันที่11 ตุลาคม 2554 ทีมอาสาสมัครนำโดย เขียว คาราวาน จะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประ สบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยน าท และในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนใ นเขตพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเ งินและสิ่งของร่วมกันได้ตั้ งแต่เวลา 11.00 น. -20.00 น. ที่ลานเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ หรือติดต่อบริจาคได้ที่มูลน ิธิโกมลคีมทอง หรือบริจาคได้ที่เลขที่บัญช ี 016-429964-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี น.ส. วิรินทร์วดี สุนทรหงส์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ ด้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4120744 ต่อ 18,089-7890873,085-1654776

 
 
 

ศิลปินจากวง กากหมูบลูแบนด์

พี่มุก พัทฒิดา ปุญณารักษ์ (ศิลปินจากวง กากหมูบลูแบนด์)
? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมท ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตรงน ี้
รู้สึกดีใจ ที่สสส.ได้เปิดโอกาส ให้ทุกคนให้ความช่วยเหลือผู ้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้ประ สบภัยก็ขออย่าให้ท้อ และอยากให้ทุกๆคนที่อาจจะไม ่ได้ประสบภัยน้ำท่วมอยากให้ ทุกคนช่วยกันบริจาคของ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเป ็นการที่เราทำบุญด้วย
? จะฝากกับเยาวชนอย่างไรที่ยั งใช้เวลาว่างในการเล่นอินเท อร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม
อินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่เ ป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าเราใช้มันในทางที่ถู กต้องก็เป็นสิ่งที่ดี และเราก็จะได้ประโยชน์กับมั น แต่ถ้าเราใช้ในทางที่เป็นโท ษ สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นผลกระ ทบต่อตัวเราเอง
 

ทีมข่าวเยาวชน
ข่าวพิราบขาว 05 และ 06
ภาพพิราบขาว 10

 
 

ศิลปินจากวง TRIX O TREAT ทีมข่าวเยาวชน


พี่ๆศิลปินจากวง TRIX O TREAT ? พี่คิดว่าดนตรีให้อะไรกับเยาวชน สำหรับดนตรีส่วนหนึ่งก็เหมือนเป ็นการเรียนรู้ หรืออีกส่วนก็อย่างน้อยก็เป็นกิ จกรรมในยามว่าง ซึ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องใช้มัน ในอนาคต ก็คือเราอาจจะใช้อาชีพนี้ในอนาค ตก็ได้ อยู่ที่ว่าเราชอบเรารักมันหรือป ่าว ถ้าชอบเราก็ควรที่จะตั้งใจและพร ้อมที่จะทำมันให้ดีที่สุด ? พี่คิดอย่างไรกับคำว่า “ดนตรีกับยาเสพติด” หลายคนคิดว่ามันของคู่กัน แต่ความจริงสามารถแยกได้ ถ้าเราสนใจดนตรีเราก็จะมีเวลาว่ างในการที่จะเล่นและตั้งใจทำมัน ซึ่งดนตรีก็ทำให้มีสมาธิ มีความคิด และเมื่อเรามีกิจกรรมดีดีตรงนี้ เราก็จะไม่หันไปสนใจกับยาเสพติด

 

 
 

 
 

ศิลปินจากวง แบล็คเฮด

สมาชิกวง

ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน อานนท์ สายแสงจันทร์ (ปู) กีตาร์ ร้องนำ อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล (เอก) กีตาร์ ร้องประสาน
สมทบ สมมีชัย
(ต๋อง) กีตาร์เบส ร้องประสาน วิโรจน์ เจริญพิพัฒน์สิน (ยุ่น) กลอง

พี่ปู อานนท์ สายแสงจันทร์ (ศิลปินจากวง แบล็คเฮด) ? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมทำกิจ กรรมช่วยเหลือสังคมตรงนี้ เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย และตัวเองก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งใ นการช่วยเหลือ หรืออาจะเล่นดนตรี ร้องเพลง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบ ภัยด้วย ? พี่คิดว่าดนตรีให้ประโยชน์อะไร ดนตรีก็เหมือนกับกีฬา คือ เมื่อเรารู้จักหรือชอบ เราก็จะสนใจ เราก็อยากที่จะตั้งใจทำกับมัน ซึ่งสิ่งที่มันให้ประโยชน์ก็เมื ่อเราอยากทำอะไรเราก็จะไม่คิดถึ งสิ่งอื่น ก็ทำให้เรามีวินัย สมาธิ มีความเป็นระเบียบ อนาคตเราก็อาจจะมีพื้นฐานในด้าน ของอาชีพดนตรี
  
มานิตา บุญยงค์ นักเรียนที่มาดูกิจกรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาดูกิจกรรม ตรงนี้ และจะฝากเยาวชนอย่างไรที่ยังไม่ มีโอกาสมาทำกิจกรรมตรงนี้ และใช้เวลาว่างในการเล่นอินเทอร ์เน็ตไปในทางที่ไม่เหมาะสม ก็รู้สึกดีที่ได้มาเห็นกิจกรรมด ีดีแบบนี้ และก็อยากให้มาช่วยกัน หันมาให้ความสนใจและเห็นความสำค ัญของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื ่อสังคม ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็อยากจ ะให้โพสในสิ่งที่ดีดีและเหมาะสม อยากให้ใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ถู กต้อง ไม่ดูในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

แพรวดา พงษ์ษาจารุก (นักศึกษาที่มาช่วยจากมหาวิทยาล ัยจุฬาลงกรณ์) ? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมทำกิจ กรรมช่วยเหลือสังคมตรงนี้ ดีใจที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเร ามาทำกิจกรรมตรงนี้ แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเ หลือสังคมของเรา ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในตอนนี้ ? จะฝากกับเยาวชนอย่างไรที่ยังใช้ เวลาว่างในการเล่นอินเทอร์เน็ตใ นทางที่ไม่เหมาะสม อยากให้น้องเยาวชนใช้สิ่งเหล่าน ี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเราและส ังคมแทนที่จะใช้มันไปทางที่ติดล บ ซึ่งมันไม่เหมาะสมกับเราและคนอื ่น

ทีมข่าวเยาวชน
ข่าวพิราบขาว 05 และ 06
ภาพพิราบขาว 10

 
 

พี่หนึ่ง – พี่โอ๊ต (ศิลปินจากวง Blood Accent)

2011
แนวเพลง
Screamo/Metal
สมาชิก
ร้องนำ/ว๊าก - หนึ่ง
กีต้าร์ - โอ็ต
กีต้าร์ - ไบร์
เบส - บอม
กลอง - นัท
ภูมิลำเนา
กรุงเทพมหานคร
ต้นสังกัด
ภาควิชาดนตรีสากล,มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกี่ยวกับ
Blood Accent (บลัช เอ็กเซ้น) แนวเพลง Thrash Metal/Screamo
 

? พี่รู้สึกอย่างไรกับอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ (พี่หนึ่ง)
เสียใจ เพราะว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นข้างนี้เ ป็นครั้งที่เกิดขึ้นรุ่นแรง มากที่สุดในปีอื่น ก็อยากฝากถึงทุกๆคนที่อาจจะ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำ ท่วมให้ต่อสู้กับมัน พวกเราก็พร้อมจะเป็นกำลังใจ ให้ ก็ขอให้อย่าท้อแท้
? จะฝากกับเยาวชนอย่างไรที่ยั งใช้เวลาว่างในการเล่นอินเท อร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม (พี่โอ๊ต)
ก็อยากให้เยาวชนซึ่งอาจจะไม ่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเราก็ไ ม่เล่นเลย แต่เราควรที่ใช้มันให้เป็นป ระโยชน์ เช่น อาจจะนำโครงการดีดี หรือข่าวสารกับอุทกภ้ยครั้ง นี้ไปโพสต่อๆ บนอินเทอร์เน็ต มากกว่าที่เราจะนำมันไปใช้ใ นทางที่ผิด ซึ่งอาจจะให้ผลกระทบด้านไม่ ดีต่อเราเองและคนอื่นอีกด้ว ย
พี่ฝักแฟง ฐานนวี ไวทย์วริศ (นักศึกษาที่มาช่วยจากมหาวิ ทยาลัยจุฬาลงกรณ์)
? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมท ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตรงน ี้
รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ต ัวเราเองก็ได้มาเป็นส่วนหนึ ่งในการช่วยเหลือสังคมคนไทย ด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ก็ประสบอุทกภัยน้ ำท่วม ซึ่งบางทีเราจะเห็นนักศึกษา คนอื่นๆไม่ค่อยมาทำกิจกรรมต รงนี้ ซึ่งเรามาทำตรงนี้ก็ดีใจและ ภูมิใจมาก
? จะฝากกับเยาวชนอย่างไรที่ยั งใช้เวลาว่างในการเล่นอินเท อร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม
อยากให้น้องๆทำเวลาว่างให้เ ป็นประโยชน์ อยากจะให้เยาวมีจิตสำนึกในส ิ่งที่ดี ไม่ว่าเราจะเจออะไรกับสิ่งท ี่ไม่ดี หรือต้องปะปนกับสิ่งเหล่านั ้น ก็อยากให้มีจิตสำนึกว่าสิ่ง นี้ไม่ดีเราก็ไม่ควรนำไปทำเ ป็นแบบอย่างทั้งตัวเราและบุ คคลอื่นๆ

ทีมข่าวเยาวชน
ข่าวพิราบขาว 05 และ 06
ภาพพิราบขาว 10

 

บทสัมภาษณ์ “งานช่วยน้ำท่วม”
พี่เบนซ์ ณัฐวุฒิ ยาทิพย์ (บ้านกาญจนาภิเษก)
? รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตรงนี้
ดีใจ ที่สสส. มีโอกาสได้เปิดพื้นที่กับกิจกรรมดีดีที่ให้ได้หลายๆคนมีส่วนร่วมที่จะทำและรวมถึงตัวเองที่เคย
ทำผิดพลาดไปครั้งหนึ่ง
? จะฝากกับน้องๆเยาวชนหลายคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมตรงนี้
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ใช่แค่ว่าเรายังเป็นเด็ก เราอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่ความจริงเราสามารถช่วยเหลือได้ซึ่งอาจจะให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยจากผลกระทบของน้ำท่วม ถึงมันจะเป็นเพียงแค่
สิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ
? จะฝากกับเยาวชนที่อาจจะเคยทำผิด หรือใช้เวลาว่างในการเล่นอินเทอร์เน็ต แล้วทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็มีโทษ ซึ่งในการเล่นก็ไม่อยากที่จะให้เด็กๆหรือเยาวชนไปโพสในสิ่งที่มองดูในทางสองแง่สองมุม หรือที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราหรือคนอื่น ก็อยากให้น้องๆทำอะไรให้คิดก่อนที่จะทำ หรือ คิดถึงอนาคตในวันข้างหน้าของตัวเองให้มากๆ

ทีมข่าวเยาวชน
ข่าวพิราบขาว 05 และ 06
ภาพพิราบขาว 10

 
 

(ศิลปินจากวง โนบาร์)


พี่อ๊อฟ – พี่โดนัท (ศิลปินจากวง โนบาร์) ? จะฝากกับเยาวชนอย่างไรที่ยังใช้ เวลาว่างในการเล่นอินเทอร์เน็ตใ นทางที่ไม่เหมาะสม และยังไม่ได้มา กิจกรรมตรงนี้ (พี่อ๊อฟ – พี่โดนัท) อยากให้วัยรุ่นมาช่วยกเหลืออะไร เล็กน้อยไม่ต้องมาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ สังคมของเราที่ตอนนี้ก็เดือดร้อ นในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วม (พี่อ๊อฟ) อินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องใกล้ต ัว ก็อยากจะให้น้องซึ่งเราอาจจะใช้ มันในทางที่ผิดในตอนนี้ หรือเราอาจจะไปโพสในสิ่งที่ไม่เ หมาะสมกับตัวเราเอง อยากจะให้น้องๆเปลี่ยนความคิดมา ช่วยเหลือสังคมในการโพสข้อความส ่งต่อที่เป็นประโยชน์ เช่น อาจจะเป็นกิจกรรมดีดีที่ช่วยเหล ือหรือบริจาคของช่วยน้ำท่วมมากก ว่า

ทีมข่าวเยาวชน
ข่าวพิราบขาว 05 และ 06
ภาพพิราบขาว 10

 
 
 

ข่าวเกาะสนาม – กีฬาประกันภ้ย 7 คน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุกีฬาประกันภ้ย 7 คน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 8-9 , 15-16 ตุลาคม 2554 ณ สนามเทพหัสดิน ภายในสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน
ซึ่งรวมเข้าแข่งขันทั้งหมด 52 ทีม โดยแบ่งทีมเป็น
- ทีมอาวุโส - ทีมผู้บริหารชาย
โดยเป็นพนักงานจากบริษัทประกันภัยต่างๆ
(ให้ข้อมูลโดย รองประธานของสโมสรสมาชิกประกันภัย)

ทีมข่าวเยาวชน
ข่าวพิราบขาว 05 และ 06
ภาพพิราบขาว 10

 
 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่อยุธยาช่วยน้ำท่วม คลื่นวิทยุมหาชนคนไทยหัวใจเดียวกัน 102.75


ทีมข่าวเยาวชนนำโดยผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน มาให้กำลังใจคลื่นวิทยุมหาชนคนไทยหัวใจเดียวกัน 102.75 ที่จะลงพื้นที่อยุธยาช่วยน้ำท่วม โดยการนำของ ผอ.พงศพิศิษฐ์ คงเสนา

วันที่ 09 / 10 / 54
งาน : ศอท. ศูนย์อำนวยการน้ำท่วม FM 102.75 MHz วิทยุมหาชนคนนนทบุรี
วิทยุมหาชนคนไทยห่วงใจเดียวกัน (wwww.fm10275.net/)
ผู้อำนวยการสถานี – พงศ์พิศิษฐ์ คงเสนา (เล็ก บ้านดอน)
รายละเอียดของโครงการ (ให้ข้อมูลโดยผู้อำนวยการสถานี)
โดยโครงการนี้ทำโดยสถานี FM 102.75 MHz เป็นครั้งที่สิบ ตั้งแต่ในระยะเวลาสองเดือนที่เริ่มทำมา
และเป็นสถานีที่ที่แรกที่เริ่มเข้าไปทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจะไปทุกวันอาทิตย์ ซึ่งอาทิตย์นี้จะเดืนทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรอบที่สาม

ข่าวโดย พิราบขาว 05 และ พิราบขาว 05
ภาพข่าว โดย พิราบขาว10

 
 
 
 

ปฏิบัติการพิเศษ ทีมข่าวเยาวชนร่วมกับคลื่นเอฟเอ็ม 102.75 ช่วยผู้ประสพภัยติดค้างที่ไทยธานี เที่ยงคืน คลิกที่นี่

ทีมข่าวเยาวชน ร่วมกับ คลื่นเอฟเอ็ม 102.75 ปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมติดค้างที่ไทยธานีบริษัทฯ ไซโก้ตอนเที่ยงคืน เป็นการเข้าช่วยเหลือแบบ
เร่งด่วน เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นและมีผู้พักอาศัยจำนวนมากที่ติดค้างรวมทั้งมีเยาวชน การปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.เล็ก บ้านดอน สถานีวิทย102.75ุ
และ ผอ.อัศวิน ตรบนิรันดร และทีมข่าวเยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ได้นำเรือติดเครื่องยนต์จำนวน 2 ลำ เข้าช่วยเหลือตอนเที่ยงคืน ชีวิตของผู้ที่ติดค้างนับเป็นการช่วยเหลือที่ใช้เวลาร่วมปฏิบัติการห้าชั่วโมง ได้ช่วยเหลือผู้ติดค้างจำนวนมากออกมาจากที่พักในย่านหมู่บ้านไทยธานี และบริษัทฯไซโก้
ปีนี้หนา น้ำมา ปลากินมด
ท่วมไปหมด สลดแล พ่อแม่พี่
แต่คนไทย น้ำใจ ให้มากมี
ไหลมาที ท่วมท้น จนล้นใจ

น้ำใจไทย ไหลแรง แซงน้ำป่า
ทั้งมาม่า ปลากระป๋อง ล่องมาให้
มีข้าวสาร น้ำปลา ส่งมาไกล
ผ้าอนามัย ของใช้ ก็ให้มา

เกลือน้ำตาล น้ำดื่ม ไม่ลืมให้
นี่น้ำใจ ให้เหลือ เผื่อแผ่หนา
แต่บางเรือน รับกรรม ทั้งน้ำตา
น้ำพัดพา ที่อาศัย ไร้เรือนนอน

วิงวอนขอ ต่อรัฐ จัดการด้วย
ได้โปรดช่วย อำนวยให้ ไม่เดือดร้อน
ให้สมน้ำ สมเนื้อ เอื้ออาทร
หากนิ่งนอน ผ่อนผัน พลันอ่อนใจ ^^
 

ข่าว/ภาพ โดยพิราบขาว
ทีมข่าวเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน รายงาน

 

ครบรอบ ๗๗ ปี ของโรงเรียนเทพวิทยา

วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
สถานที่ : โรงเรียนเทพวิทยา (เขตลาดพร้าว สังกัด กทม.)
ทีมข่าวเยาวชนได้มีโอกาสชมการแสดงของเด็กๆในกิจกรรม ครบรอบ ๗๗ ปี ของโรงเรียนเทพวิทยา โดยมี่ ผู้อำนวยการของโรงเรียน นายขวัญชัย ฮึงรักษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และชมการแสดงของเด็กๆ


แหล่งข่าวคุณครูกมลวรรณ หุ่นรัตนา (รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพวิทยา) กล่าวกับทีมข่าวเยาวชนว่า โดยวันที่ ๒๗ กันยายน ของทุกปี โรงเรียนเทพวิทยาจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนครบรอบการก่อตั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ เป็นปีที่โรงเรียนเทพวิทยาก่อตั้งโรงเรียนมาถึง ๗๗ ปี และกิจกรรมจะมีทั้งคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน การแสดงสำหรับรำถวายในการที่โรงเรียนครบรอบ ๗๗ ปี มี๒ชุดด้วยกัน
โดยเป็นนักเรียนชั้นระหว่าง ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ชุดแรก เทวีศรีสัชนาลัย โดยการแสดงได้ประยุกต์มาจากการ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชุดที่สอง รำทักษิณมโนห์รี หรือ รำมโนห์รา ซึ่งเป็นการแสดงที่คนส่วนใหญ่รู้จัก เป็นวัฒนธรรมจากภาคใต้ผู้แสดงเป็นนักเรียนจากชมรมนาฎศิลป์ โรงเรียนเทพวิทยา ฝึกซ้อมโดย คุณครูอินทิรา ชาญวิทยา
 
ทางทีมงานเยาาวชนรู้สึกว่านับเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆรุ้จับวัฒนธรรมในสมัยศรีสัชนาลัย ซึ่งเด็กๆและเยาวชนสมัยนี้เป็นคนเก่ง ทางทีมข่าวเยาวชนก็อยากให้เด็กๆเป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อนที่จะได้นำสิ่งที่ดีไปบอกต่อ ขอเอาใจช่วยเพื่อนเด็กเยาวชนให้สอบได้น่ะค่ะ

บทสัมภาษณ์
เด็กหญิงกรกนก อรุ่ณโรจน์ ประถมศึกษาปีที่ ๖ (นักเรียนที่รำการแสดง ชุดศรีสัชนาลัย)
เด็กหญิงณัฐสุดา หวังสุวรรร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (นักเรียนที่รำการแสดง ชุดศรีสัชนาลัย)
? น้องรู้สึกอย่างไรที่ได้มาทำกิจกรรมสำคัญร่วมกับโรงเรียน
มีความสุขและดีใจ เพราะก่อนที่จะมาแสดงก็ได้เตรียมตัวและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี และคิดว่าสำหรับการแสดงที่แสดงไปก็จะเกิดผลดีกับผู้ชม
? การที่ได้มาแสดงตรงนี้น้องได้อะไร
ดีใจสำหรับการที่ได้มีส่วนร่วมในการทำพิธีครบรอบ และทำให้ระลึกถึงผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียน
? น้องอยากฝากเพื่อนเยาวชนอย่างไรให้เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อินเทอร์เน็ตมันคือสิ่งที่เป็นคุณและโทษ ถ้าเราเล่นอย่างถูกต้องเราก็จะได้สิ่งดีดีกับมัน แต่ถ้าเราเล่นอย่างไปในทางที่ผิดมันก็จะเกิดโทษกับเรา ก็อยากฝากให้เพื่อนๆว่าควรระมัดระวังในการเล่น และอยากให้หลายคนหลีกเลี่ยงในการเล่นอินเทอร์เน็ตไปในทางที่ผิด
โรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
13/3 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร Tel. 02-5705084 Fax. 02-5705136
www.thepwittaya.com E-mail : thepwittaya2009@hotmail.com DESING BY CRUPAN&CRUPO
รายงานข่าวโดย พิราบขาว 05 และ พิราบขาว 06
ภาพโดย พิราบขาว10 และ พิราบขาว 11
ทีมข่าวเยาวชน

 

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระพรรษา ๘๔พรรษาถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียง” วันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

ทีมข่าวเยาวชนได้มีโอกาศเข้าไปเก็บบรรยากาศงานเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระพรรษา ๘๔ พรรษา ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียง” วันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับว่าเป็นงานที่หาเยาวชนคนเก่งที่สุดของทั่วภูมิภาค มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันงานเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ จำนวนหลายโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา – เยาวชนสมัครเข้าแข่งขันจำนวน ๑๗๔๓ คน จาก ๖๑๘ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา - เยาวชนสมัครเข้าแข่งขันจำนวน ๒๐๘๐ คน จาก ๗๑๑ โรงเรียน ซึ่งเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันโดยอาจจะไม่รู้ตัว วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งเพื่อที่เด็กและเยาวชนจะต้องศึกษาไว้บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นความรู้รอบตัว และเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้า นับว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนเป็นการแข่งขันเพื่อให้เรียนรู้กับทรัพยากรการเงินที่เรามีอยู่ว่าเราจะรู้จักบริหารและใช้มันให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ?
โดยมี พระเทพภาวนาวิกรม และ ที่ปรึกษามูลนิธีร่วมฉัตร ผู้แทนจากองค์กรร่วมจัดการแข่งขัน(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย
โครงการสนับสนุนการ-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ / สพฐ. / โรงเรียนสตรีวิทยา ๒)และมี
การเสวนาพิเศษหัวข้อ “เรียนเศรษฐศาสตร์อย่างไรให้ได้ดี”
โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ (รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ) ผศ.ดร.สายพิน ชินตระกูลชัย (รองคณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย คุณปฏิพร สิทธิพงศ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสวนา “เรียนเศรษฐศาสตร์อย่างไรให้ได้ดี” ให้กับครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาอย่างมากมาย

ทีมข่าวเยาวชนเห็นว่า
ทรัพยากรที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันมีมากมาย ซึ่งเศรษฐศาสตร์จะให้การเรียนรู้กับการจัดวาง การคิดเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งในเรื่องของเงิน เราจะทำอย่างไรเพื่อให้คนในประเทศไทยใช้ทรัพยากรเงินอย่างมีประโยชน์และจำกัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตในอนาคตข้างหน้า เพราะบางคนในประเทศอาจจะมีทรัพยากรเหลือใช้ แต่สำหรับบางคนอาจขาดแคลน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะตามมาส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตของเราในอนาคต เช่น ตอนนี้เรามีเงินเดือนผ่อนรถ และเหลือใช้ แต่ถ้าในอีก๔-๕ปีข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจตกต่ำเราจะผ่อนรถไหวไหม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องคิดเป็นระบบขั้นตอน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวเราในอนาคต

บทสัมภาษณ์ “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ”

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ (รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ)
? ท่านมีความคิดอย่างไรให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงคำว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ปรัชญานี้คือสอนให้เรารู้จักที่จะพอเพียง แต่ไม่ใช่ยาจก ก็คือเราจะดำเนินชีวิตโดยที่วางแผนก่อนจะทำอะไร เช่นถ้าเราจะซื้อรถ ในอนาคตข้างหน้า เราจะต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วย ว่าสิ่งที่เราคิดว่าตอนนี้ดีแล้วแต่จะต้องดูผลกระทบที่จะตามมาด้วย ซึ่งเราสามารถทำได้ทุกวัน

นักเรียนที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในรอบเพชรยอดมงกุฎ ปีพ.ศ.๒๕๕๓


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
เด็กชายพีวิชญ์ เป้าประยูร
? มีเคล็ดลับฝากน้องเยาวชนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
จริง ๆ แล้วถ้าถามถึงเคล็ดลับ สิ่งเหล่านั้นไม่มีเลย อยู่ที่ตัวเรานั่นก็คือความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเอง และรวมไปถึงความรักความชอบที่พร้อมจะทำกับสิ่งที่เราเลือก เมื่อสิ่งเหล่านี้มารวมกันมันจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นและมั่นใจพร้อมที่จะทำกับสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบและได้เลือกแล้ว

นักเรียนผู้สมัครสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ (รอบเจียระไนเพชร)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่๓
เด็กหญิงขวัญชนก ภูมีสถิตย์
เด็กหญิงกนกวรรณ บุรีมาส
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ช่างสลัก
? รู้สึกอย่างไรที่ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฏ และเตรียมพร้อมมาอย่างไร
ดีใจและชอบที่ได้เข้ามาร่วมแข่งขันกับโครงการนี้ มีความตื่นเต้นเล็กน้อย ในเรื่องของการเตรียมพร้อมก็ เตรียมตัวมาพอสมควร อ่านหนังสือทุกวัน
 
คุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมแข็งขัน – คุณครูภัญญา ทองฉิม
(
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
? มีเคล็ดลับการสอนนักเรียนอย่างไร ในวิชาเศรษฐศาสตร์
ฝึกให้นักเรียนทุก ๆ คนฝึกฝนตนเอง โดยการที่ฝึกฝนในการใช้เรื่องของทักษะของตนเอง ฝึกคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วเวลามีอะไรเราจะต่อสู้กับมันได้
? ฝากเยาวชนที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ ให้ทำอย่างไร
อยากให้เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคน นำสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือคุณครูเป็นผู้สอน มาใช้ในชีวิตประจำวัน เราไม่จำเป็นจะต้องมาแข่งขันอะไร แค่เพียงเราทำสิ่งที่เราตั้งใจกับมันก็พอแล้ว
 
ายงานข่าวโดย พิราบขาว 05 และ พิราบขาว 06
ภาพโดย พิราบขาว 10 และ พิราบขาว 11
สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน
 

มอบเงินทุนการศึกษา จากกองทุน ชัชวาล ทวีลาภาภรณ์ (ครั้งที่ ๒๔)
โดยมี่ นางอรัญญา ทวีลาภาภรณ์ ประธานกองทุนเป็นผู้มามอบทุนครั้งนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ นางจิราพร ปทุมเทวลาภิบาล เป็นผู้ต้อนรับอย่างอบอุ่นรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน
ประธานกองทุนกล่าวให้โอวาท
รู้สึกดีใจที่ได้มาบริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้ และเป็นวันที่ครบรอบ ๒๔ ปีที่คุณชัชวาลเสียชีวิต และครบรอบที่ทำกองทุนนี้มาตลอด สาเหตุที่ทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อ ๒๔ ปีก่อน ที่คุณชัชวาลเสียชีวิตและในตอนนั้นเพื่อนๆ...และครูที่โรงเรียนของลูกชายคนเล็กรู้ เลยร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นเงินช่วยฌาปนกิจซึ่งในตอนนั้นรู้สึกซาบซึ้งและปลิ้มมากจึงอยากทำกองทุนนี้ขึ้นมา
โดยเริ่มจากเงินที่ช่วยฌาปนกิจ มาตั้งเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และกำพร้า และได้สมทบเงินส่วนตัวหรือผู้อื่นร่วมบริจาคในปีต่อๆมาเพื่อสนับสนุนกองทุน และโดยทำติดต่อกันไม่เคยขาด
ตลอด ๒๔ ปีมาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันมัธยม (นางอรพิน เรืองรอง) ได้มาช่วยประสานงานให้แก่กองทุนมาโดยตลอด กองทุนนี้จะมีไม่ได้หากไม่มีเพื่อนนี้ที่คอยช่วยเหลือกันตลอดมา
นางจิราพร ปทุมเทวลาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ได้กล่าวกับทางทีมข่าวเยาวชนว่า รู้สึกดีใจที่ทุกท่านให้ความสนใจกับเด็กและเยาวชน ในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอนาคตของชาติ ท่านมีวิสัยทัศน์ในการที่จะดูแลบ้านของท่านให้ดีที่สุด หากทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้แล้วท่านจะไปดูแลครูทั้ง หมดได้ยังไร ที่สำคัญท่านต้องการเห็นเด็กของท่านมีการศึกษาที่ดี และเป็นเยาวชนทีดีในสังคม หลายสิ่งที่ท่านได้พัฒนาโรงเรียนลอยสายนุสรณ์ จนเป็นที่ยอมรับในเขตพื้นที่ลาดพร้าวในสังกัดเดียวกัน และสิ่งที่ทีมข่าวเยาวชนยอมรับในบุคคลิกความสามารถของผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ก็เป็นหนึ่งหญิงนักบริหารที่มีศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการที่ดีกับคุณครูและเด็กๆของท่าน รวมไปถึงวาทะศิลป์ในการพูดประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่สำคัญ นางจิราพร ปทุมเทวลาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ยังได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งตำ
แหน่ง ด้วยความสามารถของความเป็นสตรีเหล็กของผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์นี้ ท่านคงจะนำความพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนไปสู่ที่หมายที่ประสพความสำเร็จ รวมไปถึงการทำหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครที่จะยกระดับความมาตรฐานคุณครูทุกท่าน
ในสังกัดกทม.ให้เป็นที่ยอมรับในความเป็นครูมืออาชีพ ทางทีมข่าวเยาวชนขอเป็นกำลังใจให้ท่าน

ทีมข่าวเยาวชนโดยการนำของผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน และพิราบขาว 05,พิราบขาว06,และ พิราบขาว11
ได้มีโอกาสร่วมงานการมอบทุนการศึกษา จากกองทุน ชัชวาล ทวีลาภาภรณ์ ที่สถานศึกษาโรงเรียนลอยสายนุสรณ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ : นางจิราพร ปทุมเทวลาภิบาล (ปัจจุบันเป็น – คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคน) อีกหนึ่งตำแหน่ง
และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ : รองสุพินยา สร้อยทอง ให้การต้อนรับกับทีมข่าวเยาวชนอย่างอบอุ่น
การมอบทุนครั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก นางอรพิน เรืองรอง (คุณครูสอนภาษาฝรั่งเศส – ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับกองทุน ชัชวาล ทวีลาภาภรณ์ โดยมี่ นางอรัญญา ทวีลาภาภรณ์ ประธานกองทุนเป็นผู้มามอบทุนครั้งนี้ให้
กับเด็กๆ และเยาวชนในโรงเรียนสังกัดของกรุงเทพมหานครทั้ง ๑๐ โรงเรียน ที่เป็นตัวแทนมารับทุนการศึกษา โดยโรงเรียนลอยสาย-อนุสรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในสถานที่ และอาหารกลางวันกับคณะครูอาจารย์ เด็ก และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน นับว่าการดูแลของเจ้าภาพกับแขกผู้มาเยือนเป็นกันเอง ซึ่งทีมข่าวเยาวชนก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ การมอบทุนใน
วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ เป็นครั้งที่๒๔ ตั้งแต่เริ่มทำกองทุนตรงนี้ขึ้นมา และจะมอบทุนการศึกษาโรงเรียนละหนึ่งหมื่นบาท และสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจะคัดเลือกจากการที่เด็กเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน และนอกจากทั้ง ๙ โรงเรียน ก็จะมีนักศึกษาที่จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากกองทุนมาตลอดร่วมสี่ปี

โดยมีรายชื่อโรงเรียนมีดังนี้
- โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  โรงเรียนเพชรถนอม
- โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
- โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า  โรงเรียนวัดปากบ่อ
- โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่  โรงเรียนเทพลีลา
- โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – นายณัฐพล จอกแก้ว คณะรัฐศาสตร์ (ปี๔)

รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน
บทสัมภาษณ์
ผู้บริจาคทุน – นางอรัญญา ทวีลาภาภรณ์
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำกองทุนนี้มาร่วม ๒๔ ปีรู้สึกอย่างไรบ้าง
รู้สึกดีที่ทำกองทุนทุกครั้งเพราะเป็นวันครบรอบวันที่คุณชัชวาลเสียชีวิตด้วย จึงอยากจะทำกองทุนนี้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และการทำงาน...ด้านกองทุนในส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีคนทำ และสำหรับการที่ได้ทำกองทุนเพื่อบริจาคทุนการศึกษานี้มาตลอด ๒๔ ปี ทำให้มีความสุขหรือปิติสุขกับตัวเราซึ่งเป็นผู้ให้และผู้รับก็มีความสุขด้วย
ฝากอย่างไรกับเยาวชนที่ไม่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษานี้
สำหรับโอกาส โอกาสไม่ใช้การรอ แต่คือการคว้าก็คือเราจะต้องมุ่งมั่นให้ตนเอง โดยที่ไม่ใช่ให้โอกาสมาหาเรา แต่เราจะต้องเป็นคนที่จะพยามยามมุ่งมั่นเพื่อจะไปหามัน และสำหรับเยาวชนหลายๆคนที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาตรงนี้นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวเราเองที่จะมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของเรา
รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน
อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้รับทุน – คุณครูฉุฑาดา เสือจร (โรงเรียนวัดปากบ่อ)
? รู้สึกอย่างไรที่เด็กๆ เยาวชนของโรงเรียนวัดปากบ่อได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้
ดีใจที่ชุม ผู้ใหญ่ใจดีเปิดโอกาสให้เด็กที่ด้อยโอกาสในการศึกษา และได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องข...องตรงนี้ และได้มีหน่วยงานตรงนี้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือก็รู้สึกดีใจมาก
? ฝากถึงเยาวชนที่ไม่มีโอกาสได้มารับทุนการศึกษาตรงนี้อย่างไร
เด็กทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมด แต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ความพยายาม ความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำและตั้งใจที่จะทำกับมัน อาจจะไม่ต้องเรียนเก่งแค่เพียงเป็นคนดี โอกาสก็อาจจะมาหาเราในสักวัน
รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน
ผู้รับทุนการศึกษา – เด็กหญืงกรรณิการื เทียนนุช มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (โรงเรียนวัดปากบ่อ)
? รู้สึกอย่างไรที่ได้รับทุนการศึกษานี้
ดีใจที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญและมองเห็นปัญหาในด้านการศึกษาของเด็ก และได้เข้ามาสนับสนุนให้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อไ...ปและมีอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนก็ได้นำมาใช้
? จะนำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร
จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จะต้องใช้เพื่อการเรียนรู้ และหลายๆอย่างที่ขาดไปหรือไม่เคยได้เรียนรู้
จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มาที่สุดกับตัวเรา
รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน
อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้รับทุน – คุณครูปิยะชนก เชิงฉลาด (โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)
? รู้สึกอย่างไรที่เด็กๆ เยาวชนของโรงเรียนวัดลาดปลาเค้าได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้
รู้สึกดีใจ เพราะเด็กเหล่านี้ไม่ค่อยมีโอกาสในการที่จะบริจาคทุน และสำหรับทุนที่ได...้ก็จะไปใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์การเรียน เพื่อจะเป็นประโยชน์กับเด็ก
คุณครูมีแนวทางให้เด็กทำอย่างไรจึงจะได้รับทุน
อบรมให้เด็กเป็นดี โดยที่คัดเลือกจะคัดเลือกเด็กที่มีการเรียนดีแต่ฐานะยากจน
?ฝากถึงเยาวชนที่ไม่มีโอกาสได้มารับทุนการศึกษาตรงนี้อย่างไร
อยากจะให้เด็กทุกๆคนเป็นคนดี ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องได้ทุนการศึกษาเพื่อที่เราเป็นคนดี แค่เราทำสิ่งที่ดีและตั้งใจเรียนหนังสือก็พอแล้ว
ทีมข่าวเยาวชนขอสนับสนุนเยาวชนที่เป็นคนเก่งและคนดีขอให้ทำหน้าที่การเป็นเยาวชนทีดีในสังคม และกองทุน ชัชวาล ทวีลาภาภรณ์ คุณ อรัญญา ทวีลาภาภรณ์ ประธานกองทุน ที่ท่านได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และ ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ นางจิราพร ปทุมเทวลาภิบาล ที่สนับสนุนโครงการดีๆ ให้แ่ก่้เด็กและเยาวชนในครั้งนี้การให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนของบุคคลทั้งสองท่านรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านนี้นับว่าเป็นประโยชน์ให้กับสังคมที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรู้ความ
สามารถให้เป็นคนเก่ง เพื่อก้าวไปสู่นาๆชาติได้ในอนาคต สังคมยังต้องการคนดีและการช่วยเหลือเช่นนี้ สิ่งที่ทุกท่านทำจะอยู่ในใจเด็กและเยาวชนไปชัวนิรันกาล หากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลอนาคตของ
เด็กและเยาวชนจะเป็นเช่นไร ขอขอบคุณความเมตตา เอื้ออาทร ความใจบุญที่ไม่สิ้นสุดต่อเด็กๆและเยาวชน
ของผู้มีใจบุญ ขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีงาม และความสุข ความสำเร็จในชีวิต พร้อมขอให้คุณพระศรีรัตน ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่าน

รายงานข่าวโดย พิราบขาว 05
ภาพโดย พิราบขาว 06 และ พิราบขาว 11                
ทีมข่าวเยาวชนสำนักข่าวเด็กและเยาวชน

 
 
ทีมข่าวเยาวชนพบเด็กหญิงอาย ุ13ปีอ้างว่ามาจากสุรินทร์ม านั่งขอทานบนสกายวอล์คแถว
สย ามพารากอน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยเนื่องจากเป็นเยาวชน
ในเครื่องแบบนักเรียน ทางทีมข่าวเยาวชนจึงเป็นห่วงเด็กหญิงดังกล่าว จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลองไปตรวจสอบในระแวกแถวๆ บนสกายวอล์ค เพื่อหาทางติดต่อผู้ปกครองให้มารับตัวไป ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยช่วยดูและสักนิด


ทีมข่าวเยาวชน

สมควรแล้วหรอกับเด็กๆที่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับท้องถนนบนแยกสพานดำ..!!!
ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมที่รอการแก้ปัญหานี้ หากขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง

วันที่ ๒๓ / ๐๙ / ๕๔ (๑๖ : ๓๐ น.)
สถานที่ : สี่แยกสะพานดำ

ทีมข่าวเยาวชนได้พบเด็กๆกำลังเร่ขายพวงมาลัยตรงแยกสะพานดำ โดยมีผู้ใหญ่สามคนนั่งดูอยู๋ข้างๆฟุตบาท ซึ่งทราบภายหลังอ้างว่าเป็นผู้ปกครอง ซึ่งทีมข่าวเยาวชนเป็นห่วงเด็กเล็กสองคนที่อายุ 8-10 ปี มาเร่ขายพวงมาลัยซึ่งอันตรายมากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ? ทางทีมข่าวเยาวชนเห็นแล้วรู้สึกกังวลกับเด็กที่ไม่ควรเอาชีวิตมาเสี่ยงบนถนน ซึ่งมีผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ปกครองนั่งดูเด็กๆขายพวงมาลัย และที่สำคัญแรงงานเด็กนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์ที่ควรจะใช้ จึงอยากทราบว่าโรงเรียนต้นสังกัดเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ๒ คน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ยังไร ก่อนที่จะได้รับข่าวร้ายกับเด็กๆสองคนนี้ สมควรแล้วหรอกับที่เด็กอายุเพียงแค่นี้จะต้องมาขายพวงมาลัยบนถนนที่มีแต่ความอันตรายกับรถวิ่งไปมา สังคมควรเข้ามาดูแลเอาใจใส่เด็กมากกว่านี้ อย่าปล่อยให้เด็กๆต้องถูกกระทำแบบนี้ในสังคม

รายงานข่าวโดยพิราบขาว 05
ภาพโดยพิราบขาว 06 และ พิราบขาว 11
ทีมข่าวเยาวชน สถานี อาร์ทีวีวัน
 

เหลือบของสังคม ... ใช้แรงงานเด็กและเยาวชนโดยไม่คำนึงถึงสิทธิเด็ก ใครจะรับผิดชอบต่อการกระทำนี้สังคมมีคำตอบไหม ?

วันที่ ๒๓ / ๐๙ / ๕๔ (๑๖ : ๔๕ น.)
สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเยื้องฟังตรงข้ามพลาซ่ารากูล
เรื่อง : เด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า ๑๕ปี เดินขายของตามถนน


ทีมข่าวเยาวชนได้พบกัยเยาวชนที่อายุไม่ถึง 15 ปีชื่อ เด็กหญิง เอ(นามสมมุติ) และเด็กหญิง บี (นามสมมุติ)
อยู่โรงเรียนดังในย่านนนทบุรี กำลังเร่ขายของจากพวกที่เอาเปรียบสังคม โดยอาสัยเยาวชนเป็นเครื่องมือหากิน โดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิเด็กๆและเยาวชน จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเด็กเหล่านี้ได้เข้าไปทำงานกับ บุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของสินค้าแฮนเมค โดยมีเด็กๆและเยาวชนหลายคนถูกกระทำ โดยผู้ที่เอาเปรียบสังคม ถามว่าหน่วยงานที่เกียวข้องรู้แล้วจะแก้ไขหรือทำเป็นนั่งไม่รู้ร้อนรู้หนาวละครับ จะปล่อยให้พวกนี้หาประโยชน์กับ
เด็กๆและเยาวชนหรือครับ สำนักงานและสวัสดิการควบคุมแรงงาน นนทบุรี ว่าไงครับท่านได้เข้าไปตรวจสอบ
พฤติกรรมคนเหล่านี้หรือเปล่า ทางทีมข่าวเยาวชนหวังว่ากรมสวัสดิการและแรงงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร คงจะให้ความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชนลองตรวจสอบดูสิครับไม่อยากเลย สินค้า – Hand made (025266914)
ป้ายทะเบียนรถ – ออ5069 กรุงเทพมหานคร ก่อนที่เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้ จะถูกเอาเปรียบแล้วโดนกดขี่แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 : หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก มาตราที่ 44-52

มาตรา 44
ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง
มาตรา 45 ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้
(1) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจ แรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน
(2) จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาทำการ
(3) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั่นต่อพนักงาน ตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน
การแจ้งหรือการจัดทำบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ ที่อธิบดีกำหนด

ทางทีมข่าวเยาวชนอยากจะถามไปยังโรงเรียนต้นสังกัด และหน่วยงานสำนักงานและสวัสดิการควบคุมแรงงาน ว่าท่านได้ทราบเรื่องของเยาวชนบ้างไหมว่าเด็กๆและเยาวชนกำลังถูกบุคคลที่ใช้แรงงานเด็กแบบผิดกฏหมายในขณะนี้ว่าจะหาทาง
ช่วยเหลือเด็กๆและเยาวชนยังไร และการเอาผิดกับผู้ที่เอาเปรียบสังคม หรือจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป

รายงานข่าวโดยพิราบขาว 05
ภาพโดยพิราบขาว 06 และ พิราบขาว 11
ทีมข่าวเยาวชน สถานี อาร์ทีวีวัน
 
 


ผู้อำนวยการ ปิ่น สุวรรณะ
ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนโชคชัย

ผู้อำนวยการ ปิ่น สุวรรณะ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนโชคชัย ได้มองเห็นความสำคัญของเยาวชน
เนื่องโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ท่านได้ให้ข้อคิดไปถึงเยาวชนกับสำนักข่าวเด็ก และเยาวชน
สถานี อาร์ ทีวี วัน เยาวชนของชาตินั้นควรได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาครัฐ
เอกชน ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ ไม่นั้นประเทศชาติจะมืดมนต์จากสื่อที่นำเสนอเช่นหนังสือพิมพ์
วิทยุโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยั่วยุ และมีส่วนที่ทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ไม่ดีส่วนใหญ่ อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจเยาวชน ทำเพื่อเยาวชนบ้างในสิ่งที่ดีๆ
อย่ามุ่งแต่ความรู้ ควรมุ่งคุณธรรมควบคู่กันไป สังคมควรกลับมามองเด็กๆ และเยาวชนบ้างไม่นั้น
สังคมและอนาคตของชาติจะดีได้ยังไร หากเยาวชนของชาติต้องเป็นเยาวชนที่ไม่ดีตั้งแต่ต้น
ทั้งนี้การพัฒนาเยาวชนของชาติจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐฝ่ายเดียวคงไม่ได้ภาคเอกชนควรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยในด้านการฝึกอาชีพการให้งานทำจะสามารถช่วยให้เยาวชนมีรายได้
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ปัจจุบันนี้โรงเรียนโชคชัยได้เน้นโครงการวิถีไทยเพราะว่าเด็กบางคนยังไม่รู้จักวิถีไทยแม้แต่การไหว้
เป็นต้นเยาวชนที่ดีนั้นต้องยึดถือสถาบันเป็นหลักไม่ว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ์และควรมีคุณ
ธรรมควบคู่กับการศึกษาที่ดีของเยาวชนต่อไป


นางพรพิมล แซ่ซี่

การศึกษา คือ ชีวิต เพราะชีวิต คือ การศึกษา คนเราจึงหยุดนิ่ง หรือ หยุดการเรียนรู้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ และนอกระบบก็ตาม ซึ่งการมีรากฐานการศึกษาที่ดี ย่อมส่งผลให้คนเรามีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นี่คือวิสัยทัศน์ที่
อาจารย์ พรพิมล แซ่ซี่ ได้ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ ให้กับการศึกษาของเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจุบันกลุ่มโรงเรียนโชคชัย สามารถขยายการดำเนินการได้ถึง 5 สาขาด้วยกัน นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี ที่ควรได้รับการยกย่องเพราะ อาจารย์ พรพิมล แซ่ซี่ ท่านได้เห็นความสำคัญของอนาคตเด็กๆและเยาวชน จึงได้ทุ่มเทแรงใจสร้างจิตตนาการความฝันของเด็กๆให้เป็นจริงดังที่ว่า " การศึกษา คือ ชีวิต เพราะชีวิต คือ การศึกษา คนเราจึงหยุดนิ่ง หรือ หยุดการเรียนรู้ไม่ได้ " อนาคตของความอยู่ดีกินดีของประชาชน และ ประเทศ จะดีหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ต่อระบบการศึกษาของบุตรหลานของเรา ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าการศึกษา เพราะการศึกษา คือ ชีวิต ซึ่งสามารถทำคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งนี้การศึกษาจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ จำเป็นต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต นี่เป็น วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โรงเรียนโชคชัย ดังนั้นทางโรงเรียนโชคชัยของเราจึงจัดเตรียมทุกสิ่ง ทุกด้าน เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง สำหรับบุตรหลาน และ ธิดาของทุกท่าน

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” วันเยาวชนแห่งชาติ


เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ทีมข่าวเยาวชนได้เห็นบทบาทของ คณะครู นักเรียน โรงเรียนโชคชัย ได้เห็นความสำคัญของเยาวชน เพื่ออนาคตของเยาวชนที่ดีเด็กๆและเยาวชนทุกวันนี้มีบทบาทในสังคมปัจจุบันจากการที่เราได้เห็นความสามารถของเด็กๆและเยาวชนที่ได้รับ
รางวัลต่างๆจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่ว่าระดับประเทศหรือต่างประเทศเป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับเด็กๆและเยาวชนที่มีความสามารถ
ไม่แพ้ผู้ใหญ่ ่จากการปลูกฝังที่ดีของครูนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่ออนาคตของเด็กๆและเยาวชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเรา รวมถึงการจัดการศึกษา ดังนั้นทางโรงเรียนโชคชัย จึงเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียน ทั้งด้านการบริหาร จัดการ และการเรียนการสอน ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ก็คือ ลูกหลานของคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองเพราะเขาจะเกิดทักษะทางด้านความคิดสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเกิดคุณค่าสูงสุดด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นความ
สำคัญกับผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความสามารถพร้อมให้เป็นโรงเรียนหนึ่งในดวง
ใจของท่าน และทุก ๆ คนตลอดไป

 

สำหรับผลการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา มีได้ 2 คน ได้แก่ นางจิราภรณ์ ปทุมเทวาภิบาล ได้ 7,038 คะแนน นายเมธีธนัช ปะเสระกัง ได้ 5,279 คะแนน นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ได้รับเลือกเป็น คณะผู้บริหาร อกก.ข้าราชการครูกทม. นับว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่มองไกล พร้อมที่จะรับฟัง เป็นปากเสียงให้กับครูมหานคร เพื่อครู กทม. ทางทีมข่าวเยาวชนขอแสดงความ ยินดีด้วยกับเพื่อนครู กทม. ที่ได้เลือก นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ มาเป็นคณะผู้บริหาร อกก.ข้าราชการครูกทม. และหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะนำพาเพื่อนครู กทม. ก้าวไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ปราถนา ขอให้ท่านมีอายุ วรรณโณ สุขัง พลัง.ตลอดกาลนานเทอญฯ
 
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่บรรยากาศร่มรื่น ผู้ เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ร่วมมือประสานชุมชน ฝึกฝนตามแนววิถีพุทธ รุดหน้าเทคโนโลยี ...สุขภาพดีทั้งกายใจ ก้าวไกลด้วยการบริหารเชิงระบบ บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2514 โดยได้รับมอบที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) จากนายประสงค์ อ้นสุวรรณ เพื่ออุทิศให้แก่ นายลอย – นางสาย อ้นสุวรรณ บิดา-มารดาที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายอำเภอบางกะปิ (นายพงษ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา) เป็นผู้แทนรับมอบ และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2514 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพธนบุรี เป็นอาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถุนโล่งมี 4 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2515 โดยย้ายนักเรียนชั้น ป.5, ป.6, ป.7 รวม 77 คน จากโรงเรียนวัดนวลจันทร์มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ มีครูย้ายมาทำการสอน จำนวน 4 คนโดยอยู่ในความควบคุมของครูใหญ่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ในขณะนั้น จนกระทั่งในปีการศึกษา 2518 ได้ขออนุญาตเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นป.1 ถึง ป.7 และทางการได้แต่งตั้งให้นายสุขะ ใจไว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรี และให้แยกโรงเรียนเป็นเอกเทศขึ้นตรงกับอำเภอบางกะปิ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี นับจนถึงขณะนี้ (พ.ศ.2551) โรงเรียนได้เปิดทำการสอนมาแล้ว 36 ปี และผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน ได้แก่ นางจิราพร ประทุมเทวาภิบาล (ปี 2552-ปัจจุบัน)
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 12 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5191222 , 02-9444596 โทรสาร 02-5191222

 

ผลิตภัณฑ์ของ DAPPERรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน


คุณ อภิวันท์ โอสถานน์ (ที่ปรึกษาของบริษัท DAPPER) ได้กล่าวกับทีมข่าวเยาวชนว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายของ The Making of DAPPER เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยที่เน้นกับแฟชั่นปัจจุบันทั้งของชายและหญิง (เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ) โดยเน้นศิลปะในแบบต่างๆ นำมาประยุกต์ให้รวมกันเป็นแฟชั่น เน้นจากชนเผ่าต่างๆ นำมาทำให้เข้าแฟชั่นเพื่อให้เป็นที่นิยมทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ โดยออกแบบมาสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่อายุประมาณ 25 -35 ปี และออกแบบลายมาจากธรรมชาติเป็นต้นแบบ เช่น ธรรมชาติจากต้นไม้ ใบไม้ หรือจะเป็นสัตว์ ลายเสือดาวหรือนกฮูก

จุดประสงค์ ให้ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำของผลิตภัณฑ์หรือการสกรีนเสื้อผ้าจาก DAPPER โดยให้เห็นถึงจุดเด่นที่เน้นโดยเฉพาะ คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เน้นให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมและแสงไฟ และคุณรัชฏา ไชยันต์ และ คุณ อภิวันท์ โอสถานน์ (ที่ปรึกษาของบริษัท DAPPER)ได้มอบเสื้อที่ผ่านขบวนการผลิตแบบ DAPPER ให้กับทีมข่าวเยาวชนในมูลค่า 1,000 บาท ท่านที่สนใจอยากจะหาผลิตภัณฑ์สินค้ายี่ห้อ DAPPER สามารถแวะเยี่ยมชมได้ที่ร้าน The Making of DAPPER ที่เซ็ลทรัลลาดพร้าวชั้นสอง และหลายสาขาในประเทศไทย ทางทีมข่าวเยาวชนต้องขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้
 

โครงการคืนภาษีของรัฐบาลกับผู้ซื้อรถคันแรก
รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน
ทีมข่าวเยาวชนได้สัมภาษณ์ คุณ อิสรพงษ์ แสงพาณิชย์สกุล และ จินดา อนันต์วัฒนกิจ ถึงยอดขายของโครงการรถคันแรกคืนภาษี ซึ่งคุณ อิสรพงษ์ แสงพาณิชย์สกุล กล่าวว่ามีคนสนใจมากขึ้นกับโครงการนี้ ผลตอบรับดีขึ้นถึ 20% จากที่รัฐบาลได้ให้นโยบายรถคันแรกคืนภาษี ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่กำลังมองหารถคันแรกโดยทางบริษัทฮอนด้า ได้เข้าร่วมโครงการนี้โดยมีรถยนต์ราคาเริ่มต้นคือ 3 แสนบาท ซื้อรถคันแรกตั้งแต่ 21 ปี จองวันที่ 16 กันยายน โครงการนี้จะสิ้นสุดในปีหน้า (เงื่อนไข – ราคารถยนต์จะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท และเครื่องยนต์ไม่เกิน 5000 ซีซี) ได้กับกับค่ายรถขอบริษัท HONDAทุกสาขา


คุณ อิสรพงษ์ แสงพาณิชย์สกุล ได้ฝากถึงผู้ที่สนใจว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีรถและกำลังตัดสินใจจะซื้อรถลองแวะมาชมในงานนี้จะมีไปถึงวันจันทร์ มาที่ เซ็นทรัลพลาซ่า (ลาดพร้าว) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ หรือเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมรถของบริษัท HONDA ทุกสาขาใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังมีรถยนต์รุ่นพิเศษ ทั้งฮอนด้า ฟรีด Limited ที่เพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้น และ ซีวิค Sport Pearl ที่ให้ความสปอร์ต หรูเหนือระดับ โดยมีจำหน่ายจำนวนจำกัด

พิราบขาว05 ทีมข่าวเยาวชน รายงาน เสาร์ ที่ 17 กันยายน 2554

 

ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน นำทีมข่าวเยาวชนยื่นจดหมายถึงสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.11กรมประชาสัมพันธ์

เนื่องจากปัญหาของการที่เด็กไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินรายการทางสถานีวิทยุคลื่น เอเอ็ม 819 กิโลเฮิรท์ ในการจัดรายการ
ต้องการทราบถึงความถูกต้องและความเป็นธรรมให้กับเด็กๆ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีในการที่จะสนใจปัญหา
ของเด็กๆและเยาวชน ที่ให้ความนใจที่จะทำกิจกรรมดีให้กับสังคม นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ทั้งนี้นทั้งนั้นทางเด็กและเยาวชนหวังว่า
ท่านนายกคงให้ความสนใจแก่เด็กๆและเยาวชนในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต่อไป และทีมข่าวเยาวชนต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.11 และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชนในการเขาปรึกษาปัญหาของการดำเนินการที่
ี่ไม่ถูกต้องของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรการควบคุมการดำเนินรายการวิทยุเด็ก เพื่อให้เกิดภาพที่ดีต่อเด็กๆและเยาวชนที่สนใจในการทำกิจ
กรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เยาวชนควรหันมาทำสิ่งดีๆให้กับตนเองเพื่อหลีกเหลี่ยงยาเสพติดและสิ่งอาบายมุขต่างๆ
ทางทีมข่าวเยาวชนหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคงหาทางแก้ไขกับเหตุการที่เป็นปัญหาให้ลุล่วงไปในทางทีดีเพื่อสังคมที่ดีของเยาวชนต่อไปทีมข่าวเยาวชน    


การประกวดผู้นำเสนอให้ความรู้ “น้องซันนี่บางจาก”
โครงการ Thailand Go Green 2011
ภายใต้หัวข้อ "แสงแดดสุุุดยอดพลังงานแห่งอนาคต"
โดยทีม น้องซันนี่บางจาก ส.ว.๒
โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ
์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ครูที่ปรึกษา
ครูประชุมพร เพ็งศรี (หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.ต้น)
ครูจิตติชัย บุญพา (ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.ต้น)

ทีมงาน
กาญจนา เครือน้ำคำ ม3./10
ธัญญรักษ์ คำวงษา ม3/12
บุญยานุช รอดปัญญา ม2/9
ฉัตร์วนันท์ สันต์ธนทัต ม2/5
รัชสิทธิ นวาวัตน์ ม3./10
นันทรัฐ เจนบุญไทย ม3/12

พิธีกรกาญจนา เครือน้ำคำ ม3./10   ธัญญรักษ์ คำวงษา ม3/12   บุญยานุช รอดปัญญา ม2/9
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)บริษัทบางจาก (มหาชน)
 
ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน ไปช่วยน้องๆเยาวชน “น้องซันนี่บางจาก” โครงการ Thailand Go Green 2011
ภายใต้หัวข้อ "แสงแดดสุุุดยอดพลังงานแห่งอนาคต" ในการให้ความรู้การเป็นพิธีกรบนเวที นับว่าเป็นโครงการดีๆสำหรับเยาวชน ที่สนใจ
พลังงานทดแทนในรุปแบบพลังแสงอาทิตย์ นับว่าเป็นการเรียนรู้ในหลักการวิทยาศาสตร์ที่เยาวชนตื่นตัวในเรื่องพลังงานในอนาคต ทาง
สำนักข่าวเด็กและเยาวชนขอสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ กับสถานศึกษาและคุณครูนักเรียนทุกท่านควรกลับมาสนใจพลังงานในอนาคตต่อไป
ทีมข่าเยาวชน สำนักข่าวเด็กและเยาวชน

โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “SPONSOR THAILAND CHAMPIONCHIP 2011”

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมกับ บริษัท เจเนอรัล โปรดัคชั่นดีไซน์จากัด ผู้สนับสนุนหลัก เครื่องดื่มเกลือแร่”สปอนเซอร์”เป็นรายการ“สปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ”เป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องมา ที่อยู่ในความสนใจของเยาวชนมาจัดรวมกันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ ทาให้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ด้วยความร่วมมือที่มีการประสานงานที่ดีอย่างมีศักยภาพระหว่างภาครัฐได้แก่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สนับสนุนหลักได้แก่เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ที่เป็นผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทาให้สถาบันการศึกษาต่างๆ
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้มีโรงเรียนหลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกองเชียร์-ลีดเดอร
์”Cheerup Contest” เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาได้เข้าร่วมทากิจกรรมและร่วมเชียร์นักกีฬา
เพื่อเป็นการสร้างกระแสและปลูกฝังให้นักเรียนชอบดูกีฬามากขึ้นทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2 ก็ได้จัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาม.ปลายเข้าร่วมประกวดกองเชียร์-ลีดเดอร์ครั้งนี้ด้วย โดยได้รับการฝึกซ้อมจากครูที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนจามจุรีก็ได้มีโอกาสแสดงฝีมือคราวนี้หวังว่าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2 คงประสพความสำเร็จการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดสุพรรณ ระหว่าง 19 ก.ย. 54 นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทางทีมงานข่าวเยาวชนขอให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนทุกท่านให้ประสพความสำเร็จการประกวดกองเชียร์-ลีดเดอร์รอบภูมิภาค THE BEST OF THE BEST ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท THE BEST CHEER ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 2,000 บาท THE BEST LEADER ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 2,000 บาท THE BEST CREATIVE ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 2,000 บาท

รอบชิงแชมป์ประเทศไทย THE BEST OF THE BEST ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท THE BEST CHEER ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท THE BEST LEADER ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท THE BEST CREATIVE ถ้วยเกียรติยศ ,เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000

 เด็กไทยกับวิทยาศาสตร์
 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พลังงานแสงอาทิตย์
 พลังงานที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต... ในอนาคตจะเป็นเช่นไรนั้นคงต้องฝากความหวังไว้กับเยาวชนของเรา ... งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ. ... เด็กและเยาวชนทั้งหลาย ได้ละเลงฝึกวิชากันแบบทดลองกับของจริงก็งานนี้แหละ ... แฟนพันธุ์แท้ไอน์สไตน์ จะมาคุย กับเด็กๆ ไอน์สไตน์เป็นคนอย่างไร พร้อมการทดลองเกี่ยวกับฟิสิกส์ สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้. เด็กๆ ได้ทบทวนและสรุป สิ่งที่ได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเทอม ได้ไปดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ “แสงแดด สุดยอดพลังงานในอนาคต” โดยเด็กนักเรียนสตรีวิทยา 2 ได้ร่วมกับคณะครูจัดงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักของวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.เกษม สดงาม ผู้อำนวยการร.ร.สตรีวิทยา ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับคณะครูนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยกล่าวเน้นให้นักเรียน
อยากให้เยาวชนรู้จักคิด และทำงานเป็นระบบ ให้ครูและผู้ปกครองช่วยกันสร้างกระแส เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่อาเซี่ยนเด็กไทย
ก็จะได้สงเสริมในภาพรวมเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสก้าวเข้าไปสู่นานาชาติ "ทำ อย่างไรเด็กไทยจึงสามารถแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์กับนานาชาติได้" ...จากสภาพของสังคมไทยและเด็กไทย สนใจวิทยาศาสตร์น้อยลง รักวิทยาศาสตร์น้อยลง ทำให้ สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤติทางปัญญาและก็ทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้น ...เป็นที่ทราบกันดีว่า วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังมีความอ่อนแออยู่มาก ... ตลอดจน การทำให้เด็กนักเรียนและสังคมไทยทั่วไป เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ... นอกจากนี้ การ ที่นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ร่วมงานวิจัย กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ...ก็จะทำให้วิทยาศาสตร์ประเทศเราพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติได้ เป็นที่ยอมรับกับนานาประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปลูกฝังของครูที่จะเ้น้นสอนและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ทีมข่าวเยาวชน    

การใช้อินเตอร์เน็ต

การโพสข้อความและภาพอย่างไรจึงไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
และส่วนรวมในโลกสื่อสารไร้พรมแดน

ผู้อำนวยการสถานี อาร์ ทีวี วัน นำทีมกลุ่มเยาวชนเพื่อนเยาวชน ไปอบรมนักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ในหัวข้อการใช้อินเตอร์เน็ต

การโพสข้อความและภาพอย่างไรจึงไม่มีผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวมในโลกสื่อสารไร้พรมแดนซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเยาวชนในการ
ใช้อินเตอร์เน็ตท่องในโลกอินเตอร์เน็ต โดยได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน ทางทีมงานขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ทีมข่าวเยาวชน

อบรมทดสอบจัดรายการเด็กและเยาวชน รุ่นที่๒๒

โดยรายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชนเมื่อ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 21:26 น.

สถานีวิทยุเด็ก และเยาวชนกรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมทดสอบจัดรายการเด็กและเยาวชน รุ่นที่๒๒ กรมประชาสัมพันธ์ รายการเด็กและเยาวชนช่วงเวลา 15:00 – 17:00 น.ที่ห้องจัดรายการวิทยุ AM คลื่น 819 เม็กกะเฮิรท์ โดยจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การเป็นผู้ดำเนินรายการต่อจากที่ได้อบรมมาแล้วในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมทดสอบดำเนินการเป็นผู้จัดรายการเป็นนักเรียนระหว่างช่วงชั้นประถมศึกษา– มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยระหว่างทำกิจกรรมจะมีทีมงานสถานีวิทยุเด็กเยาวชน คอยควบคุมระหว่างทดสอบจัดรายการคือ พี่ออม และ พี่เอ๋ และในช่วงก่อนจะเข้าทดสอบจัดรายการก็จะมีการเตรียมพร้อมและเตรียมหัวข้อเรื่องหรือสคริปที่จะนำมาดำเนินรายการ โดยดำเนินรายคู่ละสองคนหรือคนเดียวโดยในช่วงเวลาจัดรายการและสคริปเนื้อหาจะต้องมีระยะเวลาที่จะต้องพูดถึงสคริป
ที่เตรียมเนื้อหาสาระมาประมาณ10-15 นาที และจะมีทุกวันเสาร์ เวลา15:00 – 17:00 น. นับว่าเป็นเวทีที่จะให้เยาวชนมีเวทีในการแสดงออก และเป็นการฝึกฝนให้เด็กๆมีโอกาสที่จะเรียนรู้ การจัดรายการวิทยุ การเตรียมตัวความพร้อมในการดำเนินรายการ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันแบบหมู่คณะ และในช่วงเดือนตุลาคมในระหว่างปิดภาคเรียนอาจมีการเปิดการอบรม การทำกิจกรรมต่างๆ อีกครั้ง ทางทีมข่าวเยาวชนเห็นว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์สำหรับเด็กๆและเยาวชน จึงขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานสำนักข่าวเยาวชนประสพความสำเร็จ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ที่จะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนเป็นเด็กดีในสังคมต่อไป

ทีมข่าวเยาวชน พิราบขาว 05 แลพิราบขาว 06 รายงานสัมภาษณ์นายกสมาคมลูกเสือ

การอมรมมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บงคับบัญชาและคณะครูท​ุกๆคน รู้ตักความเป็นพี่ เป็นน้องมีระเบียบวินัย จิตอาสา
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะกา​รมีจิตอาสาอยู่ที่ใดก็ต้องม​ีในทุกที่ ต้องรู้จักที่จะเสียสละเอื้อเฟือเผื่อแผ่ และสำหรับเยาวชน
อยากให้เคร่งครัดเรื่องของก​ารแต่งกายในชุดเครื่องแบบลู​กเสือหรือจะเป็นเครื่องแบบอื่น เพราะชุดลูกเสือเป็นชุดที่ม​ีเกียรติ
เป็นชุดที่ได้ทรงรับพระราชท​าน จากรัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า​เจ้าอยู่หัว)
จึงอยากให้เยาวชนนักเรียนทุ​กๆคนแต่งกายให้เป็นระเบียบ เพราะปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ​่แต่งกายไม่ค่อยเป็นระเบียบ

ฝากถึงคณะครู – อยากให้ฝึกระเบียบลูกเสือ เพราะเมื่อฝึกจากการอมรมครั​้งนี้แล้ว ต่อไปจะต้องนำไปใช้กับเยาวช​นต่อไป
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้​องปลูกฝังนิสัยของเยาวชนเอง​ ให้มีทั้งด้านระเบียบวินัย จริยธรรม และคุณธรรม

ทีมข่าวเยาวชน โดยพิราบขาว สถานี อาร์ ที วี วัน

แม่คือผู้ให้ แม่คือทุกสิ่ง แม่คือชีวิต จงทำดีเพื่อท่าน
จงมีความกตัญญูต่อท่าน เพราะแม่นั้นคือผู้ให้ ความรัก

ประธานสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

สำหรับคนเป็นแม่ซึ่งก็จะต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีดี เพื่อให้ลูกได้เห็นเป็นตัวอย่างเพราะไม่ว่าเราซึ่ง
เป็นพ่อเป็นแม่จะทำอะไร ก็จะทำให้ลูกเห็น แล้วตัวลูก
เองก็จะซึมซาบในสิ่งที่พ่อแม่ทำไปเรื่อยๆเหมือน
กับถ้าเราทำดีเด็กก็จะปลูกฝังไปในตัว ซึ่งจัดงาน
นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คุณแม่หลายๆคนที่อาจ
จะไม่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น แต่ถ้าเป็นแม่ที่ดีให
้ลูกนั้นก็พอแล้ว
อยากจะฝากถึงเยาวชน – อยากให้เยาวชน เด็กๆทุกคนรักพ่อแม่เชื่อฟังในสิ่งที่พ่อแม่พูด
หรือสั่งสอนในทุกๆสิ่งทุกอย่าง ให้เยาวชนทุกคนจำไว้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำหรือว่า
กล่าวตักเตือนนั่นคือท่านหวังดีกับเราเสมอ
คุณแม่ดีเด่นคนที่ 134 (นาง วรนันท์ มานวกุล)
สอนลูกในสิ่งที่ดีดี ทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น อบรมสั่งสอนให้ทำแต่ในสิ่งที่ถูกและทำความดีอยู่เสมอ คำอมรมสั่งสอนคือมี 4 ข้อ หรือ 4 ดี คิดดี -ทำดี -พูดดี -จงรักษ์ภักดี
ฝากเยาวชนให้มีความกตัญญูกับพ่อและแม่เชื่อฟัง
ในสิ่งที่ท่านสอนสั่ง
ลูกดีเด่น (พี่ก้อง)
จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่ จะทำสิ่งที่ท่านทำให้เห็น แล้วจะคิดว่าสิ่งที่ท่านทำให้ดูนั้นนถูกไหมเมื่อเราโตมาเราจะรู้
ว่าสิ่งที่ท่านสอนสั่งนั้นเป็นนสิ่งที่ดี และเป็นความจริง
เยาวชน – ให้กตัญญูต่อพ่อและแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน ทำตามสิ่งที่ท่านทำให้ดูและที่ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างแก่ตัวเรา

ปอ AF7 (อรรณพ ทองบริสุทธิ์)
ฝากความคิดเห็นไปยังเยาวชน – การเป็นลุกที่ดี ทุกอยย่างเกิดขึ้นจากความรัก และมีความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญคือ การทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
ฝากถึงเยาวชน – อยากให้เยาวชนทุกๆคนตั้งใจและเป็นเด็กดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่ ทำความสำเร็จมาสู่ตนเอง เพื่อพ่อแม่จะได้ภูมิใจ

ข่าวโดย พิราบขาว 05 และ พิราบขาว 06

ภาพโดย พิราบขาว 10

แม ่และ กุ้ง สุธิราช

ได้ฝากข้อคิดเห็นไปถึงเยาวชน (แม่) – สอนลูกให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ มีความมีวินัย นอบน้อมถ่อมตนเสมอ จะไม่บังคับอะไรลูกมากแต่จะสั่งสอนในสิ่งที่ทำผิด

เยาวชนการที่จะประสบความสำเร็จก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในหลายๆอย่าง และที่สำคัญคือได้รับแรงผลักดันให้กำลังใจจากครอบครัว ซึ่งเป้นคุณพ่อคุณแม่ และจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่อยู่เสมอ สำหรับที่ฝากถึงเยาวชน คือ ให้รำลึกถึงครอบครัวอยู่เสมอว่าทำอะไรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ จะผ่านไปได้หรือป่าว ก็มีครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจเสมอ (กุ้ง สุธิราช) กล่าว

ลาล่า โปงลางสะออน (ขวัญนภา เรืองศรี)
ความคิดเห็นและฝากถึงเยาวชน –สำหรับบางคนอาจคิดว่าการที่เราบอกรักพ่อแม่ หรือเข้าไปกอดหอมแก้มท่านอาจจะคิดว่าน่าอาย หรือบางครั้งที่พ่อแม่ตีและดุว่ากล่าวเรา ไม่ใช่ว่าท่านไม่รักเรา หรือว่าท่านเกียจอยากจะแกล้งเรา จริงๆแล้วไม่ใช่ แต่ท่านอยากให้เรารู้จักผิดถูก และสิ่งที่ท่านทำนั้นคือหวังดีต่อเราเสมอ และสำหรับที่อยากฝากเยาวชน คือ อยากให้ใกล้ชิดพ่อแม่ให้มาก เพราะเราจะได้ชินกับการบอกรักท่าน กอดหรือหอมแก้มท่าน และเราจะรู้สึกรักและอยากจะขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่

ข่าวโดย พิราบขาว 05 และ พิราบขาว 06

ภาพโดย พิราบขาว 10


ผอ. สำนักข่าว อาร ์ที วี วันได้พาทีมข่าวเยาวชน
ไปกราบคุณแม่เนื่องโอกาสวันแม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่

ความรักของแม่ คือ รักแท้อันบริสุทธิ์ สายใยแห่งความรักระหว่างแม่กับลูกเริ่มก่อเกิดนับตั้งแต่วินาทีแรกที่แม่รับรู้ว่า ยังมีอีกชีวิตหนึ่งถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ “ แม่คือผู้ให้ชีวิต ” ให้ดวงตาสองข้างอันเปรียบดังบานประตูสู่โลกกว้าง ให้สองหูอันเป็นบันไดไปสู่การเรียนรู้ ให้สองมือ สองเท้าเพื่อดำเนินชีวิตบนโลกแห่งประสบการณ์ เหนือสิ่งอื่นใด แม่ได้ให้ความรัก อันเป็นจุดเริ่มต้น แห่งความรักทั้งมวลบนโลกใบนี้ใครกันหนออุปมาว่าแม่เปรียบเสมือนดอกมะลิ สีขาวของกลีบดอกนั้น คงเป็นเครื่องสะท้อนถึงรักแท้จากดวงใจบริสุทธิ์ รักนั้นช่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังกลิ่นหอมอ่อนๆที่กรุ่นกำจายอยู่มิรู้หาย หากมีใครสักคนตีค่าความรักเป็นราคา ความรักของแม่คงเป็นความรักที่ราคาแพงอย่างประเมินค่ามิได้ ด้วยเนื้อแท้แห่งรักบริสุทธิ์ที่เปล่งประกายอวดโฉมอยู่ตลอดเวลาช่างงดงามนัก แม้เพชรพลอยเลอค่า ก็มิอาจเทียบได้ เก้าเดือนที่แม่โอบอุ้มลูกน้อยเอาไว้ในครรภ์ คือเก้าเดือนแห่งความรัก เก้าเดือนแห่งความผูกพัน เก้าเดือนแห่งความห่วงใย และเก้าเดือนแห่งการรอคอย แม่ต้องเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสในวันที่ลูกใกล้คลอด ดังบทกวีอมตะของ
ท่านพุทธทาสภิกขุที่ลิขิตเอาไว้ว่า วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่ เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ไม่บ่นกว่าจะอุ้มท้องกว่าคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนป่านนี้นี่เพราะใครถึงแม่ต้องเจ็บปวดสักเพียงใดก็ตาม แต่วินาทีแรกที่ได้เห็นดวงตาอันสุกใสของลูกน้อยความเจ็บปวดทั้งมวลก็อันตรธานไปจนแทบหมดสิ้น ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและความปลื้มปิติของผู้ให้กำเนิด เมื่อได้รับน้ำนมหยดแรกจากแม่ ลูกจึงรับรู้ได้ถึงความรักความผูกพันอันยิ่งใหญ่ หยดน้ำนม หยาดน้ำแห่งชีวิต ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจสำหรับช่วงเวลาของ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีอีกชีวิตหนึ่ง “ อื่อจาๆ หลับสองต๋า ถ้าแม่มาค่อยตื่น ถ้าหลับบ่จื้น ก็ค่อยหลับแหม ”
จากทีมงานสถานี อาร์ที วี วัน    

ทีมข่าวเยาวชนนำโดย ผอ.สถาน ีอาร์ทีวี วัน เข้าสังเกตุการ
อบรมเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรนักจัดรายการวิทยุของ
สำนักข่าวเด็กเยาวชนซึ่งมี่นายฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ครูไข่)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ สำนักข่าวเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับ
โดยมีกลุ่มเยาวชนที่สนใจร่วมเข้าอบรมในการเป็นผู้ดำเนินรายการ
ของ สวท.11 ซึ่งเป็นรายการวิทยุเด็กและเยาวชน คลื่นเอเอ็ม 819 เม็กกะเฮิรท์ ทุกวันเสาร์ ช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็น นับว่าเป็นพื้นที่เวทีี่ที่ดีีของเด็กๆ ในการที่จะเรียนรู้ฝึกฝนการเป็น
ผู้ดำเนินรายการที่ดี และการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยครูไข่ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนที่อยากจะให้เด็กๆได้
้มีเวทีที่แสดงออกอย่างถูกต้อง เยาวชนและผู้ปกครองท่านใดสนใจ
โทรศัพท์ (๐๘๑) ๓๐๘-๕๖๘๘ พูดคุยกับครูไข่ได้เลยค่ะ ทางทีมข่าวเยาวชนขอสนับสนุนการทำกิจกรรมบนเวทีนี้ ขอให้ทีมงานของสำนักข่าวเยาวชนประสพความสำเร็จกับโครงการ ศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆและเยาวชน

พิราบขาว ศูนย์ห้า ทีมข่าวเยาวชน รายงาน   นายละเอียด แคล่วคล่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ7กษามัธยมศึกษา เขต2 เป็นประธานเปิดงานการแขงขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม โดยมีนางสุดารัตน์ ศรีบุญลือ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมครั้งี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แข่งขันในเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพ.ทั้งด้านทักษะ ด้านความคิด และสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และเป็นการสงเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 36โรงเรียน แบ่งออกเป็น 14 ประเภทการแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 816 คน แบ่ออกเป็น 419 ทีมตามประเภทการแข่งขัน เช่นเทคนิคการสร้างภาพยนต์ การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ การแขงขันเขียนโปรแกรม หนุ่ยนต์บังคับมือ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ การสร้างเวบ ณ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนทุกคนในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ทีมข่าวสถานีขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดิทรเดชา3 และคณะครูอาจารย์ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกให้ทีมข่าว
สถานี อาร์ ที วี วัน ในการทำข่าวการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ทีมข่าวเยาวชน     

อ่านข่าวทีมข่าวเยาวชนต่อ คลิกที่นี่

 รายการร่วมด้วยช่วยเด็ก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์สวท.11 AM. 819 KHz.

พบกับรายการร่วมด้วยช่วยเด็ก ข่าวสาร สาระ เด็กและเยาวชน ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-17.00 น.
กับนักจัดรายการเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาในการสร้างสรรค์รายการ เพื่อสังคมเด็กและเยาวชน เป็นการเรารวมตัวกันและดำเนินงาน ในรูปแบบอาสาสมัครเด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์สวท.11 AM. 819 KHz.
อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร ผู้อำนวยการสถานี อาร์ ทีวี วัน สื่อออนไลน์ไร้พรมแดน
คุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการขบวนการตาสับปะรด
นส.สกุณี กีรติวงศ์วานิช (พี่หน่อย) ผู้ประสานงานศูนย์ฯ และสำนักข่าวเด็กฯ
นส.ชุติมา ใจคง (พี่เอ๋) ผู้ประสานงานรายกาวิทยุเด็กและเยาวชน


วิทยุแห่งประเทศไทย AM 819 KHz   
ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์


พื้นที่นี้…ดีจัง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2555
“คำขวัญวันเด็ก'สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี' ”

เปิดตัวนักจัดรายการเยาวชนอายุ 13 ปี ผู้มีความใฝ่ฝันการเป็นดีเจ รุ่นเยาว์ สร้างปรากฏการณ์ในวงการดีเจคนรุ่นใหม่

บนหน้าปัดวิทยุ คลื่น FM. 102.75 MHz. และ FM.91.75 MHz.

เด็กหญิงบุญยานุช รอดปัญญา อายุ 12 ปี ปัจจุปันเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว ระดับชั้นมัธยม 1 ห้อง 9 ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาจัดรายการวิทยุ แต่ก็เป็นความจริงไปแล้วที่ได้มาเป็นดีเจวัยรุ่นที่อายุน้อย ได้มีโอกาสทำรายการเองและเป็นเจ้าของรายการ เพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน ทุกวันอาทิตย์ ประสพการณ์ไบรโอนี่ ผ่านการอบรมการจัดรายการ และสื่อมวลชน ถือว่าเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จในด้านสื่อมวลชนและนักจัดรายการ เยาวชนคนรุ่นใหม่
ส่วนเด็กหญิงสุธิดา สีดาธรรมนะ อายุ 12 ปี ปัจจุบันเรียนที่ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว ระดับชั้นมัธยม 1 ไม่ได้คิดเช่นเดียวกันที่จะมาเป็นดีเจ และโอกาสก็มาถึงจึงทำให้เขารักงานดีเจมาก จนเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเขา และดีเจตาหวานก้อกำลังก้าวไปสู่ความเป็นนักจัดรายการแบบมืออาชีพ
ทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันคร ผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริงและไปสู่จุดหมาย

 

รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเยาวชน

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้สาระความรู้กับเยาวชนในทุก ๆ ด้าน และปัญหายาเสพติด
๑.๒ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ดีให้เยาวชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
๑.๓ เพื่อให้เยาวชนมีค่านิยมที่ดี มีความรักชาติ มีระเบียบวินัย รักและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของไทย และภาษาไทย
๒. แนวความคิดในการจัดทำรายการ
ปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเยาวชนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านปัญหายาเสพติด อบายมุข และการล่วงและเมิดทางเพศ ฯลฯ
รายการวิทยุจึงเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่เข้าถึงจิตใจของเยาวชนได้ดี ทางรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน
จึงได้ผลิตรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน
ในลักษณ์การเป็นเพื่อนในการรับฟังปัญหา
และร่วมหาทางแก้ปัญหาให้กับเยาวชน ในขณะเดียวกัน ได้นำเยาวชนหรือผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน มาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนอื่น ๆ อีกด้วย
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
๔. วัน-เวลา ในการออกอากาศ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ระบบ FM.ความถี่ ๑๐๒.๗๕ MHz วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๕. รูปแบบของรายการ
๕.๑ การให้สาระความรู้ มีเพลงเป็นสื่อ
๕.๒ การสนทนา/สัมภาษณ์ ผู้รับเชิญและผู้เกี่ยวข้อง
๖. ผู้ดำเนินรายการ
- ดีเจไบรโอนี่234 และ ดีเจตาหวาน ควบคุมรายการ อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร
- ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับเชิญ

ได้เวลาเปิดตัวเสียทีกับดีเจไบรโอนี่234และดีเจตาหวาน หลังจากได้ทำการซุ้มทำรายการ เพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชนมาเกือบสามเดือนแล้ว หวังว่ารายการนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และสังคม
ไม่มากก็น้อย การทำหน้าที่ของเยาวชนใวันหยุดถือว่าเป็นการที่
ใช้เวลาว่างมาสร้างสรรค์ผลงาน
บนหน้าปัดวิทยุ คลื่น FM.102.75Mhz.
ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น. เป็นประจำ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานี RTV1อาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร
และ อาจารย์บรรจบ กับ อาสนองการะเกด ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของวิทยุคลื่นนี้
ขอสนับสนุนให้นักจัดรายการ ดีเจไบรโอนี และ ดีเจตาหวาน ทำหน้าที่ตัวแทนเยาวชนให้ประสพความสำเร็จที่มุ่งมั่นไว้
ก้าวไปสู่อนาคตที่ดี
จากทีมงานสถานี RTV1
รายการเยาวชนเพื่อนเยาวชนสัญจร เป็นการจัดรายการวิทยุแบบจัดสด ... โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อ โดยดีเจ ไบรโอนี่ และ ดีเจตาหวาน ..ติดตามรับชมและรับฟังได้ที่ เรดิโอเน็ตเวิคร์ทาง TV3 เช้าวันอาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น.ทางสถานี RTV1 ขอสนับสนุนเยาวชนที่รู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคม ที่สำคัญห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ เป็นการฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยาวชนท่านใดสนใจร่วมรายการสามารถติดต่อได้ที่ 084-092-5068 ทางทีมงานขอสนับสนุนเยาวชนที่ทำดีต่อสังคม..............................

เบื้องหลังการจัดรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชนสัญจรครั้งที่สาม โดยดีเจไบรโอนี่ และดีเจตาหวาน ดีเจปีเตอร์

แม่วัยใส ปัญหาของสังคมที่กำลังรอการแก้ไข

เบื้องหลังการถ่ายทำบทโทรทัศน์ เรื่องแม่วัยใส ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กำกับบท ถ่ายทำโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อเยาวชน เป็นบทโทรทัศน์สะท้อนปัญหาสังคมของเด็กวัยรุ่น ที่ท้องในวัยที่ยังไม่พร้อม อันสืบเนื่องมาจากปัญหาทางครอบครัว และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ

บทโทรทัศน์นี้จะสะท้อนปัญหาแม่วัยใส ที่เป็นปัญหาระดับชาติ ที่กำลังรอการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อลดปัญหา แม่วัยใส บทโทรทัศน์ การถ่ายทำนั้นเป็นผลงานเด็กๆอายุตั้งแต่ 8-15 ปี เป็นการทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม

 
ผลงานภาพยนตร์ แม่วัยใส กำกับบทโทรทัศน์ ถ่ายทำ และ ตัดต่อ ผลิตโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อนเยาวชน
 


นักข่าวเยาวชนสัมภาษณ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี

ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย

ผอ.สถานี RTV1 นำทีมข่าวเยาวชน และสมาชิกชมรม ไปช่วยกาชาดทำหน้าที่เยาวชนคนไทยช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติทางใต้ ข่าว/ภาพ ทีมข่าวเยาวชน

ทีมข่าวเยาวชน สัมภาษณ์ ท่านระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นักสังคมสงเคราะห์และอดีตสมาชิก...วุฒิสภา ที่บ้านพักลาดพร้าว 24
เพื่อทำรายการต้นกล้า ในหัวข้อคุณแม่วัยใส โดยจะนำออกอากาศที่สถานีไทยพีบี
เอส ในรายการต้นกล้า วันอาทิตย์เร็วๆนี้

ผู้อำนวยการสถานี อาร์ ที วี วัน พาทีมงานเยาวชนเยี่ยมสื่อมว
ลชน เอเซียอัพเดท
เพื่อดูการทำงานของพี่ๆ ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน เพื่อเป็นแนวทางในการมาพัฒน
าทักษะในการทำสื่อมวลชนของทีมข่าวเยาวชน

โครงการ พี่อุ้มน้องมอบไออุ่นให้น้องๆ กลุ่มเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน ทีมข่าวเยาวชนเชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม
ในวันหยุดไปช่วยกันทำจิตอาสา พี่อุ้มน้อง ที่บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เยาวชนท่านใดสนใจติดต่อกลุ่มเพื่อนเยาวชนเพื่อเยาวชน โทร. 084-092-5068

ผู้อำนวยการสถานี RTV1นำทีมข่าวเยาวชนเข้าเยี่ยมบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อจะขออนุญาติให้ทีมงานกล้าอาสา มาทำการบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการแม่วัยใส โดยนำแสดงโดยเยาวชนของสถานี RTV1 ซึ่งจะออกอากาศในเดือนพฤษภาคม เร็วๆนี้
ข่าว/ภาพ ทีมข่าวเยาวชน
เวทีของเยาวชน......ที่นี่ตรงนี้...... “เล่น เรียนรู้ แบ่งปัน” แต่งแต้มสีสันให้โลกสวยงาม
ข่าวเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มเยาวชน
 

 

 

ทีมข่าว อาร์ ทีวี วัน                                                     เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม   24 ชั่วโมง  

เกาะติดข่าวสถานะการณ์ภัยพิบัติ คลิกที่นี่

 
 
 
 
 

แผนที่วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554

แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
 
 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2637-3000 และ มท.55050 - 58
 
 
 
 

ข่าวภูมิภาคทั่วไทย อัพเดททุก 24 ชั่วโมง

 โดยทีมข่าวมืออาชีพ มากประสพการณ์

 
นักข่าว/ช่างภาพ ท่านใดต้องการเปิดหน้าข่าวพิเศษสามารถติดต่อกองบรรณาธิการ 029-075425  หรือโทร. 084-0925068
โหลดใบสมัครนักข่าวเฉพาะกิจ  ตรวจสอบประวัตินักข่าว   ส่งภาพและวีดีโอข่าว
ติดต่อ e-mail : rtv1_station_thailand@hotmail.com
drupal statistics

ข่าวเฉียบคม ถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยพิราบขาวทีมข่าวสถานี อาร์ ทีวี วัน     คลิกอ่านข่าวที่นี่

   
 

วิ่งผลัดกางเกงใน - โครงการวันเด็ก วันเด็กชายแดน-ปลูกฝังให้ทำ บุญตักบาตร เข้าวัดฟัง
ธรรม ก่อนร่วมกิจกรรมสันทนาการ สัมผัสปืนและชมร่มบินบนท้อง ฟ้า คึกคัก

ที่ จ.สุรินทร์ หลายองค์กรและหน่วยงานต่างใ ห้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติที่มีกิจกรร มต่างๆมากมายให้เด็กๆได้ร่ว มงาน ทั้งเลี้ยงอาหาร แจกขนม และร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ขณะเดียวกันที่องค์การบร ิหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่ติดแนวชายแดนไ ทย-กัมพูชา กลับเริ่มงานวันเด็กแห่งชาต ิ ด้วยการให้ผู้ปกครองพาเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาต ร รวมทั้งทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ ประพรมน้ำมนต์เพื่อรับพรจาก พระสงฆ์และเพื่อให้เกิดสิริ มงคลแก่เด็กๆและผู้ปกครองใน วันเด็กแห่งชาติ และที่สำคัญเพื่อเป็นการปลู กฝังให้เด็กๆได้ซึมซับรับวั ฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีข องชาวไทยพุทธ และเพื่อให้เด็กๆได้เติบโตข ึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารจา กกองทัพภาคที่ 2 ที่ประจำการในพื้นที่ชายแดน  ยังได้นำอาวุธปืนมาให้เด็กๆ ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังมีร่มบินๆโชว์บนท ้องฟ้าสร้างสีสันซึ่งได้รับ ความสนใจจากเด็กๆชายแดนและผ ู้ปกครองที่มาร่วมงานจำนวนม าก ซึ่งทั้งหมดสามารถสร้างสีสั นให้กับงานวันเด็กแห่งชาติใ นพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่าง ดี

โครงการวันเด็กสัญจร-บุกโรง เรียนชายแดน จัดวิ่งผลัดกางเกงใน สร้างสีสันให้กับวันเด็กคึก คัก ก่อนหมุนสับเปลี่ยนไปสร้างส ีสันให้กับโรงเรียนชนบททั่ว ประเทศในทุกปี สุรินทร์ วันนี้ (14 ม.ค.) เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพ ัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่อย ู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หน่วยงานราชการ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งพ่อค้าประชาชน นักศึกษา ,ชมรมอ็อฟโรด,ชมรมรถจักรยาน ยนต์ช็อปเปอร์และรถจักรยานย นต์โบราณ จากกรุงเทพมหานคร และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สุรินทร์ได้รวมตัวกันจัดก ิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กนัก เรียนชนบทชายแดน ภายใต้โครงการวันเด็กสัญจรป ีที่ 14 ประจำ ปี 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร ู้จักตอบแทนคุณของแผ่นดิน เพื่อรู้จักแบ่งปันและแสดงค วามห่วงใยซึ่งกันและกัน เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้น ที่ห่างไกลได้ร่วมกิจกรรมวั นเด็กแห่งชาติ และเพื่อนำของขวัญและรางวัล ต่างๆไปมอบให้กับเด็กๆพร้อม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ทั้งนี้โครงการวันเด็กสัญจร จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตาม โรงเรียนที่ห่างไกลในชนบททั ่วประเทศเพื่อสร้างความสุขใ ห้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสเหล่า นั้นในทุกๆปี ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมเก มการแข่งขันและกิจกรรมสันทน าการต่างๆเพื่อให้เด็กๆชนบท ชายแดนได้ร่วมกิจกรรมและรับ ของรางวัลมากมาย ทั้งอุปกรณ์การเรียน สมุดหนังสือ รถจักรยานและตุ๊กตาจำนวนมาก ที่โครงการวันเด็กสัญจรได้ร ่วมกันบริจาคและได้รับบริจา คมาจากประชาชนในภาคกลาง เพื่อนำมาสร้างความสุขให้กั บเด็กๆชนบทชายแดนในวันนี้ หลังจากกิจกรรมในช่วงกลางวั นแล้ว ในช่วงกลางคืนยังมีกิจกรรมร อบกองไฟและการแสดงดนตรีอีกด ้วย นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมท ี่สามารถสร้างสีสันให้กับวั นเด็กในปีนี้ได้เป็นอย่างดี  คือการแข่งขันวิ่งผลัดกางเก งใน โดยให้เด็กๆได้แบ่งกลุ่มแบ่ งสี เพื่อเข้าแถวและร่วมกิจกรรม  ก่อนจะให้แต่ละสีนำกางเกงใน มาสวมใส่ก่อนปล่อยให้วิ่งไป อ้อมธงสี ระยะทางประมาณ 20 เมตร แล้ววนกลับมาถอดกางเกงในเพื ่อเปลี่ยนให้เพื่อนในกลุ่มไ ด้ใส่และวิ่งสลับไปมาจนครบท ุกคน ซึ่งสีไหนสามารถวิ่งผลัดสวม กางเกงในได้หมดทุกคนก่อนก็จ ะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัล ไป ท่ามกลางผู้ปกครองที่มาร่วม เชียร์อยู่ข้างสนามกันอย่าง สนุกสนาน ทั้งหมดสามารถสร้างความสุขใ ห้กับเด็กๆในพื้นที่ชนบทชาย แดนที่ขาดโอกาสในวันเด็กปีน ี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียว 
 · แชร์
 

อ่านข่าวย้อนหลังจากทีมข่าวพิราบขาว

อ่านข่าวพิราบขาว 40 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 50 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 60 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 70 คลิกที่นี่
อ่านข่าวพิราบขาว 90 คลิกที่นี่

อ่านข่าวภูธรย้อนหลังคลิกที่นี่         รายงานข่าวโดย พิราบขาว ทีมข่าวอาร์ทีวีวัน


 
 
 


สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586 โทร.02-354-6551 02-354-6668-76 ต่อ 2014 โทรสาร 02-664-5500
 
 

ประชาสัมพันธ์
CCTV ฟรี เพียงที่ทำงานมี Internet และเห็นสภาพจราจร

 
 
 
 

ข่าวสาร หนังสือพิมพ์(ต่างประเทศ)
ABC News I Asahi Shimbun I AP - Associated Press I BBC I Bangkok Shuho I CBS Sports Line I Chicago Tribune I CNET news I CNN I FOX News | Los Angeles Times I MSNBC I NBC I New York Time I Reuters | The Sun I Time.com I USA Today I Washington Post |

 
 
ขอบคุณองค์กรที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
 
สายด่วน กรมชล. 1460 เช็คปริมาณน้ำขึ้น
Web Counter
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคอาหารสุนัข
(ในโครงการช่วยเหลือน้องหมาที่อดอยาก) คลิกชมเว็บที่นี่
หรือติดต่อที่ชมรมรักน้องหมา และสถานี RTV1ศูนย์ข่าวออนไลน์ (www.rtv1.net) เนื่องจากตอนนี้อาหารหมากำลังใกล้จะหมดแล้ว จึงขอวิงวอนผู้ใจบุญทุกท่านช่วยเหลือน้องหมาที่กำลังอดอยาก ท่านสามารถเยี่ยมชมบ้านน้องหมาได้ที่ บ้านรักธรรมชาติ เลขที่ 145 ม.10 บ้านซำโสม ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทร. 081-254-1620
หรือติดต่อสถานี RTV1ศูนย์ข่าวออนไลน์ (www.rtv1.net)

โทร. 02-907-5425 มือถือโทร. 084-092-5068 e-mail : nong_mah@hotmail.co.th
 
ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ในการเล่นอินเตอร์เน็ต การโพสข้อความ และรูปภาพในไฮไฟว์ เฟตบุ๊ค และ sms ในทางไม่เหมาะสม
หรือ พบเด็กและเยาวชนถูกกระทำทารุน ใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ
โปรดแจ้ง สำนักข่าวเด็กและเยาวชน โทร.สายด่วน 085-979-8473 หรือส่งอีเมล์ rtv1_mobilestation@hotmail.com
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารประสารงานต่างๆ โทร. 084-111-6149 บุญยานุช รอดปัญญา
 
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
การนำเสนอข้อมูลหรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการจัดให้ "ตามที่เป็นอยู่" สำนักข่าวเด็กและเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน ไม่รับรองและไม่รับประกันว่าสารสนเทศบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม ได้รับการตรวจสอบ ปราศจากความบกพร่องหรือข้อผิดพลาด การใช้งานเว็บไซต์นี้จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง  สำนักข่าวเด็กและเยาวชน เจ้าของข้อมูลข่าวสาร และ ผู้ใช้บริการ
กองบรรณาธิการและสำนักข่าวเด็กเยาวชน สถานี อาร์ ทีวี วัน ขอแสดงความขอบคุณมายังนักข่าว และช่างภาพ ทุกท่านที่ร่วมกันทำหน้าที่ดี ๆ
มีประโยชน์ต่อสังคม ในการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการนำเสนอข่าวสาร
และมิตรภาพในสื่อออนไลน์แห่งนี้ของเราต่อไป ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ RTV1.NET
 
 
Contact us Email : rtv1_station_thailand@hotmail.com 
Copyright 2007 - 2011 Rtv1 Station Thailand All Right Reserved.
The Site viewed best Internet explorer 9+ or Firefox 3.6+ Resolution 1024x768